10.03.2019 | Автор: Pavelchuk Ivan Ivanovych
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram youtube

Зразок договору про надання спонсорської допомоги (ТОВ - ТОВ)

Пропоную Вашій увазі, зразок договору про надання спонсорської допомоги, розроблений для використання товариство з обмеженою відповідальністю - товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок договору про надання спонсорської допомоги, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та максимально наближено до використання в господарській діяльності.

ШАБЛОН: Зразок договору оренди нерухомого майна (ФОП - ТОВ)

Зразок договору поставки (ТОВ - ТОВ)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ________

м. Київ                                                                     ___ ________ 20 ___ року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Спонсор), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту     (далі - Набувач), з другої сторони, уклали даний Договір про надання спонсорської допомоги № ________ від ___ __________ 20 ___ року          (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах даного Договору Спонсор надає безповоротну грошову допомогу (далі - Спонсорська допомога), а Набувач зобов'язується прийняти та використовувати Спонсорську допомогу на умовах і з метою, передбачених даним Договором.

1.2. Спонсорська допомога надається Набувачу з метою організації та проведення Набувачем ________, дата проведення: ___ ________ 20 ___ року, місце проведення: м. Київ, ________ (далі - Захід).

2. РОЗМІР СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Розмір Спонсорської допомоги, яка надається Спонсором Набувачу за даним Договором, становить ________ (________) гривень.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Спонсор надає Набувачу Спонсорську допомогу у передбаченому в    п. 2.1. даного Договору розмірі протягом ________ (________) календарних днів з моменту підписання Сторонами даного Договору.

3.2. Спонсорська допомога надається Спонсором Набувачу в безготівковому порядку шляхом  перерахування грошових коштів на поточний рахунок Набувача, вказаний у розділі 11 даного Договору.

3.3. Набувач набуває право на Спонсорську допомогу з моменту зарахування грошових коштів на його поточний рахунок, вказаний у розділі 11 даного Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Спонсор має право:

4.1.1. Відмовитися від даного Договору до моменту прийняття Набувачем Спонсорської допомоги.

4.1.2. Здійснювати контроль за використанням Набувачем Спонсорської допомоги відповідно до п. 1.2. даного Договору.

4.2. Спонсор зобов’язаний:

4.2.1. Повідомити Набувача про права усіх третіх осіб щодо Спонсорської домомоги, в протиправному разі Набувач має право на відшкодування Спонсором пов’язаних з цим понесених Набувачем документально підтверджених збитків.

4.3. Набувач має право:

4.3.1. На свій вибір, у випадку не надання Спонсором Спонсорської допомоги у строк, встановлений п. 3.1. даного Договору:

4.3.1.1. Вимагати від Спонсора надання Спонсорської допомоги і відшкодування Спонсором понесених Набувачем документально підтверджених збитків.

4.3.1.2. Відмовитися від даного Договору і вимагати відшкодування Спонсором понесених Набувачем документально підтверджених збитків.

4.3.2. Володіти, користуватися, розпоряджататися Спонсорською допомогою, відповідно до  п. 1.2. даного Договору.

4.3.3. На власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок використання Спонсорської допомоги.

4.4. Набувач зобов’язаний:

4.4.1. Використовувати Спонсорську допомогу лише з метою, вказаною в п. 1.2. даного Договору.

4.4.2. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють використання Спонсорської допомоги за призначенням, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це Спонсора.

4.4.3. Направити Спонсору Звіт про використання Спонсорської допомоги у письмовій формі із зазначенням результатів використання Спонсорської допомоги та додаванням копій підтверджуючих документів, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати повного використання Набувачем Спонсорської допомоги.  

4.4.4. При проведенні Заходу визначеного п. 1.2. даного Договору, організованого із використанням Спонсорської допомоги, а також у відносинах із третіми особами, що стосуються використання Спонсорської допомоги, інформувати громадськість (третіх осіб) про ім'я (найменування) Спонсора та/або про його знак для товарів і послуг з метою їх популяризації.           

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. За використання Спонсорської допомоги всупереч вимогам п. 1.2. даного Договору без  письмової згоди Спонсора Набувач сплачує Спонсору штраф у розмірі 5 (п’ять) % від розміру Спонсорської допомоги.

5.3. У разі отримання письмової згоди Спонсора на використання Спонсорської допомоги за іншим призначенням, Набувач не несе відповідальності за використання Спонсорської допомоги не з метою, зазначеною у  п. 1.2. даного Договору.

5.4. При невиконанні чи неналежному виконанні Спонсором п. 3.1. даного Договору, Спонсор сплачує Набувачу штраф у розмірі 5 (п’ять) %  від розміру Спонсорської допомоги.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними                        торгово-промисловими палатами), і за умови, що такі форс-мажорні обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного вище строку, Договір втрачає силу, якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції не застосовуються.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. При виникненні спорів і розбіжностей по Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту відправки такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

7.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори і розбіжності по Договору або у зв'язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Зобов'язання конфіденційності зберігають свою силу 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або його дострокового розірвання.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

9.2.  Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.3. Якщо Набувачем прийняте рішення про скасування проведення Заходу визначеного п. 1.2. даного Договору, Спонсорська допомога повертається Набувачем Спонсору в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Спонсора який вказаний у розділі 11 даного Договору, протягом 5 (п’яти) банківських днів, з моменту письмового повідомлення Набувачем Спонсора про скасування проведення Заходу визначеного п. 1.2. даного Договору.  

9.4. Якщо Спонсорська допомога використовується не за призначенням, Спонсор має право вимагати розірвання даного Договору (окрім винятків, передбачених п. 5.3. даного Договору). 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Зміни у даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання обома Сторонами Додаткової угоди до даного Договору.

10.2. Додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами Договору.

10.3. Цей Договір, Додатки до цього Договору, Додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, оформленні на виконання цього Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти чи факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

10.4. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) для кожної із Сторін.

10.5. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних» надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов Договору.

10.6. Підписуючи цей Договір, Сторони підтверджують, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо розмір Спонсорської допомоги буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Спонсора або Набувача станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Спонсор або Набувач, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення  значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати іншій Стороні Договору завірену копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймаються виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СПОНСОР

НАБУВАЧ

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

 

 

3
Нравится
  
1432 Просмотров
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення