Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 6 "Право на справедливий суд". / Варава та інші проти України

7

РІШЕННЯ У СПРАВІ «ВАРАВА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ВАРАВА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF VARAVA AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява 12405/06та 118інших заяв)

РІШЕННЯ

11 березня 2013 року до рішення були внесені зміни

відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

СТРАСБУРГ

17січня 2013 року

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Варава та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч(Bostjan M. Zupancic), Голова,

Енн Пауер Форд(Ann PowerForde),

Хелена Єдерблом(Helena Jaderblom), судді,

а також Стівен Філліпс(Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 18 грудня 2012 року

зазначив, що основні правові питання, які містяться в заявах, є предметом усталеної практики Суду (див. рішення від 15 жовтня 2009 року у справі«Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04),

та постановляє таке рішення, що було ухвалено в той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 119 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України, підприємствами, розташованими в Україні, та громадянином Росії, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі — заявники).

2. У ході провадження пан Боровський (заява № 39477/07) помер, а його дружина, пані Боровська, висловила намір підтримувати заяву.

3. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — пан Назар Кульчицький з Міністерства юстиції України.

4. Заяви, які в основному стосуються тривалого невиконання рішень національних судів, ухвалених на користь заявників, та тривалих затримок у виконанні рішень, у різні дати були направлені Уряду.

5. У різні дати Уряд направив Суду низку односторонніх декларацій, спрямованих на вирішення питань, пов'язаних з невиконанням рішень, викладених у сімнадцяти заявах (відповідні заяви позначені у доданих таблицях). Уряд просив Суд вилучити відповідні заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі декларацій. Суд розглянув ці декларації та вирішив відхилити пропозиції Уряду.

6. Уряд Російської Федерації було поінформовано про його право взяти участь у справі стосовно заявника за заявою № 12172/08 (пункт 1 статті 36 Конвенції та правило 44 Регламенту Суду), проте він відмовився скористатися своїм правом.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. У дати, зазначені у доданій таблиці, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування та/або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення набрали законної сили та стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися повного або своєчасного виконання цих рішень через невжиття органами влади певних заходів.

8. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданими питаннями невиконання рішень.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

9. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

II. СТАТУС ДРУЖИНИ ЗАЯВНИКА ЗА ЗАЯВОЮ № 39477/07

10. Суд зазначає, що право пані Боровської підтримувати заяву № 39477/07 від імені заявника пана Боровського не підлягає сумніву. Суд вважає, що вона має право брати участь у цьому провадженні замість заявника (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі«Міронов проти України» (Mironov v. Ukraine), заява № 19916/04, пункт 12).

ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

11. Заявники скаржилися на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на статті 6 та 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

12. Суд зазначає, що вищезгадані скарги заявників не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

13. Суд зазначає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несуть державні органи.

14. Враховуючи усталену практику Суду з цього питання (див. згадане вище рішення у справі«Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), пункти 56–58 та 66–70), Суд постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушено статтю 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

15. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

16. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

17. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

18. У цій справі та з огляду на попереднє рішення з цього питання (див. рішення від 26 липня 2012 року у справі«Харук та інші проти України» (Kharuk and Others v. Ukraine) [комітет], заява № 703/05 та 115 інших заяв, пункт 25), Суд вважає розумним та справедливим присудити 3000 євро кожному заявнику в заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років (заяви, наведені в таблиці у Додатку 1), та 1500 євро кожному заявнику в інших заявах (заяви, наведені в таблиці у Додатку 2). Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

19. Суд також зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які залишаються невиконаними.

20. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1.Вирішує об'єднати заяви.

2.Оголошує прийнятними скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту стосовно цих скарг, а решту скарг у заявах — неприйнятними.

3.Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4.Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5.Постановляє, що:

(a) держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити протягом трьох місяців 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 1, та 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 2; ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 січня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

  Стівен Філліпс                                              Боштьян М. Зупанчіч

   (Stephen Phillips)                                                  (Bostjan M. Zupancic)

Заступник Секретаря                                                         Голова

APPENDIX 1

(невиконання тривалістю понад три роки)

Номер заяви та дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження (якщо є відомості)

які підлягають(ли) виконанню

1

12405/06

17/03/2006

21/05/1948

ВАРАВА Василь Миколайович

02/03/1971

01/07/1957

ЧИЧ Олена Пантелеймонівна

19/02/1931

МОРОЗ Наталія Анатоліївна

14/09/1959

ШЕБІТЬКО Іван Іванович

07/07/1941

ШЕБІТЬКО Лідія Михайлівна

02/03/1942

КОТОЧІГОВ Віктор Васильович

24/11/1949

ШЕРСТЮК Василь Григорович

16/04/1955

5 серпня 2004 року,

Oктябрський районний суд м. Полтави

2

42557/06

18/10/2006

КИРИК Віктор Кирилович

14/01/1952

1 листопада 2004 року,

Шевченківський районний суд м. Києва

3

48587/06

14/11/2006

ПОЛЕЖАЙ Олександр Іванович

25/06/1934

ВАТ «Чисті метали»,

ВАТ «Чисті метали»

4

2787/07

16/12/2006

03/01/1961

10 березня 2005 року,

Одеської області

5

3856/07

20/12/2006

ДУБОВЕНКО Олександр Вікторович

05/01/1958

13 квітня 2004 року,

Торезький міський суд Донецької області

6

8104/07

18/01/2007

ТЕРНОВІК Василь Олександрович

18/01/1960

06 жовтня 2000 року,

Донецької області

7

16271/07

26/03/2007

КАСЬЯНОВ Борис Афанасійович20/11/1944

1) 4 березня 2002 року,

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

2) 28 листопада 2002 року,

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

8

22030/07

07/05/2007

ШУЛЬГА Володимир Леонідович24/08/1967

27 липня 2006 року,

Центральний районний суд м. Миколаєва

9

33514/07

17/07/2007

ДУХ Олег Володимирович

14/04/1937

15 серпня 2002 року,

Центрально-Міський районний суд м. Горлівки

10

39477/07

23/08/2007

БОРОВСЬКИЙ Іван Петрович

23/03/1944

13 листопада 2006 року,

Київської області

11

41191/07

05/09/2007

БЕРЕСТОВИЙ Віктор Іванович

05/03/1956

10 вересня 2004 року,

Комсомольський районний суд м. Херсона1

12

42244/07

18/09/2007

ПОПОВ Сергій Васильович

13/01/1950

1) 2 жовтня 2000 року,

Слов'янського керамічного комбінату

2) 14 листопада 2000 року,

Слов'янського керамічного комбінату

3) 18 квітня 2001 року,

Слов'янського керамічного комбінату

4) 12 лютого 2002 року,

Слов'янського керамічного комбінату

13

55854/07

20/11/2007

ДУДІНА Тетяна Федорівна

06/03/1961

14 вересня 2007 року,

Вінницький апеляційний адміністративний суд

14

6761/08

17/01/2008

ХАПУН Віктор Єлісейович

10/04/1944

1) 6 травня 2003 року,

Торезький міський суд Донецької області

2) 6 листопада 2006 року,

Торезький міський суд Донецької області

3) 11 лютого 2008 року,

апеляційний суд Донецької області (м. Донецьк)

15

8598/08

04/02/2008

УНГУРЯН Георгій Дмитрович

09/05/1950

21 квітня 2003 року,

Свердловський міський суд Луганської області

16

12461/08

29/02/2008

ЖИЖКА Григорій Іванович

25/03/1956

18 серпня 2005 року,

апеляційний суд м. Києва

17

13357/08

31/01/2008

СКИБА Олександр Іванович

07/04/1961

20 травня 2002 року,

Львівської області

18

13361/08

31/01/2008

ШЕЛЕМЕХ Микола Миколайович

18/12/1969

20 травня 2002 року,

Львівської області

19

24392/08

15/05/2008

ГОЛУБНИЧА Антоніна Михайлівна

26/08/1944

ШЕВЧУК Алла Миколаївна

22/03/1963

1) 25 січня 2006 року,

від 30 жовтня 2007 року

Перший заявник

2) 18 березня 2008 року,

Житомирський окружний адміністративний суд

3) 12 грудня 2007 року,

Житомирський окружний адміністративний суд2

Другий заявник

4) 12 грудня 2007 року,

Житомирський окружний адміністративний суд

20

26074/08

06/02/2008

БАБЧУК Анатолій Семенович

1941

16 січня 2002 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

21

35999/08

16/07/2008

ЧЕРНОВ Дмитро Олександрович

15/01/1978

11 вересня 2001 року,

Донецької області

22

42283/08

21/08/2008

ПАНТЕЛЕЙКО Денис Анатолійович

19/05/1968

28 листопада 2005 року,

від 8 червня 2006 року

23

43167/08

11/08/2008

ЮРЧУК Федір Якович

02/04/1946

18 вересня 2006 року,

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

24

44770/08

24/06/2008

ГОТРА Павло Юрійович

29/11/1950

19 лютого 2003 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

25

9387/09

04/02/2009

ПАСКАРЬ Ольга Василівна

(невідомо)

19 жовтня 2006 року,

Харківський районний суд Харківської області

26

10119/09

02/02/2009

АЛЯКІН Олексій Михайлович

28/12/1951

28 серпня 2007 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

27

11905/09

03/02/2009

ЖДАНОВ Андрій Олексійович

22/10/1962

29 грудня 2006 року,

Житомирської області

28

12494/09

24/02/2009

БАБЮК Олександр Миколайович

29/05/1961

10 грудня 2007 року,

Тетіївський районний суд Київської області

29

16490/09

17/03/2009

ЮДЕНКОВ Вадим Геннадійович

1950

1) 3 вересня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

2) 27 липня 2005 року,

Автономної Республіки Крим

30

19852/09

01/04/2009

КУЛЄНЦОВ Дмитро Петрович

25/05/1955

1) 29 липня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

2) 7 грудня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

31

21618/09

17/04/2009

НОСИРЕВ Микола Гнатович

17/10/1936

18 липня 2006 року,

Печерський районний суд м. Києва

32

24686/09

22/04/2009

РУЗАКОВ Юрій Вікторович

16/01/1955

30 березня 2007 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

33

25285/09

22/04/2009

ЗАЙЧУК Григорій Олександрович

08/04/1961

30 березня 2007 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

34

26361/09

04/03/2009

ЙОСИПОВИЧ Геннадій Іванович

27/05/1941

1) 20 жовтня 1997 року,

Донецької області

2) 8 лютого 2002 року,

Донецької області

35

64581/09

27/11/2009

РИБІНА Ірина Володимирівна

29/01/1968

10 червня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

36

66129/09

01/12/2009

КОСАРЕВ Микола Дмитрович

1927

20 березня 2007 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

37

664/10

26/11/2009

ТЕЛЕШУН Андрій Олексійович

06/02/1959

19 травня 2008 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

38

1300/10

17/12/2009

КОСТЕНЮК Петро Миколайович09/06/1949

25 вересня 2008 року,

адміністративний суд

39

16517/10

12/03/2010

СОЛОГУБ Степан Миколайович

20/07/1959

25 травня 1999 року,

Першотравневий районний суд м. Чернівців

40

19998/10

17/03/2010

ВОЛОЧАЙ Юрій Вікторович

12/04/1969

8 липня 2008 року,

Харківський апеляційний адміністративний суд

41

20029/10

17/03/2010

СТЕЦЮК Володимир Анатолійович

02/11/1977

3 квітня 2008 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

42

20034/10

17/03/2010

СТЕФАНІВ Ігор Ярославович

25/10/1967

03 листопада 2008 року,

Харківський апеляційний адміністративний суд

43

24595/10

16/04/2010

СОКОЛОВ Леонід Петрович

09/10/1942

04 січня 2003 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

44

25199/10

19/04/2010

ОЛІЙНИК Тетяна Василівна

04/08/1969

20 серпня 2007 року,

Харківської області

45

25271/10

20/04/2010

СІРЕНКО Ольга Миколаївна

24/10/1979

20 серпня 2007 року,

Харківської області

46

25351/10

23/04/2010

ПАВЛОВ Ігор Павлович

24/08/1966

15 січня 2001 року,

Донецької області

47

25354/10

23/04/2010

РОЖКОВ Олександр Миколайович

13/12/1953

24 листопада 2003 року,

Донецької області

48

25632/10

23/04/2010

ЄРМАК Микола Іванович

30/11/1953

24 листопада 2003 року,

Донецької області

49

25640/10

23/04/2010

ЄРМАК Світлана Миколаївна

16/09/1953

24 листопада 2003 року,

Донецької області

50

25644/10

23/04/2010

КОЛЕСНИК Тамара Максимівна

15/04/1950

24 листопада 2003 року,

Донецької області

51

25701/10

23/04/2010

БЕСЧЕСНА Людмила Миколаївна

21/01/1965

Донецької області

52

25710/10

23/04/2010

МЯСОЄДОВ Василь Павлович

13/01/1951

12 грудня 2003 року,

Донецької області

53

25714/10

23/04/2010

МЯСОЄДОВ Василь Васильович

05/01/1975

12 грудня 2003 року,

Донецької області

54

25737/10

23/04/2010

ЧЕРНОМАЗ Станіслав Анатолійович

01/03/1961

12 грудня 2003 року,

Донецької області

55

25741/10

23/04/2010

БОЛЕСНА Надія Сергіївна

12/03/1953

12 грудня 2003 року,

Донецької області

56

25791/10

23/04/2010

КНЯЗЄВА Ніна Миколаївна

05/05/1950

24 листопада 2003 року,

Донецької області

57

25806/10

23/04/2010

СИДОРЕНКО Євген Вікторович

26/01/1980

16 грудня 2003 року,

Донецької області

58

25810/10

23/04/2010

ГРИНЬОВ Анатолій Пантелійович

16/01/1954

12 грудня 2003 року,

Донецької області

59

25818/10

23/04/2010

ТИМЧЕНКО Тетяна Віталіївна

15/06/1974

16 грудня 2003 року,

Донецької області

60

25836/10

23/04/2010

КНЯЗЄВ Віталій Маркович

29/10/1952

16 грудня 2003 року,

Донецької області

61

25837/10

23/04/2010

ШАРКО Валентина Анатоліївна

09/07/1954

12 грудня 2003 року,

Донецької області

62

25843/10

23/04/2010

БЕСЧЕСНИЙ Андрій Борисович

18/09/1966

12 грудня 2003 року,

Донецької області

63

25847/10

23/04/2010

ЄНЬ Олександр Олександрович

21/06/1982

16 грудня 2003 року,

Донецької області

64

25856/10

23/04/2010

КОЗЛОВ Андрій Анатолійович

22/11/1974

20 січня 2004 року,

Донецької області

65

25860/10

23/04/2010

КОЗЛОВА Людмила Іванівна

20/07/1949

20 січня 2004 року,

Донецької області

66

25892/10

23/04/2010

ЄНЬ Валентина Іванівна

21/06/1962

30 січня 2004 року,

Донецької області

67

26006/10

20/04/2010

БУРДЮКОВ Віктор Олексійович

24/02/1951

3 серпня 2007 року,

Харківської області

68

26183/10

16/04/2010

КУЗОВЕНІН Вячеслав Андрійович

13/07/1939

18 жовтня 2007 року,

Луганської області

69

26201/10

16/04/2010

ПОДЛЄСНОВА Олена Миколаївна

19/01/1973

13 листопада 2008 року,

Луганської області

70

26204/10

16/04/2010

БАЄВА Зінаїда Анатоліївна

30/05/19645

5 березня 2003 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

71

26212/10

16/04/2010

САРАФАНОВ Микола Іванович

25/04/1943

7 лютого 2008 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

72

26686/10

23/04/2010

БАЙРАЧНИЙ Сергій Федорович03/04/1966

12 грудня 2003 року,

Донецької області

73

26706/10

23/04/2010

ШАРКО Валерій Олександрович

07/05/1978

12 грудня 2003 року,

Донецької області

74

26711/10

23/04/2010

КАЛІНІЧЕНКО Сергій Іванович

23/02/1959

16 грудня 2003 року,

Донецької області

75

26714/10

23/04/2010

КАЛІНІЧЕНКО Олександр Сергійович

30/06/1981

16 грудня 2003 року,

Донецької області

76

26720/10

23/04/2010

МІШУРА Олександр Миколайович05/10/1960

16 грудня 2003 року,

Донецької області

77

27446/10

27/04/2010

ГУСЯТИНСЬКИЙ Володимир Євгенович

18/09/1961

27 травня 2004 року,

Львівської області

78

28953/10

05/05/2010

ГРЕЧАНИЙ Микола Дмитрович

21/04/1949

15 січня 2008 року,

Зарічний районний суд м. Сум

79

29958/10

04/02/2010

ГРОМОВ Юрій Львович

30/03/1955

13 травня 2002 року,

Чернігівської області

80

30275/10

14/05/2010

ПАВЛЕНКО Федір Іванович

15/05/1975

1) 11 червня 2008 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

2) 2 вересня 2008 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

81

30942/10

25/05/2010

БИКОВ Дмитро Леонідович

26/04/1945

15 грудня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

82

31345/10

13/05/2010

ПЄТУХОВА Валентина Петрівна

17/01/1950

15 червня 2006 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

83

31381/10

13/05/2010

КОВАЛЬ Анатолій Іванович

02/01/1949

18 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

84

31396/10

13/05/2010

ГРАБ Наталія Олександрівна

19/07/1969

11 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

85

31554/10

13/05/2010

ФЕДОРОВ Вячеслав Іванович

02/01/1965

12 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

86

32390/10

28/05/2010

ЗАВЕРУХА Лілія Володимирівна

08/12/1961

11 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

87

32399/10

28/05/2010

СОТНІКОВА Лідія Аркадіївна

01/02/1963

12 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

88

32426/10

28/05/2010

ПРОВОТОРОВА Надія Іванівна

10/09/1952

1) 27жовтня 2003 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області3

2) 1 червня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

89

32963/10

28/05/2010

СОСНИЦЬКА Олена Валеріївна

05/04/1971

11 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

90

32969/10

28/05/2010

НІКОЛАЄНКО Нелля Михайлівна10/06/1943

29 червня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

91

33147/10

20/05/2010

ШОБОТЕНКО Ганна Сергіївна

02/01/1951

27 листопада 2007 року,

Київської області

92

35970/10

14/06/2010

ЛИПКОВСЬКИЙ Євген Олександрович

21/06/1982

3 березня 2008 року,

Деснянський районний суд м. Чернігова

93

29616/094

22/05/2009

МОРОКА Олександр Геннадійович

1) 27 вересня 2004 року,

Автономної Республіки Крим,

2) 3 грудня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

94

36404/10

16/06/2010

ХВОСТ Володимир Васильович

07/12/1967

10 квітня 2006 року,

Новозаводський районний суд м. Чернігова

95

36761/10

25/06/2010

ЦИГАНЧУК Василь Іванович

04/01/1963

11 жовтня 2007 року,

Першотравневий районний суд м. Чернівців

96

38228/10

15/06/2010

ДЗЮБАН Анатолій Олександрович

02/01/1951

24 червня 2003 року,

Куйбишевський районний суд м. Донецька

97

40538/10

08/07/2010

ФЕДОРОВ Віктор Миколайович

06/04/1951

29 листопада 2006 року,

Голосіївський районний суд м. Києва

98

48338/10

12/08/2010

ГАЛБА Володимир Вікторович

19/01/1964

15 травня 2007 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

99

50971/10

16/08/2010

КРАВЧЕНКО Ірина Рудольфівна

06/03/1955

КРАВЧЕНКО Лариса Григорівна

21/06/1976

1) 14 лютого 2008 року,

Первомайський міськрайонний суд Харківської області

2) 11січня 2008 року,

Первомайський міськрайонний суд Харківської області

100

52232/10

27/08/2010

БОЛОТСЬКИХ Станіслав Вікторович

05/12/1974

1 жовтня 2008 року,

Корабельний районний суд м. Миколаєва

101

52657/10

05/09/2010

ПАДАЛКА Іван Іванович

20/01/1949

1 лютого 2008 року,

Обухівський районний суд Київської області

102

52685/10

30/08/2010

БАРТЕНЬЄВ Віктор Михайлович

09/08/1945

1) 10 жовтня 2007 року,

Стахановський міський суд Луганської області

2) 27 жовтня 2008 року,

Стахановський міський суд Луганської області

103

53402/10

02/06/2009

ПАНАСЮК Сергій Федорович

15/08/1968

1) 15 вересня 2004 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

2) 23 червня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

104

54727/10

05/09/2010

ПРОЦИШИНА Наталія Олександрівна

1978

20 липня 2007 року,

Богунський районний суд м. Житомира

105

54730/10

05/09/2010

МУДРИЧЕНКО Тетяна Віталіївна

05/05/1957

20 липня 2007 року,

Богунський районний суд м. Житомира

106

55863/10

14/09/2010

ЧЕРЕВКО Тетяна Олександрівна

04/05/1973

17 травня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

107

56062/10

07/09/2010

ЧУМАК Лілія Володимирівна

26/03/1972

21 червня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

108

56978/10

17/09/2010

СМЄШКО Микола Іванович

28/08/1948

11 лютого 2008 року,

Стахановський міський суд Луганської області

109

58958/10

28/09/2010

ЄРЬОМІНА Людмила Петрівна

22/12/1946

1) 19 вересня 2002 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

2) 23 червня 2005 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

110

2109/11

17/12/2010

КОНДАКОВА Вікторія Василівна

19/01/1981

14 серпня 2002 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

111

4347/11

05/01/2011

ДОРОШКО Oлександр Андрійович

24/07/1962

08 вересня 2008 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

112

4443/11

05/01/2011

ЛЕВЧЕНКО Володимир Григорович

14/08/1957

1 жовтня 2008 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

113

4676/11

05/01/2011

ЛИТВИНОВ Василь Олексійович17/03/1955

19 вересня 2008 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

114

4710/11

05/01/2011

ВОЛОЧАЙ Юрій Вікторович

12/04/1969

15 червня 2009 року,

Автозаводський районний суд м. Кременчука

115

7104/11

17/12/2010

КОНДАКОВА Ольга Миколаївна

16/09/1955

16 грудня 2002 року,

Краснолуцький міський суд Луганської області

ДОДАТОК 2

(невиконання тривалістю менш ніж три роки)

Номер заяви та дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

(якщо є відомості)

які підлягають(ли) виконанню

116

14865/07

02/03/2007

МИСАК Олександр Григорович

09/09/1961

26 вересня 2006 року,

Ленінський районний суд м. Севастополя

117

12172/08

19/02/2008

КОГЕРМАНОВ Дагір Магомедович

22/08/1949

18 липня 2006 року,

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

118

15144/09

03/03/2009

ЦОЛІНА Людмила Едуардівна

26/06/1937

2 березня 2007 року,

Автономної Республіки Крим

119

23348/09

15/04/2009

ГАБОВ Василь Михайлович

25/09/1961

1) 23 травня 2008 року,

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

2) 11 червня 2008 року,

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

 

 

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: