Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про затвердження Положення про Торгового представника України Про затвердження Положення про Торгового представн...

Про затвердження Положення про Торгового представника України | від 14-11-2019 - 550-2014-п

 • 122

  Переглядів

 • 122

  Переглядів

 • Додати в обране

  [ image ]

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  ПОСТАНОВА

  від 16 жовтня 2014 р. № 550
  Київ

  Про затвердження Положення про Торгового представника України

  {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
  № 916 від 06.11.2019}

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Положення про Торгового представника України, що додається.

  Прем'єр-міністр України

  А.ЯЦЕНЮК

  Інд. 27
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 жовтня 2014 р. № 550

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Торгового представника України

  1. Торговий представник України за посадою є заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

  Посада заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торгового представника вводиться в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки.

  Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник (далі - Торговий представник) безпосередньо підпорядковується Міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

  {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 916 від 06.11.2019 }

  2. Торговий представник призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

  {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019 }

  3. Торговий представник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекономіки.

  {Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019 }

  Основними завданнями Торгового представника є забезпечення просування економічних інтересів України на європейському та світовому ринку, здійснення у межах своїх повноважень координації діяльності торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.

  4. Торговий представник відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

  1) проведення аналізу:

  стану та тенденцій міжнародної торгівлі, розроблення пропозицій щодо пріоритетів, основних напрямів розвитку та формування торговельної політики України, забезпечення взаємодії органів виконавчої влади із зазначених питань;

  впливу інструментів торговельного захисту на розвиток торгівлі, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності його використання для досягнення економічного зростання;

  2) виконання завдань з питань економічного співробітництва України з ЄС та розроблення пропозицій стосовно вдосконалення механізму взаємодії з інституціями ЄС;

  3) розроблення в установленому порядку пропозицій та організацію виконання прийнятих рішень з питань формування та реалізації єдиної зовнішньоекономічної політики;

  4) проведення моніторингу виконання членами СОТ зобов’язань в рамках СОТ з метою забезпечення захисту прав та інтересів України;

  5) представництво України в СОТ, Чорноморському банку торгівлі і розвитку та інших міжнародних економічних організаціях;

  6) підготовку в установленому порядку пропозицій стосовно участі України у діяльності відповідних міжнародних економічних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

  7) участь у:

  координації виконання Українською Стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС та переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС з питань торговельно-економічного співробітництва з ЄС;

  роботі двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених в рамках міжнародних договорів;

  8) координацію діяльності органів виконавчої влади з питань функціонування української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань торговельно-економічного співробітництва, у тому числі створених відповідно до угод про вільну торгівлю, зокрема Комітету з питань торгівлі та відповідних підкомітетів у форматі Україна - ЄС;

  9) розроблення пропозицій щодо запровадження нових форм співпраці з іноземними державами з метою поліпшення торговельно-економічного співробітництва з ними;

  10) здійснення координації переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю, взаємодію інших центральних органів виконавчої влади для підготовки позиції України в таких переговорах, а також підготовку економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

  11) проведення:

  переговорів в рамках СОТ та взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань участі у багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях рад, комітетів та всіх інших органів СОТ;

  постійного моніторингу розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, аналізу ефективності експорту та імпорту товарів і послуг, розроблення і здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів і послуг, розроблення рекомендацій для відповідних галузей економіки з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку;

  12) у межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

  13) участь у розробленні пропозицій щодо гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів України з міжнародними, в тому числі європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги у сфері торгівлі товарами та послугами;

  14) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов’язанням України як члена СОТ;

  15) участь у відстоюванні торговельно-економічних інтересів в рамках СНД, ГУАМ та з країнами ЄврАзЕС і Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації;

  16) взаємодію:

  центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в торговельно-економічній сфері;

  з питань імплементації торговельно-економічних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони;

  центральних органів виконавчої влади, пов’язану із створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також з питань виконання зобов’язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність з нормами угод СОТ;

  центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і держав - членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

  центральних органів виконавчої влади з питань розроблення і виконання двосторонніх торговельних угод України;

  17) здійснення заходів із забезпечення в установленому порядку захисту економічних прав і законних інтересів України, її суб’єктів господарювання;

  18) виявлення фактів або загроз застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України;

  19) організацію проведення в установленому порядку:

  розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

  антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань;

  20) організацію та координацію роботи торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України, формування їх кадрового складу;

  21) сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв’язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

  22) організацію інформаційного обміну в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також діяльності національного пункту оброблення запитів і нотифікацій відповідно до угод СОТ;

  23) участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з торговельно-економічних питань;

  24) координацію в межах своїх повноважень підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері міжнародної торгівлі.

  5. Торговий представник має право:

  1) звертатися в установленому порядку із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  2) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  4) ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

  5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

  6. Торговий представник має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.

  7. З метою виконання покладених на нього завдань Торговий представник взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами ЄС, держав - членів ЄС, інших іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

  8. Торговий представник спрямовує, координує і контролює роботу підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів Мінекономіки, на які покладено завдання щодо зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного торговельно-економічного співробітництва, європейської інтеграції та торговельного захисту, погоджує пропозиції щодо призначення їх працівників на посаду.

  {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019 }

  9. Для виконання повноважень, визначених цим Положенням, Торговий представник використовує бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст