Главная Сервисы для юристов ... Законы Про рекламу Стаття 25. Реклама фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків Стаття 25. Реклама фінансових інструментів, ринків...

Стаття 25. Реклама фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків

Про рекламу (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

{Назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

1. Рекламою фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків визнається розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб інформація про:

{Абзац перший частини першої статті 25 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

1) інститути спільного інвестування;

2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;

3) товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків;

{Пункт 3 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників ринків капіталу;

{Пункт 4 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

5) послуги уповноваженого рейтингового агентства;

6) деривативний контракт.

{Частину першу статті 25 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

2. Не є рекламою фінансових інструментів та ринків капіталу та організованих товарних ринків:

{Абзац перший частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню;

2) інформація, яка надається професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;

{Пункт 2 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

{Пункт 3 частини другої статті 25 виключено на підставі Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану ринків капіталу;

{Пункт 4 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

5) інформація щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на організованому ринку капіталу, яка оприлюднюється оператором такого ринку.

{Пункт 5 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 ; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

3. Рекламодавцями реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків можуть бути:

1) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;

2) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;

2 - 1 ) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється допуск до торгів на фондовій біржі, - особа, яка подає заявку на допуск до торгів на фондовій біржі, та фондова біржа, на якій такі цінні папери допускаються (допущені) до торгів;

{Частину третю статті 25 доповнено пунктом 2 - 1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та його діяльності - виключно професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків. Професійному учасникові ринків капіталу та організованих товарних ринків забороняється рекламувати іншого професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

{Пункт 3 частини третьої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - виключно така саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу;

{Пункт 4 частини третьої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство;

6) щодо деривативних контрактів та правочинів щодо них - виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти деривативний контракт, або сторона деривативного контракту.

{Частину третю статті 25 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.

Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.

5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.

Реклама інститутів спільного інвестування, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.

Реклама товарів та/або послуг професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.

{Абзац третій частини п'ятої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

{Абзац четвертий частини п'ятої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

{Частина п'ята статті 25 в редакції Закону № 692-IX від 16.06.2020 }

{Частину шосту статті 25 виключено на підставі Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків забороняється:

зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за фінансовими інструментами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості фінансових інструментів (крім фінансових інструментів з фіксованою дохідністю);

{Абзац другий частини сьомої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

рекламувати цінні папери до затвердження проспекту цінних паперів згідно із законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Абзац третій частини сьомої статті 25 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

рекламувати деривативні контракти, що укладаються на організованому ринку капіталу, до реєстрації специфікації таких деривативних контрактів згідно із законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Абзац частини сьомої статті 25 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

використовувати інформацію про дохід за фінансовими інструментами або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому.

{Абзац шостий частини сьомої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

{Абзац частини сьомої статті 25 виключено на підставі Закону № 286-IX від 12.11.2019 }

8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.

У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов'язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дня його оприлюднення.

Порядок поновлення розповсюдження реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками ринків капіталу або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків.

{Частина дев'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

{Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3480-IV від 23.02.2006 , № 145-VI від 18.03.2008 , № 3610-VI від 07.07.2011 ; в редакції Закону № 5042-VI від 04.07.2012 ; текст статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

Предыдущая

29/34

Следущая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст