10.06.2019 | Автор: Pavelchuk Ivan Ivanovych
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Зразок договору про надання спонсорської допомоги (ТОВ - ТОВ)

Зразок договору про надання спонсорської допомоги (ТОВ - ТОВ) - 0_01945600_1560090109_5cfd15fd04c5c.jpg

Пропоную Вашій увазі, зразок договору про надання спонсорської допомоги, розроблений для використання товариство з обмеженою відповідальністю - товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок договору про надання спонсорської допомоги, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та максимально наближено до використання в господарській діяльності.

ШАБЛОН:  Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) поставки, імпорт (ТОВ - ТОВ)

Зразок договору оренди нерухомого майна (ФОП - ТОВ)

Зразок договору про надання поворотної фінансової допомоги (ТОВ - ТОВ)

Зразок зовнішньоекономічного договору (контракту) позики від нерезидента (ТОВ - ТОВ)

 

 

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ № ________

 

м. Київ                                                                     ___ ________ 20 ___ року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Спонсор), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Набувач), з другої сторони, а спільно - Сторони, а окремо - Сторона, уклали даний Договір про надання спонсорської допомоги № ________ від ___ ________ 20 ___ року (далі - Договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Спонсор зобов’язується надати Набувачу безповоротну фінансову допомогу (далі - Спонсорська допомога), а Набувач зобов'язується прийняти та використовувати Спонсорську допомогу, в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Спонсорська допомога надається Спонсором Набувачу з метою організації та проведення Набувачем ________, дата проведення: ___ ________ 20 ___ року, місце проведення: м. Київ, ________ (далі - Захід).

2. РОЗМІР СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Розмір Спонсорської допомоги, яка надається Спонсором Набувачу за даним Договором, становить ________ (________) гривень.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Спонсор надає Набувачу Спонсорську допомогу, у визначеному в  п. 2.1. даного Договору розмірі, протягом ________ (________) календарних днів, з моменту підписання Сторонами даного Договору.

3.2. Спонсорська допомога надається Спонсором Набувачу, в безготівковому порядку, шляхом  перерахування Спонсором грошових коштів на поточний рахунок Набувача.

3.3. Набувач набуває право на Спонсорську допомогу з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Набувача.

3.4. Всі банківські витрати, пов'язані з банком Спонсора, несе Спонсор. Всі банківські витрати, пов'язані з банком Набувача, несе Набувач.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Спонсор має право:

4.1.1. Відмовитися від даного Договору до моменту прийняття Набувачем Спонсорської допомоги, з письмовим повідомленням Спонсором Набувача про це.

4.1.2. Здійснювати контроль за використанням Набувачем Спонсорської допомоги відповідно до п. 1.2. даного Договору.

4.2. Спонсор зобов’язаний:

4.2.1. Надати Набувачу Спонсорську допомогу, в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

4.3. Набувач має право:

4.3.1. На свій вибір, у випадку прострочення Спонсором строку надання Набувачу Спонсорської допомоги:

4.3.1.1. Вимагати від Спонсора надання Спонсорської допомоги Набувачу та відшкодування Спонсором Набувачу понесених Набувачем документально підтверджених збитків.

4.3.1.2. Відмовитися від даного Договору з письмовим повідомленням Набувачем Спонсора про це та вимагати відшкодування Спонсором Набувачу понесених Набувачем документально підтверджених збитків.  

4.3.2. Володіти, користуватися, розпоряджатися Спонсорською допомогою, відповідно до  п. 1.2. даного Договору.

4.3.3. На власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок використання Спонсорської допомоги.

4.4. Набувач зобов’язаний:

4.4.1. Використовувати Спонсорську допомогу лише з метою, визначеною в п. 1.2. даного Договору.

4.4.2. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють використання Набувачем Спонсорської допомоги за призначенням, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це Спонсора.

4.4.3. Надіслати Спонсору звіт про використання Набувачем Спонсорської допомоги у письмовій формі із зазначенням в йому результатів використання Набувачем Спонсорської допомоги та додаванням до його засвідчених копій підтверджуючих документів, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту повного використання Набувачем Спонсорської допомоги.  

4.4.4. При проведенні Набувачем Заходу визначеного п. 1.2. даного Договору, організованого Набувачем із використанням Набувачем Спонсорської допомоги, а також у відносинах із третіми особами, що стосуються використання Набувачем Спонсорської допомоги, інформувати громадськість (третіх осіб) про ім'я (найменування) Спонсора та/або про його знак для товарів і послуг з метою їх популяризації.            

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. За використання Набувачем Спонсорської допомоги всупереч вимогам п. 1.2. даного Договору без  письмової згоди Спонсора на це, Набувач сплачує Спонсору штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) % від розміру Спонсорської допомоги, на підставі письмової претензії Спонсора.

5.3. У разі отримання Набувачем письмової згоди Спонсора на використання Набувачем Спонсорської допомоги за іншим призначенням, Набувач не несе відповідальності за використання Набувачем Спонсорської допомоги не з метою визначеною у  п. 1.2. даного Договору.

5.4. За прострочення Спонсором строку надання Набувачу Спонсорської допомоги, Спонсор сплачує Набувачу штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) % від розміру Спонсорської допомоги, на підставі письмової претензії Набувача.  

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними  торгово-промисловими палатами), і за умови, що такі форс-мажорні обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного строку, даний Договір втрачає чинність (що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору), якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції будь-якою із Сторін до іншої Сторони не застосовуються.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. При виникненні спорів та/або розбіжностей по даному Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надсилання такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

7.2.  Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори та/або розбіжності по даному Договору або у зв'язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Зобов'язання конфіденційності зберігають свою чинність протягом строку дії даного Договору та 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або дострокового припинення строку дії даного Договору.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

9.2.  Закінчення строку дії даного Договору або дострокове припинення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від повного його виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час строку дії даного Договору.  

9.3. Якщо Набувачем прийняте рішення про скасування проведення Набувачем Заходу визначеного п. 1.2. даного Договору, Спонсорська допомога повертається Набувачем Спонсору, в безготівковому порядку, шляхом перерахування Набувачем грошових коштів на поточний рахунок Спонсора, протягом 5 (п’яти) банківських днів, з моменту письмового повідомлення Набувачем Спонсора про скасування проведення Набувачем Заходу визначеного п. 1.2. даного Договору. 

9.4. Якщо Спонсорська допомога використовується Набувачем не за призначенням, Спонсор має право вимагати у Набувача дострокового припинення строку дії даного Договору та повернення Набувачем Спонсору Спонсорської допомоги, в безготівковому порядку, шляхом перерахування Набувачем грошових коштів на поточний рахунок Спонсора, протягом 5 (п’яти) банківських днів, з моменту письмового повідомлення Спонсором Набувача про це, окрім винятку, передбаченого п. 5.3. даного Договору. 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Зміни та/або доповнення у даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

10.2. Додатки та/або додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.3. Даний Договір укладений українською мовою, в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) оригінальному примірнику для Спонсора та Набувача.

10.4. Даний Договір, додатки до даного Договору, додаткові угоди до даного Договору, а також інші документи, оформленні на виконання даного Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти або факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

10.5. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних», надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов даного Договору.

10.6. Підписуючи даний Договір, Спонсор та Набувач гарантують один одному, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання,  в розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо розмір Спонсорської допомоги буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Спонсора або Набувача станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Спонсор або Набувач, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення  значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати Спонсору або Набувачу засвідчену Спонсором або Набувачем копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

10.7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СПОНСОР

НАБУВАЧ

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

Директор

 

________________ ___. ___. ________

Павельчук Іван Іванович

Надання правової допомоги

фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам

Номер телефону                              

+ 38 067 729 65 41 

Електронна пошта

ivan.ivanovych.pavelchuk@gmail.com

1012
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения