Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 13 "Право на ефективний засіб юридичного захисту". / Штабовенко та інші проти України

РІШЕННЯ У СПРАВ «ШТАБОВЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»21

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ШТАБОВЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF SHTABOVENKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 22722/07 та 99 інших заяв)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

25квітня 2013 року

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Штабовенко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч(Bostjan M. Zupancic), Голова,

Енн Пауер-Форд(Ann Power-Forde),

Хелена Єдерблом(Helena Jaderblom),судді,

та Стівен Філліпс(Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 2 квітня 2013 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено в той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 100 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України, підприємством, яке розташоване в Україні, та громадянином Російської Федерації, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі — заявники).

2. Заявник пан Віктор Андрійович Бондар помер (заява № 13890/09). Його дружина, пані Надія Єфремівна Бондар, виявила бажання підтримати заяву від його імені.

3. Листом від 19 грудня 2012 року Уряд повідомив Суд про те, що пан Володимир Шабодинович Хамзатов (заява № 33262/10) помер. Копія листа від 19 лютого 2013 року була надіслана рекомендованим листом на адресу померлого заявника для отримання коментарів у строк до 11 березня 2013 року. Заявник був попереджений, що у разі відсутності відповіді Суд буде вважати, що заявник помер та немає особи, яка була б уповноважена та бажала підтримати заяву. Відповіді отримано не було.

4. Листом від 27 жовтня 2012 року заявниця пані Олена Георгіївна Михайлова (заява № 475/11) повідомила Суд про те, що вона хоче відкликати заяву, оскільки рішення, винесене на її користь, було повністю виконано.

5. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — пан Назар Кульчицький.

6. 4 жовтня 2012 року заяви були направлені Уряду.

7. Уряд Російської Федерації було поінформовано про його право взяти участь у справі стосовно заявника за заявою № 63882/09 (пункт 1 статті 36 Конвенції та правило 44 Регламенту Суду), проте він відмовився скористатися своїм правом.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися виконання рішень у встановлений строк.

9. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданим питанням невиконання рішень.

ПРАВО

І. СТАТУС ЗАЯВНИКА У ЗАЯВІ № 13890/09

10. Суд вважає, що дружина заявника за заявою № 13890/09 (див. вище пункт 2) має право продовжити провадження замість заявника (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі«Миронов проти України» (Mironov v. Ukraine), заява № 19916/04, пункт 12).

ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

11. Заявники скаржились на тривале невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

А. Заяви, наведені у Додатках 1 та 2

12. Суд вважає, що заяви, наведені у Додатках 1 та 2, мають бути об'єднані, зважаючи на спільність їхнього фактичного та юридичного підґрунтя.

1. Заяви, наведені у Додатку 1

13. У своїх зауваженнях Уряд стверджував, що боржником за рішеннями, зазначеними у Додатку 1, було підприємство приватної форми власності. Однак в період з 28 листопада 2005 року до 30 липня 2010 року боржника було включено до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі — Реєстр ПЕК) відповідно до Закону України 2005 року «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», у зв'язку з чим виконавчі провадження були зупинені. Таким чином, Уряд несе відповідальність за дії боржника з моменту, коли рішення, ухвалені на користь заявників, набрали законної сили, і до виключення підприємства з Реєстру ПЕК. Уряд стверджував, що ці періоди не можуть вважатись надмірними. Стосовно періоду після 30 липня 2010 року Уряд, посилаючись на практику Суду (див. ухвалу щодо прийнятності від 20 жовтня 2009 року у справі«Довгаль проти України» (Dovgal v. Ukraine) (dec), заява № 50726/06), стверджував, що держава була відповідальною за невиконання рішень, ухвалених на користь заявників, тільки в частині дій Державної виконавчої служби України. Проте в той час заявники не оскаржували в національних судах бездіяльність Державної виконавчої служби України щодо виконання їхніх рішень. Враховуючи вищенаведене, Уряд стверджував, що ці заяви мають бути визнані неприйнятними як явно необґрунтовані.

14. Враховуючи свої висновки в попередніх подібних справах проти України (див., наприклад, ухвали щодо прийнятності від 19 червня 2007 року у справах«Андреєнко та інші проти України» (Andreyenko and Others v.Ukraine) (dec), заява № 22312/03, та «Гапеєв проти України» (Gapeyev v. Ukraine) (dec.), заява № 21659/06, від 17 листопада 2009 року), Суд вважає, що ці заяви мають бути визнані неприйнятними у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.

2. Заяви, наведені у Додатку 2

15. Уряд стверджував у своїх зауваженнях, що боржником за рішеннями, наведеними у Додатку 2, було підприємство приватної форми власності. Він повторював, що пряме зобов'язання держави забезпечувати виконання судових рішень щодо підприємства приватної форми власності поширюється не далі, ніж на участь державних органів у виконавчих провадженнях. Він стверджував, що скарги заявників є явно необґрунтованими, посилаючись на те, що вони не оскаржили дії Державної виконавчої служби України.

16. Суд зазначає, що доводи сторін не містили жодних свідчень того, що протягом надмірно тривалого часу держава перешкоджала чи блокувала виконання рішень, про які йдеться. У будь-якому випадку, після направлення заяв Уряду виявилось, що 5 липня 2007 року, тобто більше ніж за шість місяців до подання заяв до Суду, боржник був остаточно ліквідований без правонаступника у зв'язку з визнанням його банкрутом та виключений із Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Таким чином, ці заяви мають бути визнані неприйнятними як явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.

В. Заяви, наведені у Додатку 3

17. Враховуючи спільність юридичного підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

18. Суд зазначає, що заявник (заява № 33262/10) пан Володимир Шабодинович Хамзатов помер та жоден спадкоємець не просив дозволу підтримати заяву.

19. Він також зазначає, що заявниця (заява № 475/11) пані Олена Георгіївна Михайлова повідомила, що вона не бажає підтримувати заяву, оскільки рішення, винесене на її користь, було повністю виконано.

20. У світлі вищевикладеного та з огляду на відсутність будь-яких особливих обставин щодо дотримання прав, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, Суд згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 37 Конвенції, вважає, що не є виправданим продовжувати розгляд заяв. У зв'язку з вищевикладеним слід вилучити заяви з реєстру справ.

С. Заяви, наведені у Додатках 4 та 5

21. Враховуючи спільність юридичного підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

22. Суд зазначає, що вищезгадані скарги заявників, наведені у Додатках 4 та 5 (див. вище п. 11), не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

23. Суд вбачає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несе держава.

24. Беручи до уваги усталену практику з цього питання (див. згадане вище рішення у справі«Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov), пп. 56–58 та 66–70), Суд вважає, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективних засобів юридичного захисту, за допомогою яких вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

IІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

25. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

26. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

27. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

28. У цій справі, беручи до уваги попереднє рішення по суті (див. рішення від 26 липня 2012 року у справі«Харук та інші проти України» (Kharuk and Others v. Ukraine)[Комітет], заява № 703/05 та 115 інших заяв, п. 25), Суд вважає розумним та справедливим присудити 3000 євро кожному заявнику у заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років (заяви, зазначені у Додатку 4), та 1500 євро кожному заявнику в інших заявах (заяви, зазначені у Додатку 5). Вказані суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

29. Суд також зазначає, що держава-відповідач повинна виконати рішення, які залишаються невиконаними.

30. Суд вважає за належне призначати пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1.Вирішуєоб'єднати заяви, наведені у Додатках 1 та 2.

2.Оголошує неприйнятними заяви, наведені у Додатках 1 та 2.

3.Вирішує об'єднати заяви, наведені у Додатку 3.

4.Вирішує вилучити заяви, наведені у Додатку 3, з реєстру справ відповідно до підпункту «b» пункту 1 статті 37 Конвенції.

5.Вирішує об'єднати заяви, наведені у Додатках 4 та 5.

6.Оголошує прийнятними скарги заявників, наведені у Додатках 4 та 5, за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на користь заявників, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах — неприйнятною.

7.Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

8.Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

9.Постановляє, що:

(a) держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити протягом трьох місяців 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, наведених у Додатку 4, та 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, наведених у Додатку 5, як відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових та інших витрат разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись на ці суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток(simple interest)у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 квітня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Стівен Філліпс                                             Боштьян М. Зупанчіч

(Stephen Phillips)                                                  (Bostjan M. Zupancic)

Заступник Секретаря                                                         Голова

(неприйнятні заяви)

Заява №, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

національного суду

1

63284/09

17/11/2009

Кравченюк Надія Костянтинівна

11/08/1959

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 05/05/2009

2

63328/09

17/11/2009

Пасічна Тетяна Юріївна

19/04/1960

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 05/05/2009

 

(неприйнятні заяви)

Заява №, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

національного суду

3

6147/11

14/01/2011

Ольга Іллівна

19/08/1951

м. Кременчука, 04/03/2005

4

6164/11

14/01/2011

Станіслав Вікторович

01/01/1971

м. Кременчука, 20/12/2004

5

6214/11

14/01/2010

Володимир Пантелейович

19/07/1944

м. Кременчука, 24/05/2004

 

(заяви, виключені з реєстру справ Суду)

Заява №, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

національного суду

6

33262/10

25/05/2010

Володимир Шабодинович

01/01/1948

Донецької області, 16/04/2008

Донецької області, 16/07/2008

Донецької області, 18/07/2008

7

475/11

13/12/2010

Михайлова Олена Георгіївна

01/01/1964

м. Харкова, 07/04/2010

 

(невиконання тривалістю понад три роки)

Заява №, дата подання

П. І. Б. заявника та дата народження

національного суду

8

22722/07

05/05/2007

Штабовенко Василь Петрович

27/12/1952

м. Миколаєва, 18/04/2002

9

13890/09

18/02/2009

Бондар Віктор Андрійович

09/03/1939

Київської області, 26/11/2007

10

57014/09

19/10/2009

Сачек Валерій Володимирович

02/04/1966

Житомирської області, 03/04/2002

11

59484/09

02/11/2009

Табачук Марія Йосипівна

04/07/1949

зі змінами, внесеними апеляційним судом Житомирської області 17/01/2008

12

59562/09

28/10/2009

Оксана Володимирівна

18/10/1982

Луганської області, 11/10/2006

13

59650/09

22/10/2009

Буряк Олександр Володимирович

27/06/1955

1) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 29/01/2008, зі змінами, внесеними Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом 05/11/2008

2) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 15/04/2008, зі змінами, внесеними Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом 04/12/2008

14

59976/09

09/11/2009

Точений Микола Вікторович

13/05/1963

Оболонський районний суд м. Києва від 16/09/2003, скасоване Вищим адміністративним судом України 02/11/2010

15

60221/09

26/10/2009

Гумоніцький Анатолій Іванович

01/01/1950

Київської області, 31/01/2008

16

60971/09

05/11/2009

Василик Микола Степанович

21/01/1967

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області, 09/12/2004

17

61111/09

04/11/2009

Ялпута Віктор Сергійович

19/09/1954

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, 15/05/2008

18

61123/09

01/11/2009

Єлісєєв Анатолій Іванович

06/01/1947

1) Новогродівський міський суд Донецької області, 31/07/2002

16 квітня 2004 року

19

61576/09

16/11/2009

Бардась Андрій Миколайович

07/09/1968

Черкаського гарнізону, 31/08/2005

20

61892/09

11/11/2009

Горбачук Микола Тихонович

25/01/1949

Солом'янський районний суд м. Києва, 16/01/2006

21

62027/09

11/11/2009

Биша Світлана Миколаївна

06/01/1946

Олександрійський міськрайоннний суд Кіровоградської області, 11/02/2008

22

62319/09

12/11/2009

Давискиба Олена Федорівна

25/08/1932

Тростянецький районний суд Вінницької області, 15/05/2007

23

62469/09

19/11/2009

Максименко Анатолій Андрійович

29/09/1959

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області, 19/06/2007

24

63000/09

27/10/2009

Чернова Світлана Никифорівна

15/04/1964

Рішення комісії з трудових спорів Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут скла», 05/02/2007

25

63028/09

27/10/2009

Клипенко Лариса Іванівна

21/06/1951

Рішення комісії з трудових спорів Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут скла», 05/02/2007

26

63090/09

27/10/2009

Бут Марія Василівна

12/02/1947

Рішення комісії з трудових спорів Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут скла», 27/02/2007

27

63100/09

27/10/2009

Літвінова Ніна Василівна

25/06/1950

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 15/10/2004

28

63106/09

27/10/2009

Королева Людмила Олексіївна

16/01/1942

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 29/03/2001

29

63114/09

27/10/2009

Тищенко Лідія Іванівна

06/10/1941

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 25/08/2005

30

63123/09

27/10/2009

Пасечник Володимир Володимирович

13/11/1970

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 22/12/1997

31

63132/09

27/10/2009

Мирошніченко Ігор Вікторович

02/04/1971

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 14/03/2003

32

63150/09

27/10/2009

Соловйов Едуард Михайлович

27/06/1969

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 22/12/1997

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 27/01/2003

33

63157/09

27/10/2009

Горчакова Людмила Андріївна

22/11/1937

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 02/04/2001

34

63163/09

27/10/2009

Нестеренко Катерина Василівна

21/10/1956

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 02/08/2002

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 18/04/2003

35

63180/09

27/10/2009

Гужва Євген Миколайович

02/01/1968

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 30/09/2004

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 20/10/2004

3) Рішення комісії з трудових спорів Державного підприємства «Автоскло» (державне підприємство), 14/07/2006

36

63198/09

27/10/2009

Семчишина Людмила Олексіївна

07/08/1927

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 02/04/2001

37

63206/09

27/10/2009

Іващенко Катерина Василівна

19/03/1952

Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут скла», 05/02/2007

38

63212/09

27/10/2009

Шубіна Жанетта Петрівна

08/11/1932

Комісія з трудових спорів Державного підприємства «Автоскло», 12/03/2001

39

63213/09

27/10/2009

Мадюдя Наталія Володимирівна

15/10/1971

1) Рішення комісії з трудових спорів Державного підприємства «Автоскло», 27/12/2000

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 08/05/2009

40

63217/09

Старостенко Вадим Олександрович

29/05/1962

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 01/02/2002

41

63224/09

27/10/2009

Гебуза Ніна Степанівна

09/10/1937

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 08/11/2002

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 08/11/2002

42

63226/09

27/10/2009

Кущенкова Валентина Іванівна

07/04/1957

1) Комісія з трудових спорів Державного підприємства «Автоскло», 11/12/1997

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 19/03/2001

43

63230/09

27/10/2009

Волкова Ніна Олексіївна

23/11/1957

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 25/01/2002

44

63235/09

27/10/2009

Сахно Тетяна Геннадіївна

31/01/1956

Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут скла», 05/11/2007

45

63365/09

27/10/2009

Головченко Валентин Борисович

07/07/1948

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 08/04/2002

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 23/01/2009

46

63369/09

18/11/2009

Заявник 2:

Корольков Іван Петрович

01/01/1940

м. Києва, 16/02/2007

2) Печерський районний суд м. Києва, 20/03/2007

47

63374/09

27/10/2009

Орлова Лідія Прокопівна

05/04/1939

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 17/09/2004

48

63379/09

27/10/2009

Недопекін Михайло Михайлович

08/10/1950

Комісія з трудових спорів Державного підприємства «Автоскло», 12/04/2003

49

63385/09

27/10/2009

Гурковський Станіслав Степанович

11/09/1959

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 26/01/2009

50

63393/09

27/10/2009

Штофель Ірина Іванівна

10/02/1955

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 03/03/2005

51

63399/09

27/10/2009

Штофель Олександр Михайлович

22/10/1949

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 03/04/2003

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 13/06/2006

52

63401/09

27/10/2009

Коваль Євген Олександрович

17/12/1950

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 23/09/2002

53

63408/09

27/10/2009

Киян Володимир Іванович

02/04/1954

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 13/11/2001

54

63413/09

27/10/2009

Дуднік Микола Васильович

20/01/1937

1) Комісія з трудових спорів Державного підприємства «Техбудскло», 25/09/2002

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 03/03/2009

55

63418/09

27/10/2009

Лістратенко Валентина Іванівна

01/10/1946

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 15/11/2001

56

63425/09

27/10/2009

Дунайцева Галина Володимирівна

28/02/1949

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 23/10/2002

57

63435/09

27/10/2009

Божко Алла Миколаївна

18/03/1964

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 05/09/2002

58

63479/09

27/10/2009

Гладіліна Ольга Юхимівна

01/12/1947

1) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 14/05/2003

2) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, 28/04/2004

59

63569/09

17/11/2009

Наконечний Сергій Степанович

01/01/1959

Київської області, 04/12/2007

60

63866/09

27/10/2009

Кузовєніна Валентина Дем'янівна

30/12/1948

Луганської області, 03/10/2007

61

63882/09

23/11/2009

Дікарьова Анастасія Семенівна

31/10/1934

Сєверодонецький міський суд Луганської області, 18/07/2008

62

64434/09

26/11/2009

Ляхова Любов Яківна

24/04/1948

1) Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим, 11/02/2004

2) Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим, 19/04/2007

63

65379/09

30/11/2009

Михайлов Сергій Олександрович

02/10/1966

Луганської області, 06/10/2008

64

65682/09

24/11/2009

Лобанов Андрій Володимирович

11/11/1976

Донецької області, 02/11/2005

65

67048/09

10/12/2009

Козійчук Павло Васильович

04/01/1931

Вінницької області, 28/05/2009

66

1197/10

22/12/2009

Валентюк Ніна Дмитрівна

13/09/1955

Валентюк Марія Опанасівна

20/11/1929

Валентюк Дмитро Анатолійович

01/01/1984

Клімчук Валентина Анатоліївна

30/07/1976

21/10/2005

67

19486/10

18/03/2010

Анатолій В'ячеславович

12/09/1957

Луганської області, 18/04/2006

Луганської області, 17/06/2008

68

24423/10

19/04/2010

Мордовіна Олена Василівна

28/07/1959

підприємства «Хімпром», 10/12/2007

підприємства «Хімпром» 18/02/2008

 

 

 

3) Первомайський міськрайонний суд Харківської області, 26/06/2008

69

25755/10

23/04/2010

Балесний Ігор Олександрович

16/11/1975

Краснолиманський міський суд Донецької області, 12/12/2003

70

37249/10

21/06/2010

Петняк Микола Григорович

20/02/1966

м. Львова, 22/07/2009

71

46988/10

23/07/2010

Маймуренко Сергій Іванович

02/05/1947

1) Краматорський міський суд Донецької області, 21/01/2009

2) Краматорський міський суд Донецької обласі, 21/01/2009

72

48871/10

30/07/2010

Вівчар Ярослава Петрівна

10/04/1955

м. Львова, 23/06/2009

73

63837/10

18/10/2010

Воронко Анатолій Григорович

24/01/1939

м. Києва, 16/05/2007

74

67118/10

08/11/2010

Низовець Василь Дмитрович

01/09/1923

зі змінами, внесеними Львівським апеляційним адміністративним судом, 30/09/2008

2) Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області, 26/02/2009

75

70818/10

17/11/2010

Облог Віктор Павлович

08/11/1955

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області, 26/12/2008

76

70849/10

22/11/2010

ТОВ МЖК «Мрія»

Господарський суд Луганської області, 02/04/2007

77

71165/10

20/11/2010

Санєвич Анатолій Петрович

04/11/1962

Житомирський окружний адміністративний суд, 27/09/2007

78

72636/10

29/11/2010

Прокопенко Валентина Вікторівна

19/05/1962

Первомайський міськрайонний суд Харківської області, 22/08/2008

79

73013/10

29/11/2010

Соколова Валентина Миколаївна

01/01/1965

Первомайський міськрайонний суд Харківської області, 10/07/2008

80

73067/10

01/12/2010

Калашнюк Ольга Петрівна

01/01/1939

Київської області, 29/11/2007

81

73241/10

30/11/2010

Походжай Тетяна Іванівна

23/08/1953

підприємства «Хімпром» 10/12/2007

2) Первомайський міськрайонний суд Харківської області, 25/07/2008

82

73818/10

20/11/2010

Гульчак Ірина Іванівна

01/01/1954

Староміський районний суд м. Вінниці, 29/07/2002

83

73882/10

26/10/2010

Пугач Сергій Миколайович

17/02/1967

Донецької області, 06/11/1996

84

74828/10

29/11/2010

Максимович Галина Василівна

01/01/1952

Первомайський міськрайонний суд Харківської області, 09/07/2008

85

1330/11

22/12/2010

Колосов Віктор Іванович

01/01/1946

1) Лисичанський міський суд Луганської області, 03/02/2005

2) Лисичанський міський суд Луганської області, 05/04/2005

86

1397/11

21/12/2010

Коляда Анатолій Дмитрович

15/11/1957

адміністративний суд, 08/10/2009

87

1437/11

20/12/2010

Йовженко Анатолій Кирилович

28/03/1949

Донецької області, 18/02/2009

Донецької області, 20/02/2009

88

2016/11

27/12/2010

Малюк Володимир Іванович

08/08/1955

Луганської області, 25/11/2008

89

3203/11

17/11/2010

Облог Віктор Павлович

08/11/1955

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області, 30/06/2009

90

4481/11

28/12/2010

Малюк Володимир Іванович

08/08/1955

Луганської області, 04/09/2008

91

5406/11

12/01/2011

Прищепа Микола Юрійович

01/01/1948

Київської області, 26/11/2007

92

5779/11

13/11/2011

Захаров Микола Павлович

01/05/1949

Господарський суд Луганської області, 20/05/2003

93

5836/11

15/01/2011

Замрикота Володимир Васильович

04/09/1960

Фастівський міськрайонний суд Київської області, 05/03/2008

94

5844/11

12/01/2011

Ільяшева Тамара Володимирівна

25/04/1951

Луганської області, 02/02/2005

95

5965/11

13/01/2011

Шемякіна Світлана Федорівна

09/10/1944

Луганської області, 20/01/2005

(невиконання тривалістю менше трьох років)

дата внесення

П. І. Б. заявника та дата народження

національного суду

46

63369/09

18/11/2009

Заявник 1:

Воробйов Владислав Валентинович

20/11/1940

м. Києва, 16/02/2007

м. Києва, 20/03/2007

96

27326/10

13/04/2010

Петушков Микола Васильович

13/12/1956

Макаров Федір Вікторович

26/09/1954

Апеляційний суд Донецької області, 16/10/2009

97

56006/10

14/09/2010

Мащенко Олександр Григорович

20/08/1981

Севастопольськй апеляційний адміністративний суд, 19/05/2010

98

477/11

13/12/2010

Долгова Тетяна Павлівна

01/01/1952

м. Харкова, 12/04/2010

99

480/11

13/12/2010

Олійник Олена Анатоліївна

01/01/1953

м. Харкова, 05/10/2009

100

5747/11

15/01/2011

Чурсін Сергій Георгійович

01/01/1956

м. Макіївки Донецької області, 28/04/2010

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: