Головна Сервіси для юристів ... Закони Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загаль...

Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

(ЗМІСТ)
 • 562

  Переглядів

 • 562

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації, а також накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік застрахованих осіб і реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування.

  Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:

  державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

  роботодавців;

  застрахованих осіб;

  фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру;

  органів доходів і зборів, територіальних органів Пенсійного фонду за результатами перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або в порядку міжвідомчого обміну інформацією;

  державної служби зайнятості;

  інших підприємств, установ, організацій та військових частин;

  компаній з управління активами;

  зберігачів;

  інших джерел, передбачених законодавством.

  2. На кожну застраховану особу відкривається персональна електронна облікова картка, якій присвоюється унікальний номер електронної облікової картки.

  Унікальний номер електронної облікової картки формується автоматично шляхом додавання одиниці до останнього наявного унікального номера електронної облікової картки. Порядок та строки впровадження унікальних номерів електронних облікових карток застрахованих осіб, порядок ведення персональних електронних облікових карток визначаються Пенсійним фондом.

  3. Персональна електронна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі відомості:

  1) умовно-постійна частина персональної електронної облікової картки:

  унікальний номер електронної облікової картки;

  серія, номер і найменування документа, що посвідчує особу;

  прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;

  прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;

  прізвище при народженні;

  дата народження;

  місце народження;

  стать;

  адреса місця проживання;

  адреса, за якою здійснено реєстрацію місця проживання;

  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

  унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

  громадянство;

  номер телефону (за згодою);

  відмітка про смерть;

  2) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат:

  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) страхувальника (платника);

  рік, за який внесено відомості;

  розмір страхового внеску за відповідний місяць;

  сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

  страховий стаж;

  кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;

  ознака особливих умов праці, що дають право на пільги в системі пенсійного забезпечення;

  сума заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

  3) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає виплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями:

  номер електронної пенсійної справи;

  номер архівної електронної пенсійної справи в електронному архіві пенсійних справ;

  дата, з якої призначено пенсію;

  поточний місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;

  сума періодів страхового стажу;

  коефіцієнт страхового стажу;

  коефіцієнт заробітної плати (доходу, грошового забезпечення);

  заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії на поточний момент;

  поточний розмір пенсії для виплати;

  відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей;

  інформація про уповноважену особу, яка одержала звернення про призначення (перерахунок) пенсії;

  4) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування, стан накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат:

  сума заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) учасника накопичувальної пенсійної системи, з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

  сума страхових внесків, сплачена до накопичувальної системи пенсійного страхування за останній звітний рік;

  дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;

  кількість одиниць пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування;

  загальна сума коштів застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування;

  реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;

  сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення;

  сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону застрахованій особі в накопичувальній системі пенсійного страхування або її спадкоємцю, дата такої виплати;

  реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії (у разі укладення);

  дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі укладення);

  сума коштів, перерахована з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата її перерахування;

  сума штрафної санкції та пені, сплачена агентом-страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, дата її сплати;

  відмітка про дату смерті застрахованої особи;

  5) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає звернення застрахованої особи, надання інформації про застраховану особу та інші відомості щодо реалізації прав застрахованої особи у системі пенсійного забезпечення.

  4. Персоніфіковані відомості, внесені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових носіях та/або в електронній формі за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форм документа.

  5. Відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, і Пенсійним фондом.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, за формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робочих днів після реєстрації смерті особи подає відповідні відомості до Пенсійного фонду.

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування надають Пенсійному фонду інформацію для ведення персоніфікованого обліку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства.

  Відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, подаються безпосередньо зазначеними особами.

  Відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, подаються державною службою зайнятості.

  Порядок та строки подання відомостей, зазначених в абзацах четвертому - шостому цієї частини, встановлюються Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

  6. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, зобов’язані надсилати один примірник реєстраційної картки територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності

  {Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2505-IV від 25.03.2005 , № 107-VI від 28.12.2007 , № 309-VI від 03.06.2008 , № 1276-VI від 16.04.2009 , № 2464-VI від 08.07.2010 , № 2856-VI від 23.12.2010 , № 3668-VI від 08.07.2011 , № 5492-VI від 20.11.2012 , № 406-VII від 04.07.2013 ; в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  Попередня

  61/157

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст