26.05.2019 | Автор: Pavelchuk Ivan Ivanovych
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) позики від нерезидента (ТОВ - ТОВ)

Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) позики від нерезидента (ТОВ - ТОВ) - 0_17464300_1558813193_5ce99a092aa90.jpg

Пропоную Вашій увазі, зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) позики від нерезидента, розроблений для використання товариство з обмеженою відповідальністю - товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) позики від нерезидента, розроблено з врахуванням Закону України «Про валюту і валютні операції», Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками» № 6 від 02 січня 2019 року, та максимально наближено до використання в господарській діяльності, із спрямуванням при його використанні - захисту інтересів позичальника.

ШАБЛОН: Зразок договору поставки (ТОВ - ТОВ)

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ № ________

м. Київ, Україна                                                               ___ ________ 20 ___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», м. ________, ________, в особі директора ________, який діє на підставі ________, що іменується надалі «Позикодавець», з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», м. Київ, Україна, в особі директора ________, який діє на підставі Статуту, що іменується надалі «Позичальник», з другої сторони, уклали цей Договір позики № ________ від ___ ________ 20 ___ року (далі - Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець надає Позичальнику позику у розмірі ________ (________) доларів США на строк з ___ ________ 20 ___ року по ___ ________ 20 ___ року, але не раніше дати внесення в інформаційну систему, з оплатою ________ (________) % процентів річних. Позика надається на ________. 

1.2. Проценти, у розмірі відповідно до п. 1.1. цього Договору, нараховуються на фактичну суму заборгованості по позиці за фактичний період користування позиковими коштами. Фактичний період користування позиковими   коштами   (позикою) - це  строк, що починається в день  зарахування (надходження) на поточний рахунок Позичальника першого траншу (частки) позики та закінчується днем, в який відбудеться повне погашення основного боргу за позикою (дострокове або із простроченням встановленого строку погашення позики) включно. При цьому день зарахування і день списання  позикових коштів з рахунку Позичальника приймається за один день, а кількість днів в році - 365.

1.3. Всі банківські витрати, пов'язані з банком Позикодавця несе Позикодавець. Всі банківські витрати, пов'язані з банком Позичальника несе Позичальник.

1.4. Всі витрати по комісії транзитних банків кореспондентів несе Позичальник.

2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИКИ

2.1. Позика, надана Позикодавцем, забезпечується всім майном, що належить Позичальнику і коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ПОЗИКОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Перераховувати   Позичальнику позикові кошти у межах суми і строку, передбачених п. 1.1. цього Договору, на рахунок Позичальника: ________.

4. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Використати позику на вказані в Договорі цілі.

4.2. Забезпечити  повернення  отриманої  позики згідно Додатку № 1 до цього Договору і сплату нарахованих процентів у строки,  передбачені п. 4.3.  цього Договору, банківськими переказами на рахунок Позикодавця, зазначений у п. 11.1. даного Договору.

4.3.  Нараховані проценти по позиці з розрахунку ________ (________) % процентів річних сплачувати у  валюті позики на рахунок Позикодавця згідно Додатку № 2 до цього Договору, а у разі дострокового повного погашення позики, в день фактичного погашення позики, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

4.4. Під час сплати процентів Позичальник утримує від загальної суми процентів податок на доходи нерезидентів у розмірі ________ (________) %  та перераховує його до державного бюджету України.

4.5. На запит Позикодавця інформувати його про дотримання цільового використання позики і власної кредитоспроможності в об'ємі, що задовольняє Позикодавця. Надавати додаткове забезпечення позики на вимогу Позикодавця.

5. ПОЗИКОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

5.1. У разі нецільового використання позики, порушення строків погашення позики і прострочення оплати процентів за позикою, а також порушення Позичальником інших зобов'язань, передбачених цим Договором - розірвати Договір і достроково стягнути позику і нараховані за позикою проценти у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вимагати від Позичальника надання забезпечення позики, в об’ємі що задовольняє Позикодавця, а у разі ненадання ним такого забезпечення - вимагати дострокового повного або часткового погашення позики, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

6. ПОЗИЧАЛЬНИК MAЄ ПРАВО

6.1. Ставити перед Позикодавцем питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень по причинам, що не залежать від нього.

6.2. Достроково (в тому числі частково) повертати позику i сплачувати проценти за позикою, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

7. САНКЦЇЇ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК. АРБІТРАЖ

7.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України i цим Договором.

7.2. Суперечливі питання Сторони врегульовують за взаємною згодою.

7.3. У разі недосягнення згоди, спірні питання, без дотримання порядку досудового врегулювання, передаються на розгляд до суду.

У тому разі, якщо будуть порушені права Позикодавця, він має право, за захистом своїх порушених або оскаржених прав i інтересів, що охороняються законом, звернутися до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промислової палати України.

У тому разі, якщо будуть порушені права Позичальника, він має право за захистом своїх порушених або оскаржених прав i інтересів, що охороняються законом, звернутися до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промислової палати України.

Сторони згодні з тим, що при розгляді суперечки буде застосовуватися Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промислової палаті України, та чинне законодавство України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони погодилися з тим, що форс-мажорні обставини не можуть бути підставою для звільнення Сторін від належного виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 3MIHA ДОГОВОРУ

9.1. Зміни i доповнення до Договору оформляються додатковими угодами, що є невід'ємними частинами цього Договору за умов внесення відповідних змін до облікового запису.

9.2. Строк дії Договору встановлюється від дня внесення до інформаційної системи в Національному банку України i до повного погашення позики та процентів за нею.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Позичальник  зобов'язується в п'ятиденний строк письмово повідомити Позикодавця про зміну юридичної i фактичної адреси, номера телефону та заплановану реорганізацію i ліквідацію.

10.2. Відносини, що не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

10.3.  Договір складений українською та ________ мовами, причому кожний з них є в рівній мірі автентичним і дійсним. У випадку якої-небудь розбіжності між українським й ________ текстами Договору або у випадку розходження в їхньому тлумаченні українській текст має переважну чинність.

10.4. Договір складений в 3 (трьох) примірниках  (по одному для кожної сторони та для обслуговуючого банку), що мають однакову юридичну силу.

10.5. Розмір виплат за користування кредитом за встановленою Договором процентною ставкою, у тому числі в разі змінюваної процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених Договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього Договору (далі - виплати за користування кредитом), не може перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розмір виплат оцінений на підставі ризик-орієнтованого підходу, яка застосовується до Договору згідно з його умовами.

11. РЕКВІ3ИТИ CTOPIH

11.1. Позикодавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «________»

 

11.2. Позичальник

Товариство з обмеженою відповідальністю «________»

 

12. ПІДПИСИ CTOPIH

12.1. Позикодавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «________»

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

 

12.2. Позичальник

Товариство з обмеженою відповідальністю «________»

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток № 1

              до Договору позики № ________

 від ___ ________ 20 ___ року

 

м. Київ, Україна                                                               ___ ________ 20 ___ року

 

Графік повернення позики

 

п/п

Сума позики, що повертається,

долар США

Дата повернення суми позики,

що повертається, долар США

 

 

 

Всього

 

 

 

Позикодавець

Позичальник

Товариство з обмеженою відповідальністю «________»

________________________________

________________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«_______»

____________________________________

Код ЄДРПОУ ________________________

 

Директор

 

_________________ ___. ___. ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток № 2

             до Договору позики № ________

 від ___ ________ 20 ___ року

 

м. Київ, Україна                                                               ___ ________ 20 ___ року

 

Графік нарахування та сплати процентів по позиці  

 

Дата нараховання процентів, на суму заборгованості по позиці, долар США

Отримання позики, долар США

Сума позики, що повертається,

долар США

Сума заборгованості по позиці,

на котру нараховуються проценти,

долар США

Сума нарахованих процентів,

на суму заборгованості по позиці, долар США

Сума нарахованих процентів,

за рік,

долар США

Кількість днів

Гранична дата сплати суми нарахованих процентів,

на суму заборгованості по позиці, долар США

 

 

 

 

 

 

 

 

Позикодавець

Позичальник

Товариство з обмеженою відповідальністю «________»

________________________________

________________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«_______»

____________________________________

Код ЄДРПОУ ________________________

 

Директор

 

_________________ ___. ___. ________

Павельчук Іван Іванович

Надання правової допомоги

фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам

Номер телефону                              

+ 38 067 729 65 41 

Електронна пошта

ivan.ivanovych.pavelchuk@gmail.com

 

761
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения