Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, укладені після дня набрання чинності цим Законом.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

абзац перший частини першої статті 534 доповнити словами "або законом";

абзац другий частини другої статті 551 доповнити словами "якщо таке збільшення не заборонено законом";

у статті 1056-1:

частину другу доповнити словами "на дату укладення договору";

у частині третій слово "банком" замінити словом "кредитором", а слово "банку" - словом "кредитора";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Особливості застосування змінюваної процентної ставки за договором про надання споживчого кредиту встановлюються законом";

2) частину другу статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2007 р., № 33, ст. 440) доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності";

3) у Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2012 р., № 21, ст. 197):

пункт 23 частини першої статті 1 виключити;

текст статті 11 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон застосовується до відносин споживчого кредитування у частині, що не суперечить Закону України "Про споживче кредитування".

4. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до кредитних посередників, вимоги до діяльності кредитних посередників, а також порядок доручення фінансовими установами третім особам здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача).

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 листопада 2016 року
№ 1734-VIIIДодаток 1
до Закону України
"Про споживче кредитування"

Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
(Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація


Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація


Ліцензія/Свідоцтво

[реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ]

Номер контактного телефону


Адреса електронної пошти


Адреса офіційного веб-сайту


2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника


Місцезнаходження


Номер контактного телефону


Адреса електронної пошти


Адреса офіційного веб-сайту*


3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту

[кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку (овердрафт) тощо]

Сума / ліміт кредиту, грн.


Строк кредитування

[може встановлюватися в роках, місяцях, днях]

Мета отримання кредиту


Спосіб та строк надання кредиту

[готівковим/безготівковим шляхом]

Можливі види (форми) забезпечення кредиту


Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

[так/ні та за чий рахунок буде проводитися]

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %


4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних


Тип процентної ставки

[фіксована, змінювана]

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

[порядок обчислення, індекси, які застосовуються]

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.:

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]

1.


2.


….


Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит

[якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними]

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*


Загальні витрати за кредитом, грн.


Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.


Реальна річна процентна ставка, відсотків річних


Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]

1. послуги нотаріуса

[так/ні, розмір платежу]

2. послуги оцінювача

[так/ні, розмір платежу]

3. послуги страховика

[так/ні, розмір платежу]

….

[зазначаються інші обов’язкові послуги, за наявності, та розмір платежу за них]

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

[надається у вигляді графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення, за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися]

6. Додаткова інформація*

{Позицію 1 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}

{Позицію 2 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}

{Позицію 3 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}

{Позицію 4 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}

{Позицію 5 розділу 6 виключено на підставі Закону № 122-IX від 20.09.2019}

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]

пеня


штрафи


процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту


інші платежі


7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

[так/ні]

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРРПідпис кредитодавця:

ПІБ, підписПідтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.Підпис споживача:

Дата, ПІБ, підпис.* Інформація заповнюється за наявності.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019}


0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярные судебные решения
Популярные события
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0