Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-аг... Про затвердження Порядку використання коштів з рах...

Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-аг... | від 01-07-2022 - 751-2022-п

Додати в обране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2022 р. № 751
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 751

ПОРЯДОК
використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, що надійшли в національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі - кошти) на поточний рахунок Мінцифри, відкритий у Національному банку (далі - рахунок Мінцифри).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про гуманітарну допомогу”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про громадські об’єднання” та інших законодавчих актах щодо надання благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків.

3. Одержувачами коштів є:

центральні органи виконавчої влади та інші державні органи;

обласні та Київська міська військові адміністрації або обласні та Київська міська держадміністрації;

районні військові адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, благодійні організації і громадські об’єднання, військові частини і формування.

4. Кошти спрямовуються на:

посилення кіберзахисту держави, зокрема придбання та впровадження (розроблення, модернізацію) відповідних технічних та програмних засобів, організацію спеціальних навчань та міжнародної співпраці, придбання послуг у сфері захисту інформації;

забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів інформаційної інфраструктури - національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем;

реалізацію пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктури тощо;

розвиток Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), зокрема запровадження нових пріоритетних е-послуг, інформаційних, комунікаційних та фінансових послуг, розвиток та забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України “United24”;

забезпечення безперебійної роботи та розвитку державних реєстрів, зокрема шляхом створення резервної інфраструктури та міграції державних реєстрів, придбання відповідного програмного забезпечення, обладнання та оренди інфраструктури для розміщення державних реєстрів, модернізації існуючих та створення нових державних реєстрів;

проведення цифрових інформаційних, мультимедійних кампаній та інформаційно-комунікаційних заходів (у тому числі витрати для їх організації та забезпечення) в Україні та за кордоном для поширення правдивої інформації про події в Україні та для забезпечення щоденного інформування міжнародної спільноти про реальний стан безпекової ситуації та події в Україні, а також протидії російській пропаганді та фейкам, популяризації України у світі;

проведення інформаційної кампанії в Україні та за кордоном для просування мети, інструментів і концепції національного бренду “United24”;

створення фото-, відеоконтенту, інших презентаційних матеріалів, популяризацію Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України “United24”, виготовлення рекламної продукції з метою збільшення обсягу пожертв на підтримку України на основі пропозицій, поданих державним підприємством “Дія”;

оплату інших заходів (товарів, робіт та послуг), спрямованих на забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів інформаційної інфраструктури тощо;

оплату операційних та банківських послуг поточного рахунка Мінцифри.

5. Кошти розподіляються за напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку, за рішенням комісії з питань розподілу коштів для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, утвореної Мінцифри (далі - комісія).

Розподіл коштів, передбачених цим пунктом, здійснюється в межах наявних коштів на рахунку Мінцифри.

6. Комісія здійснює розподіл коштів на підставі поданих їх одержувачами пропозицій за формою згідно з додатком 1 щодо фактичної потреби в коштах на виконання завдань за кожним напрямом, визначеним у пункті 4 цього Порядку, з урахуванням пріоритетності та першочерговості завдань.

Пропозиції, що подаються одержувачами коштів, повинні містити інформацію про:

найменування одержувача коштів, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) його керівника, осіб, відповідальних за виконання завдань та в цілому за напрям, а також місцезнаходження одержувача коштів;

загальну потребу в коштах та реквізити відповідного рахунка одержувача коштів;

детальний зміст завдання (проблема, яка буде розв’язана в результаті виконання, обґрунтування та правове забезпечення, стадія розроблення, загальна характеристика та актуальність, строки виконання, орієнтовний обсяг видатків за кожним видом робіт);

продукцію (послуги), що будуть створені, очікувані результати виконання завдання, переваги та практичне значення отриманої продукції (послуг), їх потенційні споживачі та очікуваний економічний ефект від використання;

деталізований розрахунок витрат у розрізі завдань та напрямів, календарний план робіт.

Пропозиції одержувачів коштів подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: united24@е.gov.ua.

7. Персональний склад комісії затверджується Мінцифри.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності заступник голови.

Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається головою комісії. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.

Голова (за його відсутності - заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії у такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим і секретарем та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінцифри.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий.

Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів у межах наявних на рахунку Мінцифри коштів.

8. За результатами розгляду пропозицій комісія у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня їх отримання, інформує одержувача коштів, що подав пропозицію, про прийняте рішення.

9. Рішення комісії щодо розподілу коштів є підставою для перерахування Мінцифри коштів з рахунка Мінцифри на рахунки одержувачів коштів.

У разі коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній валюті перераховуються Мінцифри на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом бюджетної класифікації 25020200 “Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб”, для використання в установленому порядку.

10. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254), після припинення або скасування воєнного стану - в установленому законом порядку.

11. На період здійснення заходів, спрямованих на забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, на одержувачів коштів, визначених у пункті 3 цього Порядку, не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

12. Одержувачі коштів організовують роботу із забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави за рахунок коштів та інформують щотижня Мінцифри про використання коштів та виконання запланованих заходів за формою згідно з додатком 2.

У разі виникнення залишку коштів одержувач коштів протягом п’яти днів повертає їх на рахунок Мінцифри.

13. Керівники одержувачів коштів здійснюють контроль та несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій та звітних матеріалів.
Додаток 1
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ № __
для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про використання коштів для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави

Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст