26.05.2019 | Автор: Pavelchuk Ivan Ivanovych
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Зразок договору поставки (ТОВ - ТОВ)

Зразок договору поставки (ТОВ - ТОВ) - 0_89075500_1558800541_5ce9689dd97f9.jpg

Пропоную Вашій увазі, зразок договору поставки, розроблений для використання товариство з обмеженою відповідальністю - товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок договору поставки, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та максимально наближено до використання в господарській діяльності, із спрямуванням при його використанні - захисту інтересів покупця.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________

м. Київ

                      ___ ________ 20 ___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Покупець), з другої сторони, а спільно - Сторони, а окремо - Сторона, уклали даний Договір поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року     (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання поставляти і передавати у власність Покупця ________ (далі - Товар), а Покупець зобов’язується приймати та оплачувати Товар, в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Постачальник гарантує Покупцю, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед  будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.3. Асортимент Товару, номенклатура Товару, код Товару згідно з УКТ ЗЕД, одиниця Товару, кількість Товару, ціна Товару, строк поставки  Товару, умови поставки Товару, строк розрахунку за Товар, та інші дані, необхідні для організації поставок Товару, визначаються у специфікаціях, які підписуються Сторонами на кожну поставку Товару та є невід’ємними частинами даного Договору.

2. Строк, умови поставки та порядок приймання-передачі Товару

2.1. Строк поставки Постачальником Товару визначається у специфікаціях, які підписуються Сторонами на кожну поставку Товару та є невід’ємними частинами даного Договору.    

2.2. Поставка Постачальником Товару здійснюється на умовах, що визначаються у специфікаціях, які підписуються Сторонами на кожну поставку Товару та є невід’ємними частинами даного Договору.

2.3. Товар поставляється Постачальником в тарі (упаковці), яка повинна відповідати стандартам або технічним умовам і забезпечувати його збереження в належному стані під час транспортування та зберігання.

2.4. Моментом виконання обов’язку Постачальника щодо передачі Товару вважається момент фактичного отримання Товару Покупцем та підписання Покупцем видаткової накладної до даного Договору.

2.5. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент фактичного отримання Покупцем Товару та підписання Покупцем видаткової накладної до даного Договору.

2.6. Приймання-передача Товару за кількістю і якістю здійснюється на складі Покупця на підставі товаросупроводжувальних документів і у відповідності з вимогами Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю  № П-6 від 15 червня 1965 року та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю № П-7 від 25 квітня 1966 року. Якщо за результатами приймання якість Товару не відповідає встановленим стандартам, технічним умовам та умовам даного Договору, то Покупець має право відмовитися від приймання Товару з настанням наслідків, визначених у п. 5.4. даного Договору.

2.7. На кожну поставку Товару Постачальник надає Покупцеві такі документи: рахунок, видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, сертифікат якості або інший документ, яким підтверджується його якість, сертифікат відповідності та паспорт на виріб (у випадках передбачених чинним законодавством України).

3. Ціна Товару, ціна Договору, порядок та строк  розрахунків

3.1. Ціна Товару визначається у специфікаціях, які підписуються Сторонами на кожну поставку Товару та є невід’ємними частинами даного Договору та підтверджується видатковими накладними, які підписуються Сторонами на кожну поставку Товару та є невід’ємними частинами даного Договору.

3.2. Будь-яка зміна Постачальником ціни Товару узгоджується з Покупцем шляхом підписання Сторонами нової специфікації до даного Договору.

3.3.  Ціна Договору становить ________ (________) гривень.

3.4. Ціна Договору визначається за загальною сумою Товару згідно підписаних Сторонами специфікацій та видаткових накладних та виставлених Постачальником рахунків до даного Договору протягом строку дії даного Договору.

3.5. Розрахунок Покупцем за Товар здійснюється в національній валюті України - гривні, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, на підставі виставленого Постачальником рахунку до даного Договору.  

3.6. Всі банківські витрати, пов'язані з банком Постачальника, несе Постачальник. Всі банківські витрати, пов'язані з банком Покупця, несе Покупець.

3.7. Строк проведення розрахунку Покупцем за Товар визначається у специфікаціях, які підписуються Сторонами на кожну поставку Товару та є невід’ємними частинами даного Договору.  

3.8. За вимогою (по електронній пошті та/або факсимільним зв’язком та/або в інший, погоджений Сторонами спосіб) однієї із Сторін, Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, що оформлюється Актом звірки взаєморозрахунків до даного Договору, який підписується Сторонами. Сторона, що отримала Акт звірки взаєморозрахунків до даного Договору повинна протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Акту звірки взаєморозрахунків до даного Договору підписати його та повернути 1 (один) примірник іншій Стороні або надати письмову мотивовану відмову від його підписання протягом вищезазначеного строку іншій Стороні. Сторони домовились, що у разі неповернення підписаного Акту звірки взаєморозрахунків до даного Договору або ненадання письмової мотивованої відмови від його підписання іншій Стороні протягом вищезазначеного строку, Акт звірки взаєморозрахунків до даного Договору вважається підписаним та підтвердженим на суму, що зазначена в такому надісланому Акті звірки взаєморозрахунків до даного Договору, та є невід’ємною частиною даного Договору.     

4. Якість Товару, комплектність Товару та гарантія на Товар

4.1. Якість Товару, що поставляється, повинні відповідати нормативно-технічній документації, державним стандартам або технічним умовам заводу-виробника, та підтверджується сертифікатом якості або іншим документом, яким підтверджується його якість, сертифікатом відповідності та паспортом заводу-виробника (у випадках передбачених чинним законодавством України).

4.2. Постачальник несе відповідальність за якість поставленого ним Товару і гарантує його  якість в цілому, включаючи складові частини та комплектуючі.

4.3. Гарантійний строк на Товар визначається в стандартах та технічних умовах. Якщо в стандартах та технічних умовах гарантійний строк не визначено, Постачальник гарантує якість Товару протягом ________ (________) календарних місяців з моменту підписання Покупцем видаткової накладної до даного Договору.

4.4. У разі заміни Товару неналежної якості на Товар, що відповідає умовам даного Договору, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни.

4.5. Покупець має право пред’явити письмову претензію Постачальнику у зв’язку з виявленими недоліками Товару протягом гарантійного строку на Товар.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. За прострочення Постачальником строку поставки або недопоставки Товару, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми непоставленого або недопоставленого Товару за кожний день прострочення поставки або недопоставки Товару, включаючи день оплати, на підставі письмової претензії Покупця, а також відшкодовує Покупцю понесені Покупцем документально підтвердженні збитки згідно вимог п. 5.6. даного Договору, на підставі письмової претензії Покупця.

5.3. За прострочення Покупцем строку оплати Товару, Покупець  сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення оплати Товару, включаючи день оплати, на підставі письмової претензії Постачальника.

5.4. Постачальник несе відповідальність за якість поставленого ним Товару. Якщо якість Товару не відповідатиме встановленим стандартам, технічним умовам, або в процесі його гарантійного строку будуть виявлені недоліки або приховані дефекти, Постачальник зобов’язаний провести заміну неякісного Товару.

Заміну неякісного Товару на Товар належної якості Постачальник повинен провести в 10 (десяти) денний строк з моменту отримання відповідного письмового повідомлення Покупця про це. Витрати по заміні Товару покладаються на Постачальника. При відсутності можливості провести таку заміну Товару Постачальник повертає Покупцю грошові кошти в розмірі суми неякісного Товару та сплачує Покупцю штраф в розмірі 20 (двадцять) % від суми неякісного Товару, на підставі письмової претензії Покупця.

5.5. Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання даного Договору у випадку поставки Товару неналежної якості, з письмовим повідомленням про це Постачальника. У цьому випадку Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцеві понесені Покупцем документально підтвердженні збитки, пов’язані з достроковим припиненням строку дії даного Договору, на підставі письмової претензії Покупця.

5.6. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) Сторона, що порушила умови даного Договору, відшкодовує іншій Стороні фактично нанесені (тобто реально обліковані) в результаті цього документально підтверджені збитки в частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею), на підставі письмової претензії відповідної Сторони.

5.7. Сплата Стороною пені та/або відшкодування документально підтверджених збитків, завданих порушенням умов даного Договору, іншій Стороні, не звільняє її від обов’язку виконати даний Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. При виникненні спорів та/або розбіжностей по даному Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надсилання такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

6.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори та/або розбіжності по даному Договору або у зв'язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами), і за умови, що такі форс-мажорні обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного строку, даний Договір втрачає чинність (що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору), якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції будь-якою із Сторін до іншої Сторони не застосовуються.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Зобов'язання конфіденційності зберігають свою чинність протягом строку дії даного Договору та 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або дострокового припинення строку дії даного Договору.

9. Строк дії  Договору та інші умови

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

Якщо будь-яка із Сторін за 1 (один) календарний місяць до закінчення строку дії даного Договору не повідомить в письмовій формі про намір його припинити іншу Сторону, даний Договір продовжує свою дію на кожний наступний рік, на тих самих умовах.

9.2. Даний Договір може бути будь-якою із Сторін достроково припинений до закінчення строку дії даного Договору за умови письмового повідомлення Стороною іншої Сторони за 1 (один) календарний місяць про це та належного виконання Сторонами усіх умов даного Договору, та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.  

9.3. Закінчення строку дії даного Договору або дострокове припинення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час строку дії даного Договору, а також від гарантійних зобов’язань по даному Договору.  

9.4. Зміни та/або доповнення у даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

9.5. Додатки та/або додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.6. Даний Договір укладений українською мовою, в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) оригінальному примірнику для Постачальника та Покупця.

9.7. Даний Договір, додатки до даного Договору, додаткові угоди до даного Договору, а також інші документи, оформленні на виконання даного Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти або факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

9.8. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних», надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов даного Договору.

9.9. Підписуючи даний Договір, Постачальник та Покупець гарантують один одному, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання,    в розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо ціна Договору буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Постачальника або Покупця станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Постачальник або Покупець, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення  значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати Постачальнику або Покупцю засвідчену Постачальником або Покупцем копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

9.10. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № ________

до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року

м. Київ

                      ___ ________ 20 ___ року

№ п/п

Назва Товару

Код  Товару згідно з

УКТ ЗЕД

 

Од.

К-ть

Ціна за од. без ПДВ, грн.

Ціна за од.

з ПДВ,

грн.

Загальна сума

без ПДВ, грн.

Сума ПДВ, 20%, грн.

Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строк поставки Постачальником Товару за Специфікацією № ________   від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року - протягом ___ (________) календарних днів з моменту підписання Сторонами Специфікації № ________ від ___ ________      20 ___ року до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року. 

Поставка Постачальником Товару за Специфікацією № ________ від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________                        від ___ ________ 20 ___ року здійснюється на умовах EXW (Incoterms 2010) - склад Постачальника, за адресою: м. Київ, ________.

Розрахунок Покупцем за Товар за Специфікацією № ________ від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________  від ___ ________ 20 ___ року здійснюється наступним чином - 100 (сто) % суми Товару - протягом ___ (________) банківських днів з моменту фактичного отримання Товару Покупцем та підписання Покупцем видаткової накладної до даного Договору.

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

Павельчук Іван Іванович

Надання правової допомоги

фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам

Номер телефону                              

+ 38 067 729 65 41 

Електронна пошта

ivan.ivanovych.pavelchuk@gmail.com

1606
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення