Головна Сервіси для юристів ... Закони Виборчий кодекс України Стаття 146. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії Стаття 146. Дострокове припинення повноважень скла...

Стаття 146. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

Виборчий кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 615

  Переглядів

 • 615

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення чи одноразового грубого порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та законів України невиконання рішення виборчої комісії вищого рівня.

  {Частина перша статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

  3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної виборчої комісії.

  Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв’язку з:

  1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії. Така заява подається суб’єкту внесення кандидатури відповідного члена комісії для передачі відповідній виборчій комісії або для внесення подання про заміну члена виборчої комісії;

  2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;

  3) припиненням його громадянства України;

  4) вибуттям на період включно до дня голосування за межі України або держави, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що зумовлює неможливість виконання обов’язків члена виборчої комісії;

  5) реєстрацією його кандидатом у депутати або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо виборчий процес таких виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

  {Пункт 5 частини третьої статті 146 в редакції Закону № 1638-IX від 14.07.2021 }

  6) реєстрацією його представником партії у Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, уповноваженою особою партії, довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, представником, уповноваженою особою місцевої організації партії, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського або місцевого референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, якщо виборчий процес таких виборів чи референдуму проводиться одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

  {Пункт 6 частини третьої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  7) входженням його до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів депутатів або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо виборчий процес таких виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

  {Пункт 7 частини третьої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  8) відмовою від складення присяги члена виборчої комісії;

  9) порушенням присяги члена виборчої комісії, що виявилося у систематичному невиконанні покладених на нього обов’язків, засвідченому не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

  10) систематичним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування;

  11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення;

  {Пункт 11 частини третьої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 }

  12) виявленням обставин, що позбавляють особу права входити до складу виборчої комісії;

  13) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;

  14) його смертю або оголошенням його померлим.

  Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься за підписом осіб, визначених частиною четвертою статті 140, частиною шостою статті 141, частиною четвертою статті 142 цього Кодексу, скріплюється печаткою суб’єкта подання, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. До подання додаються документи, передбачені частиною шостою статті 140, частиною сьомою статті 141, частиною шостою статті 142 цього Кодексу відповідно.

  {Частину третю статті 146 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Зазначене подання підлягає розгляду у п’ятиденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.

  {Частину третю статті 146 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Подання про заміну члена виборчої комісії може вноситися за допомогою електронних сервісів у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

  {Частину третю статті 146 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  4. При виникненні обставин, передбачених пунктами 1-7, 9-14 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила, а обставин, передбачених пунктом 8 частини третьої цієї статті, - з моменту відмови особи поставити свій підпис під текстом присяги на засіданні виборчої комісії або у разі неприбуття такої особи на перші два засідання виборчої комісії після її включення до складу цієї комісії, про які вона була повідомлена.

  Про дострокове припинення повноважень у зв’язку з відмовою від складення присяги члена комісії невідкладно повідомляється Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія для прийняття рішення про зміни у складі відповідної виборчої комісії.

  {Частину четверту статті 146 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень виборчою комісією, яка утворила відповідну комісію.

  5. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.

  {Абзац перший частини п'ятої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Такі суб’єкти вправі не пізніше ніж на наступний день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.

  {Абзац другий частини п'ятої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Якщо у строк, встановлений цією частиною, не надійшли подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії та/або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб не дає змоги сформувати її склад у мінімальній кількості, встановленій частиною першою статті 140 або частинами другою, третьою статті 141 цього Кодексу, склад комісії формується відповідною виборчою комісією за поданням її голови за пропозиціями членів цієї комісії з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим), з обов’язковим урахуванням кандидатур, поданих суб’єктами подання до її складу, крім тих, що підлягають відхиленню з підстав, встановлених цим Кодексом.

  {Абзац третій частини п'ятої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, передбачених пунктами 8, 10 частини третьої цієї статті, або у зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу виборчої комісії його кандидатура не може бути повторно включена до складу виборчої комісії та підлягає відхиленню.

  {Абзац четвертий частини п'ятої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Рішення про дострокове припинення повноважень у зв’язку із заміною члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб’єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

  У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії (її окремого члена), але не пізніше останнього дня перед днем голосування затверджує новий склад виборчої комісії або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому цією частиною) у порядку, встановленому цим Кодексом.

  У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб’єктів подання, зазначених у частині другій статті 140 цього Кодексу, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу виборчої комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою за мінімальну кількість.

  6. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того самого суб’єкта подання.

  7. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповідна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосували не менше двох третин від складу виборчої комісії. Подання вноситься за підписом голови, заступника голови виборчої комісії або головуючого на відповідному засіданні виборчої комісії та засвідчується печаткою цієї комісії. До подання додаються не менш як два рішення виборчої комісії про невиконання головою, заступником голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього обов’язків, а також витяг із протоколу засідання виборчої комісії, на якому розглядалося питання про внесення такого подання.

  Голова, заступник голови або секретар виборчої комісії можуть особисто подати власноручно написану заяву про складення своїх обов’язків (без припинення членства в комісії) до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію.

  {Абзац другий частини сьомої статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Зазначене подання чи заява підлягають обов’язковому розгляду у триденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування. Рішення про заміну голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії не є підставою для припинення повноважень зазначених осіб як членів відповідної виборчої комісії.

  8. У разі надходження подання про заміну члена виборчої комісії, який виконує обов’язки голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії, рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена від того самого суб’єкта подання приймається з одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

  У разі прийняття рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення повноважень зазначених осіб як членів виборчої комісії на відповідну посаду призначається інша особа зі складу цієї виборчої комісії. При цьому повинні бути додержані вимоги цього Кодексу щодо призначення голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії від різних політичних партій.

  {Частина восьма статті 146 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 }

  9. У разі наявності підстав для дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, які мають ознаки вчинення членами (окремим членом) цієї комісії кримінального або адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія одночасно з прийняттям такого рішення повідомляє про це правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

  {Статтю 146 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 }

  Попередня

  146/289

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст