Порядок повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Теми: Чи будуть доходом кошти ФОП - платника єдиного податку, які внесені на підприємницький рахунок?

Узагальнення судової практики стосовно розгляду справ щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2018 №602 "Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування платою за землю"

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу одного об’єкту нерухомості, що знаходиться у її власності понад 3 років - не оподатковується

Як потрібно карати за крадіжки ? Ініціатива внесення змін до законодавства !

Про внесення змін до пункту 16 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах

Щодо реалізації пункту 20 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 1331

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1338/32790

Про затвердження Порядку повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів

Відповідно до частини одинадцятої статті 26 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 14 листопада 2001 року N 2107 "Про затвердження Порядку звіряння результатів інвентаризацій і оцінок об'єкта приватизації, що за рішенням суду, господарського суду повертається у державну власність, та визначення збитків, що могли бути завдані цьому об'єкту під час володіння ним покупцем", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за N 1033/6224 (із змінами).

3. Управлінню контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Виконавчого директора
Асоціації міст України

В. В. Сидоренко

Заступник голови Секретаріату
Української асоціації
районних та обласних рад

І. Б. Кордуба

Заступник Голови - Керівник
Виконавчої дирекції Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад

М. С. Поєдинок

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
18 жовтня 2018 року N 1331

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1338/32790

ПОРЯДОК
повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з поверненням у державну (комунальну) власність об'єкта приватизації, відчуженого за результатами його продажу на аукціоні або шляхом викупу, у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта за згодою сторін, за рішенням суду у зв'язку з невиконанням умов договору або визнанням його судом недійсним.

2. Об'єкт приватизації повертається до сфери управління органу приватизації, що проводив його відчуження за договором купівлі-продажу, для здійснення управління цим об'єктом згідно із законодавством до дати відчуження його в результаті повторного продажу.

II. Повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації у добровільному порядку

1. Повернення у державну (комунальну) власність об'єкта приватизації у добровільному порядку поширюється на випадки розірвання договору купівлі-продажу за згодою сторін.

2. На підставі взаємної домовленості щодо повернення у державну (комунальну) власність об'єкта приватизації у добровільному порядку шляхом розірвання договору купівлі-продажу орган приватизації протягом 5 робочих днів з дня розірвання договору купівлі-продажу утворює спільну комісію з інвентаризації об'єкта приватизації, що повертається у державну (комунальну) власність (далі - інвентаризаційна комісія), до складу якої входять представники органу приватизації та представники власника.

Склад інвентаризаційної комісії та порядок її роботи визначаються органом приватизації.

3. Інвентаризація об'єкта приватизації (крім пакетів акцій, часток) проводиться комісією відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1365/26142 (із змінами), станом на день розірвання договору купівлі-продажу.

4. Результати інвентаризації затверджуються наказом органу приватизації протягом 5 робочих днів після її завершення.

5. Приймання об'єкта приватизації, що повертається у державну (комунальну) власність, здійснюється органом приватизації протягом 30 календарних днів після затвердження результатів інвентаризації. Передача оформлюється актом приймання-передачі об'єкта приватизації, що повертається у державну (комунальну) власність (далі - Акт), за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Акт складається у двох примірниках, які підписують представник органу приватизації та представник покупця і затверджує орган приватизації.

До Акта додаються:

технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна, що повертається у державну (комунальну) власність;

документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт приватизації;

документи, що відповідно до законодавства засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (у разі наявності);

документ, що посвідчує право власності на об'єкт приватизації до його перепрофілювання (реконструкції);

інші документи, визначені органом приватизації.

6. У разі перепрофілювання об'єкта приватизації згідно з умовами договору купівлі-продажу поверненню у державну (комунальну) власність підлягає перепрофільований об'єкт приватизації.

7. Для приймання об'єкта у державну (комунальну) власність орган приватизації утворює комісію з приймання, за результатами якої буде складений та підписаний Акт.

III. Особливості повернення у державну (комунальну) власність пакета акцій (часток)

1. Повернення власником пакета акцій органу приватизації здійснюється протягом 3 робочих днів з дня розірвання договору купівлі-продажу шляхом підписання акта приймання-передачі пакета акцій товариства, який підписують орган приватизації та власник, та проведення облікових операцій на рахунках в цінних паперах органу приватизації та власника в депозитарних установах відповідно до законодавства про депозитарну систему в Україні.

Власник зобов'язаний підписати акт приймання-передачі пакета акцій товариства та забезпечити проведення облікової операції (списання/переказ) щодо пакета акцій, що повертається у державну (комунальну) власність, зі свого рахунку в цінних паперах протягом 3 робочих днів з дня розірвання договору купівлі-продажу.

Орган приватизації зобов'язаний прийняти за актом приймання-передачі пакет акцій та забезпечити проведення облікової операції (зарахування) щодо пакета акцій, що повертається у державну (комунальну) власність, протягом 3 робочих днів з дня розірвання договору купівлі-продажу.

2. Повернення у державну (комунальну) власність частки у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств здійснюється протягом 10 робочих днів з дня розірвання договору купівлі-продажу шляхом підписання органом приватизації та власником акта приймання-передачі частки у статутному капіталі.

Під час розірвання договору купівлі-продажу власник зобов'язаний вчинити дії щодо зміни складу учасників товариства та внесення відповідних змін до установчих документів товариства відповідно до законодавства України.

IV. Повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації у примусовому порядку

1. Повернення у державну (комунальну) власність об'єкта приватизації у примусовому порядку поширюється на випадки розірвання договору купівлі-продажу за рішенням суду у зв'язку з невиконанням умов договору купівлі-продажу або визнанням його судом недійсним.

2. За неможливості проведення інвентаризації об'єкта приватизації, що повертається у державну (комунальну) власність у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта за рішенням суду або визнання його судом недійсним, через відмову власника направити своїх представників до складу інвентаризаційної комісії, допустити членів інвентаризаційної комісії до об'єкта приватизації та надати достовірну і повну інформацію про об'єкт повернення інвентаризація здійснюється за даними останньої інвентаризації з урахуванням положень Закону України "Про виконавче провадження".

3. Після повернення об'єкта приватизації у державну (комунальну) власність орган приватизації протягом 30 робочих днів проводить інвентаризацію цього об'єкта відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1365/26142 (із змінами), за рішенням органу приватизації станом на останню звітну дату.

V. Оцінка та визначення збитків

1. Оцінка об'єкта приватизації (крім пакетів акцій, часток), що повертається у державну (комунальну) власність, здійснюється відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (із змінами), після його повернення у державну (комунальну) власність. Метою проведення оцінки є відображення вартості зазначеного об'єкта у бухгалтерському обліку.

2. У разі повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації у добровільному порядку оцінка об'єкта, що повертається, проводиться станом на дату відображення результатів оцінки в бухгалтерському обліку, встановлену органом приватизації, при цьому використовуються матеріали інвентаризації, проведеної у процесі повернення.

3. У разі повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації у примусовому порядку оцінка об'єкта, що повертається, здійснюється після результатів проведеної інвентаризації згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (із змінами).

4. У разі встановлення інвентаризаційною комісією збитків, нестачі або втрати, псування державного (комунального) майна інвентаризаційна комісія відображає наявні дані в матеріалах інвентаризації.

Розмір фактичних збитків, завданих державі (територіальній громаді) за час перебування зазначеного об'єкта у приватній власності, визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (із змінами), після повернення такого об'єкта у державну (комунальну) власність. При цьому дата оцінки визначається з урахуванням положень частини третьої статті 225 Господарського кодексу України.

5. У разі визначення розміру збитків суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, який здійснює оцінку об'єкта приватизації, що повертається у державну (комунальну) власність, необхідні розрахунки оформлюються суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання окремим розділом звіту про оцінку майна (окремо зазначаються вартість об'єкта приватизації, що повертається, та розмір збитку, завданого державі (територіальній громаді)).

VI. Особливості повернення об'єктів приватизації

1. Для забезпечення збереження об'єкта приватизації, поверненого у державну (комунальну) власність, до дати його відчуження внаслідок повторного продажу орган приватизації може залучати на договірній основі суб'єктів охоронної діяльності відповідно до Закону України "Про охоронну діяльність".

2. Повернення покупцям коштів, сплачених за об'єкти приватизації, здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України, на підставі рішення суду про розірвання договору купівлі-продажу або визнання його судом недійсним з коштів, які надійшли від повторного продажу таких об'єктів (зменшених на суму збитків, неустойки, штрафів та будь-яких інших платежів, які належать до сплати покупцем згідно із Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна" та/або договором купівлі-продажу), протягом 5 робочих днів після надходження коштів від повторного продажу на рахунок державного органу приватизації.

3. Після повернення об'єкта приватизації у державну (комунальну) власність орган приватизації приймає рішення про повторний продаж такого об'єкта у порядку, визначеному Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю

Л. Вєлєва

Додаток
до Порядку повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів
(пункт 5 розділу II)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії органу приватизації
з приймання об'єкта приватизації

(уповноважена посадова особа -
прізвище, ініціали)

(підпис, дата)

АКТ
приймання-передачі об'єкта приватизації, що повертається у державну (комунальну) власність


(місце складання)

"___" 20__ р.


(найменування органу приватизації)
місцезнаходження ,
в особі ,
(прізвище, ініціали керівника, заступника керівника органу приватизації або голови комісії,
створеної органом приватизації)
що діє на підставі , з однієї сторони, та

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта та місце проживання фізичної особи - колишнього власника)

(далі - колишній власник), місцезнаходження*:
,
в особі* ,
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
що діє на підставі* ,
(назва документа)
з другої сторони, склали цей акт про таке.

Відповідно до від "___" 20__ р. N
(договір про розірвання, рішення суду)

колишній власник повертає, а орган приватизації приймає

(назва об'єкта, що повертається у державну (комунальну) власність)
(далі - об'єкт), розташований за адресою:
,
у тому числі:

(назва інвентарної одиниці або окремо
визначеного майна)

До акта приймання-передачі додаються:Об'єкт передав:

Об'єкт прийняв*:


(прізвище, ініціали, посада)


(прізвище, ініціали, посада)


(підпис)


(підпис)

М. П.


* У разі якщо колишнім власником є фізична особа, ці дані в акті не зазначаються.

* У разі якщо приймання об'єкта здійснюється комісією, створеною органом приватизації, зазначається весь склад комісії. Підпис голови комісії засвідчується печаткою.

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю

Л. Вєлєва

1945
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0