Головна Сервіси для юристів ... Закони Про металобрухт Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухт...

Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Про металобрухт (ЗМІСТ) Інші закони
 • 1218

  Переглядів

 • 1218

  Переглядів

 • Додати в обране

  {Назва статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Заготівлю металобрухту здійснюють суб’єкти господарювання.

  {Частина перша статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здійснюють лише спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства. Металургійну переробку металобрухту здійснюють лише спеціалізовані металургійні переробні підприємства.

  {Частина статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

  {Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом № 3370-IV від 19.01.2006 ; в редакції Закону № 222-VIII від 02.03.2015 }

  Суб’єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту.

  {Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  {Частину статті 4 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 }

  {Частину статті 4 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 }

  Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

  {Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015 ; частина сьома статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

  {Частину статті 4 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 }

  Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції.

  {Частина десята статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  {Частину одинадцяту статті 4 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.

  {Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002 ; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства.

  {Частина статті 4 в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 ; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

  {Частина статті 4 в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002 }

  Суб’єктам господарювання забороняється залучати до заготівлі металобрухту, проведення операцій з металобрухтом осіб віком до 18 років.

  {Частина п'ятнадцята статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020 }

  Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.

  {Статтю 4 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.

  {Статтю 4 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.

  {Статтю 4 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі - заява).

  {Статтю 4 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Заява повинна містити таку інформацію:

  для юридичних осіб - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

  найменування суб’єкта господарювання;

  місцезнаходження суб’єкта господарювання;

  місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);

  номер телефону, електронну адресу;

  для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств - додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять першою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб’єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять третьою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять четвертою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік і забезпечує до нього відкритий та безоплатний доступ.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять п'ятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку є заява такого суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи - підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять шостою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не пізніше п’яти робочих днів з дня виключення з Переліку повідомляє про це відповідного суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розміщення повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, де розміщений Перелік (у разі необхідності - у письмовій формі за запитом) із зазначенням підстав, дати і номера рішення.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять сьомою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  Не потребує внесення до Переліку інформація про суб’єктів господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їхньої господарської діяльності і які є його першими власниками, за умови наявності підтвердних документів.

  {Статтю 4 доповнено частиною двадцять восьмою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020 }

  {Стаття 4 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000 }

  Попередня

  4/17

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст