06.01.2017
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Проект договору про надання правової допомоги

Автор: адвокат Бовкун Олександр Анатолійович

Читайте статтю: 10 яскравих рішень суду, які стосуються професійної діяльності адвоката у 2016 році за версією ресурсу «Протокол» !

Допуск адвоката до участі в проведенні обшуку згідно КПК України

Допуск адвоката до участі в проведенні обшуку

Для чего нужен адвокат во время обыска?

Допрос. Вызов на допрос. Допрос в качестве подозреваемого.

 

Д О Г О В І Р

про надання правової допомоги

м. Чернівці           “___” __________ 201__ року

 

___________________________, в подальшому іменується „Клієнт”, з однієї сторони, та Бовкун Олександр Анатолійович, що діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 352 від 14 вересня 2009 року, в подальшому іменується „Адвокат”, з іншої сторони, разом „Сторони”, керуючись статтями 26-30 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” уклали Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.       Предметом Договору є:

1.                    забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів Клієнта у будь-якому статусі: підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого; потерпілого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні; особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію); особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

2.                    Надання правової допомоги Клієнту у статусі свідка у кримінальному провадженні.

3.                    Надання Клієнту правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу його діяльності в будь-якому статусі. Складення заяв, скарг, заперечень, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів Клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

4.                    Представництво інтересів Клієнта у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

5.                    Представництво інтересів Клієнта в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.       Надання правової допомоги здійснюється у наступних формах:

1.                    консультації;

2.                    реєстрація суб’єктів господарської діяльності;

3.                    розробка схем оптимізації податкових зобов’язань;

4.                    проведення аудиту;

5.                    розробка та правовий аналіз договорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності Клієнтом;

6.                    захист від протиправних дій посадових осіб органів органів державної влади, зокрема органів Державної фіскальної служби України;

7.                    надання правової допомоги у кримінальних провадженнях;

8.                    інші види послуг, які пов’язані з адвокатською діяльністю та виконанням Договору.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

1.       Адвокат зобов’язаний:

1.                    неухильно дотримуватись вимог законодавства України;

2.                    використовувати всі передбачені законодавством способи захисту прав і законних інтересів Клієнта;

 

3.                    інформувати Клієнта про хід виконання доручення;

 

4.                    не використовувати свої повноваження на шкоду Клієнту;

5.                    зберігати адвокатську таємницю (інформацію, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків Адвоката за цим Договором або у зв’язку з ним);

6.                    надавати правові послуги з питань, згідно предмета Договору;

7.                    представляти і захищати права та інтереси Клієнта;

8.                    інформувати Клієнта про хід виконання доручення;

9.                    забезпечувати конфіденційність, наданої Клієнтом, інформації;

10.                 інформувати Клієнта про зміну поштової адреси, адреси електронної пошти, номерів телефонів та факсу;

11.                 зберігати адвокатську таємницю, предметом якої є питання, з яких Клієнт звернувся до Адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних Адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків;

12.                 відмовитись від виконання Договору у разі, якщо результат, досягнення якого бажає Клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики.

13.                 При розірванні договору (незалежно від причин) Адвокат зобов’язаний:

1.                        повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані Адвокату для Клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане Клієнтом на зберігання Адвокату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов’язаних з виконанням доручення;

2.                        поінформувати Клієнта щодо здійсненої Адвокатом роботи і передати Клієнту копії процесуальних документів, складених Адвокатом при виконанні доручення.

2.       Клієнт зобов’язаний:

1.                    надати Адвокату свої персональні дані;

2.                    повідомити Адвоката про всі вжиті заходи, що стосуються справи, до підписання Договору;

3.                    без зволікання прийняти виконану роботу, а при відмові у прийняті доручення згідно цього Договору, протягом 3-х днів після повідомлення про виконання доручення, письмово мотивувати таку відмову;

4.                    інформувати Адвоката про всі відомі обставини, які можуть мати суттєве значення для прийняття та виконання Адвокатом доручення відповідно до цього Договору;

5.                    не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Адвоката;

6.                    на вимогу Адвоката надавати документи, що стосуються виконання доручення;

7.                    інформувати Адвоката про зміну поштової адреси, адреси електронної пошти, номерів телефонів та факсу;

8.                   відшкодовувати Адвокату фактичні витрати, необхідні для виконання Договору;

9.                    своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість отриманих послуг за Договором.

3.       Адвокат має право:

1.                    звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2.                    представляти і захищати права, свободи та інтереси Клієнта у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3.                    знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом;

4.                    ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання Договору документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

5.                    складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

6.                    доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

7.                    бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

8.                    застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій Адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9.                    посвідчувати копії документів у справах, які веде Адвокат, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10.                 одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

11.                 користуватися іншими правами, передбаченими Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законами;

12.                 збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема: запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян - за їх згодою;

13.                 ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

14.                 направляти Клієнту повідомлення засобами: СМС–розсилок; поштового зв’язку; електронної пошти; телефонного та/або факсимільного зв’язку; електронного секретаря (автообдзвон).

15.                 Адвокат може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати Договір з клієнтом з таких підстав:

1.    Клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, незважаючи на роз’яснення адвоката;

2.    Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

3.    Клієнт, незважаючи на роз’яснення адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини, є об’єктивно недосяжним;

4.    Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з договором про надання правової допомоги;

5.    належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;

6.    Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката;

7.    Клієнт не погоджується погашати фактичні видатки, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

8.    фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання доручення; в цьому випадку адвокат зобов’язаний вжити всіх доступних йому заходів для запобігання порушення законних інтересів клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта іншим адвокатом;

9.    в інших випадках, передбачених Правилами адвокатської етики, законодавством України або договором про надання правової допомоги.

16.                 У всіх випадках розірвання договору за ініціативою адвоката він зобов’язаний попередити про це клієнта протягом розумного часу, пояснити йому причини розірвання договору, пересвідчитись, що вони об’єктивно або суб’єктивно, виходячи з позиції, зайнятої клієнтом, не можуть бути усунені, і вжити розумно необхідних заходів для захисту законних інтересів клієнта.

4.       Клієнт має право:

1.                    на будь-якій стадії виконання Договору отримувати від Адвоката інформацію про хід виконання доручення;

2.                    давати Адвокату усні або письмові вказівки щодо виконання доручення відповідно до цього Договору;

3.                    отримувати від Адвоката усні відомості про хід виконання доручення у порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.                    отримувати від Адвоката юридичні консультації з питань наявності фактичних і правових підстав щодо виконання доручення, практики застосування відповідного законодавства, можливості та правових наслідків досягнення бажаного для Клієнта результату;

5.                    звертатись до Адвоката з інших питань юридичного напрямку, непередбачених цим Договором;

6.                   отримувати від Адвоката довідки та, посвідчені Адвокатом, документи щодо виконання цього Договору;

7.                    в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірвати договір з Адвокатом в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Адвоката. Письмове повідомлення, за 10 днів до фактичної відмови від Договору, направляється Адвокату рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається Адвокату особисто.

  1. ГОНОРАР

1.Гонорар - винагорода Адвоката за здійснення захисту, представництва інтересів Клієнта та надання йому інших видів правової допомоги на умовах і в порядку, що визначені Договором.

2.Гонорар складається з суми вартості послуг, тарифи яких узгоджені Сторонами та зазначені в Додатку 1 до цього Договору.

3.Розмір гонорару не залежить від досягнення чи недосягнення Адвокатом позитивного результату, якого бажає Клієнт.

4.Сума гонорару подвоюється у разі надання Адвокатом послуг Клієнту у неробочий час, вихідні та святкові дні.

5.До гонорару не включаються фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

6.Факт наданих послуг підтверджується актом наданих послуг, зразок якого є Додатком 2 до цього Договору.

7.Підставою для сплати гонорару є рахунок-фактура, зразок якого є Додатком 3 до цього Договору.

8.Клієнт сплачує гонорар у день отримання рахунку-фактури.

9.Гонорар сплачується готівкою або здійснюється у безготівковому порядку на рахунок Адвоката. У разі проведення розрахунку готівкою Адвокат видає Довідку, зразок якої є Додатком 4 до цього Договору.

10.                    У випадку дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Клієнта, Адвокат не повертає раніше отриманий від Клієнта гонорар та відшкодовані фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.Договір набуває чинності з дати його підписання і діє протягом 12 наступних календарних місяців.

2.Після закінчення строку дії Договору він пролонгації не підлягає.

3.Договір може бути розірваний достроково:

1.       за взаємною згодою сторін;

2.       на підставі пункту 2.4.7 цього договору.

  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.Клієнт дає згоду на отримання ним звернень (повідомлень, звітів, запитів тощо) засобами СМС–розсилок, поштового зв’язку, електронною поштою, телефонним та/або факсимільним зв’язком.

2.Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін або розірваний на вимогу однієї із Сторін на умовах, передбачених Договором, Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Правилами адвокатської етики. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Адвокат зобов’язаний повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням Договору.

3.Підписанням цього Договору Клієнт стверджує, що:

1.                    ним повідомлено Адвокату всю важливу та суттєву інформацію, передано всі документи, що стосуються справи, та можуть вплинути на формування правової позиції Адвоката;

2.                    Клієнту відома правова позиція Адвоката у справі та Клієнт з нею погоджується;

3.                    Клієнт не пов’язаний будь-якою нерозірваною угодою з приводу тієї ж справи з іншим Адвокатом (адвокатським об’єднанням), яка б перешкоджала укладанню цього Договору;

4.                    Клієнт поінформований про можливий результат надання правової допомоги за цим Договором та погоджується з ним;

5.                    Клієнт поінформований про те, що Адвокату забороняється давати Клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, що Адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків;

6.                    Клієнт поінформований про право в будь який час та за будь-яких підстав (або без пояснення підстав) розірвати цей Договір, повiдомивши про це адвоката у письмовому виглядi;

7.                    Внесення змін і доповнень у Договір вчиняється Сторонами шляхом підписання Договору про зміни в такій самій формі, що і цей Договір. Всі зміни до Договору є невід’ємними його частинами.

  1. ДОДАТКИ

1.Додаток 1 - тарифи на послуги; додаток 2 - зразок акта приймання -передачі наданих послуг; додаток 3 - зразок рахунку фактури; додаток 4 - зразок довідки; додаток 5 - пам’ятка.

  1. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ

_________________________________________

ідентифікаційний номер _____________________

адреса: __________________________________,

тел/факс: _________________________________

паспорт: _________________________________ _________________________________________

електронна пошта: ______________________

______________

М.П.

   

АДВОКАТ

Бовкун Олександр Анатолійович

вул. Арона Пумнула, 11, м. Чернівці

(0372) 570-414, 0673282306, ✉ а/с 504, Чернівці, 58001

п/р 26201051600049 Чернівецька філія ЗАТ КБ „ПРИВАТБАНК” МФО 356282

office@bovkun.com.ua

______________

М.П.

Додаток 1

розрахунок вартості однієї години надання послуг - 30 % від розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, на дату підписання акта приймання-передачі наданих послуг

- зустріч та усна консультація Клієнта

- ознайомлення з матеріалами справи

розрахунок вартості одного документа - 30 % від розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, на дату підписання акта приймання-передачі наданих послуг

- відповідь на запит контролюючого органу

- складання адвокатського запиту

- складання клопотання

розрахунок вартості однієї години надання послуг - 70 % від розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, на дату підписання акта приймання-передачі наданих послуг

- представництво та захист інтересів Клієнта в суді будь-якої інстанції (одна година)

- представництво та захист інтересів Клієнта перед іншими фізичними особами чи юридичними особами, в тому числі перед посадовими особами Державної фіскальної служби України та її органів, зокрема, під час здійснення останніми документальних перевірок Клієнта (одна година)

- представництво та захист інтересів Клієнта під час проведення допиту чи обшуку (одна година)

- юридичне супроводження угоди (участь Адвоката в переговорах з контрагентом Клієнта, консультації з питань, які виникають під час укладення угоди, юридична експертиза проекту контракту між Клієнтом та його контрагентом) (одна година)

- побачення із Клієнтом в статусі затриманої особи (одна година)

- участь у слідчих/дослідчих діях (одна година)

розрахунок вартості одного документа - 70 % від розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, на дату підписання акта приймання-передачі наданих послуг

- складання скарги, заперечень

- юридична експертиза договорів та інших документів (включаючи складання протоколу розбіжностей, додаткової угоди та юридичного висновку)

- досудове врегулювання спорів (складання претензій, відповіді на претензію)

- складання позовної заяви, зустрічної позовної заяви, заперечень на позов, складання апеляційних та касаційних скарг

*Сума гонорару подвоюється у разі надання Адвокатом послуг Клієнту у неробочий час, вихідні та святкові дні.

А К Т

наданих послуг

 

м. Чернівці                                               “_____” ____________ 201__ року

Сторони договору про надання правової допомоги № _____ від “___” _________ 201__ року, _______________________________ (“Адвокат”) з однієї сторони, та ________________________________ (“Клієнт”) з іншої сторони, склали цей акт про те, що Адвокат передав, а Клієнт прийняв наступні послуги:

найменування послуг

кількість годин

вартість одної години

загальна сума

1.

представництво інтересів Клієнта в _______

ознайомлення з матеріалами справи ____

побачення із затриманою особою ____

участь у слідчих/дослідчих діях ____

складання документів захисту (адвокатський запит, позовна заява, скарга) ____

     
         

Загальна вартість Послуг складає ____________________________.

Підписанням цього Акту Клієнт підтверджує факт належного отримання послуг відповідно до положень Договору від № _____ від “___” _________ 201__ року, а також не має претензій до Адвоката стосовно отриманих від нього послуг, вказаних у цьому Акті.

Акт складено українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

КЛІЄНТ

_________________________________________

ідентифікаційний номер _____________________

адреса: __________________________________,

тел/факс: _________________________________

паспорт: _________________________________ _________________________________________

електронна пошта: ______________________

______________

М.П.

АДВОКАТ

Бовкун Олександр Анатолійович

вул. Арона Пумнула, 11, м. Чернівці

(0372) 570-414, 0673282306, ✉ а/с 504, Чернівці, 58001

п/р 26201051600049 Чернівецька філія ЗАТ КБ „ПРИВАТБАНК” МФО 356282

office@bovkun.com.ua

______________

М.П.

 

2
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події: