Головна Сервіси для юристів ... Закони Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енерг...

Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості

Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

3.1. Для участі у процедурі погашення заборгованості шляхом застосування механізмів, визначених цим Законом, орган управління підприємства паливно-енергетичного комплексу приймає відповідне рішення. Підприємство паливно-енергетичного комплексу, яке прийняло рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, підлягає реєстрації шляхом внесення цього підприємства до Реєстру. Порядок ведення та користування даними Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

3.2. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру.

3.2.1. Для внесення до Реєстру підприємство паливно-енергетичного комплексу протягом одного місяця з дня набрання чинності цією статтею подає до розрахункового центру підтверджувальні документи, у тому числі:

копію рішення органу управління підприємства щодо участі у процедурі погашення заборгованості;

{Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 виключено на підставі Закону № 5410-VI від 02.10.2012 }

копію установчих документів;

{Абзац п’ятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 виключено на підставі Закону № 3205-VI від 07.04.2011 }

копії наявних ліцензій;

копію балансу підприємства та звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період;

довідку, складену підприємством у довільній формі, про обсяги та структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей із зазначенням кредиторів, дебіторів, величини і видів заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період.

Підтверджувальні документи підписуються або засвідчуються уповноваженою особою підприємства. Повноваження особи, яка подає підтверджувальні документи, встановлюються відповідно до вимог законодавства. Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у підтверджувальних документах, несуть учасники розрахунків.

{Абзац дев’ятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1206-VII від 15.04.2014 }

3.2.2. У разі, якщо на дату подання зазначених документів стосовно підприємства паливно-енергетичного комплексу порушено справу про банкрутство або за виконавчими документами здійснюється виконавче провадження, таке підприємство, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає до розрахункового центру копії судових рішень щодо заборгованості, а також довідку, складену в довільній формі, із зазначенням стадії провадження справи про банкрутство, та копію плану санації, затвердженого судом (у разі наявності).

3.2.3. Якщо державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить не менше ніж 50 відсотків і яке є підприємством паливно-енергетичного комплексу, перебуває у процедурі банкрутства (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном або санації підприємства), особа, що виконує функції управління таким підприємством-боржником, зобов’язана у термін, визначений цим Законом, здійснити заходи для внесення підприємства-боржника до Реєстру.

Відповідальність щодо здійснення заходів з внесення такого підприємства до Реєстру несе особа, що виконує функції органів управління підприємства-боржника.

3.2.4. У разі наявності всіх необхідних підтверджувальних документів розрахунковий центр не має права відмовити підприємству паливно-енергетичного комплексу у включенні його до переліку, що подається на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі.

3.2.5. Розрахунковий центр протягом десяти днів після закінчення терміну, встановленого для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, для подачі підтверджувальних документів формує і подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, на затвердження перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості.

3.2.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, протягом п’яти днів після надання розрахунковим центром переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, видає наказ про затвердження такого переліку. Наказ центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі є підставою для внесення до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначених переліком. Підприємство паливно-енергетичного комплексу вважається таким, що бере участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості. Документом, що підтверджує участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, є виписка з Реєстру.

3.3. Підприємства, що внесені до Реєстру, зобов’язані надавати звітність центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі. Відповідальність за достовірність наданої звітності несе керівник підприємства.

3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 вересня 2015 року, крім державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", що має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, для якого процедура погашення заборгованості діє до 1 січня 2016 року.

{Пункт 3.4 статті 3 в редакції Законів № 51-V від 28.07.2006 , № 522-V від 22.12.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 ; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 670-VI від 16.12.2008 , № 2940-VI від 13.01.2011 , № 238-VII від 15.05.2013 ; в редакції Законів № 1571-VII від 03.07.2014 , № 423-VIII від 14.05.2015 }

3.5. Виключення з Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

3.5.1. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня видання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, відповідного наказу підприємство паливно-енергетичного комплексу не надає звітності за результатами проведених розрахунків із застосуванням механізмів, визначених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, приймає рішення про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5.2. У разі подання до розрахункового центру рішення підприємства паливно-енергетичного комплексу про припинення участі підприємства у процедурі погашення заборгованості розрахунковий центр протягом п’яти днів звертається з поданням до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5.3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, протягом п’яти днів після звернення розрахункового центру з поданням видає наказ про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5.4. Підприємство вважається виключеним із переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання відповідного наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, про що здійснюється відповідний запис у Реєстрі.

3.6. Користувачами Реєстру є:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

розпорядники бюджетних коштів;

державні цільові фонди;

підприємства - учасники розрахунків;

органи правосуддя та правопорядку.

3.7. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру є підставою для повернення господарським судом без розгляду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

Суддя господарського суду повертає заяву про порушення справи про банкрутство, якщо підприємство паливно-енергетичного комплексу внесено до Реєстру, про що виноситься відповідна ухвала. Ухвала господарського суду щодо відмови у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство направляється заявнику протягом п’яти днів з дня винесення ухвали.

Повернення заяви не перешкоджає можливості повторного звернення кредитором до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства-боржника після завершення його участі у процедурі погашення заборгованості.

Особливості участі у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо яких здійснюється провадження у справі про банкрутство (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном або санації підприємства), визначаються статтею 4 цього Закону.

На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості щодо такого підприємства зупиняється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства із стягнення заборгованості, яка виникла до 1 січня 2013 року, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів, та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.

{Абзац шостий пункту 3.7 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1701-VI від 05.11.2009 , № 2940-VI від 13.01.2011 , № 3385-VI від 19.05.2011 , № 238-VII від 15.05.2013 }

Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості цих підприємств із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.

{Пункт 3.7 статті 3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 3385-VI від 19.05.2011 }

3.8. У разі дострокового виключення підприємства паливно-енергетичного комплексу з Реєстру для такого підприємства з дня виключення скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", відновлюється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями, а також дія статті 4 цього Закону.

3.9. Для проведення розрахунків з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом, учасники розрахунків відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості. Підприємства паливно-енергетичного комплексу - учасники розрахунків відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості після їх внесення до Реєстру. Поточні рахунки для погашення заборгованості відкриваються на строк участі підприємств у процедурі погашення заборгованості. Строк, на який підприємства відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості, подовжується на період розрахунків за договорами реструктуризації, які проводяться в порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.

Попередня

3/12

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст