Стаття 1. Визначення термінів

Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу - гірничі підприємства (шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики), газодобувні підприємства, котельні, підключені до магістральних теплових мереж, а також підприємства, які на дату виникнення заборгованості мали ліцензію хоча б з одного виду діяльності:

{Абзац перший пункту 1.1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2467-VI від 08.07.2010 }

виробництва електричної енергії;

передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

оптового постачання електричної енергії;

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами;

транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

1.2. Погашення заборгованості - заходи, спрямовані на зменшення та/або розстрочення кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом застосування механізмів списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом.

1.3. Учасники розрахунків - підприємства паливно-енергетичного комплексу, суб’єкти господарської діяльності, розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, державні цільові фонди, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, правонаступники ліквідованих фондів, що були передбачені законодавством, розпорядник цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, які мають дебіторську або кредиторську заборгованість та здійснюють заходи щодо її погашення на умовах, визначених цим Законом.

{Пункт 1.3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 }

1.4. Заборгованість - підтверджена учасниками розрахунків на розрахункову дату сума коштів, яка:

1) підлягає сплаті за товари, роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку), передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв, відповідно до укладених договорів або з інших підстав, передбачених законом, у тому числі суми пені, штрафних та фінансових санкцій, але не сплачена;

2) є податковим боргом та підлягає сплаті, але не сплачена, до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, у тому числі ліквідованих;

3) підлягає сплаті, але не сплачена, до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі;

4) передбачена видатками бюджетів усіх рівнів, але не отримана суб’єктами господарської діяльності, у тому числі за пільгами та субсидіями, для сплати за спожиті енергоносії;

5) підлягає сплаті і виникла внаслідок відсутності у Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, у тому числі за пільгами та субсидіями (трансфертами), спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів;

6) є заборгованістю казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії у розмірі станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію".

{Пункт 1.4 статті 1 доповнено підпунктом 6 згідно із Законом № 3682-VI від 08.07.2011 }

1.5. Енергоносії - кам’яне і буре вугілля, торф, інші види первинного твердого палива, кам’яновугільні брикети, інші види вторинного твердого палива, буровугільні і торф’яні брикети, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ, природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та геотермальна енергія, інші природні ресурси), електрична і теплова енергія.

1.6. Реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі - Реєстр) - автоматизована комп’ютерна база даних, яка ведеться оптовим постачальником електричної енергії та призначена для накопичення, систематизації і зберігання відомостей про підприємства паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, а також для видачі відповідних документів, які підтверджують участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, визначеної цим Законом, і забезпечення інформацією користувачів Реєстру.

1.7. Розрахунковий центр - підрозділ оптового постачальника електричної енергії - державного підприємства "Енергоринок", уповноважений здійснювати функції, визначені цим Законом, зокрема ведення Реєстру, координації дій учасників розрахунків під час проведення процедури погашення заборгованості.

1.8. Розрахункова дата - дата фіксації учасниками розрахунків сум кредиторської та дебіторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механізмів. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року.

{Пункт 1.8 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2940-VI від 13.01.2011 , № 3682-VI від 08.07.2011 , № 238-VII від 15.05.2013 ; в редакції Закону № 1571-VII від 03.07.2014 }

1.9. Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості (далі - поточні рахунки для погашення заборгованості) - поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників розрахунків, відкриті в установах уповноваженого банку та призначені виключно для проведення грошових розрахунків для погашення заборгованості при застосуванні механізмів взаєморозрахунків та реструктуризації, на умовах, визначених цим Законом, операції на яких не можуть бути призупинені та на кошти на яких не може бути звернено стягнення відповідно до Закону Україну "Про виконавче провадження".

1.10. Звітність - періодичне та/або разове подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, документів, що складаються за наслідками підтвердження сум заборгованості та/або після застосування механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом. Порядок, зміст та періодичність подання звітності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі.

1.11. Виробник електричної енергії - суб’єкт господарської діяльності, який є власником або на інших підставах користується генеруючими потужностями і згідно з умовами відповідної ліцензії виробляє та продає електричну енергію.

{Пункт 1.12 статті 1 виключено на підставі Закону № 2467-VI від 08.07.2010 }

1.13. Постачальник природного газу за регульованим тарифом - суб’єкт господарської діяльності, який згідно з умовами відповідної ліцензії постачає природний газ безпосередньо споживачам на визначеній території за тарифами, які підлягають державному регулюванню.

1.14. Постачальник теплової енергії - суб’єкт господарської діяльності, який здійснює діяльність з виробництва та постачання теплової енергії безпосередньо споживачам на визначеній території за тарифами, що регулюються в порядку, встановленому законодавством.

Терміни "оптовий постачальник електричної енергії", "енергопостачальник" вживаються в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

Терміни "податковий борг", "податкові зобов’язання" вживаються в цьому Законі у значенні відповідно до Податкового кодексу України.

{Абзац тридцять перший статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010 }

Термін "розпорядник бюджетних коштів" вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Бюджетного кодексу України.

Термін "арбітражний керуючий" вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

1/12

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст