Главная Сервисы для юристов ... Законы Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель Стаття 21. Передача у власність організації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем Стаття 21. Передача у власність організації об’єкт...

Стаття 21. Передача у власність організації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем

Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 308

  Просмотров

 • 308

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Організація вправі безоплатно набути право власності на такі технологічно цілісні з точкою водовиділу об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності, комунальній власності або є безхазяйними та які забезпечують (можуть забезпечувати у разі їх ремонту) подачу (забір), доставку та/або відведення води при здійсненні гідротехнічної меліорації земельних ділянок, включених до території обслуговування відповідної організації:

  1) насосні станції, колектори, водозабори та інші гідротехнічні споруди;

  2) канали на зрошувальних і осушувальних системах (у разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується відповідним каналом);

  3) регулюючі та накопичувальні басейни;

  4) трубопроводи;

  5) інші об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем.

  Для цілей цієї статті під безхазяйними об’єктами розуміються об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, власник яких відсутній чи його неможливо встановити на підставі отриманих організацією даних, документів та інформації з відповідних державних реєстрів.

  У разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, точки водовиділу для подачі (забору) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких розташовані на каналі на зрошувальних і осушувальних системах, організації передається у власність насосна станція (насосні станції), що забезпечує забір води із джерела зрошення та її подачу у відповідний канал.

  2. Організації передаються об’єкти декількох меліоративних мереж у разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується з використанням відповідних мереж.

  3. Рішення про передачу організаціям у власність об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем приймається щодо:

  1) об’єктів державної власності - центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності;

  2) об’єктів комунальної власності та безхазяйних об’єктів - виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською радою, а якщо такий орган не визначено, - відповідною сільською, селищною, міською, районною, обласною радою.

  Передача об’єктів державної власності у власність організацій належить до виключної компетенції центрального органу виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності.

  4. Для складання переліку об’єктів інженерної інфраструктури меліоративної мережі, що передаються у власність організації, така організація подає заяву про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, у якій зазначає:

  1) код (номер) меліоративної мережі (меліоративних мереж) відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, до складу якої (яких) входять об’єкти, які організація має намір отримати у власність;

  2) код (номер) складової частини меліоративної мережі відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, які організація має намір отримати у власність (у разі якщо відомості щодо неї внесені до Державного земельного кадастру);

  3) перелік безхазяйних об’єктів інженерної інфраструктури меліоративної мережі, якщо такі об’єкти виявлені організацією на дату подання цієї заяви.

  Заява подається до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого відповідно до частини третьої цієї статті віднесено прийняття рішення про передачу у власність організації об’єктів меліоративної мережі.

  Якщо прийняття рішення про передачу у власність організації об’єктів однієї меліоративної мережі віднесено до компетенції різних органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, заява подається до всіх відповідних органів. У такому разі в заяві зазначаються коди (номери) об’єктів меліоративної мережі, передачу у власність організації яких віднесено до компетенції відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

  5. Органи, визначені частиною третьою цієї статті, зобов’язані протягом 20 днів з дня отримання відповідної заяви організації прийняти рішення про передачу організації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, а у випадках, визначених частиною дев’ятою цієї статті, - рішення про відмову у передачі організації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.

  6. Передача організації об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності, комунальній власності або є безхазяйними, здійснюється протягом одного місяця з дня прийняття останнього з рішень, що передбачені частиною третьою цієї статті, комісією з питань передачі об’єктів, до складу якої входять представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, представники центрального органу виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності (якщо функції з управління окремими об’єктами державної власності здійснює центральний орган виконавчої влади, інший ніж центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель), представники виконавчих органів відповідних рад, представники організації.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, утворює комісію з питань передачі об’єктів та призначає її голову.

  7. Передача у власність організації об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем оформлюється актом приймання-передачі, в якому зазначаються:

  1) повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код організації в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

  2) код (номер) згідно з відомостями Державного земельного кадастру складових частин меліоративної мережі, які передаються організації;

  3) назва документа, що підтверджує право державної або комунальної власності на майно (за наявності);

  4) опис об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, що передаються;

  5) інвентарний номер об’єктів, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування (за наявності);

  6) день, починаючи з якого організація відповідальна за надання послуг водокористувачам.

  Разом з об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем передається наявна документація щодо них.

  8. У разі виявлення комісією об’єктів міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній, комунальній власності або є безхазяйними, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, комісія передає такі об’єкти у власність організації, за умови що такі об’єкти забезпечують (можуть забезпечувати у разі їх ремонту) забір, доставку води для зрошення земельних ділянок, включених до території обслуговування відповідної організації та/або відведення води з таких земельних ділянок.

  9. Підставами для відмови у передачі у власність організації об’єкта інженерної інфраструктури меліоративних систем є:

  1) неналежність такого об’єкта до меліоративної мережі, яка відповідно до інформації Державного земельного кадастру забезпечує гідротехнічну меліорацію земельних ділянок, включених до території обслуговування меліоративної мережі організації;

  2) перебування об’єкта у власності іншої організації водокористувачів.

  10. Передача у власність організації об’єктів, речові права на які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, але не були зареєстровані, здійснюється без попередньої реєстрації права власності держави чи територіальної громади на такі об’єкти.

  11. Організація, у власність якої передана насосна станція, вправі безоплатно використовувати для надання послуг водокористувачам технологічно цілісні з такою насосною станцією об’єкти меліоративної мережі, щодо яких не прийнято рішення про передачу організації у власність у строк, визначений частиною п’ятою цієї статті, або які не передані організації комісією з передачі у строк, визначений частиною шостою цієї статті. Право на використання відповідних об’єктів набувається на наступний день після спливу строку, відведеного на прийняття рішення про передачу у власність, або строку, відведеного на передачу об’єктів комісією.

  12. Об’єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарської меліоративної системи, які перебувають у приватній власності, організації не передаються.

  13. Передача у власність організації об’єкта інженерної інфраструктури внутрішньогосподарської меліоративної системи, який перебуває в оренді, здійснюється без згоди орендаря такого об’єкта. У такому разі до організації переходять права та обов’язки орендодавця. Орендар переданого у власність організації об’єкта інженерної інфраструктури внутрішньогосподарської меліоративної системи вправі в односторонньому порядку розірвати договір оренди.

  14. Передача у власність організації об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, які забезпечують (можуть забезпечувати у разі їх ремонту) забір та/або доставку води або її відведення для гідротехнічної меліорації земельних ділянок, на які розширено територію обслуговування організації, здійснюється в порядку, визначеному цією статтею.

  15. Канали державного значення організації не передаються. Перелік каналів державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

  16. Власник або користувач земельної ділянки, на якій розміщені об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем, що передані у власність організації, зобов’язаний укласти договір про встановлення на користь організації безоплатного та безстрокового земельного сервітуту на земельну ділянку (частину земельної ділянки), на якій розміщені такі об’єкти.

  Предыдущая

  21/27

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст