01.05.2018 | Автор: Пилипишин Станіслав Станіславович
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram youtube

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Автор статті: Адвокат С.С.Пилипишин

м. Христинівка Черкаська область

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У даній статті розглядається питання управління фінансами фізичних осіб органами державної влади. Розкривається механізм перерозподілу фінансових ресурсів фізичних осіб не методом податків, а шляхом регулювання тарифів на комунальні послуги, газ та електрику.

Ключові слова : фінанси, фінансова діяльність держави, фізичні особи.

This article deals with the issue of financial management of individuals by public authorities. The mechanism of redistribution of financial resources of individuals is disclosed not by the method of taxes, but by regulating tariffs for utilities, gas and electricity

Key words: finances, financial activity of the state, individuals.

В данной статье рассматривается вопрос управления финансами физических лиц органами государственной власти. Раскрывается механизм перераспределения финансовых ресурсов физических лиц не методом налогов, а путем регулирования тарифов на коммунальные услуги, газ и электричество.

Ключевые слова: финансы, финансовая деятельность государства, физические лица.

Актуальність проблеми. В умовах підняття тарифів, на постачання газу та електроенергетики для населення України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виникає питання забезпечення добробуту громадян України, фінансової безпеки їх з метою формування середнього класу та контролю за використання коштів, що отримують суб’єкти господарської діяльності за постачання електроенергетики, газу, теплової енергії.

Огляд останніх досліджень. Питанням дослідження фінансів фізичних осіб займалися наступні вчені В. В. Сомова[1], А.А. Славкова, М.М. Степура[2], що досліджували податковий тиск на фінанси фізичних осіб, та О.В. Рудницька [3] аналізувала, фінанси домогосподарств. Необхідно зауважити, що в економічній літературі використовується, поняття фінанси домогосподарств, але наш погляд з юридичної науки доцільно застосовувати поняття фінанси фізичних осіб, оскільки фінансові ресурси можуть створювати не тільки сім’я, але фізична особа, громадянин України, іноземець, тому що вониє суб’єктами правових відносин на відміну домогосподарств.

Метою статті є висвітлення правового забезпечення перерозподілу фінансових ресурсів фізичних осіб в середині держави на прикладі встановленні цін у сферах енергетики та комунальних послуг.

Описова частина. Л.К. Воронова вказувала, що фінансова діяльність держави - це заснований на нормах права планомірний процес управління публічними централізованими і децентралізованими фондами коштів, необхідними для здійснення завдань і функцій, що поставлені Конституцією України перед державою, органами місцевого самоврядування та іншими публічними утвореннями, дозволеними державою [4, c.21]. Ю.В. Оніщик стверджує, що в ході фінансової діяльності проводиться планомірне цілеспрямоване формування, розподіл, використання державних та місцевих централізованих і децентралізованих фондів коштів [5, c.419].

О.В. Рудницька досліджуючи фінанси домогосподарств, зробила висновки, що по-перше, сучасний розвиток і функціонування фінансів суб’єктів господарювання неможливий без фінансів домогосподарств у зв’язку з тим, що для створення будь-якого підприємства (формування статутного капіталу) необхідні фінансові ресурси, які фактично належать окремих домогосподарствам чи їхнім членам. Крім того, будь-яке підприємство для своєї діяльності повинно знайти та залучити трудові ресурси, постачальниками яких є домогосподарства.

По-друге, сукупність домогосподарств складають основу для існування та розвитку сучасної держави. Якщо домогосподарства виступають проти існування такої держави, то рано чи пізно така держава буде зруйнована, а на її місці з’явиться нова держава. Крім того, за рахунок фінансів домогосподарств держава утворює власні фінансові фонди, тобто бюджет країни, бюджети місцевих органів влади, різні цільові фонди економічного та соціального призначення.

По-третє, створення та функціонування фінансового ринку, його окремих сегментів залежить від фінансів домогосподарств. Там де фінанси домогосподарств не розвинуті, там не має розвинутого фінансового ринку. Це пов’язано з тим, що інститути фінансового ринку функціонують за рахунок акумулювання вільних коштів домогосподарств, їх активної участі в русі фінансових ресурсів і фінансових інструментів на цьому ринку.

Основу фінансів домогосподарств складають їх фінансові ресурси, які вони формують і використовують виходячи з власних можливостей та інтересів.

Основними видами діяльності домогосподарства, можливо визнати:

 а) трудова (робота по найму);

б) підприємництво;

в) ведення особистого підсобного господарства;

 г) інвестиційна;

 д) тіньова;

е) інша [6, c.176].

Вище викладене дозволяє сформувати висновок, що внаслідок діяльності громадян України, шляхом їх праці згідно трудового фонду, розміщення заощаджень у банках та інших фінансових установах, утворюється фінансові ресурси, які держава в більшості випадку акумулює, через встановлення податків, зборів та обов’язкових платежів. Потрібно зауважити, що держава з метою забезпечення функціонування господарського комплексу, може їх акумулювати шляхом встановлення цін на постачання газу, електроенергетики, та комунальні послуги.

Правовою основою, для акумуляції  фінансових ресурсів фізичних осіб, з метою забезпечення стабільності галузей економіки в галузі газопостачання, електроенергетики, та комунальних послуг є повноваження закріплені в пунктах 10 та 13 частини першої статті 17 Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 № 1540-VIII, де передбачено, що для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор: бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг у випадках, визначених законом; встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом[7], тобто фактично здійснюється акумулювання фінансових ресурсів фізичних осіб за споживання товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання у встановлених розмірах державою, котра на перший погляд має договірну форму.

Вище вказані норми-права, деталізовані у спеціальних нормативно-правових акта, а саме частині першій статті 11 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР, згідно якої, державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил здійснення ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії [8]. Аналогічні норми викладені у пункті 2 частини першої статті 5 Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 09.07.2010 № 2479-VI, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує такі засоби регуляторного впливу на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках[9], та частині першій статті 16 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV встановлення тарифів на теплову енергію суб'єктам природних монополій у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією [10].

Висновок. З вище викладених норм права, можна зробити наступні висновки.

По-перше держава наділяючи повноваженнями Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановленням тарифів – вартості електроенергетики та комунальних послуг, що постачається населенню, а саме фізичним особам тим самим створила механізм акумулювання фінансових ресурсів фізичних осіб з метою підтримки критично важливих галузей економіки, як газова, електроенергетика, та комунальні послуги.

По-друге, на наш погляд необхідно розробити порядок здійснення фінансового контролю за використанням коштів, галузях економіки, що підпадають під державне регулювання цін, з метою ефективності використання коштів суб’єктами господарювання вище вказаних галузей економіки.

Список використаних джерел.

1.Сомова В.В. Аналіз рівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб.  Бізнес Інформ.  2014.  № 7.  С. 284-288.

2.Славкова А. А., Степура М.М. Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб/ Фінанси, облік і аудит. 2012. Вип. 20. С. 156-174.

3.Рудницька О. В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни Економічний вісник університету. 2013. Вип. 20(1). С. 173-178.

4.|Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. К.: Прецедент. Моя книга, 2006.  448 с

5.Оніщик Ю.В. Конструкція «фінансова діяльність»: співвідношення публічного та приватного інтересу при її здійсненні. Держава і право : Зб. науков. праць.  2010. 1.  № 2 (48). -С. 419-423

6.Рудницька О.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни. Економічний вісник університету. 2013. Вип. 20(1). С. 173-178.

7. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : Закон України від 22.09.2016 № 1540-VIII URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1540-19/page2 (дата звернення: 30.04.2018).

8. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 № 575/97-ВР URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80/page2 (дата звернення: 30.04.2018).

9.Про державне регулювання у сфері комунальних послуг: Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2479-17 (дата звернення: 30.04.2018).

10. Про теплопостачання : Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2633-15 (дата звернення: 30.04.2018).

1
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення