Главная Блог ... Аналитические статьи Статьи Вагітність: на що слід звертати увагу, укладаючи договір про спостереження з приватною клінікою? Вагітність: на що слід звертати увагу, укладаючи ...

Вагітність: на що слід звертати увагу, укладаючи договір про спостереження з приватною клінікою?

Отключить рекламу
 - tn1_0_34943400_1626419253_60f130355555a.jpg

Більшість жінок з нетерпінням чекають на вагітність. Це дуже важливий, тривалий, емоційний період. Під час вагітності виникає особливий психологічний стан зосередженості на своєму внутрішньому світі та на майбутній дитині. В період вагітності, особливо першої, коли жінка готується стати мамою, з’являється почуття відповідальності не тільки за себе, а й за майбутню дитину. Формується інстинкт материнства.

Саме тому сьогодні все більшої популярності набирає вибір приватних клінік, які здійснюють повний медичний супровід від моменту, коли жінка виявила бажання завагітніти і до появи на світ малюка.

Спостереження за вагітною - це комплексне спостереження за здоров'ям матері і майбутньої дитини лікарем акушер-гінекологом з лікарем-терапевтом і лікарями вузьких спеціальностей.

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

З квітня 2021 року в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій, якою передбачено окремий пакет медичних послуг “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Жінки можуть обирати, у кого та де спостерігати неускладнену вагітність: у сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. До гінеколога жінка може звернутися без направлення. Вона має право обрати заклад, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Лабораторні обстеження та інструментальні дослідження, відповідно до потреб вагітної, будуть безоплатними, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров’я.

Первинна медична допомога (ПМД) надається пацієнтам відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, які є обов’язковими для усіх надавачів ПМД.

Проте, все більше жінок обирають приватний медичний заклад для отримання послуги спостереження на період вагітності. Між пацієнткою та клінікою укладається письмовий договір про надання медичних послуг.

Саме такий договір може бути для приватного закладу охорони здоров’я як захистом від несправедливих звинувачень у суді, так і каменем спотикання, адже правильність його оформлення має вагоме значення для обох сторін.

Більшість договорів про надання медичних послуг є абстрактними. Відповідно до цивільного законодавства України до істотних умов такого виду договорів належать: предмет договору, котрий має включати повний перелік медичних послуг, які надаються під час вагітності, місце, умови та строки надання цих послуг, їх вартість, порядок оплати, права й обов’язки сторін, а також порядок досудового врегулювання спору.

Предмет договору. Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я” від 06.04.2017 року вперше було визначено таке поняття як медична послуга - це послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та отримала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником.

Зазвичай до послуг, які надаються під час вагітності, належить цілий комплекс заходів діагностичного, лікувального і профілактичного характеру, різноманітні аналізи, процедури і обстеження, систематичний контроль за здоров’ям вагітної та плоду, інформаційні консультації тощо. Усі ці заходи мають надаватися пацієнту належним чином та лікарем з відповідною спеціалізацією. Крім того, на нашу думку, в договорі про надання медичних послуг обов'язковим елементом має бути закріплення за пацієнтом основного лікаря, який буде здійснювати контроль за здоров'ям вагітної та плоду.

Якість надання медичних послуг. Важливою для пацієнта є якість надання медичних послуг. Так, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України, яким закріплено “Порядок контролю якості надання медичної допомоги”: якість медичної допомоги - це надання медичної допомоги та проведення інших заходів щодо організації надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я. На законодавчому рівні закріплено, що медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у відповідному договорі. Так, порядок організації диспансерного нагляду за вагітністю встановлений наказом МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про організацію амбулаторної акушерсько – гінекологічної допомоги в Україні». Цей наказ регулює не лише посадові інструкції, а й закріплює стандарти організації та роботи закладів охорони здоров'я, що надають акушерсько – гінекологічну допомогу.

Місце надання медичних послуг має не менш вагоме значення ніж якість надання акушерсько – гінекологічної допомоги. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 134 від 27 лютого 2019 року, місце надання медичних послуг - це місце провадження надавачем господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", надаються медичні послуги. В договорі про надання медичних послуг має бути чітко визначено, в якій саме установі (із зазначенням адреси) пацієнт буде проходити кожну консультацію, обстеження та аналізи. Крім того, така установа повинна відповідати стандартам організації амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні.

Терміни надання медичних послуг. Ще одним важливим елементом належного надання медичних послуг є їх своєчасність, адже проведення своєчасних обстежень та процедур є запорукою здоров'я пацієнта. Під час вагітності є багато обстежень, які необхідно робити в певний період, серед таких можуть бути: проведення інвазивної пренатальної діагностики у виді амніоцентезу, дослідження хромосомних аномалій плоду тощо. Кожне таке обстеження повинно бути зроблено у відповідні терміни. Несвоєчасність обстеження, а відповідно і реагування на відхилення показників від норми може стати причиною ускладнення перебігу вагітності та вроджених патологій у дитини.

Вартість та порядок оплати медичних послуг. Оплата медичних послуг за таким договором з приватною клінікою здійснюється на підставі рахунку та звіту протягом погодженого сторонами періоду. Ціна договору про надання медичних послуг визначається спільно сторонами договору та становить вартість всіх наданих послуг відповідно до предмету договору. Ціна договору може бути змінена лише за додатковою домовленістю сторін про що укладається додаткова угода.

Права та обов'язки сторін. Як і в будь якому цивільно-правовому договорі, в договорі про надання медичних послуг обов'язковим елементом є визначення прав та обов'язків сторін. За договором про надання медичних послуг акушерсько-гінекологічного характеру пацієнт має право на: належне, своєчасне та повне виконання своїх зобов’язань другою стороною; перевірку дотримання умов договору, а у разі виявлення порушень - передавати матеріали перевірки уповноваженим державним органам для проведення у встановленому законодавством порядку клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування та інших заходів; перевірку повноти та достовірності відомостей про надані медичні послуги за таким договором; можливість відмови від договору в односторонньому порядку. Щодо обов'язків пацієнта, то до них належать: належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за договором; проводити на вимогу надавача послуг (клініки) звірку розрахунків за договором; своєчасно здійснювати оплату медичних послуг відповідно до умов договору та законодавства.

Другою стороною договору є надавач послуг, тобто заклад охорони здоров’я, котрий зареєстрований та отримав в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

До основних прав надавача медичних послуг відноситься право: вимоги від замовника (пацієнта) належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань визначених у предметі договору стосовно поведінки та оплати та інші, визначені в індивідуальному порядку з замовником. Щодо обов'язків надавача послуг (клініки), то їх значно більше, ніж у замовника (пацієнта). До основних обов'язків надавача послуг належать: своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання, що зазначені у предметі договору; дотримуватися законодавства у сфері охорони здоров'я, зокрема, порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; забезпечувати захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних»; для надання медичних послуг використовувати лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до використання в Україні; забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог договору; надавати на запит замовника документи, пов’язані з наданням медичних послуг; залучати до надання медичних послуг за договором лише тих підрядників (наприклад лабораторії, спеціальні фахівці тощо), які зазначені в додатках до договору та інші.

Відповідальність сторін. Не менш важливим для сторін договору про надання медичних послуг є пункт про відповідальність сторін. Саме на цей пункт, на нашу думку, варто найбільше звертати увагу сторонам та адвокату, який надає правничу допомогу, адже в ньому сторони зазначають відповідальність за порушення умов договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань і надання надавачем послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених договором про надання медичних послуг. Крім того, у цьому пункті зазначається про обов'язки надавача послуг (клініки) повернути замовнику (пацієнту) сплачені за таку медичну послугу грошові кошти, а також обов'язок відшкодувати шкоду завдану пацієнту, в тому числі моральну.

Порядок вирішення спорів може бути і позасудовим, і судовим. Зокрема, переговори, передача спору на розгляд консиліуму адміністрації медичного закладу або проведення медіації, залучення незалежного експерта, можуть слугувати першою сходинкою до пошуку порозуміння перед безпосереднім зверненням замовника (пацієнта) з позовом до суду про відшкодування збитків.

Більшість приватних клінік вже мають свої, власно розроблені типові договори про надання медичних послуг (ведення пологів, спостереження вагітності, штучне запліднення тощо). Як правило, такі договори складаються з тексту самого договору з урахуванням істотних умов та таких додатків, як “Інформована згода пацієнта на лікування”, “Перелік медичних послуг”, “Перелік медичних послуг, котрі надаються іншими медичними закладами”, “Порядок відмови від лікування”, “Про нерозголошення таємниці лікування”, “Страхування вагітності та пологів” тощо.

Приватні клініки обіцяють своїм клієнтам використання передових технологій, сучасного обладнання, інноваційних підходів, гарантують безпеку, страхування матері і дитини, а також цілодобове спостереження і надання медичної допомоги. Крім того, в деяких клініках в договорі передбачаються такі додаткові умови як індивідуальний план ведення вагітності з урахуванням особливостей вагітної, забезпечення трансферу в пологовий будинок при виникненні ознак пологів, цілодобове спостереження і допомогу в догляді за дитиною в перші дні після пологів, консультацію лікаря акушера-гінеколога в перші місяці після виписки, консультацію психолога, відеозапис церемонії виписки з пологового будинку, заняття в школі відповідального батьківства та інші.

Проаналізувавши договори відомих українських клінік про організацію спостереження за вагітними, ми дійшли до висновку, що умови будь-якого такого договору мають обов'язково включати в себе контроль за станом здоров’я вагітних, повноту обстежень та консультацій, виконання лікувально-профілактичних заходів з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

На нашу думку, всі ці вищеперераховані умови договору про надання медичних послуг варто звертати увагу як і пацієнтам, так і медичним адвокатам. Адже під час виникнення будь-якої проблеми, пов'язаної із неналежним наданням медичних послуг, договір про надання останніх є найважливішою формою захисту прав як для пацієнта, так і для медичного закладу.

Ганна Гаро, адвокат, к.ю.н., Голова Комітету з сімейного права НААУ

Марина Вітліна, помічник адвоката

 • 6873

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 6873

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные аналитические статьи

  Смотреть все статьи
  Смотреть все статьи
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст