Стаття 19. Відповідальність

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (ЗМІСТ) Інші закони
 • 584

  Переглядів

 • 584

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену законом.

  II. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та втрачає чинність з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України за умови попереднього і повного відшкодування збитків, нанесених внаслідок такої тимчасової окупації, у тому числі моральних збитків примусово переміщених осіб, або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього Закону таким, що втратив чинність.

  {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1636-VII від 12.08.2014 , № 685-VIII від 15.09.2015 }

  2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

  3. Передбачений цим Законом правовий режим діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

  3 - 1 . Особливості припинення юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території, визначаються Кабінетом Міністрів України та діють до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

  {Розділ II доповнено пунктом 3 - 1 згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 }

  4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 332 - 1 такого змісту:

  " Стаття 332 - 1 . Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

  1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -

  караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

  2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

  караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

  3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -

  караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів";

  2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

  а) статтю 114 доповнити частиною третьою такого змісту:

  "3. Судові справи щодо спорів, що випливають з факту окупації чи правопорушень, пов’язаних з окупацією, відносяться до окремої категорії справ, які розглядаються за відповідними процесуальними нормами з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

  Справа визнається такою, що пов’язана з окупацією, вмотивованою ухвалою судді.

  У разі участі в справі іноземного елемента судові доручення, повістки та інші судові документи вручаються не пізніше ніж за 15 діб до початку процесуальної дії.

  Якщо в справах, пов’язаних з окупацією, стороною кримінального провадження або цивільним відповідачем є іноземний суб’єкт державної власності, включаючи його органи, установи чи організації, або іноземна юридична особа, передбачена частиною другою статті 96 - 4 Кримінального кодексу України, зносини здійснюються через посольство або постійне представництво";

  б) абзац перший частини другої статті 216 після цифр "332" доповнити цифрами "332 - 1 ";

  3) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

  а) статтю 202 викласти в такій редакції:

  " Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду

  Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду -

  тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

  б) доповнити статтею 204 - 2 такого змісту:

  " Стаття 204 - 2 . Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

  Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї -

  тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб";

  в) статтю 221 після цифр "204 - 1 " доповнити цифрами "204 - 2 ";

  г) у частині першій статті 222 - 1 слова "з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України" замінити словами "з порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду";

  ґ) у пункті 2 частини другої статті 262 слова "порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України" замінити словами "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду";

  д) частину другу статті 263 викласти в такій редакції:

  "Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання";

  4) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

  а) статтю 19 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

  "4. Адміністративні справи з приводу оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, прийнятих на контрольних пунктах в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію, їхніх дій або бездіяльності вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного контрольного пункту".

  У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

  б) частину першу статті 183 - 2 доповнити пунктом 6 такого змісту:

  "6) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію";

  в) абзац дванадцятий частини першої статті 256 після цифри "5" доповнити цифрою "6";

  5) у Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):

  а) у частині першій статті 2:

  абзац третій після слів "державний кордон України" доповнити словами "та до тимчасово окупованої території і з неї";

  абзац дев’ятий після слів "державного кордону України" та "державний кордон України" доповнити відповідно словами "та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї" та "та в контрольних пунктах в’їзду - виїзду" відповідно;

  б) частину другу статті 10 після слів "державний кордон України" доповнити словами "та до тимчасово окупованої території і з неї";

  в) у статті 19:

  пункти 6 та 8 після слів "через державний кордон" доповнити словами "та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду";

  доповнити пунктом 13 - 1 такого змісту:

  "13 - 1 ) встановлення режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду";

  г) у частині першій статті 20:

  пункт 4 викласти в такій редакції:

  "4) шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави перетинання державного кордону України, в’їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України, на тимчасово окуповану територію або з неї осіб без дійсних документів на право перетинання кордону або для в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки";

  пункт 7 після слів "які прямують через державний кордон України" доповнити словами "осіб, які прямують через контрольні пункти в’їзду - виїзду";

  пункт 11 доповнити словами "або здійснюють відповідні перевезення через контрольні пункти в’їзду - виїзду";

  у пункті 34 слова "або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України" замінити словами "режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду - виїзду, порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї";

  ґ) у частині п’ятій статті 23:

  пункт 2 після слів "через державний кордон" доповнити словами "або через контрольні пункти в’їзду - виїзду";

  пункт 3 після слів "перетинанні державного кордону" доповнити словами "або в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї";

  6) у Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2013 р., № 21, ст. 208, № 48, ст. 682, № 51, ст. 716; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII):

  а) у статті 13:

  частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:

  "якщо така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти в’їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду - виїзду";

  у частині другій слова "другому і сьомому" замінити словами "другому, сьомому і восьмому";

  б) доповнити статтею 14 - 1 такого змісту:

  " Стаття 14 - 1 . Повернення іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію

  1. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули до контрольних пунктів в’їзду - виїзду з тимчасово окупованої території без відповідного дозволу, не дозволяється подальший проїзд та в найкоротший строк вони повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

  У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в’їзду - виїзду до їх повернення.

  Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі проставляється відмітка про заборону в’їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону";

  в) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:

  "4. Забороняється здійснення транзитного проїзду іноземців та осіб без громадянства через тимчасово окуповану територію";

  7) у Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232):

  а) частину першу статті 12 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

  "на тимчасово окупованих територіях";

  б) частину першу статті 13 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

  "на тимчасово окупованих територіях";

  8) у пункті 3 частини другої статті 9 Закону України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 46) слова "для перевірки виконання іноземцем або особою без громадянства вимог щодо строку перебування на території України" виключити;

  9) статтю 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34) доповнити частиною шостою такого змісту:

  "6. Персональні дані Реєстру можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, для реалізації ним завдань з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні та ведення ним реєстраційного обліку";

  {Підпункт 10 пункту 4 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017 }

  11) у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 12, ст. 183):

  а) у розділі I:

  у пункті 1:

  текст статті 96 - 3 викласти в такій редакції:

  "1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом:

  1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частинами першою і другою статті 368 - 3 , частинами першою і другою статті 368 - 4 , статтями 369, 369 - 2 цього Кодексу;

  2) від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258 - 5 цього Кодексу;

  3) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

  Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

  2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368 - 3 , частинами першою і другою статті 368 - 4 , статтями 369, 369 - 2 , 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони спрямовані на отримання нею неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само на ухилення від передбаченої законом відповідальності";

  статтю 96 - 4 викласти в такій редакції:

  " Стаття 96 - 4 . Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру

  1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої статті 96 - 3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.

  2. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 96 - 3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.

  Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою більше 25 відсотків в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління";

  частину другу статті 96 - 6 доповнити реченням такого змісту: "При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою";

  текст статті 96 - 9 викласти в такій редакції:

  "1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258 - 5 , 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу";

  у пункті 2:

  підпункт 16 викласти в такій редакції:

  "16) статтю 214 доповнити частиною восьмою такого змісту:

  "8. Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368 - 3 , частинами першою і другою статті 368 - 4 , статтями 369, 369 - 2 , 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258 - 5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру";

  підпункт 22 викласти в такій редакції:

  "22) у статті 284:

  назву доповнити словами "та провадження щодо юридичної особи";

  після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

  "3. Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.

  Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом".

  У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;

  абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:

  "Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження";

  б) пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

  "1. Цей Закон набирає чинності з моменту набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

  5. Кабінету Міністрів України:

  1) протягом п’ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

  а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів на виконання вимог та реалізацію положень цього Закону;

  б) прийняти нормативно-правові акти на виконання цього Закону;

  в) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  г) рекомендувати утворити спеціальний центральний орган виконавчої влади з питань тимчасово окупованої території України;

  2) забезпечити:

  а) прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

  б) приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

  в) працевлаштування громадян України, які виїхали з тимчасово окупованої території на іншу територію України;

  г) вивезення з тимчасово окупованої території майна органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій;

  ґ) продовження здобуття середньої, вищої освіти, отримання документа, що засвідчує здобуття особою відповідної освіти, а також проходження зовнішнього незалежного оцінювання громадянами України, які виїхали з тимчасово окупованої території на іншу територію України.

  6. Центральній виборчій комісії вжити всіх необхідних заходів, у тому числі прийняти відповідні акти, для забезпечення реалізації виборчих прав громадянами України, які виїхали за межі тимчасово окупованої території, на виборах Президента України 25 травня 2014 року.

  7. Рекомендувати Національному банку України прийняти нормативно-правові акти на виконання цього Закону.

  Виконуючий обов'язки
  Президента України,
  Голова Верховної Ради
  України
  О.ТУРЧИНОВ

  м. Київ
  15 квітня 2014 року
  № 1207-VII


  Попередня

  46/46

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст