Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положення

Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції (ЗМІСТ) Інші закони
 • 331

  Переглядів

 • 331

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції, крім пункту 4 статті 11 "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.

  2. Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення.

  3. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

  4. Внести зміни до таких законів України:

  {Підпункт 1 пункту 4 статті 11 втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 }

  2) у Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2002 р., № 16, ст. 114; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р., № 5, ст. 62, № 24, ст. 885):

  а) абзац третій частини третьої статті 14 викласти в такій редакції:

  "засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб";

  б) доповнити статтею 14 - 1 такого змісту:

  " Стаття 14 - 1 . Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

  1. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

  2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо";

  3) в абзаці першому частини другої статті 3 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44) слова "обставини непереборної сили або форс-мажору" замінити словами "форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)";

  4) частину першу статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 36, ст. 362) доповнити абзацом другим такого змісту:

  "У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності";

  {Підпункт 5 пункту 4 статті 11 втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 }

  6) абзац п’ятий частини другої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст. 512) виключити;

  7) статтю 4 - 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

  "14. Документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, вважаються такими, що подовжили строк своєї дії на період проведення антитерористичної операції, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до реєстру документів дозвільного характеру".

  {Підпункт 8 пункту 4 статті 11 виключено на підставі Закону № 911-VIII від 24.12.2015 }

  {Підпункт 9 пункту 4 статті 11 втратив чинність на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015 }

  5. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону:

  забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

  затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення;

  у десятиденний строк з дня закінчення антитерористичної операції прийняти остаточний перелік;

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити розробку і перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

  6. Національному банку України протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативні акти у відповідність із статтею 2 цього Закону;

  надати відповідні розпорядження усім банкам на території України незалежно від форми власності для забезпечення виконання статті 2 цього Закону.

  7. Рекомендувати Національному банку України вжити заходів щодо забезпечення безпеки та гарантування збереження фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції, шляхом можливості здійснення безготівкових розрахунків та отримання готівкових коштів у розгалуженій мережі банкоматів і пунктів видачі готівки банків-партнерів без сплати комісійної винагороди.

  Президент України

  П.ПОРОШЕНКО

  м. Київ
  2 вересня 2014 року
  № 1669-VII


  Попередня

  15/15

  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст