Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

Про акціонерні товариства (ЗМІСТ) Інші закони
 • 1958

  Переглядів

 • 1958

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

  Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

  {Частину першу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

  Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

  {Абзац четвертий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

  Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

  У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

  {Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 272-VIII від 19.03.2015 }

  У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

  {Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 272-VIII від 19.03.2015 }

  У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

  {Частина друга статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2154-VI від 27.04.2010 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 22-рп/2010 від 30.11.2010 , № 2774-VI від 03.12.2010 ; в редакції Законів № 2856-VI від 23.12.2010 , № 2994-VI від 03.02.2011 }

  3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

  {Абзац перший частини третьої статті 30 в редакції Законів № 2154-VI від 27.04.2010 - зміни застосовуються у 2010 році - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 22-рп/2010 від 30.11.2010 , № 2774-VI від 03.12.2010 - застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня 2011 року, № 2994-VI від 03.02.2011 }

  Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті акціонерного товариства.

  4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

  {Абзац перший частини четвертої статті 30 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015 }

  Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

  {Абзац третій частини четвертої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2210-VIII від 16.11.2017 , № 738-IX від 19.06.2020 }

  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  {Частина четверта статті 30 в редакції Закону № 2994-VI від 03.02.2011 }

  5. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

  Акціонерні товариства, інші, ніж зазначені в абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

  {Частина п'ята статті 30 в редакції Законів № 5178-VI від 06.07.2012 , № 289-VIII від 07.04.2015 , № 2210-VIII від 16.11.2017 }

  Попередня

  32/242

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: При затримці у виплаті дивідендів застосовується стаття 625 ЦК України, при цьому звернення із вимогою про виплату до емітента НЕ потрібне (ВС/КГС у справі № 910/11316/17 від 17 січня 2018р.)

  Цікава справа у царині корпоративних відносин між акціонерним товариством та акціонером в частині виплати дивідендів. Поширеною є ситуація коли загальні збори приймають рішення про виплату дивідендів та доручають виконавчому органу товариства провести виплати у порядку, передбаченому діючим законодавством. Проте на практиці дивіденди не виплачуються. Причин безліч, від реальної відсутності коштів у товариства для виплати до свідомого затягування процесу виплати при чому на роки.   

  В цій справі акціонер звернувся із позовом до акціонерного товариства про стягнення дивідендів, інфляційних витрат та 3% річних на суму заборгованості, які передбачені статтею 625 ЦК України.

  Суди були одностайні і стали на користь акціонера. Відповідач стверджував, що у позові слід відмовити, оскільки акціонер до подання позову повинен був звернутися до акціонерного товариства із письмовою вимогою про виплату йому дивідендів. Окрім цього відповідач вважав неправильним застосування до цих правовідносин статті 625 ЦК України, оскільки вони не є договірними та не грошовими.  Але це не спрацювало.

  Зокрема ВС/КГС підкреслив, що з моменту прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів жодної участі акціонера у процесі їх виплати не відбувається. Вчасна виплата дивідендів є обов’язком товариства перед акціонером.  Тому звернення акціонера із вимогою до акціонерного товариства про виплату дивідендів НЕ потрібне для задоволення вимоги про стягнення дивідендів у суді.  

  Виплата дивідендів є грошовим зобов’язанням , оскільки самі дивіденди відповідно до ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства»  виплачуються виключно грошовими коштами. Отже, цілком правильним є застосування ст. 625 ЦК України. 

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст