Головна Сервіси для юристів ... Закони Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів Стаття 5. Органи управління та контролю Експортно-кредитного агентства Стаття 5. Органи управління та контролю Експортно-...

Стаття 5. Органи управління та контролю Експортно-кредитного агентства

Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

1. Органами управління ЕКА є:

1) загальні збори акціонерів;

2) наглядова рада;

3) правління.

2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління ЕКА, які здійснюють свою діяльність у порядку, визначеному законодавством України та статутом ЕКА.

Кількісний та персональний склад представників держави на загальних зборах акціонерів ЕКА та кваліфікаційні вимоги до них визначає уповноважений Кабінетом Міністрів України орган управління ЕКА.

3. Наглядова рада ЕКА є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління ЕКА.

Наглядова рада ЕКА діє на підставі положення про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про наглядову раду ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

Член наглядової ради ЕКА діє в інтересах ЕКА, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради ЕКА.

Член наглядової ради ЕКА не може бути одночасно членом правління та/або інших органів ЕКА.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів ЕКА, але не може бути менший ніж п’ять членів. Члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності, встановленим положенням про наглядову раду.

Персональний склад наглядової ради визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а в разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, - загальними зборами акціонерів.

Конкурсна комісія для визначення складу наглядової ради від держави становить 11 осіб. До складу конкурсної комісії входять:

одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку;

одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України;

одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику;

три особи, визначені Верховною Радою України:

одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання законодавчого забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;

одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва;

одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики;

три особи, визначені міжнародними організаціями, - по одній особі від Світового банку, Організації ООН з промислового розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку (за згодою);

дві особи, визначені громадськими об’єднаннями - об’єднаннями промисловців, підприємців, роботодавців, страховиків тощо.

Строк повноважень членів наглядової ради ЕКА становить п’ять років.

Наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність ЕКА.

Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менш як двох третин її членів.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради. При рівній кількості голосів голос головуючого засідання є вирішальним.

Засідання наглядової ради проводиться головою наглядової ради, а в разі його відсутності - членом наглядової ради, уповноваженим головою наглядової ради.

Голова наглядової ради ЕКА обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

затверджує за поданням правління ЕКА основні напрями діяльності ЕКА, у тому числі з урахуванням діючих стратегічних та програмних документів, що формують державну політику у сфері розвитку експорту;

розглядає та затверджує звіти про результати діяльності ЕКА;

погоджує правила здійснення діяльності ЕКА зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій, які затверджуються Кабінетом Міністрів України;

затверджує положення про правила страхування, перестрахування та надання гарантій;

затверджує положення про страхові тарифи, склад страхових резервів, правила їх формування та використання;

затверджує стратегію та політику управління ризиками, процедури управління ними, а також перелік ризиків, їх граничні розміри;

затверджує склад та форми звітності про діяльність ЕКА;

обирає та припиняє повноваження голови і членів правління ЕКА;

виконує інші функції відповідно до цього Закону, законодавства України та статуту ЕКА.

Члени наглядової ради виконують свої функції на платній основі.

Наглядова рада проводить свої засідання не менше одного разу на квартал.

4. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом ЕКА, що здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно із законодавством та його статутом.

Правління ЕКА діє на підставі положення про нього, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про правління ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

Правління ЕКА підзвітне загальним зборам акціонерів ЕКА та наглядовій раді ЕКА і організовує виконання їх рішень.

До компетенції правління ЕКА належать всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю ЕКА, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ЕКА, наглядової ради ЕКА та компетенції інших органів згідно із законодавством та статутом ЕКА.

До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та члени правління.

Правління ЕКА, у тому числі його голова, обирається наглядовою радою ЕКА у порядку, визначеному статутом ЕКА.

5. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ЕКА загальні збори акціонерів ЕКА обирають ревізійну комісію ЕКА.

Ревізійна комісія ЕКА діє на підставі положення про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про ревізійну комісію ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

Річна фінансова звітність ЕКА підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, який визначається відповідно до законодавства України та статуту ЕКА.

6. Для забезпечення фінансової стійкості ЕКА створює підрозділ з управління ризиками, підзвітний наглядовій раді ЕКА.

7. Інші органи управління ЕКА створюються і діють у порядку, визначеному статутом ЕКА.

8. Організаційна структура ЕКА затверджується головою правління ЕКА за погодженням з наглядовою радою.

Попередня

5/13

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст