Головна Сервіси для юристів ... Закони Про основні засади державного нагляду Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державн...

Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

Про основні засади державного нагляду (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

{Дію другого речення абзацу п’ятого частини першої статті 6 призупинено на час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання згідно із Законом № 1728-VIII від 03.11.2016 }

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

{Абзац п'ятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 367-IX від 12.12.2019 }

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи територіального органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб територіального органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;

{Абзац шостий частини першої статті 6 в редакції Закону № 367-IX від 12.12.2019 }

неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1320-IX від 04.03.2021 }

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Фізичні особи та посадові особи органів місцевого самоврядування, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

{Абзац дванадцятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1320-IX від 04.03.2021 }

{Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2399-VI від 01.07.2010 , № 1600-VII від 22.07.2014 ; в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону.

{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

3. Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

{Абзац перший частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

5. Позаплановий захід із здійснення державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта господарювання, який перебуває у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", здійснюється лише з підстав, прямо передбачених законами України, та виключно за наявності письмового погодження керівника (його заступника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки.

Копія погодження, передбаченого абзацом першим цієї частини, разом з іншими документами, передбаченими цим Законом, надається керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, який перебуває у статусі резидента Дія Сіті, перед початком перевірки.

{Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1667-IX від 15.07.2021 }

Попередня

7/25

Наступна
Додати в обране
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Аналізуйте судовий акт: Перевірка Держпраці за ініціативою ДПС незаконна. (ВС/КАС у справі №822/620/17 від 09.02.2021 року)

 В російській мові є чудове слово «ябєда», що важко перекласти українською, не втративши зміст та настрій.

Зустрічали ситуацію, коли ДПС «ябєднічаєт» Держпраці і з цих підстав остання розпочинає позапланову перевірку?

Так ось, ВС визнав таку підставу призначення перевірки незаконною.

До суду звернувся ФОП та просив скасувати постанову Держпраці про накладення на нього штрафу за непрацевлаштованих робітників.

Позивач стверджував, що перевірка проведена із порушенням законодавства, а саме - без належної правової підстави. Крім того, Держапрацею не було враховано, що відносини між ФОП та робітниками не були трудовими, а мали цивільно-правовий характер.

Так, позапланова перевірка позивача була призначена на підставі листа-повідомлення ДПС.

При цьому, під час самої перевірки управлінням Держпраці були використані матеріали податкової перевірки, якими держпраця обґрунтовувала власні висновки про встановлення факту наявності не оформлених працівників. За результатами перевірки Держпраця дійшла до висновків, що підприємець не видав наказів чи розпоряджень про прийняття на роботу, не подав повідомлення у фіскальну службу до початку роботи про новоприйнятих працівників та не уклав з ними за вищевказаний період трудових договорів у письмовій формі.

ВС розглянувши справу встановив незаконність проведеної перевірки, скасував рішення судів попередніх інстанцій та задовольнив позов.

Зокрема, ВС зазначив, що статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" визначає вичерпний перелік підстав для здійснення позапланових заходів і серед них немає повідомлення, отриманого від ДПС чи будь-якого іншого органу.

ВС зазначив, що суди в оскаржуваних рішеннях помилково посилались на підзаконний нормативно-правовий акт, в силу якого позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення.

ВС дійшов до висновку, що в розумінні Рішення КСУ у справі про тлумачення терміна "законодавство" підзаконний акт не може встановлювати додаткову підставу для проведення перевірки, що заборонено безпосередньо положеннями ч. 2 ст. 6 цього Закону.

Суд, проаналізувавши статтю 6 Закону, зробив висновок, що відповідач при фактичному здійсненні перевірки вийшов за межі своїх повноважень наданих йому Законом, провівши перевірку на підставі, що не передбачена Законом.

Отже, державний нагляд у формі позапланової перевірки здійснюється на підставах визначених Законом і перелік підстав не підлягає розширеному тлумаченню чи доповненню підзаконними актами.

Результати перевірки, що проведена з грубим порушенням порядку, визначеного національним законодавством не породжують для суб`єкта господарювання правових наслідків.

Аналізуйте судовий акт: Звернення юридичних осіб, державних органів щодо порушення трудового законодавства не є підставою для проведення Держпрацею позапланових перевірок (ВС/КАС у справі № 804/3566/17 від 27.11.2020)

Перевірки Держпраці на підприємствах давно вже стали «притчей во языцех» завдяки своїм космічним штрафам.

Важко спорити з тим, що усі підприємства повинні оформлювати своїх працівників відповідно до вимог чинного законодавства про працю, сплачувати за них відповідні податки, збори та внески.

Але ж органи Держпраці теж не святі і допускають помилки і недоліки у своїй роботі, які у подальшому за позовами підприємств нанівець усі намагання контролерів.

У даній справі на підприємстві Держпрацею було проведено перевірку під час якої було виявлено ряд порушень. При цьому підставою для проведення вказаної перевірки стали листи управління Пенсійного фонду України в районі.

Наявність таких порушень стала підставою для накладення штрафу у розмірі 96 000 грн.

Роботодавцем рішення Держпраці було оскаржено шляхом подання позову в порядку адміністративного судочинства.

Позов підприємства було задоволено. Підставою для задоволення позову стало те, що позапланову перевірку було проведено не лише з питань порушених у листі органу ПФУ, а й з інших питань, в результаті яких встановлені інші порушення вимог законодавства про працю, а тому суд вирішив, що позапланову перевірку проведено з порушенням статті 6 Закону України «Про основні заходи державного накладу (контролю) у сфері господарської діяльності», результатом чого є відсутність правових наслідків такої перевірки.

Апеляційний суд із такими висновками погодився.

Прийняття такого рішення стало підставою для їх касаційного оскарження відповідачем.

Проте, Касаційний цивільний суд із доводами Держпраці не погодився і скаргу залишив без задоволення.

Аналізуючи діюче галузеве законодавство КАС у своїй постанові вказав, що ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні заходи державного накладу (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено виключний перелік підстав для проведення позапланових перевірко органами контролю, а саме:

подання суб`єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб`єктом господарювання у документі обов`язкової звітності, крім випадків, коли суб`єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов`язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов`язаний повідомити суб`єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п`яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;

перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров`ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов`язані пред`явити керівнику чи уповноваженій особі суб`єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб`єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред`явили документи, передбачені цим абзацом;

неподання суб`єктом господарювання документів обов`язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

доручення Прем`єр-міністра України про перевірку суб`єктів господарювання у відповідній сфері у зв`язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров`я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання.

Отже, в переліку підстав для здійснення позапланових заходів відсутня така підстава як звернення юридичних осіб, державних органів щодо порушення трудового законодавства, а відповідно до частини другої статті 6 вказаного Закону проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону.

Таким чином у даній справі орган Держпраці діяв поза межами наданих повноважень та в порушення вимог діючого законодавства. У зв`язку із цим рішення прийняті згаданим органом за результатами такої перевірки не можуть породжувати для підприємства правових наслідків.

 

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст