Главная Сервисы для юристов ... Законы Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв’...

Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 287

  Просмотров

 • 287

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Для забезпечення виконання покладених на неї обов’язків Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України має право:

  1) одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань;

  2) залучати фахівців державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також до проведення спільних інспекційних перевірок;

  3) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об’єкти (території, приміщення, будівлі, споруди тощо) державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, на яких знаходяться засоби спеціального зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, на об’єкти (території, приміщення, будівлі, споруди тощо), державний контроль щодо яких покладено на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  4) надавати фізичним або юридичним особам на договірних засадах послуги, безпосередньо пов’язані із забезпеченням виконання покладених на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

  5) проводити планові та позапланові перевірки:

  стану криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, національних контингентах за кордоном, під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, без одержання доступу до змісту інформації. В місцях постійного та тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, зазначені перевірки проводяться за погодженням з Управлінням державної охорони України;

  додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб в державних органах, органах місцевого самоврядування, органах управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах;

  кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їхніх відокремлених пунктів реєстрації, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу щодо дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

  {Абзац четвертий пункту 5 частини першої статті 15 в редакції Закону № 2155-VIII від 05.10.2017 }

  стану протидії технічним розвідкам в державних органах, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об’єкти оборонно-промислового комплексу, військові об’єкти та інші об’єкти, призначені для застосування в інтересах оборони і безпеки держави.

  Уповноважені представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку мають право: ознайомлюватися з усіма документами та матеріалами, необхідними для проведення перевірок (заходів державного контролю), вимоги щодо проведення яких покладено на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України; доступу до інформаційно-комунікаційних систем та отримання інформації, яка необхідна для з’ясування стану захищеності інформаційно-комунікаційних систем;

  6) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

  7) ініціювати в установленому порядку проведення службових розслідувань щодо з’ясування причин та умов виникнення порушень, виявлених за результатами державного контролю, здійснення якого покладено на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  8) зупиняти дію або скасовувати в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації:

  експертні висновки за результатами державної експертизи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації;

  свідоцтва про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, комплексів та систем спеціального зв’язку, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, і криптографічних алгоритмів;

  декларації та атестати відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та акти атестації комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності у разі ненадання допуску (доступу) або створення перешкод для такого допуску (доступу) уповноваженим посадовим особам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до проведення заходів державного контролю за станом технічного захисту інформації або за наявності порушень у сфері захисту інформації, яка обробляється в інформаційно-комунікаційних системах, якщо це створює реальну загрозу або передумови до порушення конфіденційності та (або) цілісності й доступності інформації;

  9) порушувати в установленому законодавством порядку питання про:

  припинення обробки інформації на об’єктах інформаційної діяльності або проведення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних систем в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, що проводиться з порушенням вимог законодавства у сфері захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

  зупинення дії або скасування спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, у разі виявлення порушень у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

  10) залучати спеціальних і загальних користувачів радіочастотного спектра, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв’язку та Національної системи конфіденційного зв’язку;

  {Пункт 10 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 }

  11) одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для використання їх радіозасобами;

  12) організовувати та проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні та проектні роботи з питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  13) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи;

  14) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;

  15) скликати наради, проводити наукові та науково-практичні конференції (у тому числі міжнародні), семінари з питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  16) проводити у порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  17) відчужувати в установленому порядку закріплене за Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України майно;

  18) здійснювати міжнародне співробітництво, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів України, взаємодіяти відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними організаціями з питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  19) звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері електронних довірчих послуг, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом;

  {Пункт 19 частини першої статті 15 в редакції Закону № 2155-VIII від 05.10.2017 }

  20) одержувати та використовувати в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, об’єктів житлового будівництва, інших об’єктів, необхідних для функціонування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, і підпорядкованих їй органів;

  21) орендувати в установленому порядку приміщення, майно, а також ресурси електронних комунікаційних мереж для забезпечення потреб державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку;

  22) встановлювати порядок організації служби з охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації та вжиття заходів для її забезпечення;

  23) встановлювати особливості організації вартової та внутрішньої служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  24) встановлювати порядок придбання, перевезення та носіння вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

  25) встановлювати порядок чергування особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також несення ним служби (виконання роботи) у підземних спорудах зв’язку та вахтовим методом у зоні відчуження.

  2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

  3. Накази нормативно-правового характеру центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

  Предыдущая

  15/25

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст