СТАТУТ 2021 відповідно до Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
СТАТУТ 2021  відповідно до Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» - statut_2019_vidpovidno_do_zakonu_pro_tovaristva_5d3986f54524b.jpg

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ СТАТУТ, який відповідає останнім змінам у законі, і який слід використати прямо зараз :)

ШАБЛОН: Цивільно-правовий договір (шаблон)

Зразок договору про надання спонсорської допомоги (ТОВ - ТОВ)

Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) поставки, імпорт (ТОВ - ТОВ)

Зразок договору оренди нерухомого майна (ФОП - ТОВ)

Зразок договору про надання поворотної фінансової допомоги (ТОВ - ТОВ)

Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) позики від нерезидента (ТОВ - ТОВ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«»

№ ___ від ___ 2021 року

.

.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ ”

(нова редакція)

м. Харків – 2021 рік

Цей Статут регулює діяльність та інші питання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «» (далі – Товариство).

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

  1. Повне найменування Товариства:

  • Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «»;

  • Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «»;

  • Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «».

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою: ТОВ «»;

- Російською мовою: ООО «»;

- англійською мовою – LLC «»

1.3. Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку.

1.4. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. У Товаристві створюються наступні органи управління: Загальні збори учасників – вищий орган управління; Директор – виконавчий орган.

2.2. За рішенням Загальних зборів може створюватися Наглядова рада.

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

3.2. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або їх представників, уповноважених на це відповідно до законодавства.

3.3. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Загальні збори учасників можуть скликатися: з ініціативи Директора; на вимогу Наглядової Ради; на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

3.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п’ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

3.5. Порядок скликання Загальних зборів учасників визначається відповідно до законодавства України.

3.6. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці в межах території України.

3.7. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства.

3.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.

3.9. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.

3.10. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні збори учасників мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

4.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

4.2.2. Внесення змін до статуту Товариства.

4.2.3. Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства.

4.2.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством.

4.2.6. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Директора, встановлення розміру його винагороди.

4.2.7. Визначення форм контролю за діяльністю Директора.

4.2.8. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

4.2.9. Створення інших органів Товариства, визначення їх статусу, компетенції та порядку діяльності.

4.2.10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.

4.2.11. Розподіл чистого прибутку Товариства, виплата дивідендів.

4.2.12. Вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) учасника.

4.2.13. Виключення учасника із Товариства у випадках, передбачених законодавством. 4.2.14. Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

4.2.15. Вирішення інших питань діяльності Товариства.

5. РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Кожен учасник має кількість голосів пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

5.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 4.2.2, 4.2.3, 4.2.14 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства викладається у формі протоколу або рішення Загальних зборів учасників. Голова Загальних зборів учасників організує ведення протоколів або рішення Загальних зборів учасників. Книга протоколів або рішень має бути у будь-який час надана учаснику для ознайомлення. На його вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів або рішень. Протоколи або рішення Загальних зборів учасників підписуються Головою Загальних зборів учасників або іншою уповноваженою Загальними зборами учасників особою. Оригінали протоколів або рішень Загальних зборів учасників зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії, у тому числі засвідчені, на вимогу, надаються учасникам.

5.6. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. Також до товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини першої статті 37 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

6. ДИРЕКТОР

6.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства.

6.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

6.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень.

6.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

6.5. Строк повноважень Директора становить 3 (три) роки, якщо інший строк не визначено у рішенні Загальних зборів учасників Товариства про його обрання. Якщо цей строк сплинув, а Загальні збори учасників не прийняли рішення про обрання нового Директора, то поточний Директор продовжує виконувати свої повноваження до прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників.

6.6. Директор Товариства:

  • діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим статутом й рішеннями Загальних зборів учасників, Наглядової ради (у разі її утворення);

  • представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

  • розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти; розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;

  • наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства, в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

7.2. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

8.1. Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) в Товариство приймає вищий орган Товариства на основі узгоджених з новими Учасниками (Учасником) пропозицій. Нові учасники вступають до Товариства шляхом придбання частки (частини частки), що належить Учаснику або Товариству, а також прийому у порядку збільшення Статутного капіталу Товариства. У товаристві, що має одного учасника, рішення приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.2. Вихід учасника з товариства:

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

У товаристві, що має одного учасника, рішення приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників/учасника. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

8.4. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.

8.5. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

9.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

Кобеляцкий Максим Михайлович

моб.: (Viber)+38 067 638 06 50, +38 050 343 53 83

e-mail: mmbelja@gmail.com

30971
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0