Головна Блог ... Консультації від юристів Дозвіл на зняття родючого шару грунту

Дозвіл на зняття родючого шару грунту

 • Автор: 

  Автор не вказаний

 • 1

 • 0

 • 8328

Відключити рекламу
 - tn1_dozvil_na_znyattya_rodyuchogo_sharu_gruntu_553bea5dd9eee.jpg

Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту.

Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється у межах однієї і тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.

Здійснення зняття родючого шару грунту можливе за умови отримання спеціального дозволу органів державного контролю за використанням та охороною земель. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі - дозвіл) - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки. Отримання таких дозволів регулюється Порядком видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затвердженого Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 4 грудня 2005 року №1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за №70/10350).

Дозвіл видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель. Якщо в проекті ці умови не визначені чи визначені в неповному обсязі, Держсільгоспінспекція України відмовляє у видачі дозволу. Відповідно до п. «з» ст. 25, ст. 26 Закону України «Про землеустрій» робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель мають право розробляти юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Термін виконання робіт: від 2-х тижнів до 1 місяця

Список документів:

Список докуметів необхідний для розробки проетів землеустрою по зняттю родючого шару грунту:

 1. Нотаріально завірена копія правовстановлюючого документа на землю (державний акт, договір оренди, свідоцтво про право власності);
 2. Копії паспортних даних та ідентифікаційного кода власника (користувача) фізичної особи, або завірені копії уставних документів юридичної особи;
 3. Копія проекту будівництва;
 4. інші докумети в залежності від характеру робіт.

Порядок отримання дозволу та зняття родючого шару грунту:

Відповідно до Указу Президента України від 13 квітня 2011 року №459/2011, повноваження щодо видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених у встановленому порядку, а також здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель, віднесені до компетенції Державної інспекції сільського господарства України (далі - Держсільгоспінспекції України).

Користуйтесь консультацією: Приватизація земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення ОСГ, яка розташована за межами населеного пункту

Дозвіл видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель. Якщо в проекті ці умови не визначені чи визначені в неповному обсязі, Держсільгоспінспекція України відмовляє у видачі дозволу. Відповідно до п. «з» ст. 25, ст. 26 Закону України «Про землеустрій» робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель мають право розробляти юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою заявою до відповідного органу Держсільгоспінспекції України.

До заяви додаються такі документи: копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою; копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення офіцера; юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; копія агрохімічного паспорта земельної ділянки; копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону; копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються у термін не більш як 30 календарних днів із дня їх одержання. У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів. За результатами розгляду матеріалів відповідний орган Держсільгоспінспекції України видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу вказаний орган письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови. Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земельних робіт, визначених у проекті землеустрою. За наявності певних підстав спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок може бути анульований.

Підставами для анулювання є: заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу; смерть власника земельної ділянки; припинення діяльності юридичної особи; припинення права користування земельною ділянкою; зміна власника земельної ділянки чи землекористувача; звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора; конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду; визнання дозволу недійсним у судовому порядку; невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою; використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів; невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб Держсільгоспінспекції України. Матеріали, які свідчать про наявність підстав для анулювання дозволу, розглядаються у присутності заявника. У разі його нез'явлення до відповідного органу Держсільгоспінспекції України рішення про анулювання дозволу виносяться без його присутності. Особа, яка їх виносить, зобов'язана переконатись у наявності даних про своєчасне повідомлення заявника про час і місце розгляду матеріалів та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи. Копія рішення про анулювання дозволу вручається під підпис заявнику в триденний термін із дня його прийняття, а в разі якщо порушення призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршення чи втрати родючості ґрунтів, рішення про анулювання дозволу вручається негайно (у можливо короткі строки). Одночасно із врученням копії рішення про анулювання дозволу вилучається оригінал дозволу.

Після проведення рекультивації порушених земель здійснюється обстеження земельної ділянки і складається акт, який підписується представниками відповідного органу Держсільгоспінспекції України та заявником. В акті зазначається відповідність виконаних робіт умовам, визначеним у проекті землеустрою, фіксуються показники агрохімічного паспорта земельної ділянки, з якої було знято родючий шар ґрунту, а також показники агрохімічного паспорта рекультивованої земельної ділянки. Дії посадових осіб відповідного органу Держсільгоспінспекції України щодо відмови у видачі дозволу чи його анулювання можуть бути оскаржені заявником до органу Держсільгоспінспекції України вищого рівня у 10-денний строк із дня одержання рішення (повідомлення про відмову). Подання скарги на дії посадової особи органу Держсільгоспінспекції України призупиняє виконання рішення про анулювання дозволу, крім випадків, коли це призводить до забруднення чи псування земель. Скарга на дії посадової особи розглядається органом Держсільгоспінспекції України вищого рівня у 10-денний строк. Про результати розгляду скарги вказаний орган у 3-денний строк із моменту прийняття рішення письмово повідомляє заявника. У разі оскарження дій посадової особи в суді строк та порядок розгляду скарги встановлюються чинним законодавством.

Зняття та перенесення ґрунтового покриву власником або землекористувачем без отримання такого спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, незалежно від обсягу заподіяної земельній ділянці шкоди, тягне адміністративну відповідальність відповідно до ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу» у вигляді штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор консультації: Група компаній «Київські землі»

Користуйтесь консультацією: Довідка 6-зем. Порядок отримання

 • 8328

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 8328

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст