Головна Сервіси для юристів ... Постанови КМУ Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробницт... Про затвердження порядків підтвердження ступеня ло...

Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробницт... | від 02-08-2022 - 861-2022-п

Додати в обране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2022 р. № 861
Київ

Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів;

Порядок проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2022 р. № 861

ПОРЯДОК
підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів

1. Цей Порядок встановлює механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Дія цього Порядку не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

4. Ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі (далі - ступінь локалізації), підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі - перелік), на підставі поданої виробником товару заявки про включення товару до переліку (далі - заявка) за формою згідно з додатком 1, калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) (далі - калькуляція собівартості товару) за формою згідно з додатком 2 та підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

5. До переліку включаються товари, які відповідають ступеню локалізації, визначеному у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, або ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, в разі коли:

наявна конструкторсько-технологічна документація та/або зареєстровано право інтелектуальної власності на товар, що є предметом закупівлі, що відображено в балансі;

на території України виробляється не менше одного з елементів таких товарів (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або для виробництва використовуються вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України;

виробники товарів здійснюють їх гарантійне і післягарантійне обслуговування.

6. Заявка разом із калькуляцією собівартості товару у поточному році подається безоплатно виробником товару в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал) з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (далі - електронний підпис) керівника виробника товару або уповноваженої ним особи.

Забезпечення технічної реалізації подання заявки та можливості заповнення виробником товару форми калькуляції собівартості товару на веб-порталі здійснюється адміністратором електронної системи закупівель.

7. Ступінь локалізації розраховується виробником товару та автоматично підтверджується шляхом математичної перевірки інформації, внесеної до форми калькуляції собівартості товару.

Вартісні показники імпортних компонентів відображаються у гривнях.

Вартість імпортних компонентів, виражена в іноземній валюті, відображається у гривнях за офіційним курсом до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату постачання таких компонентів.

Відповідність товару вимогам пункту 5 цього Порядку підтверджується шляхом зазначення необхідної інформації в електронних полях заявки.

Виробник товару несе персональну відповідальність за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним відповідно до пункту 4 цього Порядку.

Заявка формується на веб-порталі автоматично у разі, коли в електронні поля, що визначені як обов’язкові до заповнення, інформація внесена у повному обсязі, не містить арифметичних помилок, накладено електронний підпис керівника виробника товару або уповноваженої ним особи.

8. Заявка на щорічне підтвердження відповідності товару, включеного до переліку у попередні роки, критерію локалізації поточного року подається виробником товару на веб-порталі щороку до 1 січня відповідно до пунктів 6 і 7 цього Порядку.

9. Щорічне підтвердження відповідності товару, включеного до переліку у попередні роки, критерію локалізації поточного року здійснюється на підставі поданої виробником товару заявки.

10. Перелік формується за результатами автоматичного опрацювання поданих виробником заявок на веб-порталі.

Перелік оприлюднюється на веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінекономіки.

11. У переліку зазначаються:

вид і марка товару, ступінь локалізації;

для виробників товару - юридичних осіб - найменування, код згідно з ЄДРПОУ; для виробників товару - фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

12. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності товару, виявлення недостовірності інформації, зазначеної виробником товару, або у разі невідповідності товару критеріям локалізації поточного року, визначеним у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, чи ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, товар автоматично виключається з переліку.

13. Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

14. Товар може бути виключено з переліку на підставі відповідних рішень уповноважених органів, прийнятих в межах їх повноважень з проведення заходів нагляду та контролю, передбачених Законом, або за рішенням суду в межах господарського чи кримінального провадження в частині надання виробником товару недостовірної інформації про рівень локалізації товару.

Уповноважені органи протягом трьох робочих днів з дати прийняття таких рішень повідомляють Мінекономіки листом про такі рішення, позивачі надають до Мінекономіки відповідні рішення суду.

Адміністратор електронної системи закупівель вчиняє дії з виключення товару з переліку на підставі листа Мінекономіки, наданого за результатами опрацювання відповідних рішень уповноважених органів або рішень суду.

15. Товар, виключений з переліку на підставі пункту 14 цього Порядку, не може бути повторно внесений до переліку протягом двох років з дати його виключення.
Додаток 1
до Порядку підтвердження ступеня
локалізації виробництва товарів

ЗАЯВКА
про включення товару до переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації


Додаток 2
до Порядку підтвердження ступеня
локалізації виробництва товарів

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2022 р. № 861

ПОРЯДОК
проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва (далі - перелік).

2. Моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку (далі - моніторинг), є комплексом заходів, що забезпечує систематичний аналіз даних, що містяться в електронній системі закупівель, про результати проведених замовниками відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) публічних закупівель за предметами закупівель, внесеними до переліку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

4. Моніторинг проводиться Мінекономіки один раз на півроку на підставі даних електронної системи закупівель, отриманих від адміністратора електронної системи закупівель (далі - адміністратор), та даних з інших джерел.

5. Адміністратор один раз на півроку до 5 січня та 5 липня подає Мінекономіки дані, що містяться в електронній системі закупівель, щодо:

оголошених закупівель предметів закупівель, внесених до переліку;

замовників, що оголосили закупівлі за предметами закупівель, внесеними до переліку, та учасників таких закупівель;

укладених договорів про закупівлю за предметами закупівель, внесеними до переліку;

відмінених закупівель за предметами закупівель, внесеними до переліку.

Мінекономіки може звернутися до адміністратора щодо надання іншої додаткової інформації, необхідної для проведення моніторингу. За таких обставин адміністратор зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня отримання зазначеного запиту надати Мінекономіки запитувану інформацію.

6. Мінекономіки оприлюднює результати моніторингу за перше півріччя на своєму офіційному веб-сайті до 20 липня.

Результати річного моніторингу Мінекономіки оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті до 30 січня року, що настає за звітним.

7. Узагальнену за рік інформацію про результати моніторингу Мінекономіки подає Кабінету Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним бюджетним роком.

Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст