Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 13 "Право на ефективний засіб юридичного захисту". / ПМП «Фея» та інші проти України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ПМП «ФЕЯ» ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF FEYA, MPP AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява №27617/06та 126 інших заяв)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

21лютого 2013 року

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «ПМП «Фея» та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч(Bostjan M. Zupancic),Голова,

Енн Пауер-Форд(Ann Power-Forde),

Хелена Єдерблом(Helena Jaderblom), судді,

а також Стівен Філліпс(Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 29 січня 2012 року,

зазначивши, що основні правові питання, які містяться в заявах, є предметом усталеної практики Суду (див. рішення від 15 жовтня 2009 року«Юрій Миколайович Іванов проти України», заява № 40450/04),

постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 127 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України, Російської Федерації та підприємствами, розташованими в Україні, чиї дані наведені у доданих таблицях.

2. Заявники (заяви №№ 46250/08, 22257/10 та 36266/10) померли. Заяви були підтримані від їхнього імені особами, які мали відповідне право на це, родичами або спадкоємцями.

3. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — пан Назар Кульчицький.

4. Заяви, які в основному стосуються тривалого невиконання рішень національних судів, ухвалених на користь заявників, в різні дати були комуніковані Уряду.

5. У різні дати Уряд направив Суду односторонні декларації, спрямовані на вирішення проблем невиконання. Уряд закликав Суд вилучити відповідні заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі цих декларацій. Суд розглянув ці декларації та вирішив відхилити пропозицію Уряду.

6. Уряд Російської Федерації було поінформовано про його право взяти участь у справі стосовно заявників за заявами № 35071/10 та № 53963/10 (пункт 1 статті 36 Конвенції та правило 44 Регламенту Суду), проте він відмовився скористатися своїм правом.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення набрали законної сили та стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися повного або своєчасного виконання цих рішень через невжиття органами влади певних заходів.

8. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданими питаннями невиконання рішень.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

9. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

II. СТАТУС ЗАЯВНИКІВ У ЗАЯВАХ №№ 46250/08, 22257/10 ТА 36266/10

10. Суд вважає, що спадкоємці заявників або їхні найближчі родичі в заявах №№ 46250/08, 22257/10 та 36266/10 (дивись вище пункт 2) мають право брати участь у цьому провадженні замість заявників (див., з-поміж інших джерел, рішення від 14 грудня 2006 року у справі «Міронов проти України»(Mironov v. Ukraine), заява № 19916/04, пункт 12).

ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

11. Заявники скаржилися на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на статті 6 та 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

12. Суд зазначає, що вищезгадані скарги заявників не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

13. Суд зазначає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несуть державні органи.

14. Враховуючи усталену практику Суду з цього питання (див. згадане вище рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»(Yuriy Nikolayevich Ivanov v.Ukraine),пункти 56–58 та 66–70), Суд постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що було порушено статтю 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

15. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

16. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

17. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

18. У цій справі та з огляду на попереднє рішення з цього питання (див. рішення від 26 липня 2012 року у справі «Харук та інші проти України»(Kharuk and Others v. Ukraine) [комітет], заява № 703/05 та 115 інших заяв, пункт 25), Суд вважає розумним та справедливим присудити 3000 євро кожному заявнику в заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років (заяви, наведені в таблиці у Додатку 1), та 1500 євро кожному заявнику в інших заявах (заяви, наведені в таблиці у Додатку 2). Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

19. Суд також зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які залишаються невиконаними.

20. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1.Вирішує об'єднати заяви.

2.Оголошує прийнятними скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, а решту скарг у заявах — неприйнятними.

3.Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4.Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5.Постановляє, що:

(a) держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити протягом трьох місяців: 3000 (три тисячі) євро спільно заявникам у заявах № 32178/09 та № 50804/09; 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 1, та 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 2; ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 лютого 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Стівен Філліпс                                               Боштьян М. Зупанчіч

(Stephen Phillips)                                                  (Bostjan M. Zupancic)

Заступник Секретаря                                                        Голова

(невиконання тривалістю понад 3 роки)

№ заяви та дата подання заяви

П. І. Б. заявника, дата народження (якщо є відомості)

яке підлягає виконанню

1

27617/06

19/06/200

ПМП «ФЕЯ»

1) 26 січня 2004 року,

Донецької області

2) 26 січня 2004 року,

Донецької області

3) 14 жовтня 2004 року,

Господарський суд Донецької області

4) 12 листопада 2004 року,

Господарський суд Донецької області

2

44628/06

27/10/2006

ВАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 33»

1) 15 жовтня 2003 року,

Господарський суд Харківської області,

2) 15 жовтня 2003 року,

Господарський суд Харківської області

3) 19 серпня 2004 року,

Господарський суд Харківської області

3

47368/06

09/11/2006

Микола Євгенійович,

15/05/1967

1) 25 липня 2005 року,

Одеської області

2) 3 березня 2005 року,

Одеської області

4

21136/07

07/05/2007

БЕРЕЗКІНА Наталія Тимофіївна,

24/12/1959

БЕРЕЗКІН Едуард Владиславович,

14/05/1986

1) 12 вересня 2001 року,

Жовтневий районний суд м. Луганська

2) 13 грудня 2004 року,

Жовтневий районний суд м. Луганська

5

26935/07

18/06/2007

Валерій Єгорович,

04/02/1950

1) 28 липня 2000 року,

Торезький міський суд Донецької області

2) 2 липня 2001 року,

Торезький міський суд Донецької області

3) 5 листопада 2003 року,

Торезький міський суд Донецької області

4) 15 серпня 2005 року,

Торезький міський суд Донецької області

6

30251/07

31/05/2007

ПП «ПОСТАЧМАШОБЗБУВ»

2 березня 2001 року,

Господарський суд Луганської області

7

43621/07

26/09/2007

Микола Ємельянович,

05/12/1944

20 травня 2002 року,

м. Макіївки Донецької області

8

49573/07

03/11/2007

Рюрік Петрович,

26/02/1937

24 липня 2003 року,

Луганської області

9

35243/08

04/07/2008

ВАТ «ЧЕРНІГІВТОРГБУД»

3 лютого 2004 року,

Господарський суд Чернігівської області

10

40933/08

22/07/2008

ВАТ «ЧЕРНІГІВТОРГБУД»

5 липня 2007 року,

Господарський суд Чернігівської області

11

46250/08

31/07/2008

Олександр Георгійович,

26/06/1951

22 вересня 2006 року,

м. Макіївки Донецької області

12

53963/08

18/10/2008

ДМИТРІЄВ Владлен Юрійович,

23/12/1956

29 травня 2007 року,

Приморський районний суд м. Одеси

13

55114/08

03/11/2008

ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «АСТЕЙС»

3 листопада 2005 року,

Господарський суд м. Києва

14

4519/09

11/12/2008

Віктор Володимирович,

04/08/1950

4 травня 2005 року,

Луганської області

15

12629/09

23/02/2009

Іван Іванович,

10/05/1945

Ігор Іванович,

05/06/1977

Заявник 1:

1) 29 липня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

2) 19 липня 2005 року,

Автономної Республіки Крим

Заявник 2:

1) 6 серпня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

2) 19 липня 2005 року,

Автономної Республіки Крим

16

17384/09

10/02/2009

Володимир Миколайович,

04/03/1973

13 вересня 2007 року,

від 29 листопада 2007 року

17

20888/09

02/04/2009

Андрій Андрійович,

25/09/1953

4 серпня 2006 року,

Автономної Республіки Крим

18

22588/09

07/04/2009

Станіслав Юрійович,

22/10/1954

11 березня 2004 року,

Центрально-Міський суд м. Горлівки Донецької області

19

29900/09

22/05/2009

Олександр Миколайович,

26/08/1960

1) 3 вересня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

2) 14 грудня 2004 року,

Автономної Республіки Крим

20

29904/09

20/05/2009

Борис Федорович,

30/04/1955

5 травня 2006 року,

м. Дніпропетровська

21

30355/09

12/05/2009

Олександр Володимирович,

29/06/1964

30 листопада 2005 року,

Донецької області

22

30807/09

29/05/2009

Микола Степанович,

15/09/1950

16 жовтня 2006 року,

Автономної Республіки Крим

23

31440/09

25/05/2009

ВАСИЛЬЄВ

Олександр Іванович,

13/03/1957

1) 7 серпня 2006 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

2) 17 листопада 2006 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

24

31815/09

03/04/2009

Дмитро Анатолійович,

08/10/1965

1) 14 травня 1998 року,

Комісія з трудових спорів ДП «Автоскло»

2) 30 січня 2001 року,

Донецької області

25

31959/09

08/06/2009

Олександр Миколайович,

23/08/1964

31 липня 2008 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

26

32061/09

05/06/2009

ОБУЩАК Григорій Олександрович,

14/02/1960

15 листопада 2006 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

27

32178/09

05/06/2009

МОЛЧАНОВ Вадим Олександрович,

25/10/1937

МОЛЧАНОВА Катерина Василівна,

10/12/1937

7 грудня 2006 року,

Апеляційний суд Херсонської області

28

33252/09

05/06/2009

Віталій Миколайович,

16/06/1954

1) 21 серпня 2006 року,

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

2) 12 березня 2001 року,

Комісія з трудових спорів ДП «Автоскло»

29

33390/09

05/06/2009

Алла Андріївна,

22/09/1941

14 березня 2003 року,

Донецької області

30

35661/09

23/06/2009

Василь Іванович,

22/10/1924

28 листопада 2007 року,

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

31

38664/09

07/07/2009

Володимир Михайлович,

08/08/1949

1) 20 березня 2008 року,

від 4 грудня 2008 року

2) 19 травня 2008 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

32

39734/09

02/06/2009

Віталій Євгенович,

16/07/1979

14 червня 2007 року,

Луганської області

33

40678/09

20/07/2009

Віра Олексіївна,

21/09/1947

21 квітня 2008 року,

Київської області

34

41045/09

21/07/2009

Олександр Михайлович,

16/08/1941

25 червня 2007 року,

Луганської області

35

42857/09

27/07/2009

Станіслава Едуардівна,

04/01/1954

27 травня 2005 року,

Луганської області

36

43017/09

27/07/2009

Юрій Олексійович,

21/02/1949

1) 6 червня 2005 року,

Луганської області

2) 28 квітня 2006 року,

Луганської області

37

45905/09

12/08/2009

Володимир Семенович,

20/08/1946

1) 28 січня 2008 року,

Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом

2) 11 квітня 2008 року,

Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом

3) 10 липня 2008 року,

Вищого адміністративного суду України від 30 листопада 2012 року

38

46475/09

17/08/2009

БУТЕНІН Ігор Олегович,

06/09/1972

5 березня 2007 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

39

47329/09

20/08/2009

Євген Миколайович,

16/07/1971

31 січня 2008 року,

адміністративний суд

40

48647/09

26/08/2009

Галина Михайлівна,

27/08/1958

13 листопада 2006 року,

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

41

50168/09

25/08/2009

Геннадій Григорович,

29/12/1966

16 січня 2006 року,

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

42

50804/09

07/09/2009

ЖУКОВА Олександра Захарівна,

29/06/1945

ЖУКОВ Дмитро Володимирович,

30/08/1968

11 жовтня 2004 року,

Дзержинський районний суд м. Харкова

43

53644/09

27/09/2009

СПІНОВ Володимир Іванович,

29/11/1953

14 червня 2006 року,

Калінінський районний суд м. Донецька

44

54647/09

28/09/2009

ТОРГАН Сергій Якович,

19/10/1971

20 червня 2008 року,

Малиновський районний суд м. Одеси

45

54747/09

28/09/2009

ПОДГУРСЬКИЙ Сергій Миколайович,

15/06/1976

20 червня 2008 року,

Малиновський районний суд м. Одеси

46

58907/09

27/10/2009

Валентина Іванівна,

16/05/1954

16 жовтня 2006 року,

Київської області

47

1284/10

11/12/2009

Анатолій Миколайович,

1955

1) 7 грудня 2007 року,

Тетіївський районний суд Київської області

2) 7 березня 2008 року,

Тетіївський районний суд Київської області

48

1299/10

24/12/2009

ПП «СКЛАДНІ СПЛАВИ»

16 жовтня 2007 року,

Господарський суд м. Києва

49

1301/10

21/12/2009

ЛЮБЕНЬКИЙ Сергій Миколайович,

16/12/1977

5 березня 2007,

Замостянський районний суд м. Вінниці

50

2495/10

31/12/2009

Венера Ільмар-Вальдемарівна,

04/09/1962

1) 13 травня 2005 року,

Луганської області

2) 3 червня 2008 року,

Луганської області

51

2946/10

04/12/2009

МРАЧЕК Майя Василівна,

10/05/1944

6 червня 2008 року,

Комсомольський районний суд м. Херсона

52

3073/10

05/01/2010

Віктор Васильович,

01/03/1963

25 червня 2004 року,

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

53

3191/10

25/12/2009

Володимир Вікентійович,

04/09/1963

22 лютого 2005 року,

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

54

3275/10

12/01/2010

Лариса Сергіївна,

18/03/1972

31 січня 2007 року,

Вінницької області

55

4412/10

06/01/2010

Людмила Володимирівна,

13/02/1965

13 березня 2008 року,

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

56

4524/10

06/01/2010

Віктор Анатолійович,

12/04/1959

ВАТ «Куп'янський ливарний завод»

57

4541/10

06/01/2010

Юрій Миколайович,

21/05/1963

20 січня 2007 року,

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

58

4743/10

06/01/2010

Валентина Олексіївна,

17/07/1952

1 жовтня 2007 року,

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

59

6128/10

22/01/2010

Віра Володимирівна,

11/11/1959

11 січня 2007 року,

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

60

9452/10

09/02/2010

Алла Миколаївна,

22/03/1963

1) 12 грудня 2007 року,

адміністративний суд

2) 14 травня 2009 року,

адміністративний суд

61

9642/10

09/02/2010

КАЛЕНЧЕНКО Ніна Олександрівна,

невідомо

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

62

9650/10

09/02/2010

ШРОЛЬ Валентин Ростиславович,

01/07/1964

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

63

9699/10

09/02/2010

КАСЬЯНЕНКО Лілія Іванівна,

26/12/1952

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

64

9705/10

09/02/2010

ГОЛУБ Світлана Анатоліївна,

24/03/1964

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

65

9711/10

08/02/2010

КАПІЧОН Ольга Миколаївна,

06/11/1965

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

66

9720/10

08/02/2010

СЛІПЧЕНКО Олександр Іванович,

31/10/1965

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

67

10008/10

08/02/2010

ДАНІЛОВ Олексій Миколайович,

28/03/1953

2 квітня 2008,

Печерський районний суд м. Києва

68

10016/10

08/02/2010

ПОЛІЩУК Михайло Анатолійович,

20/11/1961

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

69

10023/10

08/02/2010

БЕРЕЗОВЕНКО Руслана Вікторівна,

невідомо

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

70

10034/10

08/02/2010

ОРЕЛ Анатолій Іванович,

16/12/1958

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

71

10118/10

08/02/2010

Валентина Іванівна,

06/02/1953

27 вересня 2001 року,

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

72

10124/10

04/02/2010

Віра Володимирівна,

09/01/1958

18 липня 2005 року,

Луганської області

73

10126/10

03/02/2010

Микола Михайлович,

10/10/1970

28 квітня 2009 року,

адміністративний суд

74

10171/10

09/02/2010

ІГНАТЮК Олег Володимирович,

11/01/1966

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

75

10278/10

08/02/2010

АВРАМЕНКО Микола Григорович,

05/10/1957

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

76

10302/10

08/02/2010

ЧЕРКАСОВ Володимир Миколайович,

25/03/1959

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

77

10411/10

09/02/2010

ГАЙДАЙ Раїса Миколаївна,

26/03/1955

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

78

10453/10

05/02/2010

Ірина Євгенівна,

20/03/1955

18 квітня 2002 року,

ДП «Техбудскло»

79

10575/10

09/02/2010

Олександр Іванович,

05/11/1974

30 березня 2009 року,

Київського районного суду м. Полтави

80

10598/10

05/02/2010

МАЛЬЦЕВ Володимир Іванович,

17/08/1938

15 грудня 2006 року,

Дарницький районний суд м. Києва

81

11480/10

08/02/2010

ВОРОБЙОВА Наталія Семенівна,

12/03/1954

2 квітня 2008 року,

Печерський районний суд м. Києва

82

11641/10

11/02/2010

Микола Іванович,

невідомо

8 травня 2002 року,

Луганської області

83

11721/10

10/02/2010

Лідія Федорівна,

13/12/1953

2 грудня 2008 року,

адміністративний суд

84

11837/10

17/02/2010

Валерій Євгенійович,

13/05/1956

20 листопада 2007 року,

Київської області

85

12328/10

19/02/2010

ТОВ ФПК «ГРОСС»

11 квітня 2005 року,

Господарський суд Донецької області

86

12338/10

24/02/2010

СЕНЧИЛО Олександр,

01/12/1949

27 вересня 2007 року,

Апеляційний суд м. Києва

87

13643/10

10/02/2010

Володимир Євгенович,

23/11/1978

25 березня 2008 року,

Автономної Республіки Крим

88

13673/10

23/02/2010

ТАБАЧУК Григорій Васильович,

03/07/1962

22 грудня 2006 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

89

14611/10

02/03/2010

Григорій Якович,

01/08/1955

1) 25 лютого 2008 року,

Київської області

2) 27 лютого 2009 року,

Київської області

3) 26 травня 2009 року,

Київської області

90

14912/10

03/03/2010

Ігор Миколайович,

21/07/1956

15 грудня 2004 року,

апеляційним судом м. Києва

91

17874/10

19/03/2010

Сергій Володимирович,

02/06/1956

18 жовтня 2007 року,

Новосанжарський районний суд Полтавської області

92

18112/10

10/03/2010

Ігор Анатолійович,

22/07/1962

1) 17 жовтня 2007 року,

м. Житомира

2) 15 січня 2010 року,

Богунський районний суд м. Житомира

3) 10 грудня 2008 року,

адміністративний суд

93

18276/10

16/03/2010

Віктор Іванович,

10/07/1961

19 лютого 2008 року,

Київської області

94

20170/10

23/03/2010

СТРИЖАК Юрій Миколайович,

04/05/1962

17 вересня 2008 року,

Крюківський районний суд м. Кременчука

95

20448/10

29/03/2010

ПП «ФІРМА ДІЛАЙН»

12 грудня 2000 року,

Господарський суд Луганської області

96

20511/10

23/11/2009

Олександр Іванович,

18/09/1971

1) 16 березня 2007 року,

Івано-Франківської області

2) 15 червня 2007 року,

Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області

97

21733/10

30/03/2010

ТИЩЕНКО Микола Іванович,

25/03/1958

7 серпня 2008 року,

Ленінський районний суд м. Севастополя

98

22024/10

12/03/2010

КРАСНОКУТСЬКИЙ Юрій Євгенович,

20/03/1949

30 березня 2009 року,

Луганської області

99

22257/10

02/04/2010

МАКСЮК Іван Юхимович,

1932

15 червня 2007 року,

Луганської області

100

22336/10

02/04/2010

БЕНДА Олена Яківна,

29/12/1965

1) 20 серпня 2008 року,

Луганської області

2) 29 жовтня 2008 року,

Луганської області

101

22493/10

27/03/2010

ШАГА Олександра Федорівна,

04/12/1951

17 грудня 2007 року,

м. Чернігова

102

23629/10

20/04/2010

ДІДИК Тетяна Миколаївна,

11/02/1961

11 грудня 2006 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

103

24443/10

20/04/2010

МАНЬКІВСЬКА Людмила Павлівна,

21/08/1962

30 листопада 2006 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

104

25298/10

23/04/2010

СИДОРЕНКО Любов Федорівна,

17/06/1948

1) 21 серпня 1999 року,

Донецької області

2) 17 серпня 1999 року,

Донецької області

105

25989/10

20/04/2010

ЛИСАК Ігор,

13/01/1947

7 листопада 2007 року,

Личаківський районний суд м. Львова

106

26673/10

19/04/2010

ФІРСОВ Федір Фролович,

20/09/1941

1 листопада 2006 року,

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

107

30056/10

17/05/2010

ЯКОВИШИНА Галина Степанівна,

27/03/1932

5 серпня 2008 року,

адміністративний суд

108

30631/10

20/05/2010

МАНДРИКА Тамара Миколаївна,

27/11/1941

1) 11 грудня 2007 року,

Первомайського ДП «Хімпром»

2) 6 травня 2008 року,

Первомайський міськрайонний суд Харківської області

109

33325/10

07/06/2010

КРАЛ Володимир Валерійович,

невідомо

2 червня 2005 року,

Голосіївський районний суд м. Києва

110

33691/10

02/06/2010

ДИГАС Світлана Іванівна,

21/07/1965

27 березня 2007 року,

Замостянський районний суд м. Вінниці

111

35071/10

03/06/2010

ДІКАРЄВА Анастасія Семенівна,

(громадянка Російської Федерації)

15 квітня 2009 року,

Луганської області

112

35124/10

31/05/2010

Віктор Семенович,

29/07/1937

1) 2 квітня 2009 року,

адміністративний суд

2) 15 жовтня 2008 року,

Київський окружний адміністративний суд

113

36266/10

16/06/2010

Микола Андрійович,

14/08/1922

7 травня 2009 року,

адміністративний суд

114

42839/10

17/07/2010

Юхим Михайлович,

17/05/1926

20 лютого 2009 року,

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

115

45624/10

27/07/2010

БУШУЄВ Іван Павлович,

12/02/1923

4 грудня 2009 року,

Ленінський районний суд м. Луганська

116

45785/10

31/07/2010

Лариса Вікторівна,

04/02/1960

1) 28 лютого 2003 року,

Автономної Республіки Крим

2) 5 травня 2005 року,

Автономної Республіки Крим

117

49215/10

09/08/2010

Павло Васильович,

23/06/1966

19 травня 2009 року,

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

118

53963/10

10/09/2010

ПАШАЦЬКА Ольга Павлівна,

(громадянка Російської Федерації)

8 жовтня 2008 року,

Вищий адміністративний суд України

119

60317/10

07/10/2010

Катерина Авксентіївна,

23/12/1953

1) 2 лютого 2009 року,

Покровський районний суд Дніпропетровської області

2) 2 лютого 2009 року,

Покровський районний суд Дніпропетровської області

120

61768/10

07/10/2010

ПМП «ФЕЯ»

1) 24 травня 2007 року,

Господарський суд Донецької області

2) 18 лютого 2008 року,

Господарський суд Донецької області

121

66873/10

05/11/2010

Ніна Петрівна,

19/01/1947

1) 15 серпня 2005 року,

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

2) 31 липня 2006 року,

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

3) 20 липня 2007 року,

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

122

68454/10

11/11/2010

Олександр Костянтинович,

11/02/1957

1) 14 листопада 2007 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

2) 4 листопада 2008 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

3) 4 листопада 2008 року,

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

123

69251/10

18/11/2010

Ніна Іванівна,

16/04/1957

1) 20 грудня 2007 року,

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

2) 26 серпня 2009 року,

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

124

70834/10

25/11/2010

Григорій Юхимович,

13/04/1933

2 лютого 2009 року,

адміністративний суд

125

71290/10

19/11/2010

Лідія Петрівна,

01/01/1954

13 травня 2008 року,

Сумської області

 

(невиконання тривалістю менше, ніж три роки)

№ заяви та дата подання заяви

(якщо є відомості)

яке підлягає виконанню

126

42136/09

23/07/2009

ГОЛОТА Володимир Якович,

12/07/1953

7 грудня 2007 року,

Донецької області

127

71588/10

27/11/2010

ЛОПАТІН Олексій Ілліч,

24/03/1917

КОРЖОВА Раїса Михайлівна,

30/03/1921

17 жовтня 2008 року,

адміністративний суд (відшкодування, присуджене кожному з заявників)

 

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: