Головна Сервіси для юристів Постанови КМУ Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів

Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів | від 26-05-2006

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 травня 2006 р. N 753
Київ
Про схвалення Концепції поширення
безготівкових розрахунків з використанням
спеціальних платіжних засобів

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Схвалити Концепцію поширення безготівкових розрахунків з
використанням спеціальних платіжних засобів, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
та Національному банку України забезпечувати в межах своєї
компетенції виконання заходів, передбачених Концепцією, схваленою
цією постановою, та надсилати Міністерству економіки щороку до
15 січня наступного звітного періоду інформацію про стан справ для
її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
Ю.ЄХАНУРОВ В.СТЕЛЬМАХ
Інд. 34


СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 26 травня 2006 р. N 753
КОНЦЕПЦІЯ
поширення безготівкових розрахунків
з використанням спеціальних платіжних засобів

Загальна частина
Ця Концепція спрямована на створення умов для поліпшення
структури грошового обігу та скорочення частки готівкових
розрахунків шляхом поширення безготівкових розрахунків з
використанням спеціальних платіжних засобів (далі - платіжні
картки).
У банківській сфері України функціонують внутрішньодержавні
та міжнародні платіжні системи.
На 1 січня 2006 р. більш як 100 банків (63 відсотки їх
загальної кількості) були членами внутрішньодержавних і
міжнародних платіжних систем, які здійснюють емісію та еквайринг
платіжних карток. Загальна кількість платіжних карток, емітованих
українськими банками за 2005 рік, збільшилася на 45 відсотків і
становить 24,8 мільйона. Кількість банкоматів, що обслуговували
платіжні картки, збільшилася на 39,7 відсотка, платіжних
терміналів - на 26,8, імпринтерів - на 18 відсотків.
Порівняно з 2004 роком кількість операцій із застосуванням
платіжних карток, емітованих українськими банками, збільшилася
майже на 86,5 мільйона і становить 324,4 мільйона. При цьому сума,
на яку проводяться операції з використанням платіжних карток,
зросла майже на 36 млрд. гривень.
Проте інфраструктура приймання платіжних карток розвивається
значно повільніше, ніж їх емісія. Кількість платіжних терміналів у
розрахунку на 1 млн. населення України на 1 січня 2006 р.
становила 903 одиниці, з них 604 - торговельні термінали. Цей
показник порівняно з країнами Європейського Союзу значно менший
(за даними Європейського центрального банку на кінець 2003 року в
країнах Європейського Союзу працювало 13678 терміналів, які
приймали картки з дебетовою функцією).
На поширення безготівкових розрахунків з використанням
платіжних карток негативно впливають:
низький рівень купівельної спроможності населення;
відсутність заінтересованості населення у користуванні
платіжними картками;
недостатньо розвинута інфраструктура обслуговування платіжних
карток;
значні капіталовкладення для впровадження таких розрахунків;
додаткові витрати торговців на придбання і обслуговування
обладнання та навчання персоналу;
сплата торговцями комісійних еквайринговим установам;
відсутність кредитних історій фізичних осіб.
Ця Концепція розроблена на основі:
Законів України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ) та "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 );
Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою правління
Національного банку України від 19 квітня 2005 р. N 137
( z0543-05 );
Правил Національної системи масових електронних платежів,
затверджених постановою правління Національного банку України від
10 грудня 2004 р. N 620 ( z0025-05 );
постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р.
N 377 ( 377-2006-п ) "Деякі питання здійснення розрахунків за
продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних
платіжних засобів".
Мета Концепції та основні напрями її реалізації
Метою Концепції є:
збільшення інвестиційних можливостей банківської системи
шляхом залучення коштів населення на банківські рахунки;
зменшення кількості зловживань у сфері економіки;
зменшення готівкових платежів поза банками;
підвищення заінтересованості населення у користуванні
платіжними картками, в тому числі розширення банками можливостей
використання кредитної схеми розрахунків;
зменшення витрат, пов'язаних з підтримкою готівкового
грошового обігу, шляхом впровадження безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток у сфері торгівлі та послуг;
запровадження електронної комерції.
Основні напрями реалізації Концепції:
розширення сфери застосування безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток;
удосконалення нормативно-правової бази, що регулює
функціонування платіжних систем та використання платіжних карток;
забезпечення безпеки здійснення безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток, у тому числі шляхом застосування
смарт-карток;
запровадження нових технологій в системах масових
безготівкових розрахунків;
удосконалення регулювання правовідносин учасників
безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток;
здійснення емісії та еквайрингу платіжних карток у банках,
закладах торгівлі, громадського харчування та послуг;
розвиток виробництва платіжних терміналів, банківських
автоматів, інших технічних і програмних засобів (компонентів
платіжних систем), які використовуються в платіжних системах;
прискорення розроблення технологій з використанням
смарт-карток у системах масових безготівкових розрахунків,
гармонізованих з міжнародними стандартами;
підвищення рівня захисту прав держателів платіжних карток;
створення умов для здійснення безготівкових розрахунків
населення з використанням платіжних карток за житлово-комунальні
послуги, спожиту електричну енергію, природний газ, послуги
зв'язку і транспорту, здійснення з грошових переказів через
об'єкти поштового зв'язку, а також при сплаті податків і зборів
під час переміщення товарів, транспортних засобів через митний
кордон України;
розроблення та перегляд національних стандартів у сфері
технологій створення платіжних систем, гармонізованих з
міжнародними стандартами;
запровадження підготовки у навчальних закладах фахівців для
роботи на підприємствах, в установах та організаціях - учасниках
платіжних систем;
удосконалення системи моніторингу для виявлення незаконних
операцій під час здійснення безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток та обміну інформацією між банками
(платіжними системами) і правоохоронними органами.
Масове застосування безготівкових розрахунків з використанням
платіжних карток у сфері торгівлі та послуг неможливе без
цілеспрямованого розвитку інфраструктури платіжних систем шляхом:
створення спеціалізованих еквайрингових компаній та сервісних
організацій, які повинні забезпечити мережу закладів торгівлі та
послуг необхідними технічними засобами для проведення операцій з
використанням платіжних карток;
залучення банків та еквайрингових фірм до технічного
оснащення і подальшого обслуговування закладів торгівлі, послуг і
транспортних підприємств;
впровадження технологій безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток через Інтернет.
Державна підтримка поширення безготівкових
розрахунків з використанням платіжних карток
Для державної підтримки поширення безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток необхідно:
прийняти нормативно-правові акти з питань регулювання
функціонування та розвитку платіжних систем з використанням
платіжних карток;
запровадити національні стандарти у сфері електронних
розрахунків, гармонізовані з міжнародними;
впровадити технології безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток за житлово-комунальні послуги,
спожиту електричну енергію, природний газ, послуги зв'язку і
транспорту, здійснення грошових переказів через об'єкти поштового
зв'язку, а також при сплаті податків і зборів під час переміщення
товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
розробити та впровадити нові платіжні технології, у тому
числі на базі смарт-карток;
проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо
ефективності та доцільності застосування платіжних карток.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції
Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, Національного банку, суб'єктів господарювання,
які виробляють і встановлюють компоненти платіжних систем, та
інших джерел.
Очікувані результати
Реалізація Концепції підвищить заінтересованість фізичних
осіб у використанні платіжних карток під час оплати товарів та
послуг і сприятиме:
отриманню додаткового доходу у вигляді відсотків, нарахованих
на залишки коштів на банківських рахунках;
участі фізичних осіб у заохочувальних програмах банків і
підприємств сфери торгівлі та послуг під час проведення
розрахунків з використанням платіжних карток;
наданню банками, закладами торгівлі та послуг додаткових
послуг населенню з обслуговування безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток;
використанню фізичними особами - держателями платіжних карток
банківських кредитів під час купівлі товарів та одержання послуг.
Поширення безготівкових платежів з використанням платіжних
карток у закладах торгівлі та послуг зумовить:
оптимізацію витрат на обслуговування клієнтів;
зменшення витрат, пов'язаних з проведенням касових операцій
та інкасацією;
впровадження сучасних методів фінансового обліку та обліку
товарно-матеріальних цінностей.
Для банків основними факторами ефективності є:
залучення додаткових ресурсів за рахунок вкладів населення;
зменшення витрат, пов'язаних з проведенням касових операцій,
інкасацією та зберіганням готівки;
отримання додаткових прибутків.
Факторами ефективності поширення безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток для держави є:
збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів від
оподаткування суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
зменшення витрат на виробництво банкнот і монет;
зменшення витрат, пов'язаних з проведенням касових операцій,
інкасацією та зберіганням готівки.
Для реалізації Концепції необхідно здійснити такі заходи:
1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект
закону про електронну комерцію.
Мінекономіки, Мін'юст, Національний
банк, Державна податкова
адміністрація, СБУ, Мінфін,
Держпідприємництво, Держмитслужба,
Мінтрансзв'язку.
2006 рік.
2. Підготувати пропозиції щодо доцільності внесення змін до
нормативно-правових актів з питань торговельної діяльності
стосовно безготівкових розрахунків з використанням платіжних
карток під час проведення операцій з продажу товарів (надання
послуг).
Мінекономіки, Мінфін, Державна
податкова адміністрація,
Держспоживстандарт,
Держпідприємництво, Національний
банк.
2006-2007 роки.
3. Розробити проекти нормативно-правових актів,
гармонізованих з міжнародними стандартами, щодо захисту інформації
у процесі використання спеціальних платіжних засобів та
термінального обладнання.
Держспоживстандарт, Національний
банк, Державна податкова
адміністрація, СБУ,
Мінтрансзв'язку.
2006-2007 роки.
4. Розробити національні стандарти, гармонізовані з
міжнародними, із застосування платіжних карток, технічних вимог до
терміналів, які обслуговують картки, інтерфейсів та протоколів
обміну інформацією для взаємодії банківських, торговельних,
транспортних та інших небанківських систем, у тому числі
реєстраторів розрахункових операцій.
Держспоживстандарт, Національний
банк, Державна податкова
адміністрація.
2006-2007 роки.
5. Розробити та впровадити національну систему нумерування
ідентифікаційних карток, їх елементів та програмного забезпечення.
Держспоживстандарт, Національний
банк.
2006-2007 роки.
6. Забезпечити розроблення та впровадження безготівкових
розрахунків з використанням платіжних карток за користування
послугами транспорту шляхом впровадження безконтактних технологій.
Мінтрансзв'язку, Мінпромполітики.
2006-2008 роки.
7. Підготувати пропозиції щодо можливості розроблення та
впровадження електронного студентського квитка на основі платіжної
картки.
МОН, Мінфін, Мінтрансзв'язку,
Національний банк.
2006-2008 роки.
8. Підготувати пропозиції щодо визначення напрямів підтримки
вітчизняних виробників компонентів платіжних систем (у тому числі
шляхом пільгового кредитування, механізму рефінансування
пріоритетних проектів відповідно до актів Національного банку).
Мінекономіки, Мінпромполітики,
Мінфін, Національний банк,
Антимонопольний комітет.
2006-2008 роки.
9. Сприяти поширенню безготівкових розрахунків населення з
використанням платіжних карток за житлово-комунальні послуги,
спожиту електричну енергію, природний газ, послуги зв'язку,
здійснення грошових переказів через об'єкти поштового зв'язку.
Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку,
Мінфін, Мінбуд, Національний
банк, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2006-2008 роки.
10. Забезпечити виплату стипендій, пенсій, адресної грошової
допомоги та інших виплат малозабезпеченим громадянам (за їх
згодою) через установи банків.
Мінпраці, МОН, Пенсійний фонд,
Державне казначейство.
2006-2008 роки.
11. Сприяти поширенню безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток через Інтернет.
Національний банк, Мінекономіки,
Державна податкова адміністрація,
СБУ, МВС, Мінтрансзв'язку.
2006-2008 роки.
12. Забезпечити поширення безготівкових розрахунків з
використанням платіжних карток при сплаті податків і зборів під
час переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон
України.
Держмитслужба, Національний банк.
2006-2008 роки.
13. Сприяти підготовці навчальними закладами фахівців для
роботи на підприємствах, в установах та організаціях - учасниках
платіжних систем.
МОН, Національний банк.
Постійно.
14 Сприяти висвітленню в засобах масової інформації
здійснення заходів, спрямованих на поширення безготівкових
розрахунків з використанням платіжних карток.
Держкомтелерадіо, Національний
банк, заінтересовані міністерства
та інші органи виконавчої влади.
Постійно.

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст