09.03.2019 | Автор: Pavelchuk Ivan Ivanovych
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram youtube

Зразок договору оренди нерухомого майна (ФОП - ТОВ)

Пропоную Вашій увазі, зразок договору оренди нерухомого майна, розроблений для використання фізична особа - підприємець - товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок договору оренди нерухомого майна, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та максимально наближено до використання в господарській діяльності, із спрямуванням при його використанні - захисту інтересів орендаря.

ШАБЛОН: Зразок договору поставки (ТОВ - ТОВ)

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА № ________

м. Київ

                      ___ ________ 20 ___ року

Фізична особа - підприємець ________, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи - підприємця від ___ ________ 20 ___ року, про що здійснено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  осіб - підприємців та громадських формувань за № ______________________ (далі - Орендодавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»),     в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Орендар),          з другої сторони, уклали даний Договір оренди нерухомого майна № ________ від ___ __________ 20 ___ року (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

 1.1. У порядку та на умовах визначених цим Договором Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне орендне користування нерухоме майно - нежитлові приміщення на ___ (________) поверсі будівлі:

- приміщення № ________ -  площею ________ м2;

- приміщення № ________ -  площею ________ м2;

- приміщення № ________ -  площею ________ м2 (далі - Майно).

Загальна площа орендованого Майна становить ________ м2. 

1.2. План-схема Майна, що передається в оренду, наведена у Додатку № 1 до даного Договору.

1.3. Місцезнаходження Майна: м. Київ, ________.

1.4. Орендодавець свідчить, що технічний стан Майна на момент передачі в оренду задовільний та придатний до використання за призначенням, а також є безпечним та не може призвести до пошкодження Майна під час користування ним Орендарем чи іншими особами.

1.5. Орендодавець свідчить, що Майно, яке є предметом цього Договору, на момент його підписання Сторонами нікому не продане, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане.

1.6. Відновна вартість Майна становить ________ (________) гривень.

1.7. Майно, що є предметом оренди за цим Договором, належить Орендодавцю на праві приватної власності, що підтверджується ________.

2. Мета оренди Майна

2.1. Майно, що передається в оренду, буде використовуватись Орендарем для ________. Орендарю не дозволяється без письмового погодження Орендодавця використовувати Майно для будь-якої іншої мети.

3. Порядок передачі Майна в оренду та з оренди

3.1. Майно повинно бути передане Орендодавцем в оренду і прийняте Орендарем по Акту прийому - передачі майна в оренду протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання Сторонами даного Договору. Акт прийому - передачі майна в оренду підписується Сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору. В момент підписання Сторонами Акту прийому - передачі майна в оренду Орендодавець передає Орендарю ключі від Майна.  

3.2. Сторони при прийому - передачі Майна в оренду та з оренди зобов’язані перевірити та зазначити в Акті прийому - передачі майна в оренду та з оренди технічний стан Майна та показання лічильників.      

3.3. Передача Майна, що орендується, не означає передачі Орендарю права власності на це Майно. Власником Майна, що орендується, залишається Орендодавець, а Орендар тільки користується ним протягом строку оренди Майна.

3.4. По закінченню строку оренди Майна, визначеного у розділі 4 даного Договору, або у разі дострокового припинення дії даного Договору згідно з розділом 12 даного Договору, Орендар зобов’язується передати Орендодавцю Майно, що перебувало в оренді, в останній календарний день строку оренди Майна за даним Договором за Актом прийому - передачі майна з оренди, який повинен бути підписаний Сторонами. В момент підписання Сторонами Акту прийому - передачі майна з оренди Орендар передає Орендодавцю ключі від Майна.

3.5. Майно, що орендувалось, повинне бути повернено Орендодавцю у тому стані, в якому воно було передане в оренду, з урахуванням фізичного зносу.

4. Строк оренди Майна

4.1. Майно передається в оренду на строк з моменту підписання Сторонами Акту прийому - передачі майна в оренду по ___ ________ 20 ___ року. Початок строку оренди Майна - з моменту підписання Сторонами Акту прийому - передачі майна в оренду.  

4.2. За згодою Сторін строк оренди Майна може бути достроково припинений або продовжений, що оформляється відповідною Додатковою угодою до даного Договору.

5. Орендна плата та порядок розрахунків. Ціна Договору

5.1. Моментом початку та кінця нарахування орендної плати за даним Договором є момент підписання Сторонами Акту прийому - передачі майна       в оренду та з оренди.

5.2. Розмір орендної плати за передане в орендне користування Майно становить ________ (________) гривень в місяць. До складу орендної плати входить плата за орендне користування Майном, прилеглою територією та земельною ділянкою, розташованої під будинком, в якому розміщено Майно. Зміна розміру орендної плати Орендодавцем допускається лише за окремим погодженням між обома Сторонами і оформляється Додатковою угодою до данного Договору. Сторони прийшли до згоди, що індексація місячної орендної плати не проводиться.

5.3. Сплата орендної плати Орендарем проводиться в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця щомісячно, в строк до 10 (десятого) числа поточного місяця включно, на підставі виставленого Орендодавцем рахунку та отримання Орендарем виставленого Орендодавцем рахунку. У випадку неотримання Орендарем  виставленого Орендодавцем рахунку до 10 (десятого) числа поточного місяця включно, сплата Орендарем орендної плати, відтерміновується до моменту виставлення Орендодавцем рахунку та отримання Орендарем виставленого Орендодавцем рахунку.   

5.3.1. Документом, що підтверджує надання послуг оренди Майна за даним Договором, є Акт надання послуг. Перехід права на послуги оренди Майна, надані Орендодавцем Орендарю за даним Договором, відбувається в день (дату) складення та підписання Сторонами Акту надання послуг. При цьому, Акт надання послуг складається та підписується Орендодавцем у 2 (двох) примірниках станом на останній календарний день кожного календарного місяця оренди Майна або станом на останній календарний день оренди Майна за даним Договором, передається Орендарю в строк до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним. Орендар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг, розглядає, підписує та повертає 1 (один) примірник такого Акту надання послуг Орендодавцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг. Якщо Орендар протягом встановленого строку не підписав та не повернув Орендодавцю 1 (один) примірник такого Акту надання послуг або не надав обґрунтованої письмової відмови від підписання такого Акту надання послуг, послуги оренди Майна вважаються наданими Орендодавцем, прийнятими Орендарем, право на них вважається переданим в день (дату) складення Акту надання послуг в обсязі, зазначеному в такому Акті надання послуг, а такий Акт надання послуг є узгодженим Сторонами. 

5.4. Орендна плата за неповний календарний місяць орендного користування Майном розраховується пропорційно строку орендного користування Майном у відповідному календарному місяці.

5.5. Внесення орендної плати не залежить від результатів господарської діяльності Орендаря.

5.6. Вартість спожитої електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг, оплачується Орендарем окремо в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця шляхом щомісячних перерахувань в строк до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним, на підставі рахунка та належно завірених Орендодавцем згідно чинного законодавства України копій підтверджуючих документів спожитої електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг, що виставляє та надає Орендодавець, виходячи із діючих тарифів постачальних організацій на основі фактичних обсягів споживання відповідно до показань лічильників. У випадку неотримання Орендарем  виставленого Орендодавцем рахунку та належно завірених Орендодавцем згідно чинного законодавства України копій підтверджуючих документів спожитої електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним, сплата Орендарем вартості спожитої електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг, відтерміновується до моменту виставлення Орендодавцем рахунку та отримання Орендарем виставленого Орендодавцем рахунку та належно завірених Орендодавцем згідно чинного законодавства України копій підтверджуючих документів спожитої електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг. В разі укладення Орендарем прямих договорів з постачальними організаціями оплата зазначених вище послуг здійснюється у відповідності до умов даних договорів.

5.6.1. Документом, що підтверджує витрати за спожиті електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, є Акт надання послуг. При цьому, Акт надання послуг складається та підписується Орендодавцем у 2 (двох) примірниках станом на останній календарний день кожного календарного місяця оренди Майна або станом на останній календарний день оренди Майна за даним Договором, передається Орендарю в строк до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним. Орендар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг, розглядає, підписує та повертає 1 (один) примірник такого Акту надання послуг Орендодавцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг. Якщо Орендар протягом встановленого строку не підписав та не повернув Орендодавцю 1 (один) примірник такого Акту надання послуг або не надав обґрунтованої письмової відмови від підписання такого Акту надання послуг, витрати за спожиті електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, вважаються наданими Орендодавцем та прийнятими Орендарем, а такий Акт надання послуг є узгодженим Сторонами в обсязі, зазначеному в такому Акті надання послуг. Право на витрати за спожиті електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, вважається переданим в день (дату) складення та підписання Сторонами Акту надання послуг в обсязі, зазначеному в такому Акті надання послуг.

5.7. Амортизаційні відрахування на Майно, що орендується включені в суму орендної плати.

5.8. Орендар вносить плату щомісячно за час фактичного орендного користування Майном до моменту підписання Акту прийому - передачі майна з оренди від Орендаря до Орендодавця обома Сторонами та фактичного повернення Майна.

5.9. Ціна Договору становить ________ (________) гривень.

5.10. Ціна Договору визначається за загальною сумою усієї плати за оренду, сплаченої упродовж строку дії даного Договору згідно виставлених Орендодавцем рахунків та підписаних Сторонами Актів надання послуг протягом строку дії даного Договору.

6. Права та обов’язки Орендодавця

6.1. Орендодавець має право:

6.1.1. Своєчасно отримувати за даним Договором платежі.    

6.1.2. Не частіше 1 (одного) разу на календарний місяць здійснювати перевірку використання Орендарем Майна, що орендується, згідно з умовами даного Договору.

6.1.3. Вимагати повернення Майна після закінчення строку орендного користування Майном, якщо дію Договору не пролонговано.

6.1.4. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного Договору.

6.2. Орендодавець зобов’язується:

6.2.1. В узгоджений сторонами строк передати Майно Орендарю в оренду по Акту прийому - передачі майна в оренду.

6.2.2. Передати Майно в оренду в технічно справному стані.

6.2.3. Забезпечити користування системами комунікацій в орендованих приміщеннях.

6.2.4. За свій рахунок усувати пошкодження, зіпсуття та наслідки аварій комунікацій, що виникли не з вини Орендаря. 

6.2.5. Своєчасно здійснювати капітальний ремонт Майна, що передане в оренду за свій рахунок.

6.2.6. Забезпечити безперешкодне використання Орендарем Майна, що орендується, на умовах даного Договору.

6.2.7. Забезпечити безперешкодний прохід персоналу Орендаря до Майна, що орендується, ввіз і вивіз товарно-матеріальних цінностей і готової продукції Орендаря.

6.2.8. По закінченню строку оренди Майна, визначеного у розділі 4 даного Договору, або у разі дострокового припинення дії даного Договору згідно з розділом 12 даного Договору, прийняти Майно, що перебувало в оренді, в останній календарний день строку оренди Майна за даним Договором за Актом прийому - передачі майна з оренди та підписати даний Акт прийому - передачі майна з оренди.  

7. Права та обов’язки Орендаря

7.1. Орендар має право:

7.1.1. Завозити та вивозити товарно-матеріальні цінності та готову продукцію Орендаря. Підставою ввозу-вивозу товарно-матеріальних цінностей та готової продукції, які належать Орендарю, є даний Договір.

7.1.2. Використовувати системи комунікацій, що знаходяться в приміщеннях.

7.1.3. Здійснювати пристосування, обладнання та оформлення Майна для використання відповідно до мети оренди Майна, вказаної у п. 2.1. цього Договору.

7.1.4. Без додаткового погодження з Орендодавцем  позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення.

7.1.5. За письмовим погодженням з Орендодавцем за власний рахунок проводити поточний ремонт, поліпшення, переобладнання орендованого Майна. В такому разі Орендар має право на відшкодування вартості документально підтвердженних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за орендне користування Майном.

7.1.6. За письмовим погодженням з Орендодавцем надавати Майно в суборенду.

7.1.7. Переважне право перед іншими суб’єктами господарювання на укладення договору оренди нерухомого майна на новий строк (продовження строку дії цього Договору).

7.1.8. Встановлювати в приміщенні охоронно-пожежну сигналізацію та інші системи охорони.

7.1.9. Достроково припинити строк дії даного Договору з попереднім письмовим повідомленням про це Орендодавця за 1 (один) календарний місяць.

7.1.10. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного Договору.

7.1.11. Залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, здійснені за власний рахунок, якщо вони можуть бути відокремлені від основного Майна без заподіяння йому шкоди.

7.2. Орендар зобов’язується:

7.2.1. Використовувати Майно виключно за прямим призначенням, згідно п. 2.1. даного Договору.

7.2.2. Вчасно та в повному обсязі здійснювати за даним Договором платежі.

7.2.3. Дотримуватись відповідного режиму експлуатації та зберігання Майна, що орендується, згідно з технічною документацією.

7.2.4. Утримувати Майно у відповідності до правил експлуатації інженерних мереж, електробезпеки, санітарних норм, правил охорони праці, правил пожежної безпеки.

7.2.5. Не проводити реконструкцію, технічне переобладнання орендованого Майна без письмової згоди Орендодавця.

7.2.6. Виконувати всі протипожежні правила, а також правила користування електричною енергією, не допускаючи перевантаження електромереж.

7.2.7. Не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування Майна, що орендується.

7.2.8. Забезпечити у відповідності до умов даного Договору доступ до Майна представників Орендодавця з метою перевірки використання його у відповідності до умов цього Договору, необхідних оглядів мереж водопостачання, опалення, каналізації, дотримання правил пожежної безпеки.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

8.2. У випадку погіршення стану орендованого Майна з вини Орендаря, Орендар відшкодовує Орендодавцю понесені Орендодавцем документально підтвердженні витрати по повному відновленню Орендодавцем Майна в попередній стан.

8.3. У випадку прострочення Орендарем строку сплати відповідного платежу (п. 5.3., п. 5.6.) по цьому Договору, Орендар сплачує Орнедодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми відповідного простроченого платежу за кожний день прострочення.   

8.4. У випадку прострочення Орендодавцем строку з передачі Майна Орендарю в оренду (п. 3.1.) або прийняття Майна від Орендаря з оренди (п.п. 6.2.8. п. 6.2.), Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми орендної плати (п. 5.2.) за кожний день прострочення, а також сплачує штраф Орендарю у розмірі 20 (двадцяти) % відновної вартості Майна за кожний день прострочення.     

9. Форс-мажор

9.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами), і за умови, що такі форс-мажорні обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного вище строку, Договір втрачає силу, якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції не застосовуються.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. При виникненні спорів і розбіжностей по Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту відправки такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

10.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори і розбіжності по Договору або у зв'язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

11. Конфіденційність

11.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Зобов'язання конфіденційності зберігають свою силу 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або його дострокового розірвання.

12. Дія Договору. Підстави дострокового розірвання та внесення змін до даного Договору

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12.3. Договір підлягає достроковому розірванню:

12.3.1. При використанні Орендарем Майна не за призначенням відповідно до п. 2.1. цього Договору.

12.3.2. Якщо Орендар не вносить за даним Договором відповідний платіж (п. 5.3., п. 5.6.) протягом 3 (трьох) календарних місяців підряд з дати визначеної цим Договором на підставі отриманого рахунку - в односторонньому порядку з ініціативи Орендодавця.

12.3.3. За взаємною згодою Сторін.

12.3.4. У випадках, передбачених цим Договором.

12.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання обома Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

13. Інші умови Договору

13.1. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) для кожної із Сторін.

13.2. Додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами Договору.

13.3. З питань, не урегульованих цим Договором, застосовуються норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно правових актів чинного законодавства України, за винятком Закону України «Про оренду державного та комунального майна», що не поширюється на правовідносини Сторін цього Договору.

13.4. Цей Договір, Додатки до цього Договору, Додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, оформленні на виконання цього Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти чи факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

13.5. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних» надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов Договору.

13.6. Підписуючи цей Договір, Орендар підтверджує, що має достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо ціна Договору буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Орендаря станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Орендар, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати іншій Стороні Договору завірену копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймаються виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

14. Реквізити та підписи Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Фізична особа - підприємець

________________________________

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

 

Фізична особа - підприємець

 

________________ ___. ___. ________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Договору оренди нерухомого майна

№ ________ від ___ __________ 20 ___ року

м. Київ

                      ___ ________ 20 ___ року

 

План-схема Майна, що передається в оренду

згідно Договору оренди нерухомого майна № ________ від __ __ 20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Фізична особа - підприємець

________________________________

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

 

Фізична особа - підприємець

 

________________ ___. ___. ________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

АКТ ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

до Договору оренди нерухомого майна № ________ від ___ ___ 20 ___ року

м. Київ

                      ___ ________ 20 ___ року

 

Фізична особа - підприємець ________, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи - підприємця від ___ ________ 20 ___ року, про що здійснено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  осіб - підприємців та громадських формувань за № ______________________ (далі - Орендодавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування - ТОВ «________»),     в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі - Орендар),           з другої сторони, склали даний Акт прийому - передачі майна в оренду            від ___ ________ 20 ___ року до Договору оренди нерухомого майна  № ________ від ___ __________ 20 ___ року про наступне:

1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне орендне користування нерухоме майно - нежитлові приміщення на ___ (________) поверсі будівлі:

- приміщення № ________ -  площею ________ м2;

- приміщення № ________ -  площею ________ м2;

- приміщення № ________ -  площею ________ м2 (далі - Майно).

Загальна площа орендованого Майна становить ________ м2. 

2. Місцезнаходження Майна: м. Київ, ________.

3. Дане Майно знаходиться в належному стані і придатне до використання за призначенням.

4. Показання лічильників на момент приймання - передачі Майна в оренду:

- електроенергія ________________________________________________;

- газ __________________________________________________________;

- холодна вода _________________________________________________;

- гаряча вода __________________________________________________.

5. Орендар підтверджує, що на момент підписання цього Акту         прийому - передачі майна в оренду від ___ ________ 20 ___ року до Договору оренди нерухомого майна № ________ від ___ __________ 20 ___ року  йому передані Орендодавцем ключі від Майна, в кількості ________ (________) штука.

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Фізична особа - підприємець

________________________________

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

 

Фізична особа - підприємець

 

________________ ___. ___. ________

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 

 

3
Нравится
  
2726 Просмотров
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення