Головна Блог ... Аналітична стаття Статті Ордер адвоката через призму судового правозастосування Ордер адвоката через призму судового правозастосув...

Ордер адвоката через призму судового правозастосування

Відключити рекламу
 - 3d7fc2a0c142b866bd68165881340e75.jpg

У 2019 році українську адвокатську спільноту охопила хвиля дискусій, що була спричинена прийняттям постанови Великої палати Верховного суду від 05.06.2019 року у справі № 9901/847/18 (провадження № 11-44заі19).

Під час розгляду даної справи Судом надавалася оцінка порядку заповнення адвокатами їх ордерів та сформовано правовий висновок, згідно з яким в ордері на надання правової допомоги адвокатом має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду.

Зазначена позиція відразу набула популярності серед місцевих та апеляційних судів, що призвело до викривленого правозастосування. Зокрема, останні трактуючи цей висновок таким чином, що на кожну інстанційну ланку судової системи адвокат мав виписувати окремий ордер з окремо зазначеною назвою суду. При цьому, в графі ордера «Назву органу, у якому надається правова допомога» зазначення адвокатом виразу «в судах всіх інстанцій та юрисдикцій» вважалось порушенням, що своєю чергою призводило до негативних наслідків. Зокрема, на цій підставі було постановлено безліч ухвал про залишення позову без розгляду, повернення позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги, залишення позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги без руху і т.д.

Однак, з моменту вказаної постанови Великої палати Верховного суду минуло вже більш ніж три роки, а тому варто розглянути, яким чином змінилось відношення до ордерів адвокатів та яким чином судова практика наразі регулює порядок заповнення таких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України, представником у суді може буди адвокат або законний представник.

Відповідно до ч. 4 ст. 62 Цивільного процесуального кодексу України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правової допомоги;

2) довіреність;

3) ордер;

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Тут варто зазначити, що правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів закріплені в Положенні про ордер на надання правничої (правової) допомоги, що затверджено рішенням Ради адвокатів України від «12» квітня 2019 року № 41 (із змінами та доповненнями).

Відповідно до п. 3 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, в Україні встановлюється єдина, обов`язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера, яку затверджує Рада адвокатів України.

Відповідно до п. 5-7 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, ордер, встановленої форми, є обов`язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua слідуючи командам системи.

Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування ордерів відображається у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті НААУ та у адміністративній частині електронної бази даних ЄРАУ.

Відповідно до п. 12 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, ордер містить наступні реквізити:

12.1. Серію, порядковий номер ордера;

12.2. Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога;

12.3. Посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;

12.4. Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під назвою органу розуміється як безпосередньо назва конкретного органу так і назва групи органів визначених пунктом 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (наприклад, судові органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи досудового слідства, правоохоронні органи тощо);

12.5. Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правничу (правову) допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;

12.6. Ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та його місцезнаходження);

12.7. Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, яке видає ордер;

12.8. Обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги;

12.9. Дату видачі ордера;

12.10. Підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності (у графі «Адвокат»);

12.11. Підпис адвоката, який надає правову допомогу, якщо ордер, виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);

12.12. Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання (за наявності) у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням;

12.13. Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ;

12.14. Реквізити 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 генеруються автоматично, всі інші реквізити ордера заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження адвокатської таємниці.

Варто перш за все, зупинитися на п.п. 12.4 п. 12 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги. Зокрема, відповідно до рішення Ради адвокатів України №118 від 17 листопада 2020 року даний пункт було викладено в новій редакції шляхом доповнення пункту новим реченням: «під назвою органу розуміється як безпосередньо назва конкретного органу так і назва групи органів визначених пунктом 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (наприклад, судові органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи досудового слідства, правоохоронні органи тощо)».

Гадаю, прийняття такого рішення Радою адвокатів України було спричинено ухваленням вищезгаданої постанови Великої палати Верховного суду від 05.06.2019 року у справі № 9901/847/18, яке призвело до вільного трактування судами нижчих ланок викладених Верховним судом висновків. Відтак, вказані зміни, на мою думку, були реалізовані саме з метою внесення ясності в порядок заповнення ордера щодо назви органу, у якому надається правова допомога адвокатом.

Провівши аналіз судової практики, вбачається, що суди вищих інстанцій наразі взяли до уваги зазначені зміни та погоджуються з адвокатською спільнотою щодо коректності заповнення ними ордерів.

Як приклад можна навести правовий висновок, що викладений в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 02 червня 2022 року по справі № 2-385/2009, провадження № 61-3390св22:

«Згідно з підпунктом 12.4 пункту 12 Положення ордер має містити назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Під назвою органу розуміється як безпосередньо назва конкретного органу так і назва групи органів, визначених пунктом 2 частини першої статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (наприклад, судові органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи досудового слідства, правоохоронні органи тощо).

Враховуючи викладене, Верховний Суд робить висновок, що вказівка в ордері у графі «Назва органу, в якому надається правова допомога» про те, що правова допомога надається у судах всіх інстанцій є достатнім та необхідним підтвердженням того, що адвокат уповноважений надавати правову допомогу клієнту та представляти його інтереси в будь-яких судах України, а тому не вимагає уточнення/зазначення територіальної, інстанційної, предметної та суб`єктної юрисдикції судів.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у постановах від 15 квітня 2020 року у справі № 361/4347/17, від 03 серпня 2020 року у справі № 428/3851/19, від 29 листопада 2021 року у справі № 754/3233/20.

За таких обставин та їх правового регулювання, висновок суду апеляційної інстанції про відсутність у адвоката повноважень на підписання апеляційної скарги від імені ТОВ «Фінансова компанія є надмірно формалізованим. Графа «Назва органу, в якому надається правова допомога» в ордері від 01 липня 2021 року № 1117724 містить посилання на судові органи, що є достатнім для висновку про повноваження адвоката як представника ТОВ «Фінансова компанія, в тому числі в Запорізькому апеляційному суді.

Вказаний висновок не суперечить висновку щодо застосування норм права, висловленому Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 05 червня 2019 року у справі № 9901/847/18, з огляду на те, що в зазначеній справі в ордері на надання правової допомоги в графі «Назва органу, в якому надається правова допомога» були відсутні відомості про судові органи, тоді як у справі, яка переглядається, вказано про надання адвокатом правової допомоги в судах усіх інстанцій та спеціалізацій, що в цьому випадку є достатнім для висновку про наявність у права на підписання апеляційної скарги ТОВ «Фінансова компанія.»

Таким чином, судова практика 2022 року свідчить про те, що заповнення графи «Назва органу, в якому надається правова допомога» ордера адвоката у вигляді, наприклад: «в судах усіх інстанцій та юрисдикцій» є цілком коректним. Головною вимогою, що наразі стоїть перед ордером є обов’язок здійснення посилання в ньому на судові органи (якщо звичайно в адвоката є намір використовувати його в судах).

Окремо варто звернути увагу адвокатів також на нову тенденцію, що з’явилася в місцевих судах та наразі доволі успішно розвивається. Тут мова йде про п.п. 12.13. п. 12 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги. Зокрема, в ордері адвоката має бути двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ. У випадку, якщо такий QR-код відсутній, пошкоджений чи не може бути відтворений при перевірці це ставить під сумнів достовірність такого ордера взагалі, чим наразі користуються як опоненти, так і судді за власною ініціативою.

Як приклад можна навести наступні судові рішення:

 • Постанова Черкаського апеляційного суду від 23 серпня 2022 року по справі №697/1266/20.

«Відповідно до п. 1.1 Порядку № 26 Єдиний реєстр адвокатів України- це електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською діяльністю, та обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.

Згідно з п. 6.7 Порядку № 26 ЄРАУ доступний користувачам на офіційному веб-сайті НААУ - www.unba.org.ua.

Таким чином, обов`язковим реквізитом ордера є двомірний штрих-код QR-код з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ, який доступний на офіційному веб-сайті НААУ за посиланням www.unba.org.ua.

Із матеріалів справи вбачається, що наданий представником ПрАТ «Канівбуд» ордер містить двумірний QR-код із посиланням на веб-сторінку www.ramk.com.ua, що не є офіційним сайтом НААУ та немає жодного відношення до органів адвокатського самоврядування. Також, дане посилання не передбачено жодним нормативно-правовим актом, як джерело інформації про адвоката.

Таким чином, представником ПрАТ «Канівбуд», у порушення вимог Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», Положення № 41, надано ордер, який не містить обов`язкового реквізиту, натомість, зазначений QR-код містить посилання на неавторизоване джерело, інформація з якого не відповідає відомостям ЄРАУ.

Наведений недолік ордера свідчить про його невідповідність обов`язковій типовій формі та про формування ОСОБА_5 (після реєстрації шлюбу прізвище «ОСОБА_6») ордеру не у спосіб, передбачений спеціальними нормативно-правовими актами.»

 • Постанова Київського апеляційного суду від 17 лютого 2022 року по справі №757/1270/22-п.

«Також рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41 затверджено типову форму ордеру, яка міститься в додатку №1 до Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги, а саме: ордер повинен бути формату А-4 та містити двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ.

Отже, з 01 січня 2022 року ордери типової форми, затвердженої рішенням Ради адвокатів України № 36 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, втратили свою чинність і не є належними документами, які підтверджують повноваження адвокатів.

Адвокатом до апеляційної скарги наданий ордер серії КВ №470073 від 02 лютого 2022 року, який не відповідає затвердженій рішенням Ради адвокатів України типовій формі, та не згенерований у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua, не є формату А-4 та не містить двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ .

Указані обставини є процесуальною перешкодою для подальшого розгляду справи та унеможливлюють прийняття вказаної апеляційної скарги до провадження апеляційного суду.»

 • Ухвала Київського районного суду м. Одеси від 19.08.2022 року по справі №947/17972/22

«На підтвердження повноважень представника серед іншого надано копію ордеру серії ХС №109498, який не відповідає вимогам вищевказаного Положення, оскільки відсутній двовимірний штрих-код QR-код з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ.

Згідно з пунктом 11 Положення передбачено, що ордер, встановленої цим Положенням форми, є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.

Таким чином, суд дійшов висновку, що позовна заява підписана особою, яка не має права її підписувати

Враховуючи все вищевикладене, вбачається, що суди наразі відійшли від надмірного формалізму, вимагаючи від адвокатів зазначення в ордерах конкретних органів в яких останні здійснюють безпосереднє представництво тих чи інших. Тобто відбулися приємні зміни в бік спрощення діяльності адвокатів.

Одночасно з цим, розвивається також і негативна тенденція в судових органах першої та апеляційної інстанцій, пов’язана з неналежними, відсутніми чи некоректними QR-кодами на ордерах. З усім тим, плюс в цій ситуації все ж таки є, оскільки маючи вільний доступ до ЄДРСР правники вчасно стають обізнаними про такі розвитки правозастосування та мають достатньо часу визначення шляхів уникнення такої ситуації або ж навпаки для підготовки до оскарження таких дій суду.

Praemonitus, praemunitus ( Попереджений — значить озброєний)

Автор статті: Вячеслав Третяк

 • 1433

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 1433

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні аналітичні статті

  Дивитись усі статті
  Дивитись усі статті
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст