Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов’язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України;

{Пункт 2 статті 8 в редакції Закону № 2804-IV від 06.09.2005}

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України;

{Пункт 3 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005; в редакції Закону № 2927-VI від 13.01.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019}

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

5) у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року обіг цінних паперів, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій;

{Пункт 5 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2804-IV від 06.09.2005, № 2210-VIII від 16.11.2017}

5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента, зокрема у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлювати їх обіг;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012; в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

5-2) подавати позов до суду про припинення юридичної особи - емітента у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012}

{Пункт 5-3 статті 8 виключено на підставі Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

5-4) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальні розміри тарифів на оплату послуг фондової біржі;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-4 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012}

5-5) у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-5 згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018}

5-6) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-6 згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019}

{Пункт 6 статті 8 виключено на підставі Закону № 3541-IV від 15.03.2006}

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;

{Пункт 8 статті 8 в редакції Закону № 2804-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) доповнення проспекту цінних паперів, поданого на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-3) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом своїх зобов’язань, зазначених у проспекті цінних паперів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-4) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від аудиторів (аудиторських фірм), емітентів (осіб, які здійснюють управлінські функції в них);

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-4 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-5) вимагати надання інформації та документів акціонерів або власників інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", а також осіб, яких такі особи контролюють, або осіб, під контролем яких такі особи перебувають;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-5 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-6) вимагати від емітента здійснити розкриття інформації, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, у порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-6 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-7) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом 8-5 цієї статті;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-7 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-8) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом, акціонером або власником інших фінансових інструментів, фізичними чи юридичними особами, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", обов’язків, передбачених зазначеною статтею;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-8 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів;

{Пункт 9 статті 8 в редакції Закону № 801-VI від 25.12.2008}

9-1) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії;

{Статтю 8 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

9-2) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

{Статтю 8 доповнено пунктом 9-2 згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019}

10) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та фондовий ринок, а також законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

{Пункт 10 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019}

10-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);

{Статтю 8 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

10-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від оферента цінних паперів, аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгів на фондовій біржі;

{Статтю 8 доповнено пунктом 10-2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

10-3) вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов’язані з предметом перевірки;

{Статтю 8 доповнено пунктом 10-3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

11) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

12) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

{Пункт 12 статті 8 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1294-IV від 20.11.2003}

13) розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання нормативні акти;

14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

{Пункт 14 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

15) порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах на певний термін для захисту держави, інвесторів;

{Пункт 16 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

16-1) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

16-2) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

16-4) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-4 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

17) здійснювати разом з іншими виконавчими органами контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

18) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок;

19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог;

{Пункт 20 статті 8 в редакції Закону № 5042-VI від 04.07.2012}

21) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох робочих днів документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери та захист прав споживачів фінансових послуг;

{Пункт 21 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2804-IV від 06.09.2005, № 122-IX від 20.09.2019}

22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;

{Статтю 8 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

{Статтю 8 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;

{Статтю 8 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

{Статтю 8 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України;

{Статтю 8 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

27) встановлювати граничні тарифи на послуги Рейтингових агентств, які оплачуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

28) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств;

{Статтю 8 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

29) у разі виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законів України у сфері цінних паперів та/або нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вживати заходи впливу відповідно до законодавства, в тому числі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити міжнародні рейтингові агентства з переліку визнаних;

{Статтю 8 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

30) для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення;

{Статтю 8 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

31) звертатися до судів із запитами щодо надання інформації про знаходження у них на розгляді справ щодо цінних паперів та корпоративного управління у зв’язку з розглядом Комісією питань діяльності відповідних емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

31-1) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:

допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;

відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;

{Пункт 31-1 статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 289-VIII від 07.04.2015}

{Статтю 8 доповнено пунктом 31-1 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління;

{Статтю 8 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 1720-VI від 17.11.2009}

32-1) здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", щодо:

придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;

обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій;

обов’язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) - власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 32-1 згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017}

33) здійснювати інші права, передбачені законом.

{Статтю 8 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010}

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
1