Мобілізація в Україні

Отключить рекламу
 - tn1_mobilizatsiya_v_ukraini_54cbc9de4f7a9.jpg

Згадайте новину:

Шоста хвиля мобілізації в Україні

Вже є вироки за ухилення від мобілізації

Невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки.

Вторгнення в Україну регулярних військ Російської Федерації.

Указ Президента України про часткову мобілізацію затверджено Верховною Радою України.

Читайте статтю: Правомерна ли мобилизация в 2015 году?

Користуйтесь консультацією: Обмеження права виїзду за кордон

Правила вручения повестки в военкомат

Постоянный уход и отсрочка от мобилизации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 88/2015

Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю:

1. Визначити на 2015 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу:

1) квітень - травень;

2) жовтень - листопад,

2. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:

1) у квітні - травні 2015 року;

2) у жовтні - листопаді 2015 року.

3. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2015 році.

4. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням у 2015 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

5. Звільнити у квітні - травні 2015 року в запас із Збройних Сил України, інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту перевезення осіб, зазначених у статтях 2 і 5 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 2, який набирає чинності з 1 березня 2015 року, та пункту 2 статті 2, який набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

17 лютого 2015 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 40/2015

Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткових мобілізацій у 2015 році.

З метою забезпечення переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань України та за результатами робочої зустрічі Президента України з членами Кабінету Міністрів України, головами обласних, Київської міської державних адміністрацій, яка відбулася 14 січня 2015 року, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України невідкладно:

1) забезпечити встановлення порядку застосування норм і положень частини першої статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", абзаців третього - четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації", пункту 3 статті 8, статей 9і, 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин п'ятої та сьомої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України";

2) опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання порядку виїзду за кордон громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

3) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо унормування питань звільнення з військової служби під час мобілізації (в особливий період) військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, з метою забезпечення ротації особового складу;

про доктрину соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України невідкладно:

1) ужити заходів щодо укомплектування військових комісаріатів військовослужбовцями з відповідним рівнем фахової підготовки, зокрема з питань мобілізації;

2) опрацювати питання підвищення ефективності органів військового управління, насамперед шляхом їх доукомплектування офіцерами запасу.

3. Міністерству оборони України:

1) ужити разом із Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України додаткових заходів щодо забезпечення соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців - учасників антитерористичної операції;

2) удосконалити разом із Міністерством охорони здоров'я України процедуру проходження медичного огляду військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період, передбачивши механізм унеможливлення безпідставного надання відстрочки від призову за станом здоров'я;

3) ужити разом із Службою безпеки України за участю Генеральної прокуратури України невідкладних заходів щодо недопущення порушень законодавства України при проведенні мобілізації, зокрема щодо протидії можливим проявам корупції у військових комісаріатах.

4. Міністерству оборони України, Міністерству інформаційної політики України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю Національної телекомпанії України забезпечувати інформування населення через засоби масової інформації, мережу Інтернет про позитивний досвід організації мобілізаційних заходів, соціальні гарантії для військовослужбовців - учасників антитерористичної операції.

5. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству інфраструктури України забезпечити підготовку та невідкладне подання підпорядкованими військовими формуваннями України пропозицій щодо потреб у військовозобов'язаних з урахуванням нарощування можливостей з охорони важливих державних та регіональних об’єктів інфраструктури, у тому числі в зоні проведення антитерористичної операції.

6. Міністерству соціальної політики України, Міністерству охорони здоров'я України вжити невідкладних заходів щодо створення єдиної системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів із психологічної реабілітації та соціальної роботи з особами, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та іншими особами, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків).

7. Службі безпеки України забезпечити підвищення ефективності контррозвідувального захисту проведення в Україні мобілізаційної підготовки та мобілізації.

8. Міністерству інформаційної політики України:

1) забезпечити розроблення та впровадження у місячний строк тематичних інформаційних програм для державних засобів масової інформації з метою створення героїчного образу захисника Вітчизни, а також інформування суспільства про соціальні гарантії військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, у тому числі шляхом розповсюдження соціальної реклами;

2) забезпечувати проведення систематичних скоординованих з відповідними органами у сфері безпеки і оборони держави прес-заходів з метою інформування громадськості про цілі та засоби мобілізації.

9. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) невідкладно:

організувати інформаційне супроводження заходів мобілізації із залученням місцевих медійних ресурсів, оприлюднення інформації стосовно осіб, які протидіють або саботують проведення мобілізаційних заходів;

подати Кабінету Міністрів України інформацію про об’єкти, які потребують термомодернізації, а також паливно-енергетичний баланс регіону;

2) активізувати роботу з керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо сприяння заходам мобілізації, зокрема уточнення мобілізаційних планів;

3) у місячний строк:

організувати при місцевих державних адміністраціях роботу інформаційних центрів для інформування осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів про їх права та гарантії реалізації таких прав в Україні, залучивши до такої роботи представників громадських організацій, насамперед громадських організацій ветеранів;

забезпечити здійснення перевірки правомірності взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та призначення їм відповідних соціальних виплат.

10. Запропонувати Генеральній прокуратурі України організувати разом із Міністерством оборони України чергування працівників прокуратури у військових комісаріатах під час проведення заходів часткової мобілізації.

11. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

30 січня 2015 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 880/2014

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки" (додається, таємно, без підпунктів "а", "б", "и", "к" підпункту 1 пункту 1, підпункту 1 пункту З, пункту 5 -нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

14 листопада 2014 року

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 листопада 2014 року

Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки

З метою упередження ескалації напруженості у східних та південних регіонах держави Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

підпункт "а” - Таємно

підпункт "б" - Таємно

в) переглянути норми речового та продовольчого забезпечення особового складу військових формувань та правоохоронних органів України з урахуванням виявлених під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях (далі - антитерористична операція) реальних потреб;

г) визначити порядок обліку захоплених або вилучених одиниць озброєння та військового майна;

д) проаналізувати стан організації проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України, передбаченого рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони”, уведеним у дію Указом Президента України від 13 травня 2014 року № 468, та вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання службових обов'язків стосовно організації проведення цього огляду;

е) вжити, з метою вдосконалення координації діяльності органів сектору безпеки і оборони та забезпечення належного інформаційного обміну, заходів щодо утворення при Міністерстві оборони України Об'єднаного пункту управління;

є) опрацювати питання підвищення боєздатності з'єднань і частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також оптимізації їх управління та логістичного забезпечення за рахунок особового складу, озброєння та військової техніки батальйонів територіальної оборони Збройних Сил України, резервних батальйонів Національної гвардії України та добровольчих батальйонів і рот міліції спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України;

ж) опрацювати за участю Генеральної прокуратури України питання щодо запровадження спеціальної процедури досудового та судового провадження за матеріалами про вчинення військових правопорушень і внести за результатами опрацювання в установленому порядку відповідні пропозиції;

з) розробити та внести в установленому порядку законопроект щодо посилення відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

підпункт "и" - Таємно

і) вжити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення процедури надання органам і підрозділам Служби безпеки України, які здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом і сепаратизмом, інформації з баз та банків даних митних і податкових органів, органів внутрішніх справ, Державного земельного кадастру;

ї) розробити разом зі Службою безпеки України та за участю Національної академії медичних наук України і затвердити військово-медичну доктрину України;

й) ужити заходів щодо створення міжвідомчого координаційного центру з надання допомоги постраждалим під час антитерористичної операції;

підпункт "к" - Таємно

л) ужити заходів щодо забезпечення лікування та реабілітації учасників бойових дій у закладах охорони здоров'я для інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, закладах охорони здоров'я Національної академії медичних наук України;

м) забезпечити в установленому порядку передачу з державного матеріального резерву засобів медичного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України;

н) ужити заходів щодо забезпечення санітарного, епідемічного благополуччя населення та епізоотичного благополуччя, насамперед у Донецькій і Луганській областях;

о) вдосконалити систему забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

п) забезпечити інформування населення про порядок дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів;

2) у двомісячний строк:

а) внести в установленому порядку пропозиції щодо підтримки діяльності військово-патріотичних організацій, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, а також волонтерських рухів;

б) забезпечити роботу щодо пошуку, доставки та ідентифікації тіл військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, які загинули під час проведення антитерористичної операції;

в) забезпечити розроблення нових зразків і заміну посвідчень співробітників правоохоронних та розвідувальних органів України, передбачивши, зокрема, посилення захисту від підробки;

г) опрацювати питання відновлення військово-медичної підготовки у вищих медичних навчальних закладах.

2. Запропонувати Генеральній прокуратурі України провести перевірку додержання законів щодо стану тилового забезпечення підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань та матеріального забезпечення правоохоронних органів України для виконання ними завдань за призначенням в осінньо-зимовий період 2014/15 року.

3. Міністерству оборони України:

підпункт 1- Таємно

2) опрацювати у двотижневий строк питання утворення високомобільних десантних військ як окремого виду Збройних Сил України та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

3) у місячний строк:

а) вжити разом із Міністерством внутрішніх справ України заходів щодо вдосконалення порядку взаємодії під час несення служби військовослужбовцями та співробітниками правоохоронних органів України на контрольно-пропускних пунктах (блокпостах), а також застосування ними зброї та бойової техніки;

б) вжити разом із Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством соціальної політики України заходів щодо забезпечення соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

4. Міністерству внутрішніх справ України:

1) ужити невідкладних заходів щодо вдосконалення взаємодії зі Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міністерством оборони України з питань виявлення та вилучення вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, вибухових речовин і матеріалів із незаконного обігу;

2) уживати разом із Міністерством оборони України заходів з розмінування територій Донецької та Луганської областей.

5. Таємно.

6. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у місячний строк:

1) здійснити інвентаризацію інфраструктури урядового зв'язку в Донецькій і Луганській областях, визначити першочергові потреби та подати в установленому порядку пропозиції щодо фінансування робіт з відновлення сегмента системи в цих областях;

2) провести комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах наземної радіотелевізійної передавальної мережі в Донецькій та Луганській областях.

7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України разом із Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за участю Національної телекомпанії України, Донецької і Луганської обласних державних телерадіокомпаній активізувати роботу щодо поширення об’єктивної інформації стосовно дій української влади, спрямованих на стабілізацію суспільно-політичної ситуації та створення умов для соціально-економічного розвитку в Донецькій і Луганській областях, а також щодо протидії пропаганді сепаратизму, екстремізму і радикалізму.

8. Адміністрації. Державної прикордонної служби України вжити додаткових заходів з виявлення випадків проставлення відміток про перетинання державного кордону України штампами пунктів пропуску через державний кордон, щодо яких у встановленому порядку прийнято рішення про їх тимчасове закриття.

Голова Ради національної безпеки і оборони України П.ПОРОШЕНКО

Дивиться новину: Указ Президента України про часткову мобілізацію затверджено Верховною Радою України.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про часткову мобілізацію

У зв’язку з поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців і працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави, концентрацією угруповань військ (сил) зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України, з метою забезпечення оборони держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України

п о с т а н о в л я ю:

1. Оголосити та провести часткову мобілізацію (далі – мобілізація).

2. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

3. Мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності цим Указом.

4. Призов військовозобов’язаних, резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

5. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

6. Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити інформування членів сімей військовослужбовців і працівників військових формувань, правоохоронних органів України, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, з питань проходження ними служби, вжити заходів щодо унеможливлення розголошення інформації з обмеженим доступом.

7. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації.

8. Цей Указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 • 3784

  Просмотров

 • 1

  Коментарии

 • 3784

  Просмотров

 • 1

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Частичную мобилизацию продлевают а вот вопрос о ротациях открыт...

  06.08.2014 15:19

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные аналитические статьи

  Смотреть все статьи
  Смотреть все статьи
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст