Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що:

формування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її апарату має бути завершено до 1 січня 2011 року;

{Абзац другий частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

ліцензії на провадження певних видів діяльності у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконує функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до закінчення процесу формування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. До встановлення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів на теплову енергію, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії, а також тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення діють тарифи, що встановлені відповідно органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

3. Кабінету Міністрів України:

{Підпункт 1 пункту 3 статті 19 виключено на підставі Закону № 2592-VI від 07.10.2010}

2) у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону затвердити передбачені цим Законом нормативно-правові акти та привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів органами виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

4. У тримісячний строк органам місцевого самоврядування привести свої акти у відповідність із цим Законом.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтями 188-36 і 244-18 такого змісту:

"Стаття 188-36. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання інформації національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб'єктів господарювання до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктами природних монополій або суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, порушення ліцензійних умов -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб'єктів господарювання до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-36.

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії";

у частині другій статті 255:

в абзаці першому цифри "222-244-17" замінити цифрами "222-244-18";

доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

{Підпункт 2 пункту 5 статті 19 втратив чинність на підставі Закону № 5007-VI від 21.06.2012}

3) підпункт 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 4, ст. 170) викласти в такій редакції:

"2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги";

4) у Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 12, ст. 155):

частину першу статті 4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Органом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, що здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України";

абзац десятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"транспортування теплової енергії";

статтю 6 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"постачання теплової енергії";

5) у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2007 р., № 33, ст. 440):

у статті 11:

абзац дев'ятий частини першої виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є органом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних до них ринках у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до Закону України "Про природні монополії";

абзац восьмий статті 12 викласти у такій редакції:

"ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами";

у статті 13:

абзаци сьомий і восьмий викласти у такій редакції:

"забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання;

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг)";

абзац дев'ятий виключити;

{Підпункт 6 пункту 5 статті 19 втратив чинність на підставі Закону № 2189-VIII від 09.11.2017}

7) у Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):

у статті 1:

абзац восьмий доповнити словами "а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж";

в абзаці тринадцятому слова "теплопостачання (постачання теплової енергії)" замінити словами "сфера теплопостачання";

абзаци шістнадцятий і дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"система автономного теплопостачання - внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку";

"система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об'єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання";

в абзаці четвертому статті 6 слова "помірно-централізованого, децентралізованого" виключити;

у статті 7:

в абзаці другому слово "децентралізованих" замінити словом "автономних";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"зниження втрат під час транспортування теплової енергії в магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції";

частину першу статті 11 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання";

у частині третій статті 15:

в абзаці третьому слова "центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до закону";

у статті 16:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері теплопостачання";

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

після абзацу третього доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

затвердження в установленому порядку ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування і постачання теплової енергії та порядку контролю за їх додержанням;

розроблення методології (порядку) формування тарифів на теплову енергію у сфері теплопостачання для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією";

встановлення тарифів на теплову енергію суб'єктам природних монополій у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать:

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

здійснення відповідно до своєї компетенції контролю за додержанням ліцензійних умов";

у статті 20:

частину третю викласти в такій редакції:

"Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, крім тарифів на виробництво теплової енергії для суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством";

частину восьму викласти в такій редакції:

"Органи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій зобов'язані прийняти рішення про зменшення встановленого ними тарифу на суму нецільового використання коштів у разі:

використання суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або у розмірах, які не передбачені програмою технічного розвитку та/або інвестиційною програмою;

використання суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або у розмірах, які не передбачені структурою тарифу";

у частині третій статті 26 слово "децентралізованого" замінити словом "автономного";

у частинах третій та четвертій статті 31 слова "Національною комісією регулювання електроенергетики України" замінити словами "органами державного регулювання".

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 липня 2010 року
№ 2479-VI0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0