Головна Сервіси для юристів ... Закони Господарський процесуальний кодекс України Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції го...

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів

Господарський процесуальний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 8805

  Переглядів

 • 8805

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

  1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці;

  2) справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду;

  3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів;

  4) справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах;

  5) справи у спорах щодо фінансових інструментів, зокрема щодо цінних паперів, в тому числі пов’язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов’язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах;

  {Пункт 5 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  6) справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці;

  7) справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами, клопотаннями органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

  {Пункт 7 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3295-IX від 09.08.2023 }

  8) справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;

  9) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

  10) справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб’єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем;

  11) справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про третейські суди", якщо такі рішення ухвалені у спорах, зазначених у цій статті;

  12) справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (власників), учасника (учасників), акціонера (акціонерів) такої юридичної особи, поданим в її інтересах;

  {Пункт 12 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 }

  13) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його розгляд разом з такими вимогами;

  14) справи у спорах про захист ділової репутації, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою;

  15) інші справи у спорах між суб’єктами господарювання;

  16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа - підприємець;

  17) справи, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів, крім спорів, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства;

  {Частину першу статті 20 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 }

  18) справи у спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями;

  {Частину першу статті 20 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  19) справи у спорах щодо оскарження рішення зборів власників облігацій.

  Терміни "особа, яка надає забезпечення", "збори власників облігацій" вживаються у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

  {Частину першу статті 20 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  20) справи у спорах між організацією водокористувачів та її членом або власником (користувачем) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, включеної до території обслуговування відповідної організації водокористувачів, щодо набуття чи припинення членства в такій організації водокористувачів, укладання, зміни, розірвання, виконання організацією водокористувачів договорів, додаткових угод та іншої документації, яка відповідно до умов договору є його невід’ємною частиною, умов надання послуг організацією водокористувачів, визнання недійсними правочинів, вчинених організацією водокористувачів, а також щодо визначення території обслуговування організації водокористувачів; справи у спорах між власниками меліоративних систем або мереж та водокористувачами щодо умов забору, доставки води та її відведення;

  {Частину першу статті 20 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 }

  21) справи про ліквідацію страховика або кредитної спілки за позовом Національного банку України відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України.

  {Частину першу статті 20 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 3254-IX від 14.07.2023 }

  2. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:

  1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;

  2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;

  3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;

  4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;

  5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;

  6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

  Попередня

  20/374

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Спір, що виник з правочину щодо акцій в юр.особі - розглядається за правилами господарського судочинства, навіть якщо поставлено питання недійсності такого правочину, як вчиненого без згоди іншого з подружжя (ВС КЦС №761/6844/19 від 09.02.2022 р.).
   Дружина позивача володіла простими іменними акціями ПАТ, які згодом вирішила продати. Вона уклала договір купівлі-продажу акцій із відповідачем без згоди і відома іншого з подружжя - позивача. Не погоджуючись із відчуженням акцій, які на його думку становили спільне сумісне майно - позивач просив визнати недійсним спірний договір та застосувати реституцію як наслідок недійсності, зобов’язавши депозитарну установу списати продані цінні папери з рахунку покупця на рахунок дружини.

  Суд першої інстанції у задоволені позову і визнанні договору недійсним - відмовив. Мотивував тим, що укладення одним з подружжя договору щодо розпорядження спільним майном без згоди другого може бути підставою для визнання такого недійсним лише якщо суд встановить, що сторони діяли недобросовісно. Позивач не надав доказів, що договір був укладений не в інтересах сім'ї та кошти не були використані в інтересах сім`ї. Натомість суд апеляційної інстанції позов чоловіка задовольнив, бо вважав, що оспорюваний договір укладений без згоди позивача, який є співвласником акцій в силу вимог статті 60 СК України, й така обставина не спростована, а тому відповідно до вимог статей 203205215 ЦК України спірний договір має бути визнаний недійсним. Була подана касаційна скарга.

  ВС КЦС, скасовуючи рішення попередніх інстанцій та закриваючи справу, заперечив цивільну юрисдикцію спору. Своє рішення мотивував наступним:

  Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб`єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних правовідносин у їх сукупності. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Спори про скасування рішення сільради, визнання недійсним договору щодо землі, які порушують права позивача як фізичної особи-підприємця - підлягають розгляду господарськими судами (ВС КЦС справа № 220/1811/20 від 11.08.2021 р.)
   Вічна тема - юрисдикція справ щодо земельних питань. В цьому рішенні ВС КЦС роз’яснив, якими судами повинен здійснюватися розгляд справ, щодо визнання недійсним рішення селищної ради про продаж земельної ділянки такою радою юридичній особі, визнання недійсним відповідного договору купівлі-продажу земельної ділянки між селищною радою та юридичною особою та - рішення нотаріуса про державну реєстрацію права власності на цю земельну ділянку - якщо позов подано у зв’язку із порушенням прав позивача, як фізичної особи-підприємця.

  Справа полягала у тому, що позивач - ФОП, здійснюючи продаж своїх товарів на ринку, сплачував відповідні кошти за здійснення там підприємницької діяльності. Потім, рішенням селищної ради (якій належав ринок) про продаж землі - за договором купівлі продажу, після реєстрації права власності у реєстрі - земельна ділянка перейшла у власність споживчому товариству. Після такого продажу - здійсненого без конкурсу, між ФОПом і новим власником виник спір з приводу платежів.

  Вважаючи свої права, як ФОПа порушеними, оскільки на його погляд - він мав право за умови проведення конкурсу на її викуп відповідно до статті 134 ЗК України - позивач подав позов в порядку цивільного судочинства про визнання протиправними та скасування рішень, визнання договору недійсним.

  Проте, суд першої інстанції (рішення якого підтримане судом апеляційної інстанції) у відкритті провадження відмовив. Суд вказав, що суб'єктний склад цього спору, включає в себе фізичну особу-підприємця та юридичних осіб, що відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 20 ГПК України відносить його вирішення за правилами господарського судочинства. Позивачем було подано касаційну скаргу. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Спір про визнання недійсним договору оренди, належного на праві власності майна співвласнику багатоквартирного будинку не може розглядатись в порядку господарського судочинства (ВС/КГС у справі №910/872/21 від 06.07.2021).

  Аналізуйте судовий акт: Спір про недійсність договору про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ, який виник між двома фізичними особами, розглядається в порядку господарського судочинства (ВП/ВС у справі № 910/2388/20 від 01.06.2021)
   ВС знову змінив свою думку щодо підвідомчості спорів щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВ.

  В даному випадку справа дійшла до Великої палати ВС. Питання, яке, серед іншого, вирішувалося під час розгляду справи - у межах якої судової юрисдикції повинні вирішуватися спори про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ, укладеного між двома фізичними особами?

  Позиція, якої притримувалися раніше – оскільки спір виник між двома фізичними особами, то й спір повинен розглядатися у порядку цивільного судочинства, в чому, безумовно, є певна логіка.

  За змістом ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Отже, у порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін, як правило, є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства, а предметом позову є захист цивільних прав та/або охоронюваних законом інтересів, які, на думку позивача, є порушеними, оспореними чи невизнаними. Читати повністю

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст