Юридичний світ / Література

Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт
14.11.2018
Автор: ЮрКнига
Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт

Досліджено процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції, їх взаємозв'язок, взаємозумовленість та взаємну трансформацію у сучасному світі (в межах глобалізаційної та глокалізаційної парадигм). Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення інтеграції та дезінтеграції у політичній науці. Акцентовано широке розуміння інтеграції/дезінтеграції як вектора розвитку всіх етнополітичних процесів та вузьке - як об'єднання/розпаду етнополітичної системи.


Детальніше
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище
12.11.2018
Автор: ЮрКнига
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище

У монографії досліджується плагіат як багатоаспектне і контроверсійне явище, що має соціальнокомунікаційну природу. Зокрема розглянено історію плагіату, його дефініції та сутнісні ознаки, причини вдавання до плагіату, розвиток проблеми в контексті академічної чесності; а також юридичний, аксіологічний і філософський вияв проблеми.


Детальніше
Трудове право Сполучених Штатів Америки
11.11.2018
Автор: ЮрКнига
Трудове право Сполучених Штатів Америки

Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах Америки. Проведено загальну характеристику історичного становлення та розвитку трудового права США.


Детальніше
Понятійний апарат кримінального права та його наукове і практичне значення
10.11.2018
Автор: ЮрКнига
Понятійний апарат кримінального права та його наукове і практичне значення

Розглядається понятійний апарат кримінального права як збірне юридичне поняття, до структури якого входять: кримінально-правові поняття, категорії та юридична термінологія, що становлять органічно взаємопов’язані і взаємодіючі елементи єдиного системного об’єкта. Аналізується кожний із цих елементів, з’ясовується їх значення для науки і практики кримінального права.


Детальніше
Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади
09.11.2018
Автор: ЮрКнига
Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади адміністративно-правового регулювання господарських відносин. На основі сучасних теоретико-методологічних підходів у сфері філософії, антропології права, соціології, теорії соціально-економічного розвитку, глибокого доктринального аналізу розвитку сучасної загальної теорії права, теорій конституційного та адміністративного права розкрито сутність, надано поняття, визначено мету, завдання, принципи, структуру елементів нового методу адміністративно-правового регулювання господарських відносин в Україні сприяючого, публічно-сервісного типу.


Детальніше
Господарське право в схемах і таблицях
08.11.2018
Автор: ЮрКнига
Господарське право в схемах і таблицях

У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів і теоретичних надбань вчених викладаються основні поняття та інститути господарського права.
Розглянуті питання загальної та особливої частин, зокрема особливості діяльності, створення та припинення різних видів суб’єктів господарювання, укладення ними господарських договорів, а також державного регулювання різних видів господарської діяльності тощо. Усі положення систематизовані та стисло представлені у вигляді схем і таблиць.


Детальніше
Аграрне право. Посібник для підготовки до іспиту, 2-ге видання, доповнене
07.11.2018
Автор: ЮрКнига
Аграрне право. Посібник для підготовки до іспиту, 2-ге видання, доповнене

Аграрне право є однією з навчальних дисциплін юридичних вищих навчальних закладів. Опанування курсу аграрного права набуває особливого значення у зв’язку з тим, що сільське господарство України, як основа аграрного сектору економіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує засади збереження суверенності держави – продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та формує соціальноекономічні основи розвитку сільських територій.


Детальніше
Спортивне право: актуальні проблеми
27.10.2018
Автор: ЮрКнига
Спортивне право: актуальні проблеми

Фізична культура і спорт займають важливе місце у житті сучасної людини, виступаючи засобом і ознакою здорового способу життя, а також будучи важливим чинником розбудови громадянського суспільства. Тому авторами монографії визначено коло питань, які мають охоплюватися проблематикою спортивного права у вузькому та спеціальному значеннях.


Детальніше
Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар
26.10.2018
Автор: ЮрКнига
Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар

В даному науково-практичному коментарі Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм господарського процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.
Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.


Детальніше
Очерки права интеллектуальной собственности
25.10.2018
Автор: ЮрКнига
Очерки права интеллектуальной собственности

В сборник, состоящий из трех разделов, вошли статьи по тематике права интеллектуальной собственности.
В первом разделе публикуются избранные статьи В. И. Жукова, написанные им с 1988 года по настоящее время.
Во втором разделе – статьи его учеников, в третьем – статьи докторов юридических наук, докторов права, представителей разных научных школ Украины и других стран – Германии, Литвы, Казахстана, Республики Беларусь, Российской Федерации.
Книга адресуется читателям, интересующимся сегодняшними проблемами права интеллектуальной собственности. Для преподавателей, магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, судей, адвокатов, практических работников и широкого круга читателей.


Детальніше
Арбитражное правосудие в Украине. Книга первая
24.10.2018
Автор: ЮрКнига
Арбитражное правосудие в Украине. Книга первая

Книга первая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся общих положений о названном арбитраже, правил об арбитражном соглашении, о составе арбитражного суда, о его компетенции, о количестве арбитров, об их назначениях и отводах.


Детальніше
Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству
24.10.2018
Автор: ЮрКнига
Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству

Автор: Харитонова О.В.,

Видавництво: Видавництво "Права людини"

Іллюстрації: кольорові

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 344

Обкладинка: м'яка

Ціна: 300 грн

У посібнику аналізуються законодавчі зміни до Кримінал...


Детальніше
Статус державного службовця органів прокуратури в Україні
22.10.2018
Автор: ЮрКнига
Статус державного службовця органів прокуратури в Україні

У посібнику висвітлено особливості державної служби в Україні на сучасному етапі з урахуванням історичних фактів її становлення, нормативноправове регулювання вступу на державну службу до прокуратури України, а також розглянуто питання етичних засад діяльності державного службовця.


Детальніше
Пробація в Україні: науково-практичний посібник
20.10.2018
Автор: ЮрКнига
Пробація в Україні: науково-практичний посібник

У науково-практичному посібнику висвітлено історію виникнення пробації, її нормативно-правове регулювання в Україні, приділено увагу поняттю, видам і завданням інституту пробації, розкрито питання досудової доповіді та пробації щодо суб’єктів військових злочинів, наведено приклади з новітньої практики застосування пробації в Україні та надано рекомендації щодо вирішення проблемних питань, які виникають при застосуванні вказаного інституту.


Детальніше
Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС
19.10.2018
Автор: ЮрКнига
Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС

У монографії досліджено розвиток судової системи Європейського Союзу та практику тлумачення наднаціонального інтеграційного права Судом справедливості ЄС. При цьому проаналізовано еволюцію становлення організаційної системи Суду справедливості ЄС та системи процесуального права ЄС, яке спрямоване на ефективне здійснення правосуддя. Авторка доводить важливість правотлумачної практики Суду справедливості ЄС для розвитку європейської правової системи та укріплення конституційного статусу установчих договорів.


Детальніше
Великий енциклопедичний словник юриста у 3-х томах
18.10.2018
Автор: ЮрКнига
Великий енциклопедичний словник юриста у 3-х томах

Словник включає в себе тлумачення основних юридичних термінів і понять, а також розкриває зміст найбільш вживаних в офіційному, діловому, науковому та повсякденному спілкуванні слів і словосполучень. Окремі поняття, представлені у законодавстві України, визначено у словнику з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.


Детальніше
Оскарження судових рішень в господарському судочинстві
17.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень в господарському судочинстві

Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців.
Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.


Детальніше
Оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві
16.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві

За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.


Детальніше
Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві
14.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві

Мета нього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою.


Детальніше
Слідчі (розшукові) дії. Навчально-практичний посібник
13.10.2018
Автор: ЮрКнига
Слідчі (розшукові) дії. Навчально-практичний посібник

У навчально-практичному посібнику на основі кримінального процесуального законодавства та практики його застосування висвітлюються питання провадження як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх у кримінальному судочинстві.
Подаються схематичні таблиці, презентації, взірці процесуальних документів, рекомендаційна література, інформаційні ресурси.


Детальніше
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, адвоката, судді). 2-ге видання
12.10.2018
Автор: ЮрКнига
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, адвоката, судді). 2-ге видання

У другому виданні науково-практичного посібника наведено типові зразки процесуальних документів досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) з урахуванням останніх змін і доповнень у чинному кримінальному процесуальному законодавстві України.


Детальніше
Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства
11.10.2018
Автор: ЮрКнига
Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства

У монографії вперше після прийняття в 2017 році Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України й інших законодавчих актів» всебічно і комплексно досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми функціонування системи загальних принципів цивільного, господарського й адміністративного судочинства, створеної в результаті спроби уніфікації процесуального законодавства України.


Детальніше
Представництво прокурором інтересів держави в суді. Підручник
11.10.2018
Автор: ЮрКнига
Представництво прокурором інтересів держави в суді. Підручник

У підручнику викладено загальні засади представництва прокурором інтересів держави у суді та особливості представницької діяльності прокурора в окремих сферах із урахуванням судової та прокурорської практики. Проаналізовано історію виникнення прокурорського представництва і європейський досвід діяльності прокуратури поза кримінальною сферою.
Видання підготовлено з навчальною метою для кандидатів, які проходять спеціальну підготовку на посаду прокурора.


Детальніше
Оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві України
10.10.2018
Автор: ЮрКнига
Оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві України

Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов.
Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.


Детальніше
Організація початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень: збірник матеріалів практики
09.10.2018
Автор: ЮрКнига
Організація початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень: збірник матеріалів практики

У збірнику вміщено зразки, за якими рекомендується складати плани першочергових слідчих (розшукових) дій та письмові вказівки прокурора на початковому етапі досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Видання розраховано на працівників органів прокуратури, поліції та органів охорони правопорядку, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.


Детальніше
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджести Протокол
Популярна література
Популярні події
Популярне дозвілля
Довідники