Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів Про деякі питання реформування системи державного ...

Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів | від 09-08-2007 - 1036-2007-п

Додати в обране

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2007 р. N 1036
Київ
Про деякі питання реформування системи
державного технічного огляду колісних
транспортних засобів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Концепцію реформування системи державного
технічного огляду колісних транспортних засобів, що додається.
2. Покласти на Міністерство внутрішніх справ функції щодо
здійснення за участю Міністерства транспорту та зв'язку контролю
за дотриманням вимог нормативно-правових актів, які регламентують
порядок проведення державного технічного огляду, діяльність
суб'єктів господарювання з перевірки технічного стану колісних
транспортних засобів під час державного технічного огляду,
правомірність їх експлуатації та сплату обов'язкових платежів
власниками цих засобів.
3. Визначити Міністерство транспорту та зв'язку компетентним
органом щодо забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних
умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і
про взаємне визнання таких оглядів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21


СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2007 р. N 1036
КОНЦЕПЦІЯ
реформування системи державного технічного
огляду колісних транспортних засобів

Аналіз проблем забезпечення належного технічного стану
колісних транспортних засобів та причин їх виникнення
В Україні зростає кількість колісних транспортних засобів,
змінюється їх склад, збільшується кількість осіб, що постраждали
внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зокрема через неналежний
технічний стан таких засобів.
Однією з основних складових державного технічного огляду
колісних транспортних засобів є перевірка відповідності їх
технічного стану встановленим нормам, правилам і стандартам
України. Проте не всі зазначені нормативні документи повною мірою
відповідають міжнародним стандартам.
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ) обов'язковими до застосування є лише стандарти, які
визначено як обов'язкові в нормативно-правових актах. На даний час
законодавчо не визначена обов'язковість вимог конкретних
стандартів, обсяги операцій та методи контролю технічного стану,
метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки, яка
застосовується для перевірки технічного стану, залежно від
категорій транспортних засобів та особливостей їх конструкції, не
встановлено комплексних вимог до виробничих споруд, документації
та процедур, необхідних для здійснення об'єктивного контролю за
технічним станом, а також вимог до професійної відповідності
персоналу, який здійснює перевірку технічного стану транспортних
засобів.
Правила проведення державного технічного огляду автомобілів,
автобусів, мототранспорту та причепів, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 141
( 141-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 145), не відповідають
сучасним вимогам, оскільки ними не передбачено видачу
автомобільним перевізникам міжнародних сертифікатів технічного
огляду, що створює для українських автомобільних перевізників
нерівні умови з іноземними перевізниками стосовно експлуатації
колісних транспортних засобів під час міжнародних перевезень, тому
їх необхідно гармонізувати з положеннями відповідних міжнародних
правових актів.
Державний технічний огляд колісних транспортних засобів і
перевірку їх технічного стану здійснюють державні органи. Вони ж
здійснюють контроль за відповідністю такої перевірки. Це створює
підґрунтя для зловживань та призводить до неналежного проведення
перевірки технічного стану колісних транспортних засобів.
Мета Концепції
Мета цієї Концепції полягає у створенні ефективної системи
державного технічного огляду колісних транспортних засобів, яка
забезпечувала б їх належний технічний стан, відповідала
міжнародним правовим актам і, зокрема, створювала українським
автомобільним перевізникам рівні умови з іноземними перевізниками
стосовно експлуатації колісних транспортних засобів під час
міжнародних перевезень.
Можливі варіанти та шляхи розв'язання проблем
Система державного технічного огляду колісних транспортних
засобів (далі - система державного технічного огляду) може бути
реформована шляхом удосконалення законодавства з питань технічного
огляду колісних транспортних засобів без імплементації відповідних
міжнародних правових актів, зокрема законодавства ЄС. Такий підхід
не відповідає основним принципам положень Конвенції про дорожній
рух ( 995_041 ), Європейської економічної комісії ООН, резолюцій
Ради Міністрів Європейської конференції міністрів транспорту
стосовно конструкції та контролю за технічним станом колісних
транспортних засобів. Таким чином, зазначений варіант не
забезпечує підвищення рівня безпеки дорожнього руху та не усуває
перешкод для міжнародного вільного руху товарів, людей і послуг.
Другий варіант полягає в створенні системи державного
технічного огляду, яка відповідає вимогам відповідних міжнародних
правових актів, зокрема щодо обсягів перевірки колісних
транспортних засобів і методів об'єктивного контролю за
відповідністю їх технічного стану. Для цього необхідно забезпечити
належну перевірку технічного стану колісних транспортних засобів
із застосуванням засобів вимірювальної техніки, що потребує
значних витрат. Зважаючи на те, що Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) право на проведення перевірки
технічного стану колісних транспортних засобів надано
уповноваженим у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку
суб'єктам господарювання, для забезпечення такої перевірки не
потрібно залучати кошти з державного бюджету.
В Україні функціонують станції технічного обслуговування,
автотранспортні підприємства, виробничі бази офіційних дилерів
іноземних виробників колісних транспортних засобів, підприємства
технічного обслуговування та гарантійного ремонту національних
виробників транспортних засобів, які можуть використати свої
засоби та кошти для провадження діяльності в системі державного
технічного огляду. Реалізація зазначеними суб'єктами
господарювання права на діяльність в системі державного технічного
огляду сприятиме інвестуванню коштів у сферу перевірки технічного
стану колісних транспортних засобів. Для цього необхідно розробити
порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на здійснення
перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час
державного технічного огляду та порядок здійснення державного
контролю за такою діяльністю, що забезпечить належний технічний
стан колісних транспортних засобів.
Таким чином, оптимальним варіантом реформування системи
державного технічного огляду є вдосконалення законодавства України
з приведенням його у відповідність з вимогами міжнародних правових
актів.
Розв'язання проблем реформування системи державного
технічного огляду можливо здійснити шляхом розмежування функцій
між органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання щодо
перевірки технічного стану колісних транспортних засобів,
удосконалення законодавства з цих питань та приведення його у
відповідність з вимогами міжнародних правових актів, зокрема
таких, як:
Конвенція про дорожній рух ( 995_041 );
Європейська угода ( 995_902 ), що доповнює Конвенцію про
дорожній рух ( 995_041 ), відкрита для підписання у Відні
8 листопада 1968 року;
Зведена резолюція про конструкцію транспортних засобів
(СР.З) - (TRANS/WP. 29/78 Rev. 1 від 11 серпня 1997 р. - документ
Європейської економічної комісії ООН);
Настанова для урядових чиновників і перевізників стосовно
використання квоти багатосторонніх дозволів Європейської
конференції міністрів транспорту - (CEMT/CM(2005)9/FINAL від
24 листопада 2005 р. - резолюція Ради Міністрів Європейської
конференції міністрів транспорту);
Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних
транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть
бути встановлені та/або використані на колісних транспортних
засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень,
виданих на основі цих приписів ( 995_343 ), 1958 року з поправками
1995 року;
Угода про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів
колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких
оглядів ( 995_e51 );
Регламент Комісії ЄЄ від 31 липня 2002 р. N 1400/2002 про
застосування "статті 81(3) Договору ЄС до вертикальних угод і
договірної практики в автомобільному секторі;
Директива 96/96/ЕС Ради ЄС від 20 грудня 1996 р. про
приведення у відповідність положень законів держав-членів ЄС
стосовно допуску до експлуатації колісних транспортних засобів та
їхніх причепів зі змінами та доповненнями;
Директива 2000/30/ЕС Парламенту та Ради ЄС від 6 червня
2000 р. про технічний контроль придатності до експлуатації на
дорогах комерційних транспортних засобів, що пересуваються
дорогами Співдружності, зі змінами та доповненнями.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть можливість створити ефективну
систему державного технічного огляду, яка забезпечить необхідність
їх утримання в належному технічному стані, відповідатиме
міжнародним правовим актам і створить українським автомобільним
перевізникам рівні умови з іноземними перевізниками стосовно
експлуатації транспортних засобів під час здійснення міжнародних
автомобільних перевезень, а також щорічне зменшення:
кількості дорожньо-транспортних пригод на 5 відсотків;
викидів в атмосферу забруднюючих речовин на 15 відсотків
(600 тис. тонн);
споживання автомобільного палива на 3 відсотки.
Для реалізації Концепції необхідно здійснити заходи згідно з
додатком.


Додаток
до Концепції
ЗАХОДИ
щодо реформування системи державного технічного огляду
колісних транспортних засобів

1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти:
Порядку проведення державного технічного огляду транспортних
засобів;
Порядку надання суб'єктам господарювання повноважень на
здійснення перевірки технічного стану колісних транспортних
засобів під час державного технічного огляду;
Порядку здійснення державного контролю за перевіркою
технічного стану колісних транспортних засобів під час державного
технічного огляду.
МВС, Мінтрансзв'язку, Міноборони, МНС,
Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики,
Мінагрополітики, Мінсім'ямолодьспорт,
Антимонопольний комітет,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво.
30 жовтня 2007 року;
Порядку перевірки суб'єктами господарювання технічного стану
колісних транспортних засобів під час державного технічного
огляду;
Порядку визначення вимог до перевірки конструкції та
технічного стану колісних транспортних засобів.
Мінтрансзв'язку, МВС, Мінагрополітики,
Мінфін, Мінпромполітики,
Антимонопольний комітет,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво.
30 листопада 2007 року.
2. Розробити та внести в установленому порядку проект Закону
України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення стосовно встановлення відповідальності за неякісну
перевірку технічного стану колісного транспортного засобу під час
державного технічного огляду та неналежне оформлення його
результатів.
МВС, Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Мінфін, Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво, Мін'юст.
1 березня 2008 року.
3. Розробити:
Положення про технічне обслуговування і ремонт колісних
транспортних засобів.
Мінтрансзв'язку, МВС, Мінпромполітики,
Мінприроди, Антимонопольний комітет,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво, Мін'юст.
30 грудня 2007 року.
Технічні вимоги до засобів перевірки технічного стану,
обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та
періодичності їх контролю.
Мінтрансзв'язку, МВС, Мінпромполітики,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво, Мін'юст.
30 грудня 2007 року.
Порядок проведення контролю технічного стану колісних
транспортних засобів під час їх експлуатації.
МВС, Мінтрансзв'язку, Мінприроди,
Антимонопольний комітет,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво, Мін'юст.
30 квітня 2008 року.
Порядок проведення статистичних спостережень щодо оцінки
технічного стану колісних транспортних засобів.
МВС, Держкомстат, Мінтрансзв'язку,
Держкомпідприємництво, Мін'юст.
30 листопада 2008 року.

Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст