Стаття 21. Прикінцеві та перехідні положення

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 296

  Просмотров

 • 296

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

  {Пункт 2 статті 21 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 }

  3. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) втрачає чинність з дня набрання чинності цим Законом.

  4. Орган ліцензування, уповноважений здійснювати ліцензування господарської діяльності, визначеної пунктом 23 частини першої статті 7 цього Закону, оприлюднює на власному веб-сайті затверджений ним перелік заборонених для ввезення на територію України технічних засобів негласного отримання інформації.

  5. Органам ліцензування забезпечити формування ліцензійних реєстрів.

  До формування ліцензійних реєстрів органи ліцензування оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах прийняті ними рішення наступного робочого дня після їх прийняття.

  Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування забезпечити формування Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування.

  До формування Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті прийняті ним рішення наступного робочого дня після їх прийняття.

  {Пункт 5 статті 21 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.

  Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону:

  види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно;

  які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

  7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

  в абзаці першому частини першої статті 126 слова "а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;

  в абзаці першому частини першої статті 128 слова "чи без ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;

  у статті 164:

  в абзаці другому частини першої слова "двадцяти до ста" замінити словами "однієї тисячі до двох тисяч";

  в абзаці другому частини другої слова "ста до п’ятисот" замінити словами "двох тисяч до п’яти тисяч";

  в абзаці другому частини третьої слова "сорока до ста" замінити словами "однієї тисячі до двох тисяч";

  статтю 166 - 12 викласти в такій редакції:

  " Стаття 166 - 12 . Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності

  Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності:

  не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) передбаченого законом документа органом ліцензування протягом встановленого законом строку;

  прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, що не відповідає нормам законодавства у сфері ліцензування;

  не внесення відомостей щодо ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом передбаченого законодавством у сфері ліцензування строку;

  невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування -

  тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

  у частинах першій та другій статті 260 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;

  статтю 265 - 3 виключити;

  у частині першій статті 267 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;

  2) в абзаці першому частини першої статті 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слово "(ліцензії)" виключити;

  3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

  в абзаці першому частини восьмої статті 128 слова "відповідну ліцензію" замінити словами "відповідний дозвіл";

  в абзаці третьому частини другої статті 134 слова "спеціальних", "(ліцензій)" виключити;

  в абзаці другому частини третьої статті 135 слова "має ліцензію на проведення земельних торгів та" виключити;

  4) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

  частину третю статті 14 викласти в такій редакції:

  "3. Відносини, пов’язані з ліцензуванням видів господарської діяльності, регулюються законом";

  абзац восьмий частини першої статті 239 доповнити словами "на умовах та в порядку, визначених законом";

  5) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552):

  у статті 405:

  у назві слова "Ліцензія та дозволи" замінити словом "Дозволи";

  у частині першій:

  перше речення виключити;

  у другому реченні слово та цифри "пунктах 2-6" виключити;

  у частині другій слово та цифри "пунктах 2-6" виключити;

  частину першу статті 406 після слів "Дозвіл на" доповнити словами "здійснення митної брокерської діяльності";

  у частині першій статті 407 слово та цифри "пунктах 2-6" виключити;

  у статті 408:

  у назві слова "ліцензії та" виключити;

  у частині першій слово "ліцензії" замінити словом "дозволу";

  частину другу виключити;

  у частині першій статті 411 слово та цифри "пунктах 2-6" виключити;

  пункт 6 частини третьої статті 412 викласти в такій редакції:

  "6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до статті 408 цього Кодексу";

  у частині першій статті 414 слово та цифри "пунктах 2-6" виключити;

  у назві статті 415 слова "та ліцензії" виключити;

  у пункті 11 частини другої статті 544 слова "та видача ліцензій" виключити;

  {Підпункт 6 пункту 7 статті 21 втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015 }

  7) у частині тридцять четвертій статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 2007 р., № 3, ст. 29) слова "дисків для лазерних систем зчитування" виключити;

