Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до цього Закону;

2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

{Пункт 2 частини першої статті 2 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014}

2-1) відкриті торги - спосіб продажу майна (активів), за якого переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов’язань, а для об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, - також може мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та має відповідні ліцензії і дозволи.

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

3) вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

4) вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

{Пункт 4 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

5) інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов’язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Пункт 5 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

5-1) консолідація активів - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015}

5-2) консолідований продаж - відчуження майна (активів) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

5-3) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:

що не відповідає умовам публічного договору;

за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-3 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

5-4) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-4 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

5-5) крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 5-5 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

6) ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

6-1) лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

6-2) недостатність майна банку - перевищення розміру зобов’язань банку відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів над оціночною вартістю ліквідаційної маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 6-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

{Пункт 7 частини першої статті 2 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015}

7-1) незалежна оцінка - оцінка вартості майна або акцій банку, що провадиться суб’єктом оціночної діяльності;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

8) неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність";

8-1) об’єднання інвесторів - кілька юридичних та/або фізичних осіб, які виявили спільний намір, подали спільну конкурсну пропозицію і надали Фонду спільне письмове зобов’язання про придбання акцій одного і того самого неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

8-2) передпродажна підготовка - заходи з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 8-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

9) перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об’єднанню інвесторів);

{Пункт 9 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015}

10) план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

11) приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку частину або всі активи та зобов’язання, або всі зобов’язання, що гарантуються Фондом, з виплатою премії Фонду;

{Пункт 11 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015}

12) проблемний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України;

13) продаж банку - продаж всіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

{Пункт 13 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014}

14) реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - реєстр учасників Фонду) - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

15) система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються цим Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, банки та вкладники;

15-1) спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом;

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 15-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014}

16) тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом;

17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

{Пункт 17 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0