Документы для таможенного реестра объектов права интелектуальной собственности

06.03.2015 | Автор: Бондаренко Ганна Петрівна
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Нормативная база: приказ Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 648 «Об утверждении Порядка регистрации в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом».

Для включения объекта прав интеллектуальной собственности (ПИС) в таможенный реестр правообладатель подает в Миндоходов Украины Заявление по форме, установленной Порядком регистрации в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом.

К Заявлению прилагаются:

  1. выписка из соответствующего реестра Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (далее - ГСИСУ) о регистрации в Украине ПИС, которая удостоверяет подлинность акта о такой регистрации на дату подачи заявления с указанием срока действия правовой охраны или сообщение ГСИСУ о действии в Украине правовой охраны прав интеллектуальной собственности на объекты, которые имеют международную регистрацию, или копия документа, удостоверяющего имущественные права интеллектуальной собственности на сорта растений в Государственном реестре прав интеллектуальной собственности на сорта растений;
  2. для объектов авторского права и смежных прав - документы и сведения, подтверждающие наличие указанных прав;
  3. описание объекта ПИС и товаров, содержащие его, которое дает возможность таможенному органу идентифицировать такой объект ПИС и товары и определить код товаров согласно УКТ ВЭД. При регистрации запатентованных изобретений (полезных моделей) - описание способов и методов их идентификации в конкретных товарах;
  4. в случае подачи заявления лицом, действующим от имени владельца имущественных прав на объект ПИС в пределах предоставленных полномочий, - надлежащим образом оформленная доверенность или ее заверенная копия;
  5. образцы товаров, которые содержат объект ПИС, или их фотографическое изображение.

Заявление и прилагаемые к нему материалы подаются в бумажном и электронном виде. В случае подачи заявления в электронном виде с электронной цифровой подписью правообладателя и электронных копий документов, заверенных электронной цифровой подписью правообладателя, Заявление и приложенные к нему материалы в бумажном виде не подаются.

Додаток
до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

ЗАЯВА
про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності
,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи)
якому (якій) відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності (далі - об'єкт)/особа, яка діє від його (її) імені в межах наданих повноважень (непотрібне закреслити) на підставі
,
(найменування документів та їх реквізити)
звертається з проханням продовжити строк реєстрації у митному реєстрі об’єкта, внесеного згідно з Порядком реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів з ініціативи митного органу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 622/ включити до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону/ вжити заходів, передбачених статтею 400 Митного кодексу України, до товарів, які містять (непотрібне закреслити)


(найменування об'єкта права інтелектуальної власності)

1. Загальні відомості про правовласника

1.1. Статус правовласника (потрібне відмітити):

фізична особа;

юридична особа;

а) відомості про фізичну особу:
прізвище, ім'я та по батькові
паспорт серії № , виданий ,
(ким і коли)
місце проживання
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
телефон/телефакс
інші відомості

б) відомості про юридичну особу:
найменування (повне та скорочене (за наявності) відповідно до витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

місцезнаходження
банківські реквізити
код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів)
телефон/телефакс

1.2. Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси правовласника в разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкт, за наявності ознак порушення таких прав:
прізвище, ім'я та по батькові
телефон/телефакс
місце проживання

2. Документ, що підтверджує майнові права на об'єкт:


(найменування документа, номер, ким і коли виданий; у разі наявності ліцензії на використання об'єкта - реквізити ліцензійного договору тощо)

Строк дії документа

3. Відомості про об'єкт:
інформація про об'єкт

Назва товару

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Клас товарів згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг (у разі реєстрації торговельних марок):

4. Строк реєстрації
Прошу здійснити реєстрацію на строк (потрібне помітити):

6 місяців;

1 рік.

5. Наявні відомості про товари, що містять об'єкт
5.1. Виробник товарів, що містять об'єкт
5.2. Найменування та реквізити юридичних осіб, які здійснюють:
а) експорт товарів, що містять об'єкт
б) імпорт товарів, що містять об'єкт
5.3. Митні органи, які здійснюють митне оформлення товарів, що містять об'єкт,

5.4. Спосіб транспортування (непотрібне закреслити):
повітряні перевезення;
морські перевезення;
автомобільні перевезення;
залізничні перевезення.
5.5. Виключні шляхи поставок товарів, що містять об'єкт (найменування перевізника та пункти пропуску через державний кордон України)
5.6. Країни поставок
5.7. Характерні ознаки, що містяться безпосередньо на товарах, що містять об'єкт (етикетка, оброблення, тара тощо)
5.8.* Відомості про вартість одиниці товарів, що містять об'єкт, із зазначенням кожного товару окремо
5.9.* Інші відомості про товари, що містять об'єкт, які можуть бути використані митними органами для його ідентифікації, що додаються,
6. Прошу не призупиняти митне оформлення товарів, що містять належний мені об’єкт, за умови, якщо їх фактурна вартість не перевищує(грн.) та кількість не більше (шт.)

7.* Наявні відомості про контрафактні товари

7.1. За наявною інформацією, експортують/імпортують контрафактні товари такі українські суб'єкти господарювання:
7.2. За наявною інформацією, експортують/імпортують контрафактні товари такі іноземні суб'єкти господарювання:
7.3. Митні органи, які можуть здійснювати митне оформлення контрафактних товарів
7.4. Можливий спосіб транспортування контрафактних товарів (непотрібне закреслити):
повітряні перевезення;
морські перевезення;
автомобільні перевезення;
залізничні перевезення.

7.5. Можливі шляхи поставок контрафактних товарів
7.6. Характерні ознаки контрафактних товарів (етикетка, оброблення, тара тощо)
7.7. Відомості про вартість одиниці контрафактного товару
7.8. Інші відомості, які можуть бути використані митними органами,

8. Додатки

До заяви додаються такі документи та зразки (непотрібне закреслити):
копія документа, що підтверджує наявність майнових прав на об'єкт;
копія документа, що підтверджує повноваження представляти правовласника;
додатки до пункту 5 заяви;
додатки до пункту 7 заяви;
матеріали із зображенням товарів, що містять об'єкт (фотографії, проспекти тощо);
зразки товарів, що містять об'єкт;
матеріали із зображенням контрафактних товарів (фотографії, проспекти тощо);
зразки контрафактних товарів;
інші документи:

Підтверджую, що всі відомості, зазначені у заяві, є достовірні.

З вимогами частин десятої, п’ятнадцятої статті 399, частини шостої статті 400, частин п’ятої, сьомої статті 401, частини першої статті 402 Митного кодексу України та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 648, ознайомлений.

Зобов’язуюся відшкодовувати витрати митних органів, пов’язані із призупиненням митного оформлення товарів за підозрою у порушенні належних мені прав, визначені статтями 399, 400 Митного кодексу України, а також з організацією знищення товарів за спрощеною процедурою відповідно до статті 401 Митного кодексу України.

___ 20__ року

М. П. *


* Заповнюється за бажанням заявника
* За наявності печатки.


(підпис)

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
ЕСПЧ
0