  8) у Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2007 р., № 16, ст. 76; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682):

  абзац шістнадцятий статті 2 після слова "будівництві" доповнити словами і цифрами "об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";

  абзац одинадцятий статті 8 після слова "будівництві" доповнити словами і цифрами "об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";

  абзац одинадцятий частини першої статті 9 доповнити словами і цифрами "об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України";

  абзац восьмий частини першої статті 10 виключити;

  9) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

  в абзаці дванадцятому статті 4 слова "ліцензій і" виключити;

  в абзаці другому частини другої статті 16 слова "ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів" виключити;

  у частині другій статті 52 - 1 слова "а також ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;

  10) частину третю статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2006 р., № 22, ст. 184; 2011 р., № 11, ст. 69) виключити;

  11) частини першу та другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами) виключити;

  {Підпункт 12 пункту 7 статті 21 втратив чинність на підставі Закону № 931-IX від 30.09.2020 }

  13) у частині третій статті 8 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2006 р., № 22, ст. 184) слова "надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом" замінити словами "перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом загального користування";

  14) у Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):

  абзац третій частини першої статті 3 виключити;

  частину першу статті 4 виключити;

  друге речення частини першої статті 12 виключити;

  абзац четвертий частини першої статті 19 виключити;

  {Підункт 15 пункту 7 статті 21 втратив чинність на підставі Закону № 2320-IX від 20.06.2022 }

  16) у пункті 8 частини першої статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121) слова "спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

  17) у Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):

  в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;

  у статті 4:

  частину другу викласти в такій редакції:

  "Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством";

  частини третю, четверту та сьому виключити;

  друге речення частини п’ятої виключити;

  частину третю статті 5 виключити;

  друге та третє речення частини другої статті 11 виключити;

  абзац другий частини третьої статті 12 виключити;

  абзаци п’ятий - сьомий частини другої статті 13 виключити;

  у статті 15:

  абзац четвертий частини першої виключити;

  у частині другій слова "ліцензійних умов" виключити;

  18) в абзаці другому частини першої статті 27 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342) слова "(кваліфікаційний сертифікат)" виключити;

  19) у Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37; 2010 р., № 37, ст. 494; 2011 р., № 11, ст. 69):

  абзац другий частини другої статті 7 виключити;

  у частині першій статті 9 слова "ліцензуванню та" виключити;

  20) у статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2012 р., № 7, ст. 53; 2014 р., № 28, ст. 935):

  у назві слова "та ліцензування окремих видів діяльності" виключити;

  частину четверту виключити;

  21) у Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 20-21, ст. 712):

  у частині першій статті 1:

  абзаци п’ятий, шостий, дев’ятий і десятий виключити;

  в абзаці тринадцятому слова "органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

  у частині другій статті 2 слова "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виключити;

  у статті 3:

  частини першу, четверту і п’яту виключити;

  у частині другій слова "і зазначає його у ліцензії" виключити;

  в абзаці першому частини третьої слова "Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав" замінити словами "Виробник дисків надає";

  у статті 4:

  у назві слова "(ліцензійні умови)" виключити;

  у частині першій:

  в абзаці першому слова "що отримав ліцензію на виробництво" виключити;

  у пункті "а" слово "ліцензованому" замінити словом "сертифікованому", а слова "та в ліцензованих приміщеннях" виключити;

  у пункті "в" слова "ліцензованим обладнанням" виключити;

  пункт "г" виключити;

  у пункті "ж" слово "ліцензованих" виключити;

  частини першу, другу, третю, четверту та шосту статті 5 виключити;

  у статті 6:

  у частині першій:

  в абзаці другому слова "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування" замінити словом "здійснює";

  в абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування", "інформації щодо виданих ліцензій та" та "згідно з ліцензіями на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць" виключити;

  в абзаці першому частини другої слова "органом, що видає відповідну ліцензію" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

  абзаци другий - шостий виключити;

  в абзаці сьомому слова "органу, що видає відповідну ліцензію" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

  у статті 7:

  у частині першій слова "та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виключити;

  у частині другій:

  в абзаці другому слово "ліцензованих" виключити;

  абзац третій виключити;

  в абзаці четвертому слова "ліцензовані" та "ліцензоване" виключити;

  абзаци другий, п’ятий і шостий частини першої та частину другу статті 8 виключити;

  у статті 9:

  пункти 2 і 3 частини першої виключити;

  частини другу, п’яту і шосту виключити;

  22) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

  частину третю статті 16 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

  "функціонування Єдиного державного реєстру згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

  у статті 17:

  частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:

  "До Єдиного державного реєстру також включаються відомості щодо ліцензування видів господарської діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", що становлять його складову";

  частини другу та четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

  "відомості про ліцензування відповідно до закону";

  статтю 19 доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:

  "16. Зміни до відомостей про ліцензування вносяться до Єдиного державного реєстру відповідно до закону";

  частину третю статті 38 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має чинні ліцензії";

  частину другу статті 39 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має чинні ліцензії";

  {Підпункт 23 пункту 7 статті 21 втратив чинність на підставі Закону № 1965-IX від 15.12.2021 }

  24) у Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229, № 38, ст. 471; 2010 р., № 5, ст. 40; 2013 р., № 40, ст. 534):

  в абзаці третьому статті 6 слова "отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами "зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників";

  в абзаці четвертому статті 11 слова "та ліцензування в установленому законом порядку землеоціночних робіт" виключити;

  25) частину другу статті 7 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167) виключити;

  26) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):

  абзац тридцять восьмий статті 1 виключити;

  абзац дев’ятий частини другої, частини третю, п’яту, сьому та восьму статті 9 виключити;

  у частині п’ятій статті 19 слова "мають ліцензійну картку" замінити словами "використовуються згідно з відомостями, поданими ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, при провадженні такого виду господарської діяльності";

  у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами "ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів";

  в абзаці третьому частин другої - сьомої та дев’ятої і абзаці другому частини восьмої статті 39 слова "ліцензійна картка" виключити;

  у статті 46:

  абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

  "відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником";

  частину четверту викласти в такій редакції:

  "Під час визначення переможця конкурсу на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах у разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності";

  в абзаці третьому частини третьої статті 48 слова "ліцензійна картка" виключити;

  абзац третій частин третьої та четвертої статті 53 виключити;

  в абзацах четвертому та п’ятому частини першої статті 60 слова "ліцензійної картки" замінити словом "ліцензії";

  27) статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною третьою такого змісту:

  "Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

  28) у Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484 із наступними змінами):

  абзац дев’ятий частини першої статті 7 виключити;

  статтю 8 - 1 виключити;

  частини першу - третю статті 12 виключити;

  29) у статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):

  в абзаці шостому частини першої слова "і особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, землеоціночних робіт та земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;

  в абзаці шостому частини п’ятої слова "і особи, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт" виключити;

  30) в абзаці першому частини четвертої статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) слова "пов’язану із створенням об’єктів архітектури" замінити словами і цифрами "з будівництва об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України";

  31) абзац другий частини першої статті 7 Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369) викласти в такій редакції:

  "Розмір плати за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів України";

  32) частину другу статті 3 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) доповнити словами "зокрема Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

  33) частину четверту статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) викласти в такій редакції:

  "4. Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю і можуть бути анульовані з підстав, передбачених цим Законом з урахуванням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Інформація про видачу та анулювання ліцензії вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

  7 - 1 . Положення частин першої і третьої статті 8 цього Закону застосовуються з урахуванням вимог Закону України "Про ринок електричної енергії".

  {Статтю 21 доповнено пунктом 7 - 1 згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017 }

  8. Кабінету Міністрів України:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  Президент України

  П.ПОРОШЕНКО

  м. Київ
  2 березня 2015 року
  № 222-VIII


  Предыдущая

  21/21

  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст