Головна Блог ... Аналітична стаття Теми Порядок проведення судово - психіатричної експертизи Порядок проведення судово - психіатричної експерти...

Порядок проведення судово - психіатричної експертизи

Відключити рекламу
 - tn1_pro_zatverdgennya_poryadku_provedennya_sudovo_psihiatrichnoi_ekspertizi_5b451fa7316d9.jpg

Корисні закони: Основи законодавства України про охорону здоров'я

Читайте статтями: Коли адвокату доведеться підтверджувати своє право на подання скарги в інтересах клієнта?

Пенсионная реформа: что мы получили в итоге

Користуйтесь консультаціями: Правове регулювання надання інформації за адвокатським запитом

Медична реформа: що очікує українців?


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ


08.05.2018 м. Київ N 865

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2018 р. за N 719/32171

Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи


Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про судову експертизу", частини другої статті 71 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (із змінами), з метою удосконалення проведення судово-психіатричної експертизи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2001 року N 397 "Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 березня 2002 року за N 215/6503 (із змінами).

4. Медичному департаменту (Гаврилюк А. О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Генерального прокурора Д. Сторожук

Голова Національної
поліції України С. М. Князєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
08 травня 2018 року N 865

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2018 р. за N 719/32171

ПОРЯДОК
проведення судово-психіатричної експертизи


1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення судово-психіатричної експертизи (далі - СПЕ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Законах України "Про психіатричну допомогу", "Про судову експертизу" та Основах законодавства України про охорону здоров'я.

3. СПЕ проводять державні спеціалізовані судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України (далі - експертні установи).

4. СПЕ проводять особи, які відповідають вимогам, передбаченим статтею 10 Закону України "Про судову експертизу".

5. Призначення СПЕ, обов'язки, права та відповідальність судових експертів (далі - експерти) визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним кодексом України, Законом України "Про судову експертизу".

6. За формою проведення СПЕ може бути амбулаторною, стаціонарною, посмертною.

7. За потреби та з дотриманням вимог статті 6 Закону України "Про судову експертизу" СПЕ може проводитись за місцезнаходженням особи, щодо якої призначено СПЕ, за умови забезпечення експертові безперешкодного доступу до неї.

8. За процесуальними ознаками СПЕ може бути первинною, повторною, додатковою.

9. За організаційними ознаками СПЕ може бути одноосібною та комісійною.

10. Предметом СПЕ є психічний стан особи у певні юридично значимі проміжки часу. Психічний стан особи у певні юридично значимі проміжки часу визначається з метою надання відповіді на запитання, поставлені особою або органом, яка (який) залучила(в) експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

11. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання СПЕ, контроль за своєчасним її проведенням та дотриманням експертами чинного законодавства про судову експертизу покладаються на керівника експертної установи.

12. Кількісний склад експертів (одноособовий або комісійний) щодо конкретної СПЕ встановлюється особою або органом, яка (який) залучила(в) експерта, або слідчим суддею чи судом, який призначив СПЕ. Якщо це не зазначено, його встановлює керівник експертної установи.

13. Керівник експертної установи розглядає отримані матеріали та у разі, якщо вони оформлені з порушеннями, що виключають можливість організації проведення СПЕ, в одноденний строк у письмовій формі повідомляє про це орган (особу), який (яка) призначив(ла) СПЕ (залучив(ла) експерта), та повертає матеріали, надані для проведення СПЕ, для прийняття подальших процесуальних рішень.

14. У разі призначення комісійної СПЕ або доручення керівника установи проведення СПЕ декільком експертам експерт, призначений провідним експертом, не має переваг перед іншими під час вирішення поставлених питань.

Провідний експерт виконує організаційні функції:

скликає та проводить наради експертів, на яких ознайомлює їх з документом про призначення експертизи (залучення експерта) та матеріалами, які надійшли на дослідження;

організовує розробку спільної програми досліджень, у тому числі з визначенням послідовності та строків виконання окремих досліджень. У разі неузгодження дій комісії під час виконання досліджень чи порушення їх послідовності повідомляє про це керівника експертної установи;

організовує попереднє вивчення досліджуваних об'єктів членами комісії.

15. Якщо проведення комплексної експертизи не може бути здійснено експертами цієї експертної установи, її керівник повідомляє про це орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та повертає матеріали, надані для проведення експертизи, для прийняття подальших процесуальних рішень.

16. За потреби отримати додаткові матеріали експерт подає клопотання про надання йому додаткових матеріалів та повертає органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), матеріали, надані для проведення експертизи.

У разі надходження документів, що містять інформацію про стан здоров'я особи, щодо якої призначено СПЕ, факти її звернення за медичною допомогою, її діагноз, інтимну і сімейну сторони життя, а також інші відомості, одержані під час її медичного обстеження, експерт зобов'язаний запросити у органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), згоду цієї особи на використання зазначеної інформації. У разі проведення посмертної СПЕ, призначеної слідчим суддею або судом, зазначена інформація використовується без згоди особи.

17. Під час проведення амбулаторної та стаціонарної СПЕ особа встановлюється за документами, що посвідчують її особу. З метою з'ясування наявності чи відсутності в особи психічного розладу експерти проводять психіатричний огляд, оцінюють об'єктивний анамнез, включаючи дані про спадковість психічних розладів, особливості психічного розвитку, сімейний і соціальний статус, особливості реагування на різні життєві ситуації, психічні травми, особливості психічного стану та поведінки під час проведення СПЕ та в період дій, з приводу яких ведеться провадження у цій справі. Експерти оцінюють особливості зовнішнього вигляду, міміки, руху і мови особи, щодо якої проводиться СПЕ, а також її манеру триматися під час обстеження. У разі виявлення короткочасних порушень свідомості описують їх тривалість, зовнішні прояви (збліднення шкірних покривів, наявність додаткових рухів тощо) для уточнення характеру патологічного стану.

18. Проводячи СПЕ, експерти здійснюють соматичне обстеження особи. Окремо звертають увагу на виявлення слідів пошкоджень, у тому числі самоушкоджень, розташування і особливостей татуювань, оглядають волосисту частину голови для виявлення рубців і шрамів після перенесених травм, виявляють сліди ін'єкцій, оглядають слизову рота і язик (рубці, наявність слідів прикусів).

19. Під час проведення СПЕ з метою виконання певного експертного завдання експерти керуються актами законодавства України, національними та галузевими стандартами у сфері психіатрії, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Проводячи амбулаторну та стаціонарну СПЕ, експерт за потреби залучає психолога. Дослідження має включати в себе обов'язкові елементи:

дослідження особливостей перебігу когнітивних процесів (увага, пам'ять, мислення) - не менше двох методик, спрямованих на дослідження одного процесу;

дослідження індивідуально-психологічних особливостей - не менше двох методик.

Обсяг дослідження та вибір методик у кожному конкретному випадку визначає експерт (психолог).

У разі якщо в ході СПЕ експерт виявив психічні розлади, які могли б виникнути внаслідок застосування до особи катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, експерт зобов'язаний поінформувати про це підслідного, обвинуваченого або засудженого (його законного представника) та, за умови отримання його усвідомленої згоди за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, зобов'язаний передати відповідну інформацію органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), незалежно від того, чи було поставлено це питання.

20. Строк проведення амбулаторної СПЕ становить до 30 робочих днів з дати отримання всіх необхідних матеріалів. Залежно від ступеня складності експертизи і обсягу її об'єктів, поданих на дослідження, цей строк може бути продовжено з інформуванням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) та за клопотанням якого (якої) експерт був залучений.

21. Строк проведення посмертної СПЕ становить 60 робочих днів з дати отримання всіх необхідних матеріалів. Залежно від ступеня складності експертизи і обсягу її об'єктів, поданих на СПЕ, цей строк може бути продовжено з інформуванням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) та за клопотанням якого (якої) експерт був залучений.

22. Стаціонарна експертиза проводиться в експертній установі на підставі відповідного процесуального документа про призначення СПЕ. Стаціонарна СПЕ проводиться в експертній установі з окремим утриманням осіб, яких тримають і не тримають під вартою.

Строк проведення стаціонарної СПЕ становить до двох місяців, якщо коротший строк не встановлено ухвалою слідчого судді або суду.

23. Під час проведення стаціонарної експертизи за наявності показань та за умови усвідомленої згоди особи на лікування, наданої за формою первинної облікової документації N 003-10/о "Усвідомлена згода особи на лікування у психіатричному закладі", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 вересня 2016 року N 970, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2016 року за N 1325/29455, до особи можуть бути застосовані лікарські засоби відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

24. Під час проведення стаціонарної СПЕ особі, яку тримають під вартою, її спілкування з відвідувачами відбувається у спеціально обладнаному для цього приміщенні у визначений правилами внутрішнього розпорядку час. Спілкування особи з відвідувачами обмежується виключно на підставі та у порядку, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, статтею 25 Закону України "Про психіатричну допомогу". Жодні обмеження щодо спілкування особи з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, прокурором, захисником або іншим законним представником не можуть бути застосовані.

25. Тримання осіб, узятих під варту, та розміщення осіб, які перебувають на стаціонарній СПЕ, здійснюються відповідно до Закону України "Про попереднє ув'язнення" з урахуванням їх психічного стану, ступеня суспільної небезпечності.

26. Особа, яка перебуває під вартою, після завершення стаціонарної СПЕ повертається до установи, звідки поступила на експертизу. Осіб, у яких закінчився передбачений законом строк тримання під вартою, виписують.

27. Після закінчення СПЕ впродовж не більше ніж 20 робочих днів складається форма первинної облікової документації N 100/о "Висновок судово-психіатричного експерта N ", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (далі - висновок експерта). Залежно від ступеня складності експертизи і обсягу її об'єктів, поданих на дослідження, цей строк може бути продовжено з інформуванням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) та за клопотанням якого (якої) експерт був залучений. Спільний висновок експерта комісії експертів підписують експерти, які брали участь у СПЕ і дійшли згоди. Якщо згоди між ними не було досягнуто, складають декілька висновків експертів (за кількістю точок зору).

28. Упродовж 5 робочих днів після складання висновку експерта матеріали, які було надано для проведення СПЕ, повертають органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) та за клопотанням якого (якої) експерт був залучений, разом з висновком експерта.

В. о. директора
Медичного департаменту
А. Гаврилюк

Додаток
до Порядку проведення судово-психіатричної експертизи
(пункт 19)

Усвідомлена згода підслідного, обвинуваченого або засудженого

Я, ,
(прізвище, ім'я, по батькові)
одержав(ла) інформацію, що під час проведення мені судово-психіатричної експертизи судові експерти виявили психічні розлади, які могли виникнути внаслідок застосування до мене катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
Я ознайомлений(а) про потенційні вигоди, ризики і можливі обмеження у разі повідомлення судовими експертами цієї інформації органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) та за клопотанням якого (якої) вона була проведена.

Інформацію надав судовий експерт


(П. І. Б.)

___ 20__ року
(дата)


(підпис)

Я,
(прізвище, ім'я, по батькові)
згоден (згодна) на зазначення у формі первинної облікової документації N 100/о "Висновок судово-психіатричного експерта N ", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736, інформації щодо наявності у мене психічних розладів, які могли виникнути внаслідок застосування до мене катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.


(підпис)

___ 20__ року
(дата)

 • 4882

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 4882

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні аналітичні статті

  Дивитись усі статті
  Дивитись усі статті
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст