Стаття 1. Визначення термінів

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 193

  Просмотров

 • 193

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:

  багатостороння група з імплементації ІПВГ - постійно діюча група, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, з метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

  видобувні галузі - галузі промисловості, пов’язані з геологічним вивченням надр, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, діяльність у яких здійснюється відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або пов’язані із діяльністю з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту;

  {Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  звіт ІПВГ - звіт, що готується незалежним адміністратором за результатами проведення аналізу та звірки інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання та в рамках ІПВГ;

  звіт про отримані платежі - документ, що містить узагальнену інформацію про платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачеві платежу певним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у звітному періоді;

  звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях у звітному періоді, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами у звітному періоді;

  звітний період - календарний рік, за який узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

  Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - добровільне об’єднання держав, створене з метою формування принципів та вимог для забезпечення прозорості у сфері видобування нафти, газу та інших корисних копалин, участь у якому від держав беруть представники урядів, а також підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, та неурядові громадські організації;

  {Абзац восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  консолідований звіт про платежі на користь держави - документ, що містить консолідовану на рівні материнського підприємства у видобувних галузях інформацію про діяльність підконтрольних такому материнському підприємству суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами господарювання;

  материнське підприємство у видобувних галузях - підприємство, що зареєстроване в Україні та здійснює контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

  незалежний адміністратор - суб’єкт господарювання, який здійснює аналіз та звірку інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів та надає послуги з підготовки звіту ІПВГ відповідно до технічного завдання;

  {Абзац одинадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  отримувач платежів - орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, що отримує платежі, а також будь-яке державне або комунальне підприємство, установа, організація або господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді;

  платіж - будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у грошовій або натуральній формі на користь державного або місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування або отримувача платежів безпосередньо у зв’язку з діяльністю у видобувних галузях, а саме:

  загальнодержавні податки та збори, місцеві податки, загальнодержавні внески;

  {Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  дивіденди, які сплачуються на користь держави;

  частина прибуткової продукції;

  платежі (виплата, премія, бонус), передбачені договорами, угодами та іншими не забороненими законодавством правочинами, які регулюють правовідносини між сторонами щодо користування надрами, а саме: договорами про спільну діяльність, угодами про розподіл продукції, договорами оренди чи концесії цілісного майнового комплексу;

  збори та інші платежі за надання, продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, внесення змін, зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами, ліцензій та інших документів дозвільного характеру на користування надрами;

  інші платежі, які здійснюються суб’єктами розкриття інформації для користування надрами, а саме: плата за придбання прав на геологічну інформацію, плата за користування (тимчасове зайняття) земельними ділянками, плата (тарифи) за доступ до об’єктів інфраструктури, витрати на покращення інфраструктури, орендні платежі, фінансові санкції за порушення законодавства, що регулює користування надрами;

  проектна діяльність - діяльність з геологічного вивчення надр, у тому числі з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, яка здійснюється відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або діяльність з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту;

  {Абзац двадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, - фізична особа - підприємець чи юридична особа, яка здійснює діяльність у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, на підставі договору (угоди) щодо користування надрами, та/або діяльність з транспортування трубопроводами природного газу, нафти та газового конденсату, у тому числі з метою транзиту. До суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, також відносяться суб’єкти господарювання - учасники договору про спільну діяльність незалежно від їх володіння спеціальним дозволом на користування надрами, на підставі якого здійснюється відповідна проектна діяльність;

  {Абзац двадцять перший частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  технічне завдання - вимоги, які мають бути дотримані при підготовці звіту ІПВГ, з урахуванням вимог цього Закону, зокрема щодо визначення обсягу інформації такого звіту, узгодження проміжних результатів та обов’язків незалежного адміністратора при його підготовці на кожному етапі, та які є невід’ємною частиною договору закупівлі послуги з підготовки звіту ІПВГ з незалежним адміністратором;

  {Абзац двадцять другий частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  угода про умови користування надрами - документ, що є невід’ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами та визначає умови користування надрами, види, обсяги, джерела фінансування та строки виконання робіт;

  {Абзац двадцять третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  договір (угода) щодо користування надрами - угода про розподіл продукції, договір про спільну діяльність або інші договори (угоди), включаючи додатки до них, на підставі яких здійснюється проектна діяльність та які укладаються між державою в особі Кабінету Міністрів України або іншого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який згідно із Законом України "Про управління об’єктами державної власності" здійснює управління об’єктами державної власності, та суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях. До договорів (угод) щодо користування надрами не належать угоди про умови користування надрами;

  {Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  стандарт ІПВГ - добровільно підтримуваний Україною документ, прийнятий Міжнародним правлінням ІПВГ та затверджений Глобальною конференцією ІПВГ, який визначає принципи та вимоги щодо забезпечення прозорості у сфері добування нафти, газу та інших корисних копалин.

  {Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:

  терміни "кінцевий бенефіціарний власник", "політично значущі особи" - у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

  термін "контроль" у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

  термін "контролюючі органи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

  термін "квазіфіскальні операції" - у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України;

  термін "суб’єкт господарювання державного сектора економіки" - у значенні, наведеному у статті 22 Господарського кодексу України.

  {Частина друга статті 1 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  3. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених в інших законах України.

  1/16

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст