Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 13 "Право на ефективний засіб юридичного захисту". / Нечепоренко та інші проти України

Abiword HTML Document

NECHEPORENKO AND OTHERS v. UKRAINEJUDGMENT

APPENDIX 2(admissible applications)

РІШЕННЯ У СПРАВІ «НЕЧЕПОРЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

ДОДАТОК 2 (прийнятні заяви)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «НЕЧЕПОРЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

CASE OF NECHEPORENKO AND OTHERS v. UKRAINE

(Заява № 72631/10 та 249 інших заяв)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

24 жовтня 2013

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Нечепоренко та інші проти України»,

Європейський суд з прав людини (П'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Боштьян М. Зупанчіч (Boštjan M. Zupančič), Голова,

Енн Пауер-Форд (Ann Power-Forde),

Хелена Єдерблом (Helena Jäderblom), судді,

а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря cекції,

після обговорення за зачиненими дверима 1 жовтня 2013 року,

постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА

.  Справу розпочато за 250 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянами України, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі – заявники).

.  Заявники пан  Микола Євгенович Краснобаєв (заяви № 54191/11  і № 54192/11), пан Михайло Максимович Федяєв (заява 57115/11),  пан Микола Андрійович Несольоний (заява № 58812/11), пан Іван Петрович Бурлій (заява № 2109/12), пан Леонід Сергійович Самойленко (заява № 2121/12) та пан Володимир Миколайович Герасімов (заява № 50625/12) померли. Їхні дружина, Олександра Олександрівна Краснобаєва (заяви № 54191/11 і № 54192/11), дочка, пані Елла Михайлівна Федяєва (заява № 57115/11), дочка, пані Тамара Миколаївна Новохатня (заява № 58812/11), дочка, пані Наталя Іванівна Губська (заява № 2109/12), дружина, пані Ганна Луківна Самойленко (заява № 2121/12), дружина, пані Тетяна Федосіївна Герасимова  (заява № 50625/12), відповідно, висловили бажання підтримувати заяви від їхнього імені.

3. Уряд України (далі – Уряд) представляв його Уповноважений,   пан Назар Кульчицький.

4. 13 лютого 2013 року заяви були направлені Уряду.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5.  У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди і комісії по трудовим спорам ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. Рішення набрали законної сили і підлягають виконанню. Однак, заявники не домоглися своєчасного виконання цих рішень.

6.  Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданими питаннями невиконання рішень.

ПРАВО

I.  СТАТУС ЗАЯВНИКІВ У ЗАЯВАХ №№ 54191/11, 54192/11, 57115/11, 58812/11, 2109/12, 2121/12 і 50625/12

7. Суд вважає, що спадкоємці заявників або їхні найближчі  родичі за заявами №№ 54191/11, 54192/11, 57115/11, 58812/11, 2109/12, 2121/12 і 50625/12 (дивись пункт 2 вище) мають право брати участь у провадженні замість заявників (див. з-поміж інших джерел рішення від 14 грудня 2006 року у справі«Міронов проти України»(Mironov v. Ukraine),заява № 19916/04, п. 12).

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ 

8.  Заявники скаржились на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на пункт 1 статті 6 і статтю 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

A.  Заяви, наведені у Додатку 1

9.  Суд вважає, що заяви, наведені у Додатку 1, необхідно об'єднати (крім заяви № 44587/12),зважаючи на спільність їхнього фактичного та юридичного підґрунтя.

  1. Заяви № 41828/11 та 44587/12

10. Стосовно заяви № 41828/11 Уряд стверджував, що 26 листопада 2009 рокуХарківський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 8 квітня 2009 року, яка, відповідно, підлягала виконанню лише протягом семи місяців. Уряд далі зазначив, що заявник подав заяву через один рік і сім місяців після скасування судового рішення та порушив тим самим встановлений для цього шестимісячний строк. Враховуючи вищезазначене, Уряд стверджував, що заява має бути оголошена неприйнятною, як явно необґрунтована. Заявник не заперечував.

11.У своїх зауваженнях до заяви № 44587/12 Уряд зазначив,          що постанова Харківського окружного адміністративного суду             від 15 жовтня 2008 року стала такою, що підлягала виконанню             19 березня 2009 року і в травні 2009 року була повністю виконана. Уряд стверджував, що двомісячна тривалість виконання була розумною і що заявник подав свою заяву 25 квітня 2012 року, тобто через два роки і одинадцять місяців після виконання. Урядзаявляв, що заява в частині, яка стосується невиконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2008 року неприйнятна відповідно до пунктів 1 та 3 статті 35 Конвенції. Заявник не оспорив той факт, що в травні 2009 року він отримав суми, присуджені йому постановою від 15 жовтня 2008 року, проте доводив, що заява була прийнятною.

12. Суд погоджується з Урядом і оголошує заяву № 41828/11 неприйнятною,а заяву № 44587/12  - частково неприйнятною відповідно до підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.

2. Заяви № 53439/11 та  № 61796/11

13. Уряд зазначив у своїх зауваженнях, що боржник за рішеннями,  які розглядались, є приватною юридичною особою. Уряд стверджував, що держава була відповідальна за невиконання рішень, ухвалених      на користь заявників, тільки в частині дій Державної виконавчої служби України, проте в той час заявники не оскаржували в національних судах бездіяльність Державної виконавчої служби України щодо виконання їхніх рішень. Надалі Уряд зазначив, що 5 липня 2007 року боржника було визнано судом банкрутом, а заявники не оскаржували бездіяльність ліквідатора боржника у національних судах. Уряд стверджував, що беручи до уваги вищенаведене, ці заяви були неприйнятними, як явно не обґрунтовані. Заявники не погодились.

14. Суд зазначає, що інші заяви стосовно того ж боржника вже були оголошені Судом неприйнятними в рамках розгляду справи«Штабовенко та інші проти України» ((Shtabovenko and Others v. Ukraine) [Комітет], рішення від 25 квітня 2013 року, заява № 22722/07, пункти 15-16). Суд зокрема визнав, що не було жодних факторів, відповідальність за які несе держава, які перешкоджали або заважали виконанню рішень, що розглядались, і що боржник був повністю ліквідований більш, ніж за шість місяців до подання заяв до Суду. Суд доходить таких же висновків стосовно цих заяв і оголошує їх неприйнятними відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції.

3. Заява № 183/12

15. Уряд зауважив, що рішення національного суду у справі заявника, ухвалене 20 жовтня 2011 року, було виконано боржником  31 травня 2012 року. Звертаючись до практики Суду з цього питання (див. рішення від 15 листопада 2005 року у справі«Солошенко проти України»(Soloshenko v. Ukraine),заява № 3952/04), Уряд стверджував, що семимісячна тривалість виконання не була нерозумною. Уряд далі зазначив, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи становив 1147 гривень, у той час як сума компенсації, присуджена заявнику, становила 475 гривень (близько 45 євро). Уряд стверджував, що заявник не зазнав суттєвої шкоди з огляду на незначний обсяг присудженого відшкодування. Насамкінець, Урядстверджував, що заява мала бути оголошена неприйнятною відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції. Заявник не заперечив.

16. Суд погоджується з позицією Уряду, що заява є явно необґрунтованою відповідно до пункту 3 статті 35 та відхиляє її відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції (див., з-поміж інших джерел, ухвали щодо прийнятності від 19 червня 2007 року у справах«Андреєнко та інші проти України» (AndreyenkoandOthersv.Ukraine) (dec.),заява № 22312/03 та«Гурур'ян проти Вірменії»(Gururyan v. Armenia), заява № 11456/05, від 24 січня 2012 року).

4. Заява № 2851/12

17. У своїх зауваженнях Уряд доводив, що боржник за цією заявою є приватним підприємством. Уряд нагадав, що відповідальність держави за невиконання рішень стосовно приватних боржників обмежена залученням Державної виконавчої служби України до виконавчого провадження, тоді як заявниця не оскаржувала дії або бездіяльність Державної виконавчої служби України щодо виконання рішення у її справі до національних судів. Уряд далі стверджував, що 22 листопада 2004 року господарським судом боржника було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Уряд зауважив, що заявниця ніколи не зверталася до господарського суду з заявою про визнання її кредитором в провадженні у справі про банкрутство і що вона не оскаржувала бездіяльність ліквідатора боржника у судах. Враховуючи вищезазначене, Уряд вимагав оголосити заяву неприйнятною, як явно необґрунтовану. Заявниця не відповіла на зауваження Уряду.

18. Суд зауважує, що документи, надані сторонами не дозволяють йому дійти чіткого висновку щодо статусу боржника. В усякому разі, як виявляється з матеріалів, наданих Урядом, 7 квітня 2006 року, тобто за шість місяців до подання заяви до суду, боржника було повністю ліквідовано без правонаступників через банкрутство і видалено із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Відповідно, ця заява має бути відхилена, як явно необґрунтована, відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції.

5. Заява № 10118/12

19. Стосовно цієї заяви Уряд зазначив, що 29 серпня    2012 року рішення від 22 лютого 2011 року було скасовано Одеським апеляційним адміністративним судом. Уряд заявив, що тим не менш, рішення суду було повністю виконано у квітні 2012 року, тобто протягом одного року та двох місяців. Зокрема, рішення в частині поновлення заявника на посаді і виплати місячної заробітної плати, що підлягала негайному виконанню, було виконано в березні 2011 року. Залишок заборгованості по заробітній платі було виплачено заявнику у грудні 2011 року та в січні 2012 року, у той час як інша частина присудженого відшкодування, тобто моральна шкода, була виплачена у квітні 2012 року. Уряд стверджував, що така тривалість виконання не була нерозумною, отже заява була явно необґрунтованою. Заявник підтвердив, що в середині березня 2012 року він отримав останню виплату за рішенням суду, що розглядається.

20. Суд зазначає, що основна частина присудженого відшкодування, що стосується заборгованості по заробітній платі, була виплачена заявнику кількома платежами, останній було сплачено протягом 10 місяців після набрання рішенням законної сили. Загальна тривалість виконання, включаючи виплату моральної шкоди, становить 11 місяців і 15 днів. Суд вважає, що цей період часу був не надмірним і що ця заява є явно необґрунтованою відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції та повинна бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції (див. ухвалу від 19 червня 2007 року у справі«Андреєнко та інші проти України»(Andreyenko and Others v. Ukraine), заява № 22312/03 та ухвалу від 11 жовтня 2005 року у справі«Збаранська проти України»(Zbaranskaya v. Ukraine), заява                № 43496/02).

В.  Заяви, наведені у Додатку 2

21. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, наведених у Додатку 2, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

22. У своїх зауваженнях відносно 27 заяв, стосовно одного і того ж боржника, відкритого акціонерного товариства «Содовий Завод», яке належить до підприємств державної форми власності, Уряд доводив, що заявники не зазнали суттєвої шкоди, оскільки суми, присуджені їм рішеннями національних судів були меншими за 1 147 гривень (близько 110 євро), прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

23. Суд зазначає, що рішення національних судів за цими                27 заявами були винесені в період з 1997 по 2001 рік і стосувалися заборгованості по заробітній платі за кілька місяців або років. У той час мінімальна заробітна плата була зафіксована на рівні між 15 грн у 1997 році та 118 грн у 2001 році, а найменша сума становила 463 грн. і була присуджена заявнику за заявою № 60239/12 у 1997 році. Таким чином, Суд відхиляє зауваження Уряду щодо прийнятності цих заяв.

24. Суд зазначає, що скарги заявників, наведені у Додатку 2, не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд далі зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, мають бути визнані прийнятними.

25. Суд вважає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несуть державні органи.

26. Беручи до уваги усталену судову практику з цього питання     (див. рішення від 15 жовтня 2009 року у справі«Юрій Миколаєвич Іванов проти України»(Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява       № 40450/04, пункти 56-58 і 66-70), Суд вважає що в заявах, наведених у Додатку 2 було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції і статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. Суд також вважає, що мало місце порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

27.  Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не розкривають жодних ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

28.  Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV.  ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

29.  Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

30.  У цій справі Суд вважає розумним та справедливим (див. рішення від 6 червня 2013 року у справі «Кононова та інші проти України»(Kononova and Others v. Ukraine), [Комітет] заява № 11770/03 та 89 інших заяв, п. 24; рішення від 20 червня 2013 року у справі «Цибулько та інші проти України» (Tsibulko and Others v. Ukraine), [Комітет]заява № 65656/11 та 249 інших заяв, п. 19; рішення від 20 червня 2013 у справі «Писарський та інші проти України»(Pysarskyy and Others v. Ukraine), [Комітет] заява № 20397/07 та 164 інші заяви, п. 24) присудити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику, наведеному в Додатку 2 (за винятком заяви № 54124/11) і заявнику 2 за заявою № 54124/11, пану Миколі Сергійовичу Єрку, як головному вигодонабувачу за національним рішенням. Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

31.  Суд також зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які залишаються невиконаними.

32.  Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

З ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО,

  1. Вирішуєоб'єднати заяви, наведені у Додатку 1 (крім заяви              № 44587/12) і оголосити їх неприйнятними.
  2. Вирішуєоб'єднати заяви, наведені у Додатку 2.

3.  Оголошує прийнятними скарги заявників,наведених уДодатку 2,за пунктом 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, а решту скарг у заявах неприйнятною.

4.  Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

5.  Постановляєщо було порушення статті 13 Конвенції.

6.  Постановляє, що:

(a)  протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити 2000 (дві тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю за заявами, наведеними у Додатку 2 (за винятком заяви № 54124/11), і пану Миколі Сергійовичу Єрку за заявою № 54124/11, ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b)  зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 жовтня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Стівен ФілліпсБоштьян М. Зупанчіч     (Stephen Phillips)(Boštjan M. Zupančič)Заступник CекретаряПрезидент

ДОДАТОК 1

(неприйнятні заяви)

.

Заява №, дата подання

ПІБ заявника,

дата народження,

місце проживанняe

Відповідне рішення національного суду

41828/11

04/07/2011

Валерій Володимирович КРАВЧЕНКО

10/08/1965

Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 08/04/2009, скасовано Харківським апеляційним адміністративним судом 26/11/2009

53439/11

18/08/2011

Віра Федорівна ВАРАКА

22/02/1955

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 16/02/2005

61796/11

24/09/2011

Олександр Володимирович СКОТАРЕНКО

02/11/1974

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 20/12/2004

183/12

01/12/2011

Микола Семенович КАРВАЦЬКИЙ

12/12/1940

Бурштин

Вищий адміністративний суд України, 20/10/2011

2851/12

27/12/2011

Любов Григорівна УЛІТІНА

18/03/1967

Лозове

Краснолиманський міський суд Донецької обл., 06/08/2002

10118/12

12/12/2011

Віктор Сергійович ГРИШКО

19/07/1964

Каланчак

Херсонський окружний адміністративний суд, 22/02/2011, скасовано Одеським апеляційним адміністративним судом 29/08/2012

44587/12

25/04/2012

Анатолій Митрофанович КАЛАБУХОВ

21/11/1958

Харків

1)Харківський окружний адміністративний суд, 15/10/2008,змінено Вищим адміністративним судом 16/06/2010

ДОДАТОК 2

(прийнятні заяви)

.

Заява №, дата подання

ПІБ заявника,

дата народження,

місце проживанняe

Відповідне рішення національного суду

72631/10

09/11/2010

Андрій Станіславович НЕЧЕПОРЕНКО

15/10/1962

Харків

Дзерджинський районний суд м. Харкова, 04/03/2010

75262/10

29/11/2010

Віктор Миколайович СКРИПНИК

11/03/1954

Макіївка

Центрально-Міський суд м. Макіївки Донецької обл., 18/03/2010

10615/11

04/02/2011

Тамара Іванівна МОЛЬКО

03/11/1957

Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова, 23/11/2007

15590/11

15/02/2011

Олександр Леонідович ГОЛЮК

01/01/1967

Старокостянтинів

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької обл.  , 11/12/2006

16282/11

02/03/2011

Алла Адольфівна КОНОТОВСЬКА

28/05/1952

Старий Кропивник

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської обл., 24/12/2007

22168/11

30/03/2011

Василь Павлович ГАВРИЛЮК

29/10/1937

Луганськ

Ленінський районний суд м. Луганська, 19/11/2002

22815/11

04/03/2011

Олександр Миколайович ПРОЖОГА

15/06/1961

Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд  Кіровоградської області, 13/05/2008

29702/11

27/04/2011

Лідія Василівна КУЦЕНКО

07/10/1948

Костянтинівка

1)Комісія по трудовим спорам ДП «Український науково-дослідний інститут скла», 05/02/2007

2)Комісія по трудовим спорам ДП «Український науково-дослідний інститут скла», 20/01/2009

3)Комісія по трудовим спорам ДП «Український науково-дослідний інститут скла», 09/06/2009

4)Комісія по трудовим спорам ДП «Український науково-дослідний інститут скла», 01/12/2009

5)Комісія по трудовим спорам ДП «Український науково-дослідний інститут скла», 04/10/2011

33574/11

20/05/2011

Галина Дмитрівна ПОТІЄНКО

01/01/1967

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 21/11/2007

35008/11

23/05/2011

Михайло Миколайович ЛИСЕНКО

20/10/1963

Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл., 20/02/2009

41769/11

04/07/2011

Олександр Андрійович ОЧЕРЕТНІЙ

11/09/1959

Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 02/03/2009

41774/11

01/07/2011

Микола Іванович НАЗИМ

25/05/1952

Березань

Березанський міський суд Київської обл. , 04/10/2007

41775/11

18/06/2011

Олександр Олексійович ФАДЄЄВ

26/02/1926

Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд, 01/12/2008

41798/11

24/06/2011

Михайло Данилович МАЗУРЕНКО

01/01/1948

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 20/02/2008

41823/11

04/07/2011

Олександр Сергійович ЛИТОВЧЕНКО

28/07/1953

Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 09/10/2008

41836/11

01/07/2011

Галина Олексіївна НАЗИМ

02/01/1955

Березань

Березанський міський суд Київської обл., 04/10/2007

42070/11

24/06/2011

Юрій Олексійович ІВАНИЦЬКИЙ

01/01/1963

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл, 14/11/2007

42262/11

06/06/2011

Володимир Анатолійович СТЕЦЮК

02/11/1977

Кременчук

1)Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 11/09/2008

2)Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 28/02/2011

3)Апеляційний суд Полтавської обл., 23/06/2010,скасовано Вищим адміністративним судом України 07/02/2013

42264/11

03/06/2011

Юрій Вікторович ВОЛОЧАЙ

12/04/1969

Кременчук

1)Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 23/09/2009,змінено Харківським апеляційним адміністративним судом25/02/2010

2)Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 28/02/2011

50567/11

04/08/2011

Катерина Іллівна ХРИСТОВА

26/02/1943

Червоний Донець

1)Балаклійський районний суд Харківської області, 25/01/2010

2)Балаклійський районний суд Харківської області, 24/06/2010

3)Балаклійський районний суд Харківської області, 08/06/2011

51465/11

05/08/2011

Марія Семенівна ІВАЩЕНКО

13/02/1918

Хиці

Гадяцький районний суд Полтавської обл., 20/03/2008

51634/11

09/08/2011

Віталій Георгійович ОВЧИННИКОВ

27/07/1964

Зеликівка

Луганський окружний адміністративний суд, 03/02/2009

51665/11

08/08/2011

Тетяна Павлівна ЛЕВКІВСЬКА

28/10/1979

Овруч

1) Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/10/2009

2) Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/05/2010

52241/11

12/08/2011

Наталія Григоріївна МОРОЗОВА

26/08/1951

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 01/06/2005

52242/11

09/08/2011

Йосип Олексійович БОРДЮК

11/04/1931

Пониковиця

Вищий адміністративний суд України, 16/03/2011

52249/11

04/08/2011

Юрій Миколайович НІКІТІН

15/08/1956

Бургувате

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл., 11/04/2008

52582/11

11/08/2011

Світлана Іванівна ГЛАДКОВА

09/06/1963

Лисичанськ

Лисичанський міський суд Луганської обл., 08/07/2011

52602/11

09/08/2011

Тамара Василівна ПОПОВА

19/07/1946

Олександрія

Олександжрійський міськрайонний суд Кіровоградської обл., 20/11/2009

53217/11

13/08/2011

Микола Олександрович БІЛОВ

10/08/1952

Первомайський

Харківський окружний адміністративний суд, 22/10/2008

53341/11

13/08/2011

Сергій Йосифович СТЕБЕЛЬСЬКИЙ

23/03/1959

Макіївка

Центрально-Міський суд м. Макіївки Донецької обл., 26/11/2003

53424/11

18/08/2011

Геннадій Олексійович ПАЩЕНКО

05/02/1965

Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 20/02/2009

53440/11

18/08/2011

Валерій Михайлович БРАГА

24/01/1946

Кременчук

1)Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 04/11/2004

2)Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 24/06/2005

53441/11

18/08/2011

Аліна Володимирівна ІВКО

13/11/1957

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 28/07/2005

53447/11

15/08/2011

Валентин Борисович РОДЕНКОВ

04/07/1949

Іванівка

1)Краснолуцький міський суд Луганської обл., 16/07/2003

2)Краснолуцький міський суд Луганської обл., 21/02/2007

53507/11

29/07/2011

Євген Олексійович ДМИТРОВ

20/09/1954

Міусинськ

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 12/09/2008

53777/11

19/08/2011

Олександр Володимирович ДАРАГАНЬ

12/08/1955

Київ

Фастівський міськрайонний суд Київської обл., 18/03/2008

53851/11

18/08/2011

Тетяна Василівна НЕВМЕРЖИЦЬКА

07/07/1974

Житомир

Овруцький районний суд Житомирської обл., 29/09/2009

54124/11

19/08/2011

Заявниця 1

Софія Андріївна ЄРКО

02/05/1958

Радичі

Заявник 2

Микола Сергійович ЄРКО

22/07/1951

Радичі

Заявниця 3

Ірина Миколаївна ЄРКО

03/02/1980

Київ

Заявник 4

Сергій Миколайович ЄРКО

25/02/1983

Київ

Одеський окружний адміністративний суд, 30/07/2008

54163/11

18/08/2011

Валентина Іванівна НЕВМЕРЖИЦЬКА

14/01/1949

Житомир

Овруцький районний суд Житомирської обл., 29/09/2009

54189/11

29/07/2011

Олексій Михайлович АЛЯКИН

28/12/1951

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 20/01/2010

54191/11

12/08/2011

Микола Євгенович КРАСНОБАЄВ

21/05/1952

Міусинськ

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 13/04/2009

54192/11

12/08/2011

Микола Євгенович КРАСНОБАЄВ

21/05/1952

Міусинськ

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 21/04/2009

54748/11

05/08/2011

Володимир Сергійович ЛЕВКІВСЬКИЙ

16/03/1961

Левковичі

1)Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/10/2009

2)Овруцький районний суд Житомирської обл., 22/04/2010

54906/11

19/07/2011

Лариса Петрівна КОЛЬВАХ

16/06/1937

Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл., 08/11/2010

55340/11

22/08/2011

Вадим Едуардович ПРИВАЛИХІН

10/05/1955

Дружківка

Дружківський міський суд Донецької обл., 05/12/2008

55864/11

10/08/2011

Григорій Васильович СУПРУНЧУК

29/02/1960

Черкаське

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської обл., 18/05/2007

56326/11

30/08/2011

Олександр Сергійович МАКСИМОВ

11/12/1944

Житомир

Житомирський окружний адміністративний суд, 24/12/2008

57115/11

17/06/2011

Михайло Максимович ФЕДЯЄВ

10/11/1923

Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., 06/03/2008

57163/11

23/08/2011

Світлана Володимирівна БОНДАР

05/11/1963

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 20/11/2000

57325/11

22/08/2011

Василь Іванович КАЗНАДЗЕЙ

01/01/1952

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 03/03/2008

57329/11

22/08/2011

Ніна Іванівна СЛОМІНСЬКА

01/01/1951

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 11/12/2007

57359/11

30/08/2011

Володимир Станіславович КАРПОВИЧ

09/09/1950

Кременчук

1)Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 24/04/2008

2)Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обл., 18/02/2009

57377/11

18/08/2011

Сергій Миколайович ВОЙТЕВИЧ

25/01/1960

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 12/04/2006

57382/11

18/08/2011

Олена Володимирівна ЛЕВКІВСЬКА

22/05/1985

Левковичі

1)Овруцький районний суд Житомирської обл., 09/10/2009

2)Овруцький районний суд Житомирської обл., 22/04/2010

57757/11

08/09/2011

Валерій Васильович ГЕТЬМАН

30/03/1971

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 12/01/2010

57759/11

05/09/2011

Микола Карлович БОБРОВИЦЬКИЙ

14/01/1952

Донецьк

1)Донецький апеляційний адміністративний суд, 17/09/2008

2)Ленінський районний суд м. Донецька, 11/03/2009

3)Ленінський районний суд м. Донецька, 12/05/2009

57799/11

05/09/2011

Микола Павлович ПИЛИПЕНКО

22/05/1954

Мирони

Семенівський районний суд м. Полтави, 06/04/2010

57901/11

06/09/2011

Катерина Олексіївна ЦИБУЛЬНИКОВА

08/12/1958

Канів

Канівський міськрайонний суд Черкаської обл., 29/10/2010

58101/11

29/08/2011

Анатолій Дмитрович ВЛАСЕНКО

27/07/1952

Донецьк

Ворошилівський районний суд м. Донецька, 24/02/2009

58226/11

16/06/2011

Олександр Володимирович ОШЕРЕНКО

01/01/1966

Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської обл., 21/05/2009

58420/11

07/09/2011

Валентина Василівна ТИМОШЕНКО

26/07/1969

Піщаниця

Овруцький районний суд Житомирської обл., 28/04/2009

58487/11

07/09/2011

Тетяна Василівна ІЩУК

25/10/1959

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 02/09/2010

58490/11

07/09/2011

Галина Василівна ЛЕВКІВСЬКА

15/09/1963

Левковичі

Овруцький районний суд Житомирської обл., 08/12/2010

58587/11

07/09/2011

Петро Васильович ОМЕЛЬЯНЧУК

15/08/1951

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 28/11/2007

58611/11

22/08/2011

Володимир Миколайович ЩУРЕВИЧ

10/09/1953

Гейсиха

Тетіївський районний суд Київської обл., 17/12/2007

58671/11

12/09/2011

Наталія Григорівна ГОНЧАРЕНКО

01/01/1973

Тараща

Таращанський районний суд Київської обл., 22/01/2009

58702/11

01/09/2011

Андрій Сергійович ВОЙТЕВИЧ

08/10/1982

Овруч

1) Народницький районний суд Житомирської обл., 17/06/2009

2) Народницький районний суд Житомирської обл., 17/06/2009

58710/11

01/09/2011

Світлана Петрівна ВОЙТЕВИЧ

14/12/1981

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 11/06/2009

58715/11

01/09/2011

Андрій Сергійович ВОЙТЕВИЧ

08/10/1982

Овруч

Народницький районний суд Житомирської обл., 01/12/2009

58812/11

19/07/2011

Микола Андрійович НЕСОЛЬОНИЙ

14/08/1922

Хмельницький

Слов'яносербський районний суд Луганської обл., 23/11/2009

58845/11

01/09/2011

Юрій Іванович ЗІНЧЕНКО

01/01/1958

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 01/04/2011

59600/11

12/09/2011

Валерій Іванович БАЙСТРЮЧЕНКО

01/01/1943

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 31/08/2007

59613/11

14/09/2011

Володимир Миколайович ПЕШКО

26/04/1988

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 10/09/2010

59647/11

12/09/2011

Іван Павлович ГРАБОВИЙ

01/01/1957

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 21/11/2007

60736/11

20/09/2011

Кирилл Павлович САКАЛИ

06/04/1960

Новоградівка

Теплодарський міський суд Одеської обл., 25/10/2007

60809/11

23/09/2011

Василь Миколайович РЕШОДЬКО

09/03/1929

Залізне

1) Апеляційний суд Донецької обл., 25/05/2010

2) Сніжнянський міський суд Донецької обл., 22/06/2010

61456/11

20/09/2011

Ганна Іванівна БУМАР

15/05/1969

Бігун

Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/07/2009

61690/11

23/09/2011

Наталія Борисівна МИРОШНІЧЕНКО

13/02/1971

Княгинівка

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 17/05/2005

61803/11

23/09/2011

Світлана Петрівна КАСЬЯНЕНКО

04/06/1960

Кременчук

1) Крюківський районний суд м. Кременчука, 21/02/2005

2) Крюківський районний суд м. Кременчука, 25/07/2005

3) Крюківський районний суд м. Кременчука, 31/10/2005

4) Крюківський районний суд м. Кременчука, 13/07/2007

61808/11

23/09/2011

Алла Іванівна ГЕРГЕЛЬ

27/07/1980

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука, 13/12/2004

61840/11

23/09/2011

Катерина Олексіївна ПОХИЛ

13/11/1954

Кременчук

1) Крюківський районний суд м. Кременчука, 25/07/2005

2) Крюківський районний суд м. Кременчука, 31/10/2005

3) Крюківський районний суд м. Кременчука, 12/09/2007

61846/11

23/09/2011

Іван Васильович БАЖАН

19/01/1949

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука, 01/04/2005

62536/11

22/09/2011

Сергій Валентинович ХОМЕНКО

18/09/1968

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 07/04/2009,

змінено Київським апеляційний адміністративний судas 29/07/2010

62547/11

22/09/2011

Світлана Петрівна БІЛОЦЬКА

06/03/1969

Овруч

Житомирський окружний адміністративний суд, 24/02/2009

62572/11

22/09/2011

Валентина Олексіївна НЕСТЕРЕНКО

13/01/1965

Кирдани

Овруцький районний суд Житомирської обл., 05/08/2009

62586/11

22/09/2011

Людмила Миколаївна ГЕТЬМАН

15/07/1971

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 20/08/2009

62732/11

29/09/2011

Денис Юлійович КАРПУХИН

27/02/1981

Хрустальное

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 16/05/2005

65100/11

01/10/2011

Сергій Іванович ШАБЛЯ

14/02/1963

Лубни

Полтавський окружний адміністративний суд, 08/09/2008,скасовано Харківським апеляційним адміністравтиним судом23/10/2012

68845/11

20/08/2010

Людмила Віталіївна ТИШКЕВИЧ

13/08/1977

Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської обл., 02/06/2009, змінено Апеляційним судом Чернігівської обл.. 07/05/2010

74152/11

24/11/2011

Тетяна Дмитрівна КОВТУНОВИЧ

27/06/1957

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 28/05/2009

77094/11

08/12/2011

Євгеній Васильович СИДОРОВ

09/04/1973

Невгоди

Овруцький районний суд Житомирської обл., 18/05/2010

37/12

06/12/2011

Роман Іванович БАБІЙ

31/05/1958

Добросин

Жовківський районний суд Львівської обл., 19/05/2008

1058/12

15/12/2011

Ольга Миколаївна НЕВМЕРЖИЦЬКА

19/12/1960

Левковичі

Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/10/2009

1073/12

15/12/2011

Микола Васильович НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

05/02/1962

Левковичі

Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/10/2009

1078/12

19/12/2011

Анатолій Михайлович НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

03/03/1978

Овруч

1) Житомирський окружний адміністративний суд, 11/03/2009

2) Овруцький районний суд Житомирської обл., 25/03/2010

1213/12

20/12/2011

Сергій Іоносович ПОВІЛОНІС

23/02/1958

Васильків

Васильківський міськрайонний суд Київської обл., 29/03/2011

1273/12

25/12/2011

Віра Олексіївна ТИТАРЕНКО

15/12/1980

Червоний кут

Жашківський районний суд Черкаської обл., 29/05/2009

1274/12

23/12/2011

Віра Володимирівна НЕВМЕРЖИЦЬКА

28/02/1955

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 14/12/2009

1727/12

15/12/2011

Олександр Миколайович ДОБРИЙ-ВЕЧІР

14/08/1947

Київ

1) Голосіївський районний суд м. Києва, 26/05/2009

2) Голосіївський районний суд м. Києва, 04/03/2010

1734/12

13/12/2011

Галина Олександрівна КРУТАСЬ

08/02/1937

Херсон

Суворівський районний суд м. Херсона, 12/11/2010

1786/12

22/12/2011

Юрій Іванович БУРЯК

25/08/1960

Полтава

Октябрський районний суд м. Полтава, 24/09/2008

1862/12

28/12/2011

Іван Миколайович МОЖАРІВСЬКИЙ

26/11/1957

Возничі

Житомирський окружний адміністративний суд, 13/10/2008

1947/12

22/12/2011

Валерій Михайлович ТКАЧЕНКО

17/09/1964

Новий Розділ

Шевченківський районний суд м. Львова, 10/12/2009, скасовано Львівським апеляційним адміністративним судом 13/03/2013

1948/12

27/12/2011

Марія Василівна ГОЛОВАЧ

03/10/1952

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 14/12/2009

1995/12

21/12/2011

МаріяДмитрівна ЖУК

22/08/1972

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/10/2009

2006/12

19/12/2011

Олег Сергійович КРИВОПИША

05/02/1971

Lukyshky

Народницький районний суд Житомирської обл., 21/07/2009

2109/12

23/12/2011

Іван Петрович БУРЛІЙ

01/01/1941

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 29/11/2007

2121/12

20/12/2011

Леонід Сергійович САМОЙЛЕНКО

01/01/1941

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 30/11/2007

2243/12

04/01/2011

Ігор Петрович СУХАНОВ

24/05/1965

Zhytomyr

Житомирський окружний адміністративний суд, 11/01/2008

28/12/2011

Костянтин Павлович ЦИБІНОГІН

03/10/1925

Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд, 01/12/2008

2440/12

24/12/2011

Олександр Миколайович ОЛЕЙНІКОВ

18/09/1961

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 05/09/2008

2444/12

24/12/2011

Вікторія Іванівна КАТАРСЬКА

24/03/1962

Вахрушево

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 12/05/2005

2447/12

24/12/2011

Володимир Олексійович ЮДІН

09/05/1951

Красний Луч

1) Краснолуцький міський суд Луганської обл., 25/02/2004

2) Краснолуцький міський суд Луганської обл., 26/05/2005

2449/12

24/12/2011

Олександр Анатолійович МАСЛІК

19/03/1958

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 28/09/2009

2450/12

24/12/2011

Антоніна Петрівна ЗАСТАВСЬКА

25/05/1958

Алчевськ

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 16/07/2008

2454/12

24/12/2011

Олександр Іванович ЗАСТАВСЬКИЙ

15/03/1955

Алчевськ

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 16/07/2008

2528/12

26/12/2011

Валерій Михайлович КОРОБЕЙНІКОВ

27/05/1958

Біла Церква

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл., 23/05/2011

2555/12

30/12/2011

Віталій Анатолійович ОРЛОВ

01/03/1967

Донецьк

Донецький окружний адміністративний суд, 18/09/2008

2561/12

22/12/2011

Ольга Макарівна СОБОЛЕВСЬКА

08/12/1947

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 14/12/2009

2702/12

23/12/2011

Сергій Іванович ШАБЛЯ

14/02/1963

Лубни

Полтавський окружний адміністративний суд, 20/05/2009

2979/12

20/12/2011

Ганна Луківна САМОЙЛЕНКО

01/01/1939

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 21/11/2007

2984/12

07/12/2011

Юрій Андрійович ТІТОВ

08/09/1951

Широкий

Донецький апеляційний адміністративний суд, 12/02/2010

2996/12

07/12/2011

Тетяна Вікторівна БАКУЛІНА

11/05/1985

Кіровськ

Кіровський міський суд Луганської обл., 15/01/2009

3147/12

16/12/2011

Андрій Сергійович ВОЙТЕВИЧ

08/10/1982

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 01/09/2010

3166/12

30/12/2011

Парасковія Іванівна БІРАК

15/09/1936

Petrykiv

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської обл., 28/10/2010

3174/12

19/12/2011

Раїса Миколаївна ВОЙТЕВИЧ

09/02/1963

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 09/02/2010

3176/12

20/12/2011

Микола Петрович ТЕНЬГАЄВ

30/09/1951

Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської обл., 10/04/2008

3686/12

31/12/2011

Віктор Валентинович ГАЄВСЬКИЙ

06/08/1962

Раковець

Богородчанський районний суд Івано-Франківської обл., 22/04/2010

3700/12

05/01/2011

Василь Євгенович ЧУХАРЄВ

23/10/1956

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука, 03/10/2005

3886/12

05/12/2011

Людмила Віталіївна ТИШКЕВИЧ

13/08/1977

Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської обл., 25/11/2010доповнено тим же судом 01/07/2011

3912/12

21/12/2011

Віталій Михайлович КОВАЛЬОВ

02/07/1938

Васильків

Васильківський міськрайонний суд Київської обл., 23/05/2011,скасовано Київським апеляційним адміністративним судом19/06/2012

3913/12

05/01/2011

Ганна Борисівна МИРОШНИЧЕНКО

13/09/1949

Кременчук

1) Крюківський районний суд м. Кременчука, 10/11/2004

2) Крюківський районний суд м. Кременчука, 03/08/2005

3935/12

29/12/2011

Микола Миколайович КОВАЛЕНКО

23/01/1974

Київ

Святошинський районний суд м. Києва, 22/06/2010

5211/12

05/01/2012

Руслан Вікторович КОСЕНКО

11/10/1973

Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука, 28/01/2005

5307/12

17/11/2011

Володимир Леонідович ШУЛЬГА

24/08/1967

Миколаїв

Апеляційний суд Миколаївської обл., 12/04/2011

5723/12

14/12/2011

Віра Сергіївна БОЙКО

16/05/1984

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 10/02/2009

8848/12

03/02/2012

Олеся Василівна СКОБЕЛЬСЬКА

09/03/1973

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл, 17/12/2010

9119/12

25/01/2012

Тамара Петрівна ВОЙНАЛОВИЧ

01/07/1939

Київ

Деснянський районний суд м. Києва, 18/12/2009

11682/12

19/12/2011

Іван Петрович МАРУЩАК

12/02/1924

Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., 15/04/2008

11687/12

19/12/2011

Геннадій Федорович ШАБАЛІН

14/08/1925

Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл. , 06/03/2008

11690/12

28/12/2011

Валентина Олександрівна СТАРОДУБЦЕВА

07/04/1917

Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., 28/02/2008

11709/12

14/12/2011

Алла Володимирівна СИДОРОВА

17/11/1976

Невгоди

Овруцький районний суд Житомирської обл., 18/05/2010

11726/12

14/12/2011

Володимир Антонович ГРИЩУК

21/02/1957

Тхорин

1) Овруцький районний суд Житомирської обл., 06/05/2009

2) Овруцький районний суд Житомирської обл., 22/09/2010

11728/12

13/12/2011

Заявник1

Володимир Іванович СВИСТУН

17/01/1949

Хмельницький

Заявниця 2

Ніна Леонідівна СВИСТУН

27/05/1952

Хмельницький

Заявник 1

Хмельницький окружний адміністративний суд 03/11/2008

Заявниця 2

Хмельницький окружний адміністративний суд, 03/11/2008

11733/12

15/12/2011

Володимир Миколайович ЛЕВКІВСЬКИЙ

11/08/1965

Левковичі

Овруцький районний суд Житомирської обл., 08/10/2009

11741/12

20/12/2011

Дмитро Іванович ДЕНИСОВ

08/08/1965

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 12/05/2010

12023/12

13/01/2011

Сергій Юрійович КЛИМЧУК

17/04/1978

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 12/05/ 2009

13917/12

28/02/2012

Оксана Володимирівна ФІЛІПЧУК

30/07/1979

Хмельницький

1) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., 11/06/2009

2) Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., 06/09/2010

27825/12

12/04/2012

Євгенія Петрівна ШТУПУН

13/11/1955

Львів

Сихівський районний суд м. Львова, 22/10/2009

28068/12

20/04/2012

Ірина Григорівна ЧЕРКАСОВА

27/06/1962

Вахрушевo

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 01/06/2005

28076/12

20/04/2012

Руслан Іванович СЕЛЯВКІН

15/10/1972

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 22/09/2010

28117/12

20/04/2012

Костянтин Володимирович ЩЕРБАК

06/03/1980

Красний Луч

Краснолуцький міський суд Луганської обл., 22/09/2010

32661/12

21/05/2012

Олександр Антонович ДОЛЖИКОВ

21/03/1941

Олександрія

1) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської обл., 19/05/2008

2) Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської обл., 26/06/2008

33093/12

23/05/2012

Валерій Якович КОВТУНОВИЧ

28/03/1972

Вовчиці

Зарічненський районний суд Рівненської обл., 29/03/2010,змінено постановою Львівського апеляційного адміністративного суду27/09/2011

33468/12

23/05/2012

Світлана Василівна МАРЦИНКЕВИЧ

24/06/1974

Берестя

Дубровицький районний суд Рівненської обл., 06/12/2010,змінено постановою Львівськлого апеляційного адміністративного суду07/04/2011

33474/12

25/05/2012

Катерина Максимівна КЛЮЙКО

17/05/1954

Берестя

Дубровицький районний суд Рівненської обл., 06/12/2010,змінено постановою Львівськлого апеляційного адміністративного суду 06/06/2011 та скасовано Вищим адміністративним судом України 23/04/2013

36075/12

01/06/2012

Михайло Степанович ЮХИМЧУК

15/11/1944

Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької обл., 04/02/2010

39201/12

06/06/2012

Наталія Федорівна ІСАЄНКО

20/01/1958

Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова, 25/10/2010, змінено Харківським апеляційним адміністративним судом 21/04/2011

39609/12

14/06/2012

Володимир Олександрович КУДРЯВЦЕВ

22/07/1962

Райгородок

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 21/11/1997

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 25/04/2001

39630/12

15/06/2012

Олександр Васильович ЛОПАТІН

14/03/1977

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 06/10/1997

39942/12

19/06/2012

Ганна Олексіївна КУРІШКО

27/04/1933

Київ

Дніпровський районний суд м. Києва, 10/07/2009

40281/12

20/06/2012

Галина Єгорівна СНІТКО

30/10/1928

Poltava

Київський районний суд м. Полтави, 21/02/2008

7.

44587/12

25/04/2012

Анатолій Митрофанович КАЛАБУХОВ

21/11/1958

Харків

2) Московський районний суд м. Харкова , 11/05/2011

44994/12

10/07/2012

Станіслав Віцентійович ГОНГАЛО

06/12/1959

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 10/11/2009

45784/12

18/07/2012

Валентин Анатолійович ЗАДОРОЖНИЙ

14/02/1953

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 06/11/2009

45835/12

14/07/2012

Ніна Олексіївна КОТВИЦЬКА

01/01/1941

Нова Ушиця

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 03/02/2011

45836/12

14/07/2012

Григорій Олександрович КОТВИЦЬКИЙ

04/08/1934

Нова Ушиця

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 03/02/2011

45837/12

14/07/2012

Олена Василівна ЯРОШЕНКО

01/05/1939

Ушиця

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 03/02/2011

45891/12

05/07/2012

Борис Гнатович ГАЛИЦЬКИЙ

08/03/1943

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 23/09/2009

46595/12

02/03/2012

Тетяна Іванівна МОЛЧАНОВА

24/09/1968

Горщик

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 29/10/2009

46612/12

02/03/2012

Сергій Анатолійович КАМЕНЧУК

21/07/1973

Давидки

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 04/12/2009

46614/12

02/03/2012

Оксана Миколаївна КАМЕНЧУК

13/03/1979

Давидки

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 04/12/2009

47810/12

16/07/2012

Валентина Олексіївна МОВЧАНЮК

10/05/1971

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 16/02/2010

48033/12

18/07/2012

Олена Михайлівна ДМИТРЕНКО

11/12/1972

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 11/02/2011

48037/12

05/07/2012

Олена Василівна ПАШИНСЬКА

30/01/1966

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 22/12/2010

48182/12

16/07/2012

Віктор Васильович МОВЧАНЮК

16/05/1973

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 16/02/2010

49179/12

27/07/2012

Ніна Романівна АНДРУСЕНКО

01/01/1941

Тараща

Таращанський районний суд Київської обл., 24/12/2007

49235/12

22/07/2012

Анатолій Васильович КАВУН

29/01/1959

Тетіїв

Апеляційний суд Київської обл., 25/06/2011

50625/12

22/07/2012

Володимир Миколайович ГЕРАСІМОВ

17/07/1950

Ладижин

Апеляційний суд Вінницької обл., 01/02/2007

51840/12

02/08/2012

Станіслав Петрович КОСТЕНКО

22/01/1949

Краматорськ

Донецький окружний адміністративний судDonetsk Circuit Administrative Court, 14/04/2008

51933/12

07/08/2012

Олег Костянтинович КУЛІКОВ

10/03/1937

Київ

Дніпровський районний суд м. Києва, 08/04/2011

52084/12

04/02/2012

Сергій Іванович МАЙМУРЕНКО

02/05/1947

Краматорськ

Донецький окружний адміністративний суд, 27/12/2007

52562/12

22/08/2012

Валерій Іванович РУБАН

05/06/1961

Мелуватка

1) Сватівський районний суд Луганської обл., 26/06/2009, змінено Донецьким апеляційним адміністративним судом 26/11/2009

2) Сватівський районний суд Луганської обл., 10/08/2010

52952/12

29/05/2012

Павло Іванович БОНДАР

16/04/1960

Макіївка

Червоногвардійський районний суд м. Макіївки, 11/05/2011

54015/12

07/08/2012

Леонід Васильович ШАМРАЙ

31/05/1959

Тетіїв

Тетіївський районний суд Київської обл., 26/11/2007

54353/12

13/08/2012

Марина Володимирівна СОМОВА

04/10/1989

Тараща

Таращанський районний суд Київської обл., 11/02/2010

57682/12

23/08/2012

Олександр Іванович ВАСИЛЬЧЕНКО

27/04/1940

Слов'янськ

Слов'янський міський суд Донецької обл., 24/10/1997

57719/12

22/08/2012

Наталія Миколаївна ДМИТРЕНКО

10/07/1961

Вінниця

Ленінський районний суд м. Вінниця, 08/11/2010

57984/12

28/08/2012

Олександр Дмитрович КНИШ

07/07/1967

Червоноарміськ

Донецький апеляційний адміністративний суд, 22/01/2010

58479/12

27/08/2012

Борис Анатолійович ПЕТРЕНКО

17/03/1951

Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова, 05/09/2011

58825/12

17/08/2012

Людмила Володимирівна ВІЗНЯК

07/05/1957

Тетіїв

1) Тетіївський районний судКиївської обл., 21/04/2010

2) Тетіївський районний суд Київської обл., 29/04/2011

3) Тетіївський районний суд Київської обл., 19/05/2011

58849/12

26/12/2011

Павло Іванович БОНДАР

16/04/1960

Макіївка

Червоногвардійський районний суд м. Макіївки, 17/10/2006

59485/12

05/09/2012

Людмила Анатоліївна ЯМЧУК

15/04/1958

Краматорськ

Апеляційний суд Донецької обл., 18/07/2011

59696/12

09/09/2012

Владислава Адольфівна БУРКОВСЬКА

20/08/1928

Славута

Славутицький міськрайонний суд Хмельницької обл., 01/04/2008

60033/12

25/08/2012

Алла Іванівна НАЛАПІЙ

16/02/1974

Овруч

Овруцький районний суд Житомирської обл., 28/09/2009

60128/12

23/06/2012

Анатолій Порфирійович ГЛАДИШ

04/10/1941

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 01/03/1999

60136/12

23/06/2012

Тетяна Михайлівна САВЧЕНКО

04/10/1960

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 03/11/1997

60138/12

23/06/2012

Світлана Василівна ЧЕРНИШОВА

13/07/1972

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 15/10/1997

60142/12

23/06/2012

Геннадій Володимирович АЛІСОВ

25/09/1971

Слов'янськ

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 13/10/1997

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 20/10/2000

60188/12

23/06/2012

Раїса БОРИСЕНКО

15/04/1935

Слов'янськ

Слов'янський міський суд Донецької обл., 06/10/1997

60196/12

23/06/2012

Олексій Сергійович БОРИСЕНКО

02/11/1933

Слов'янськ

Слов'янський міський суд Донецької обл., 13/10/1997

60197/12

23/06/2012

Ніна Кузьмівна ЧАЛА

25/12/1940

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 06/02/1998

60199/12

23/06/2012

Валентина ШАПОВАЛОВА

12/09/1938

Райгородок

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 17/02/1998

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 27/03/2000

60200/12

23/06/2012

Валентина ОНІСТРАТЕНКО

02/02/1942

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 27/03/2000

60221/12

23/06/2012

Юрій Іванович ДІХТЯРЕНКО

01/03/1969

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 17/09/1998

60224/12

23/06/2012

Ніна Іванівна МАЛИГА

24/12/1945

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 01/12/1997

60227/12

23/06/2012

Надія Володимирівна ШАПОВАЛОВА

03/02/1960

Райгородок

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 28/10/1997

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 29/03/1999

60233/12

23/06/2012

Надія Марківна ГОЛОВЛЕВА

01/05/1946

Слов'янськ

Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 10/01/2003

60239/12

23/06/2012

Людмила Миколаївна САВЧЕНКО

22/07/1965

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 03/10/1997

60243/12

23/06/2012

Анна Сергіївна КОВАЛЬОВА

04/05/1942

Mykolayivka

Слов'янський міський суд Донецької обл., 11/11/1997

60245/12

23/06/2012

Наталія ЗУБРИЦЬКА

21/08/1958

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 17/08/1998

60252/12

23/06/2012

Андрій Васильович ВОЙТЕНКО

25/10/1971

Слов'янськ

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 06/10/1997

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 17/02/1998

60259/12

23/06/2012

Світлана Іванівна ОЗЕРОВА

13/04/1952

Слов'янськ

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 15/01/1998

2) Комісія по трудових спорам ВАТ "Содовий завод", 29/10/2002

60263/12

23/06/2012

Клавдія Миколаївна ТИМОХОВА

20/06/1951

Слов'янськ

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 11/05/1999

2) Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 05/03/2003

60268/12

23/06/2012

Тамара Вікторівна КАЛІБЕРДА

10/06/1965

Райгородок

Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 12/02/2002

60270/12

23/06/2012

Надія Іванівна ЧАЛАЯ

31/05/1951

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 24/11/1997

60272/12

11/09/2012

Валентина Іванівна СЕМЕНЧУК

11/12/1937

Алмазна

Стаханівський міський суд Луганської обл., 08/10/2010

60282/12

23/06/2012

Віктор Миколайович ЧАЛИЙ

23/06/1949

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 25/09/1998

60286/12

23/06/2012

Антоніна Василівна ЦІВКОВСЬКА

01/10/1958

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 19/04/1999

60287/12

23/06/2012

Валерій ЦІВКОВСЬКИЙ

26/08/1954

Райгородок

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 19/04/1999

2) Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 13/09/2001

60291/12

23/06/2012

Надія Володимирівна НЕЧИТАЙЛО

18/01/1959

Донецьке

Слов'янський міський суд Донецької обл., 25/11/1997

60295/12

23/06/2012

Олена Іванівна ПОПОВА

09/02/1966

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 01/12/1997

60298/12

23/06/2012

Євген Олексійович ГУЛЕНКОВ

03/11/1943

Райгородок

Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 15/01/2001

60307/12

10/08/2012

Віта Андріївна ПАШИНСЬКА

30/08/1985

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 11/01/2011

60313/12

23/06/2012

Світлана Григорівна МИНДЮК

24/05/1968

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 28/10/1997

60316/12

23/06/2012

Анатолій Михайлович КОЛЕСНИК

16/09/1954

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 15/12/2000

60318/12

23/06/2012

Олександр Анатолійович СІСЮКОВ

30/08/1963

Селезнівка

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 27/10/1997

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 03/02/1999

3) Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 31/01/2002

60321/12

23/06/2012

Михайло Савелійович КОНОНЕНКО

30/08/1951

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 20/12/1999

60324/12

23/06/2012

Сергій Михайлович КОНОНЕНКО

08/03/1975

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 03/04/2000

60328/12

23/06/2012

Віктор Миколайович ПІЛІПІШКО

14/11/1949

Райгородок

Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 25/03/2003

60330/12

23/06/2012

Володимир Іванович ГАДЯЦЬКИЙ

06/05/1950

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 05/04/1999

60331/12

23/06/2012

Володимир Олексійович КОТЕНКО

27/12/1954

Слов'янськ

Слов'янський міський суд Донецької обл., 02/10/1997

60333/12

23/06/2012

Андрій Олександрович ШУЛЬГА

21/05/1975

Райгородок

Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 13/09/2001

60334/12

23/06/2012

Наталія Павлівна ЖЕЛЄЗНОВА

06/02/1959

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 25/11/1997

60335/12

23/06/2012

Володимир Миколайович ПЕРЕСІЧНИЙ

29/09/1949

Райгородок

Комісія по трудових спорах ВАТ "Содовий завод", 13/09/2001

60336/12

23/06/2012

Катерина Василівна ТВЕРДОХЛІБОВА

28/01/1967

Слов'янськ

1) Слов'янський міський суд Донецької обл., 20/10/1997

2) Слов'янський міський суд Донецької обл., 06/09/1999

60337/12

23/06/2012

Володимир Миколайович БЄЛУХА

03/11/1948

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 06/11/1997

60339/12

23/06/2012

Зоя КУЛЕШОВА

30/09/1946

Слов'янськ

Слов'янський міський суд Донецької обл., 20/01/1998

60341/12

23/06/2012

Сергій Володимирович КОЛЕСНИК

02/08/1959

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 22/06/1998

60346/12

23/06/2012

Микола Іванович ЧОРНИЙ

10/05/1953

Райгородок

Слов'янський міський суд Донецької обл., 26/04/1999

60514/12

20/08/2012

Сергій Миколайович ОРЛЮК

03/06/1984

Коростень

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл., 18/12/2009

60563/12

06/09/2012

Володимир Флорович ЗАВАДОВСЬКИЙ

01/09/1946

Рівне

Рівненський міський суд Рівненської обл.RivneCourt, 24/06/2011

60565/12

31/08/2012

Вадим Павлович ХВОРОСТЯНОЙ

01/03/1935

Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова, 15/02/2011

60737/12

06/09/2012

Наталія Яковлівна ДЕНИЧЕНКО

07/03/1953

Свердловськ

Донецький апеляційний адміністративний суд, 08/11/2011

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: