Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про затвердження Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності Про затвердження Положення про порядок видачі манд...

Про затвердження Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності | від 02-08-2022 - 859-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2022 р. № 859
Київ

Про затвердження Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України “Про Службу військового капеланства” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

опис бланка мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2022 р. № 859

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності

Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності (далі - мандат).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про Службу військового капеланства”, “Про свободу совісті та релігійні організації”, “Про військовий обов’язок і військову службу” та “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

3. Право на отримання мандата має громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації, здобув вищу богословську освіту (вимога застосовується з дня набрання чинності частиною другою статті 7 Закону України “Про Службу військового капеланства”) та кандидатура якого була надана керівним центром (управліням) відповідної релігійної організації для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності.

Організація роботи, пов’язаної з видачею мандата

4. Для зайняття 90 відсотків штатних посад військових капеланів центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Національна гвардія, інші утворені відповідно до законів України військові формування та Держприкордонслужба, затверджує розподіл квот конфесійного представництва військових капеланів з урахуванням конфесійної приналежності особового складу та надсилає до ДЕСС запит про визначення кількості кандидатів на посади військових капеланів від відповідної релігійної організації (далі - запит про кількість кандидатів).

Для зайняття 10 відсотків штатних посад військових капеланів у Збройних Силах, Національній гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та Держприкордонслужбі начальник Служби військового капеланства Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Держприкордонслужби здійснює розподіл квот конфесійного представництва військових капеланів та через центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, надсилає до ДЕСС відповідний запит про кількість кандидатів.

Запит про кількість кандидатів має містити інформацію про розподіл квот конфесійного представництва військових капеланів та загальну чисельність штатних посад військових капеланів.

5. ДЕСС за результатами розгляду запиту про кількість кандидатів протягом десяти робочих днів визначає кількість кандидатів на посади військових капеланів від відповідної релігійної організації, формує та надсилає запит до керівного центру (управління) цієї релігійної організації щодо подання кандидатур для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності (далі - запит щодо подання кандидатур).

6. Про отримання запиту щодо подання кандидатур релігійний центр (управління) повідомляє ДЕСС протягом десяти робочих днів. Релігійний центр (управління) також повідомляє ДЕСС про можливість подати кандидатури. Таке повідомлення скріплюється власноручним підписом (у разі повідомлення у паперовій формі) або електронним підписом (у разі повідомлення в електронній формі) керівника релігійного центру (управління).

7. У разі повідомлення релігійним центром (управлінням) про неможливість подати кандидатури ДЕСС протягом п’яти робочих днів повідомляє про це відповідному центральному органу виконавчої влади, що надіслав запит про кількість кандидатів.

8. Для виготовлення мандатів релігійний центр (управління) подає до ДЕСС:

1) заяву релігійного центру (управління) про виготовлення мандатів, яка має містити відомості про кожного кандидата на посаду військового капелана, зокрема:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату його народження, зареєстроване/задеклароване місце проживання, номер, серію (за наявності) паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що його видав;

найменування посади священнослужителя, яку кандидат на посаду військового капелана обіймає в релігійній організації;

2) заяву кандидата на посаду військового капелана про видачу йому мандата із зазначенням форми виготовлення та видачі мандата (електронна чи паперова), засвідчену керівником релігійного центру (управління);

3) копії сторінок паспорта громадянина України, що містять відцифрований образ обличчя кандидата на посаду військового капелана, а також інформацію про його прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, зареєстроване місце проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (для паспорта громадянина України у формі книжечки), або копії лицьового та зворотного боку паспорта громадянина України (для паспорта громадянина України у формі картки);

4) щодо кандидата на посаду військового капелана, паспорт громадянина України якого оформлено у формі книжечки, - копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

5) відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання;

6) відомості про документ про вищу богословську освіту (з моменту введення в дію частини другої статті 7 Закону України “Про Службу військового капеланства”).

У разі коли документ про вищу богословську освіту виданий до 1 вересня 2018 р., зазначаються відомості про свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту;

7) відомості про документ про вищу освіту, що підтверджує присудження ступеня вищої освіти не нижче бакалавра.

9. Документи, необхідні для виготовлення мандата або його дубліката, подаються до ДЕСС у паперовій формі відповідним релігійним центром (управлінням) через уповноваженого представника чи надсилаються реєстрованим поштовим відправленням або в електронній формі на офіційну адресу електронної пошти ДЕСС з накладенням електронного підпису керівника відповідного релігійного центру (управління).

10. Працівник ДЕСС під час приймання документів від релігійних центрів (управлінь) перевіряє повноту поданих документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, наявність підстав для оформлення мандата, звіряє відомості про особу, зазначені в її паспорті громадянина України з даними, що містяться в заяві релігійного центру (управління) та документах про освіту.

11. У разі встановлення наявності підстав для відмови у виготовленні мандата ДЕСС видає наказ про відмову у виготовленні мандата, та письмово повідомляє про це релігійному центру (управлінню) із зазначенням підстав такої відмови.

Наказ про відмову у виготовленні мандата може бути оскаржений до суду.

12. Підставами для видання ДЕСС наказу про відмову у виготовленні мандата є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви про виготовлення мандата;

2) подання документів, що містять помилки;

3) заява або хоча б один із документів, що додаються до заяви про виготовлення мандатів, підписані особою, яка не має на це повноважень;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про релігійну організацію або наявність запису про державну реєстрацію її припинення;

5) статут (положення) релігійної організації, священнослужителем якої є кандидат на посаду військового капелана, та/або релігійного центру (управління), що подав кандидатуру священнослужителя для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності, не відповідає вимогам закону.

13. Про виготовлення мандата або про відмову в його виготовленні ДЕСС протягом 15 робочих днів з дня отримання від релігійного центру (управління) заяви та доданих до неї документів видає відповідний наказ. Такий наказ оприлюднюється ДЕСС у порядку, визначеному законодавством про доступ до публічної інформації.

Виготовлення та видача мандата

14. Мандат виготовляється ДЕСС за формою згідно з додатком.

15. Відповідно до заяви кандидата на посаду військового капелана виготовлення та видача мандата здійснюються в паперовій або електронній формі у форматі PDF/A із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, а також законодавства у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

16. У разі виготовлення мандата в паперовій формі мандат скріплюється підписом Голови ДЕСС, який засвідчується гербовою печаткою ДЕСС, а в разі виготовлення мандата в електронній формі на нього накладається кваліфікований електронний підпис Голови ДЕСС.

17. Повідомлення відповідному релігійному центру (управлінню) про готовність мандата до видачі здійснюється ДЕСС протягом п’яти робочих днів.

18. Облік виданих мандатів здійснюється ДЕСС в журналі обліку мандатів на право здійснення військової капеланської діяльності (далі - журнал обліку мандатів) за формою, визначеною ДЕСС, який ведеться в електронній формі.

19. Мандат видається уповноваженому представнику релігійного центру (управління) для подальшої передачі його відповідному кандидату. Про видачу мандата уповноважений працівник ДЕСС робить відмітку в журналі обліку мандатів.

20. Мандат в електронній формі видається релігійному центру (управлінню) шляхом надсилання його разом із супровідним листом з накладеним на нього кваліфікованим електронним підписом Голови ДЕСС на адресу електронної пошти відповідного релігійного центру (управління).

У разі видачі мандата в електронній формі він вважається отриманим релігійним центром (управлінням) з часу надходження на адресу електронної пошти ДЕСС повідомлення від такого релігійного центру (управління) з накладеним на нього електронним підписом керівника релігійного центру (управління) або уповноваженої ним особи про отримання цього мандата. Про отримання релігійним центром (управлінням) мандата в електронній формі уповноважений працівник ДЕСС робить відмітку в журналі обліку мандатів.

21. Копія виданого мандата протягом п’яти робочих днів після її отримання релігійним центром (управлінням) надсилається відповідному центральному органу виконавчої влади, що надіслав запит про кількість кандидатів.

22. Плата за виготовлення та видачу мандата не стягується.

Виготовлення дубліката мандата

23. Підставами для виготовлення дубліката мандата є:

1) втрата мандата;

2) пошкодження мандата.

24. У разі втрати або пошкодження мандата у паперовій формі кандидат або військовий капелан подає до ДЕСС заяву в паперовій формі про виготовлення дубліката мандата, погоджену відповідним релігійним центром (управлінням), чи надсилає її реєстрованим поштовим відправленням або надсилає заяву в електронній формі на офіційну адресу електронної пошти ДЕСС з накладенням електронного підпису.

25. Дублікат мандата виготовляється протягом десяти робочих днів на бланку мандата з написом у правому верхньому кутку його титульної сторінки слова “Дублікат” та зазначенням дати його видачі.

26. Видача кандидату або військовому капелану дубліката мандата в паперовій або електронній формі та підтвердження факту його отримання здійснюються у порядку, визначеному для видачі мандата.

Припинення права здійснювати військову капеланську діяльність

27. Право здійснювати військову капеланську діяльність припиняється шляхом відкликання ДЕСС мандата.

28. Підставами для відкликання ДЕСС мандата є:

1) припинення громадянства України військового капелана;

2) втрата військовим капеланом статусу священнослужителя релігійної організації, що подала кандидатуру для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності;

3) припинення діяльності релігійного центру (управління), що подав кандидатуру військового капелана для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності;

4) звернення релігійного центру (управління), що надав кандидатуру священнослужителя для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності, до ДЕСС із проханням відкликати мандат;

5) визнання недійсним документа про вищу богословську освіту;

6) встановлення судом факту підроблення документа, поданого релігійним центром (управлінням) для виготовлення мандата;

7) звільнення військового капелана з посади Служби військового капеланства.

29. Про відкликання мандата ДЕСС:

1) протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних, що підтверджують факти та обставини, зазначені у пункті 28 цього Положення, видає відповідний наказ;

2) не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідному центральному органу виконавчої влади, за запитом про кількість кандидатів якого було видано мандат.

30. Про відкликання мандата уповноважений працівник ДЕСС робить відповідний запис у журналі обліку мандатів.

31. Збройні Сили, Національна гвардія, інші утворені відповідно до законів України військові формування та Держприкордонслужба протягом десяти робочих днів повідомляють ДЕСС про звільнення військового капелана.
Додаток
до Положення

МАНДАТ
на право здійснення військової капеланської діяльності
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2022 р. № 859

ОПИС
мандата на право здійснення військової капеланської діяльності

Мандат у паперовій формі виготовляється на білому паперовому аркуші розміром 297 х 210 міліметрів, щільність якого не менше 80 грамів на кв. метр.

На титульній сторінці мандата подано інформацію українською мовою, що виконана друкарським способом:

перший рядок - у центрі розміщений малий герб України;

другий та третій рядки у центрі - ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ;

четвертий рядок у лівому кутку мандата надруковано слово “Серія” та дві літери, що її позначають, а в правому - шестизначний реєстраційний номер. Серія і реєстраційний номер мандата визначаються за формою “МК № ХХХХ-YY”, де МК - серія мандата, позначена кириличними літерами, ХХХХ - порядковий номер мандата в межах відповідної серії, а YY - останні дві цифри року, коли мандат було видано;

п’ятий рядок у центрі - МАНДАТ;

шостий рядок у центрі - на право здійснення військової капеланської діяльності;

сьомий рядок у центрі - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) священнослужителя, якому видається мандат;

восьмий та дев’ятий рядки у центрі - найменування релігійного центру (управління), що подав кандидатуру священнослужителя для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності;

десятий рядок у центрі - конфесійна приналежність;

одинадцятий рядок у центрі - реквізити наказу ДЕСС, на підставі якого виготовлено мандат;

дванадцятий рядок у центрі - найменування посади особи ДЕСС, яка підписала мандат, підпис, власне ім’я та прізвище посадової особи, яка підписала мандат, проставляється печатка ДЕСС;

тринадцятий рядок зліва - дата видачі мандата.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст