Цивільно правовий договір, готовий шаблон станом на квітень 2017 року

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
Цивільно правовий договір, готовий шаблон станом на квітень 2017 року - 0_91008000_1491939892_58ed3234de390.jpg

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році поставило роботодавців перед вибором:

  • трудові відносини з найманими працівниками з збільшеним податковим навантаженням на роботодавця?

або

  • цивільно правовий договір без податкового навантаження?

Цивільно правовий договір на виконання робіт/послуг - це вид договору, що укладається відповідно до вимог цивільного законодавства, за яким, трудові відносини не виникають.

Законодавча база: частина 1 статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Читайте статтю: Оскарження постанов про накладення штрафів Держпраці: аналіз найсвіжішої судової практики

Как обжаловать проверку ГОСТРУДА. Положительная судебная практика

Пастка для роботодавця або чи законне застосування фінансових санкцій згідно ст. 265 КЗпП України?

ДОВІДНИК: ШТРАФИ ТА ІНШІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Аналізуйте судовий акт: За допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору у Держпраці щодо роботодавця є вибір: або штраф - аб.2, ч. 2, ст. 265 КЗпПУ в сумі 87 000,00 грн, або штраф - ч. 3 ст. 41 КУпАП в сумі 8500,00 грн. (адмінсуд від 6 лютого 2017р.)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Дніпро

"___" квітня 2017 р.

Фізична особа підприємець (надалі іменується "Замовник") з одного боку, та

(надалі іменується "Виконавець"), з

(ПІБ)

другого боку, керуючись ст. ст. 6, 627, 901-907 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про надання послуг (надалі - Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає та зобов’язується, протягом строку дії Договору надати Замовнику послуги визначені цим Договором, та додатково послуги які Замовник замовляє (поручає) Виконавцю: усно, за допомогою засобів електронної пошти, інших засобів зв’язку. Виконавець приймає та зобов’язується надавати послуги якісно та відповідно до умов цього Договору та вимог які до результату послуг ставить Замовник.

1.2. За здійснення дій, визначених у Договорі, Замовник сплачує Виконавцю винагороду відповідно до умов Договору.

1.3. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника, а сам організовує свою діяльність за Договором і виконує її на власний ризик.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

2.1.1. здійснювати пошук потенційних клієнтів, за допомогою будь-яких джерел інформації включаючи, але не обмежуючись: інтернет, газети, журнали, подання об’яв тощо.

Для цілей цього Договору під потенційними Клієнтами Сторони розуміють . Територію надання послуг визначає самостійно Замовник та повідомляє про неї Виконавцю;

2.1.2. здійснює покази (огляди) із потенційними клієнтами з метою задоволення їх потреб, надає інформацію щодо .

2.1.3. контролює сплату послуг потенційними клієнтами відповідно до прийнятих Замовником принципів та стандартів, які на дату укладання цього Договору становить (вказані нижче розмірі є орієнтовними та за рішенням Замовника можуть бути змінені):

№ п/п

Найменування послуг для потенційних клієнтів

Вартість послуг, яка сплачується Замовнику

1

Пошук .

50% розміру

2

Пошук

5% від вартості

3

Інші за вказівкою Замовника

Погоджується в кожному випадку окремо.


2.1.4. суворо дотримуватись конфіденційності та не розголошувати будь-яким третім особами дані отримані від Замовника. Використовувати дані отримані від Замовника лише з метою належного та своєчасного виконання своїх обов’язків за цим Договором;

2.1.5. надавати звіти Замовнику про виконані роботи (здійсненні заходи тощо) у формі погодженій між Сторонами;

2.1.6. не здійснювати діяльність визначену в розділі 1 цього Договору на території України без участі Замовника на протязі строку дії Договору та протягом 36 місяців з моменту припинення його дії.

2.1.7. самостійно або разом із Замовником (на розсуд Замовника) проводити перемовини із

2.1.8. надавати правдиві дані Замовнику щодо участі Виконавця в діяльності визначеної в цьому Договорі.

2.1.9. не використовувати базу даних надану Замовником (в тому числі з урахуванням поновлення цієї бази даними наданими Виконавцем) після припинення дії Договору.

2.1.10. зберігати та нести відповідальність за втрату псування товарно-матеріальних цінностей які ввірені Виконавцем Замовнику (мобільний телефон, ноутбук, тощо).

2.1.11. усі перемовини та листування з клієнтами Виконавець має проводити виключно з використанням корпоративної електронної адреси Замовника та корпоративного номеру телефона Замовника.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник, бере на себе зобов'язання:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю послуги які виконанні належним чином та прийняті Замовником відповідно до Договору;

3.1.2. забезпечити Виконавця необхідними засобами для надання послуг за Договором;

3.1.3. за необхідністю забезпечити Виконавця офісним приміщенням з підключенням до мережі інтернет;

3.1.4. забезпечити Виконавця засобами мобільного зв'язку з корпоративним номером та щомісячно компенсує гривень на розмови пов'язані з виконанням цього Договору;

3.1.5. забезпечити Виконавця необхідною рекламною продукцією (банери із зазначенням контакту Виконавця).

4. ВИНАГОРОДА

4.1. За дії пов’язані із Замовник отримує винагороду. Розмір винагороди, як правило становить 50% від . Винагорода на інших умовах має бути погоджена Замовником.

4.2. Сплата послуг Виконавця. Сторони домовились, що Виконавець отримує винагороду у наступному розмірі:

4.2.1. 30 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, що ;

4.2.2. 60 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, . Інформація щодо усіх клієнтів та або які були знайдені Виконавцем заносяться до бази даних Замовника. З моменту занесення даних до бази даних Замовника, вказана інформація є власністю Замовника. У разі наступної співпраці із клієнтами () які були знайдені Виконавцем та занесені до бази даних Замовника, сплата послуг відбувається відповідно до п.4.2.1. цього Договору;

4.2.3. У разі за участю Виконавця, розмір винагороди погоджується в кожному окремому випадку, але в будь-якому разі розмір винагороди Замовника не може перевищувати % від отриманої Замовником винагороди.

4.3. Підставою для сплати винагороди, є виключно підписаний Сторонами акт приймання-передачі послуг, який Сторонами підписується за необхідності сплатити винагороду. Замовник має право не підписувати акт у разі наявності обґрунтованих зауважень до виконання послуг Виконавцем.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором.

5.2. У випадку, порушення Замовником п.п. «2.1.4» та/або «2.1.6» п.2.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 000 ( тисяч гривень) за кожний факт виявлення. Окрім сплати штрафу, Виконавець має право на негайне дострокове припинення цього Договору за власної ініціативи в односторонньому порядку.

5.3. У випадку порушення Замовником п. 4.2. Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець несе відповідальність за майно яке було ввірено йому. У разі втрати та або порчі Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику відповідну вартість такого майна.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «30» червня 2017. Підпункт «2.1.6.» п. 2.1. діє протягом 36 місяців з моменту припинення дії цього Договору.

Сторона яка бажає припинити дію цього Договору зобов’язана завчасно попередити іншу Сторону не пізніше ніж за 60 днів до такого розірвання.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.5. Умови цього Договору, в тому числі факт його укладання є суворо конфіденційною інформацією, яка не підлягає розповсюдженню.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного Цивільного кодексу України. Сторони особо наголошують, що цей договір не породжує трудових відносин між Сторонами. Відносини між Сторонами цього Договору є виключно цивільно-правові які регулюються Цивільним кодексом України.

6.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

ФОП

\\

ініціали підпис

\\

ініціали підпис

Додаток до договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року

м. Дніпро «» 201___

АКТ

приймання - передачі майна в тимчасове користування

ФОП (надалі іменується "Замовник") з одного боку,

та

(надалі іменується "Виконавець"),

(ПІБ)

з другого боку, підписали цей акт приймання – передачі майна в тимчасове користування, який засвідчує факт передачі Замовником Виконавцю наступного майна:

№ п/п

Назва майна, що передано

Вартість майна (грн.)

Стан майна: працює / не працює

1.

2.

3.

4.

5.


Виконавець підписавши цей акт підтверджує, факт отримання вказаного вище майна від Замовника у вказаному вище стані.

Виконавець зобов’язується повернути майно, за першою вимогою Замовника, а також у випадку припинення дії Договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року.

Замовник

Виконавець

ФОП

\\

ініціали підпис

\\

ініціали підпис

автор консультації: Васильєв Павло Сергійович

1
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярные судебные решения
ЕСПЧ
1