Головна Сервіси для юристів ... Закони Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Стаття 8. Порядок формування Ради Фонду та її повноваження Стаття 8. Порядок формування Ради Фонду та її повн...

Стаття 8. Порядок формування Ради Фонду та її повноваження

Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

1. Рада Фонду утворюється відповідно до абзацу першого частини другої статті 11 - 2 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, у складі п’яти осіб.

2. Строк повноважень членів Ради Фонду становить чотири роки.

Одна особа не може займати посаду члена Ради Фонду більше ніж два строки поспіль.

3. Учасник або група учасників (інші ніж держава або учасники, частка держави у статутному капіталі яких становить не менше 50 відсотків), частка яких у статутному капіталі Фонду становить більше 25 відсотків, мають право призначити до складу Ради Фонду свого представника.

4. Представники держави у Раді Фонду призначаються Кабінетом Міністрів України.

5. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення конкурсу на посади незалежних членів Ради Фонду за 90 днів до дня завершення строку повноважень незалежних членів Ради Фонду або протягом 90 днів з дня дострокового припинення повноважень незалежного члена Ради Фонду.

Кабінет Міністрів України для проведення конкурсу на посади незалежних членів Ради Фонду утворює конкурсну комісію у складі трьох представників Кабінету Міністрів України та по одному представнику від всеукраїнських (національних) галузевих громадських об’єднань в аграрній та фінансовій сферах. У роботі конкурсної комісії може брати участь представник міжнародної асоціації установ гарантування та міжнародних фінансових організацій з правом дорадчого голосу.

Конкурсна комісія обирає незалежних членів Ради Фонду шляхом проведення конкурсу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виключно з числа кандидатів, обраних у порядку конкурсу компанією з добору персоналу. Незалежні члени Ради Фонду призначаються на посади рішенням Загальних зборів.

Витрати на проведення конкурсу з обрання незалежних членів Ради Фонду несе Фонд.

Порядок проведення конкурсу з обрання незалежних членів Ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Розмір винагороди членів Ради Фонду встановлюється Загальними зборами за рекомендацією компанії з добору персоналу, яка не брала участі у проведенні конкурсу з обрання кандидатів на посади незалежних членів Ради Фонду.

7. Компанія з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади незалежних членів Ради Фонду, та компанія з добору персоналу, яка рекомендує розмір винагороди членам Ради Фонду, повинні мати міжнародний досвід пошуку керівників фінансових установ не менш як 10 років.

8. Компанії з добору персоналу визначаються Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку.

9. Вартість послуг компанії з добору персоналу, що рекомендує розмір винагороди членам Ради Фонду, визначається в договорі з Фондом фіксованою грошовою сумою.

10. Рада Фонду є колегіальним органом управління Фонду, що в межах своєї компетенції здійснює управління Фондом, а також контролює та регулює діяльність Правління Фонду з метою виконання стратегії розвитку Фонду. Рада Фонду діє в інтересах Фонду.

11. До виключної компетенції Ради Фонду належить:

1) розроблення та затвердження стратегії розвитку Фонду на три роки відповідно до основних (стратегічних) напрямів діяльності Фонду, подання її для схвалення Загальними зборами;

2) затвердження бюджету Фонду та бізнес-плану розвитку Фонду;

3) розроблення та затвердження стратегії і політики управління ризиками, процедури управління ризиками, а також переліку ризиків і їх граничних розмірів;

4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Фонду, контроль ефективності її функціонування;

5) контроль ефективності функціонування системи управління ризиками;

6) визначення організаційної структури Фонду;

7) внесення до Загальних зборів пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Фонду та вступу нових учасників до Фонду;

8) здійснення контролю за діяльністю Правління Фонду, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

9) затвердження звіту Правління Фонду про діяльність Фонду за звітний рік та заходів за результатами розгляду відповідного звіту;

10) затвердження положень про Раду Фонду та Правління Фонду;

11) затвердження положення про політику інвестування у фінансові активи, систему внутрішнього контролю, систему управління ризиками та внутрішній аудит Фонду;

12) визначення кількісного складу Правління Фонду, призначення та звільнення з посад голови та членів Правління Фонду, ризик-менеджера та внутрішнього аудитора Фонду;

13) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління Фонду, ризик-менеджером та внутрішнім аудитором Фонду, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) встановлення критеріїв визначення зовнішнього аудитора Фонду;

15) щорічне визначення зовнішнього аудитора для проведення аудиту Фонду, затвердження умов договору, що укладається із зовнішнім аудитором Фонду, встановлення розміру оплати його послуг;

16) здійснення контролю за діяльністю внутрішнього аудитора Фонду;

17) розгляд висновків зовнішнього та внутрішнього аудиту Фонду, затвердження заходів за результатами відповідного розгляду;

18) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами державної влади та органами управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Фонду;

19) затвердження положення про порядок надання гарантій Фондом;

20) визначення додаткових критеріїв щодо кредитоспроможності суб’єктів підприємництва, які мають право на часткове гарантування Фондом виконання зобов’язань за кредитними договорами;

21) встановлення критеріїв щодо фінансових установ, перед якими здійснюється гарантування за кредитними зобов’язаннями;

22) надання згоди на вчинення правочину Фондом, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, за даними останньої річної фінансової звітності становить 10 і більше відсотків вартості власного капіталу Фонду;

23) визначення переліку інформації, що належить до опублікування на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет, забезпечення своєчасного опублікування Фондом такої інформації;

24) скликання Загальних зборів, підготовка порядку денного та прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів;

25) вирішення інших питань, що належать до компетенції Ради Фонду відповідно до законодавства України.

12. Рада Фонду має право отримувати від Правління Фонду будь-яку інформацію про діяльність Фонду, необхідну для здійснення її повноважень.

13. Після визначення Загальними зборами основних (стратегічних) напрямів діяльності Фонду Рада Фонду повинна забезпечити розроблення та затвердити стратегію розвитку Фонду на три роки, а також подати її для схвалення Загальними зборами в порядку, встановленому Статутом Фонду та положенням про Раду Фонду.

Стратегія розвитку Фонду передбачає реалізацію визначених Загальними зборами основних (стратегічних) напрямів діяльності Фонду та містить очікувані показники результатів діяльності Фонду.

Загальні збори відмовляють у схваленні стратегії розвитку Фонду у разі її невідповідності визначеним Загальними зборами основним (стратегічним) напрямам діяльності Фонду або наявності в ній істотних недоліків, що можуть перешкодити ефективному виконанню стратегії. У разі несхвалення стратегії розвитку Фонду Загальні збори повертають її Раді Фонду на доопрацювання з наданням конкретних зауважень і заперечень. У разі повторного несхвалення стратегії розвитку Фонду Загальні збори мають право припинити повноваження всього складу Ради Фонду. Підстави несхвалення стратегії розвитку Фонду мають бути опубліковані Загальними зборами.

14. Повноваження члена Ради Фонду можуть бути припинені достроково виключно з таких підстав:

1) невиконання стратегії розвитку Фонду, що підтверджується результатами щорічного оцінювання, яке проводиться в порядку, визначеному Загальними зборами;

2) повторне несхвалення Загальними зборами затвердженої Радою Фонду стратегії розвитку Фонду;

3) виявлення факту невідповідності члена Ради Фонду вимогам, встановленим цим Законом;

4) подання членом Ради Фонду особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови подання такої заяви не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

5) подання членом Ради Фонду особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

6) набрання стосовно члена Ради Фонду законної сили обвинувальним вироком суду про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

7) набрання стосовно члена Ради Фонду законної сили судовим рішенням про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

8) смерть члена Ради Фонду, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) відкликання учасником Фонду свого представника.

15. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради Фонду з підстав, передбачених пунктами 1-4 частини чотирнадцятої цієї статті, приймається Загальними зборами. Рішення про дострокове припинення повноважень з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини чотирнадцятої цієї статті, приймається лише стосовно всього складу Ради Фонду. Повноваження члена Ради Фонду достроково припиняються з підстав, передбачених пунктами 5-9 частини чотирнадцятої цієї статті, у разі настання відповідних обставин.

Загальні збори не мають права приймати рішення про припинення повноважень членів Ради Фонду з підстав, не передбачених цією статтею, а також не мають права приймати рішення про тимчасове відсторонення члена Ради Фонду від виконання своїх повноважень.

У разі припинення повноважень члена Ради Фонду, який є представником учасника Фонду, такий учасник протягом 30 днів з дня припинення повноважень попереднього представника призначає до складу Ради Фонду іншого представника учасника Фонду.

У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена Ради Фонду новий член Ради Фонду обирається у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті.

16. Загальні збори зобов’язані розпочати конкурс на зайняття посад незалежних членів Ради Фонду не пізніше ніж за 90 днів до закінчення строку повноважень Ради Фонду. У разі якщо після закінчення строку повноважень Ради Фонду Загальними зборами не прийнято рішення про призначення нового складу Ради Фонду, Рада Фонду продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу.

17. Раду Фонду очолює голова, який обирається Радою Фонду з числа її членів.

18. Формою роботи Ради Фонду є засідання, що проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом Фонду, але не рідше одного разу на квартал. Статутом Фонду можуть бути передбачені умови та порядок прийняття Радою Фонду рішення шляхом проведення заочного голосування.

19. Засідання Ради Фонду скликаються за ініціативою голови Ради Фонду або на вимогу члена Ради Фонду, Правління Фонду, інших осіб, визначених Статутом Фонду. Ініціатори засідання Ради Фонду вносять питання до порядку денного такого засідання.

20. Засідання Ради Фонду є правоможним, за умови участі в ньому не менше двох третин членів Ради Фонду.

21. Рішення Ради Фонду приймається простою більшістю голосів членів Ради Фонду, які беруть участь у засіданні, якщо для прийняття рішення Статутом Фонду не встановлено більшу кількість голосів.

22. Кожен член Ради Фонду має один голос. Статутом Фонду може передбачатися право вирішального голосу голови Ради Фонду у разі рівного розподілу голосів.

23. Член Ради Фонду повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

24. Члени Ради Фонду мають право на винагороду своєї діяльності за рахунок Фонду, якщо інше не передбачено законодавством України. Порядок виплати винагороди визначається цим Законом, Статутом Фонду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ради Фонду.

Попередня

8/19

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст