Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про затвердження Положення про Національний комітет з промислового розвитку та його складу Про затвердження Положення про Національний коміте...

Про затвердження Положення про Національний комітет з промислового розвитку та його складу | від 21-09-2021 - 956-2016-п

 • 65

  Переглядів

 • 65

  Переглядів

 • Додати в обране

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  ПОСТАНОВА

  від 14 грудня 2016 р. № 956
  Київ

  {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

  Про затвердження Положення про Національний комітет з промислового розвитку та його складу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити такі, що додаються:

  Положення про Національний комітет з промислового розвитку;

  склад Національного комітету з промислового розвитку.

  Прем'єр-міністр України

  В.ГРОЙСМАН

  Інд. 21
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 грудня 2016 р. № 956

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Національний комітет з промислового розвитку

  1. Національний комітет з промислового розвитку (далі - Національний комітет) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою надання рекомендацій з трансформації економіки України із сировинно-орієнтованої на високотехнологічну індустріальну модель шляхом запровадження ефективних інструментів реалізації промислово-інноваційної політики.

  2. Національний комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Національного комітету є:

  1) проведення експертної оцінки стану вітчизняної промисловості, надання пропозицій і рекомендацій щодо пріоритетів її інноваційного розвитку;

  2) підготовка пропозицій щодо запровадження механізму збільшення доданої вартості, підвищення рівня конкурентоспроможності національних товаровиробників, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері промислової політики та інших сферах, що мають вплив на розвиток вітчизняної промисловості;

  3) надання рекомендацій щодо підвищення ефективності державного управління з питань розвитку вітчизняної промисловості на інноваційних засадах.

  4. Національний комітет відповідно до покладених на нього завдань:

  1) надає пропозиції щодо:

  стратегічних орієнтирів державної промислової політики, інструментів досягнення визначених цілей, а також проводить моніторинг їх реалізації та отриманих результатів;

  пріоритетних напрямів науково-технічних досліджень та інновацій для підвищення рівня конкурентоспроможності національних товаровиробників;

  покращення інвестиційного клімату та запровадження механізмів залучення інвестицій та технологій, що сприяють інноваціям у промисловості;

  2) розробляє рекомендації щодо:

  структурних змін у вітчизняній промисловості на базі технологічних інновацій з метою наближення її наукомісткості та продуктивності до економіки розвинутих держав;

  підготовки кадрів для задоволення потреб промисловості у фахівцях відповідних спеціальностей та навиків;

  фінансового та інвестиційного забезпечення розвитку вітчизняної промисловості;

  формування підприємствами України ланцюгів доданої вартості на регіональному, національному та транснаціональному рівні;

  збільшення обсягів внутрішнього споживання продукції вітчизняних промислових виробників, зокрема під час реалізації інфраструктурних, енергетичних, транспортних та інших проектів;

  державно-приватного партнерства під час реалізації державної промислової політики;

  приведення інфраструктури у відповідність з потребами промислових товаровиробників, удосконалення тарифної політики, забезпечення недискримінаційного доступу до об’єктів інфраструктури;

  збільшення частки вітчизняного компонента у національному виробництві промислових товарів;

  запровадження заходів щодо диверсифікації експорту та збільшення поставок високотехнологічної промислової продукції, узгоджуючи експортоорієнтовану індустріалізацію з активізацією попиту внутрішнього ринку; створення умов для розвитку енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

  приведення нормативної бази з питань технічного регулювання, стандартизації та сертифікації промислової продукції у відповідність з вимогами ЄС;

  удосконалення нормативного забезпечення розвитку промисловості, зокрема шляхом імплементації положень директив ЄС;

  3) проводить експертну оцінку існуючих інструментів державної підтримки розвитку національної промисловості, розробляє рекомендації щодо їх перегляду та запровадження (у разі потреби).

  5. Національний комітет має право:

  1) отримувати у десятиденний строк в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  3) утворювати у разі потреби робочі групи, зокрема експертні, з питань забезпечення виконання покладених на нього завдань;

  4) організовувати і проводити публічні заходи, спрямовані на формування нових принципів взаємовідносин між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції Національного комітету;

  5) організовувати проведення конференцій, засідань за круглим столом, форумів, семінарів та інших заходів.

  6. Національний комітет з метою підготовки пропозицій та рекомендацій здійснює експертно-аналітичне опрацювання питань щодо формування засад розвитку промисловості за такими напрямами:

  1) науково-технічне забезпечення, інновації та створення “технологічних стартапів”;

  2) інформаційні технології для задоволення потреб промисловості;

  3) фінансове та інвестиційне забезпечення, зокрема державна підтримка інноваційного розвитку промисловості;

  4) кадрове забезпечення та навчання працівників для промисловості;

  5) енергоефективність, ресурсозбереження, охорона навколишнього природного середовища;

  6) торговельна політика в інтересах розвитку промислового виробництва та експорту;

  7) промислова інфраструктура та інфраструктура підтримки діяльності у сфері промисловості;

  8) формування ланцюгів доданої вартості та підвищення рівня конкурентоспроможності національних товаровиробників, зокрема, у:

  виробництві продуктів харчування та переробці сільськогосподарської продукції;

  видобувній промисловості;

  виробництві товарів промислового призначення;

  виробництві споживчих товарів;

  промисловості озброєння, військової та спеціальної техніки.

  У разі потреби за рішенням Національного комітету напрями, за якими здійснюється експертно-аналітичне опрацювання питань щодо формування засад розвитку промисловості, можуть доповнюватися.

  7. Національний комітет очолює голова - Прем’єр-міністр України. Заступником голови за посадою є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі. Заступник голови - виконавчий директор (далі - виконавчий директор) та секретар призначаються Кабінетом Міністрів України.

  8. Національний комітет формується з представників органів державної влади, бізнесових структур, профспілкових організацій, галузевих асоціацій, науковців, освітян та фахівців, які мають досвід у вирішенні питань інноваційного розвитку промисловості.

  У складі Національного комітету діє експертна рада. Персональний склад експертної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Склад Національного комітету з урахуванням пропозицій експертної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

  9. Для забезпечення належної роботи Національного комітету експертна рада може утворювати робочі групи (підгрупи). Персональний склад та керівників експертна рада затверджує за поданням виконавчого директора.

  Члени робочих груп (підгруп) можуть брати участь у засіданні інших робочих груп (підгруп) з правом дорадчого голосу.

  10. Для забезпечення організації діяльності Національного комітету діє секретаріат у складі виконавчого директора, секретаря та членів секретаріату.

  Секретаріат очолює виконавчий директор.

  Секретаріат Національного комітету:

  забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань експертної ради та Національного комітету з урахуванням пропозицій членів Національного комітету;

  забезпечує ведення протоколів засідань експертної ради та Національного комітету;

  опрацьовує матеріали, підготовлені робочими групами (підгрупами), здійснює узагальнення їх напрацювань та пропозицій громадянського суспільства, передає їх на розгляд експертної ради;

  готує документи експертної ради для подання на розгляд Національного комітету;

  готує документи Національного комітету для подання на розгляд Кабінету Міністрів України;

  забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та Урядовому порталі матеріалів Національного комітету;

  проводить моніторинг стану реалізації пропозицій та рекомендацій Національного комітету і готує звіт про їх виконання;

  звітує перед Національним комітетом про свою діяльність.

  11. Виконавчий директор:

  1) скликає за дорученням голови Національного комітету засідання Національного комітету;

  2) затверджує плани діяльності робочих груп (підгруп), спрямовує і координує їх роботу;

  3) організовує роботу секретаріату Національного комітету;

  4) регулярно інформує голову та інших членів Національного комітету про стан реалізації пропозицій та рекомендацій Національного комітету;

  5) представляє Національний комітет у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

  6) виконує за дорученням голови Національного комітету інші завдання.

  12. Члени Національного комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

  13. Організаційною формою роботи Національного комітету є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого виконавчим директором плану роботи. Члени Національного комітету особисто беруть участь у засіданнях Національного комітету. Делегування іншим особам права брати участь у засіданнях Національного комітету забороняється.

  Засідання Національного комітету веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

  Засідання Національного комітету є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини його загального складу.

  Засідання Національного комітету проводяться відкрито. На засіданнях можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Інформація про час та місце проведення засідання Національного комітету оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та Урядовому порталі.

  За рішенням голови Національного комітету його засідання може проводитися у закритому режимі.

  14. Рішення Національного комітету фіксуються у протоколі засідання.

  Рішення Національного комітету вважається прийнятим за умови його схвалення не менш як половиною його складу.

  Протокол засідання надається усім членам Національного комітету та Кабінетові Міністрів України.

  Протоколи засідань, пропозиції та рекомендації Національного комітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та Урядовому порталі.

  Пропозиції та рекомендації Національного комітету щодо врегулювання питань формування та реалізації державної промислової політики можуть бути реалізовані шляхом прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, проекти яких вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України відповідним центральним органом виконавчої влади.

  15. Документи, підготовлені робочими групами (підгрупами), подаються на розгляд експертної ради. Голова експертної ради після схвалення подає документи на розгляд та затвердження Національному комітету.

  16. Національний комітет за результатами діяльності готує щорічний експертно-аналітичний огляд, в якому зазначаються:

  тенденції розвитку вітчизняної промисловості, зокрема створення доданої вартості, зайнятість, підготовка кадрів, інвестиції, наукові дослідження та інновації, споживання ресурсів, порівняно з іншими державами;

  стан національного, європейського та міжнародного ринків промислових товарів, на яких представлена Україна, та перспективи розширення присутності вітчизняних товаровиробників з урахуванням наявних та “прихованих” конкурентних переваг;

  узагальнення фінансових, інвестиційних та бюджетних внесків, а також податкових преференцій, спрямованих на розвиток промисловості, їх ефективність та доцільність;

  результати аналізу нормативно-правової бази у сфері промислової політики та інших сферах, що мають вплив на розвиток вітчизняної промисловості, та пропозиції щодо її вдосконалення, проведення оцінки наслідків реалізації нормативно-правових актів на ключові показники розвитку промисловості;

  рекомендації щодо визначення та коригування стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку промисловості та механізмів їх реалізації виходячи з нових викликів або нових можливостей з метою збереження стратегічного напряму та досягнення визначеної цілі.

  17. Національний комітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

  18. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного комітету здійснює Мінекономрозвитку.
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 грудня 2016 р. № 956

  СКЛАД
  Національного комітету з промислового розвитку


  ГРОЙСМАН
  Володимир Борисович

  -

  Прем’єр-міністр України, голова Комітету


  КУБІВ
  Степан Іванович

  -

  Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Комітету


  ГІРШФЕЛЬД
  Анатолій Мусійович

  -

  народний депутат України, заступник голови Комітету - виконавчий директор (за згодою)


  САЛІХОВА
  Олена Борисівна

  -

  радник Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі на громадських засадах, секретар Комітету (за згодою)


  АДАМЧУК
  Валерій Васильович

  -

  директор Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (за згодою)


  ВОВК
  Дмитро Володимирович

  -

  Голова НКРЕКП (за згодою)


  ГАЛАСЮК
  Віктор Валерійович

  -

  голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (за згодою)


  ГЕЄЦЬ
  Валерій Михайлович

  -

  директор державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” (за згодою)


  ГОНЧАР
  Михайло Михайлович

  -

  президент Центру глобалістики “Стратегія XXI” (за згодою)


  ГОРБУЛІН
  Володимир Павлович

  -

  перший віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)


  ГУРЕЄВ
  Василь Миколайович

  -

  член правління Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)


  ДАНИЛИШИН
  Богдан Михайлович

  -

  Голова Ради Національного банку України (за згодою)


  ДОМБРОВСЬКИЙ
  Олександр Георгійович

  -

  народний депутат України (за згодою)


  ЗГУРОВСЬКИЙ
  Михайло Захарович

  -

  ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (за згодою)


  КОВАЛЬЧУК
  Віталій Анатолійович

  -

  Перший заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)


  КОЗАЧЕНКО
  Леонід Петрович

  -

  голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)


  КІНАХ
  Анатолій Кирилович

  -

  президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)


  КРИШИН
  Олег Юрійович

  -

  народний депутат України (за згодою)


  МАЗЕПА
  Ігор Олександрович

  -

  генеральний директор інвестиційної компанії “Concorde Capital” (за згодою)


  МАЗУР
  Валерій Леонідович

  -

  головний науковий співробітник Фізико-технічного інституту металів і сплавів Національної академії наук України (за згодою)


  МЕЛЬНИК
  Юрій Федорович

  -

  перший заступник голови правління ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (за згодою)


  НАСІРОВ
  Роман Михайлович

  -

  Голова ДФС


  НАУМОВЕЦЬ
  Антон Григорович

  -

  перший віце-президент Національної академії наук України (за згодою)


  НОВИЦЬКИЙ
  Володимир Станіславович

  -

  віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)


  ОЛІЙНИК
  Дмитро Миколайович

  -

  голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою)


  ОСОВИЙ
  Григорій Васильович

  -

  голова Федерації профспілок України (за згодою)


  ПРИХОДЬКО
  Володимир Іванович

  -

  президент ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” (за згодою)


  САВЧУК
  Сергій Дмитрович

  -

  Голова Держенергоефективності


  САЄНКО
  Олександр Сергійович

  -

  Міністр Кабінету Міністрів України


  СІМСОН
  Едуард Альфредович

  -

  директор з досліджень та розробок, заступник генерального директора ПрАТ “У.П.Е.К.” (за згодою)


  СМОЛІЙ
  Яків Васильович

  -

  заступник Голови Національного банку України (за згодою)


  СОКОЛОВСЬКИЙ
  Олександр Беньямінович

  -

  президент Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості “Укрлегпром” (за згодою)


  ЧЕПКОВ
  Ігор Борисович

  -

  начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (за згодою)


  ШТУТМАН
  Павло Леонідович

  -

  голова наглядової ради ПрАТ “Гідросила ГРУП” (за згодою)


  ШУРМА
  Ростислав Ігорович

  -

  генеральний директор ПАТ “Запоріжсталь” (за згодою)


  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст