Головна Сервіси для юристів Постанови КМУ Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників | від 29-07-2011

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 липня 2006 р. N 897
Київ
Про затвердження положень про реєстри
сільськогосподарських дорадчих служб,
а також сільськогосподарських дорадників
і експертів-дорадників
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 757 ( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб;
Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадників і
експертів-дорадників.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 897
ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб
{ У тексті Положення слова "або саморегулівна організація"
у всіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 757
( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }

1. Це Положення визначає порядок створення та ведення Реєстру
сільськогосподарських дорадчих служб (далі - Реєстр), видачі
сертифіката, зупинення його дії або анулювання.
2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:
ведення єдиного обліку дорадчих служб;
відкритості інформації про дорадчі служби;
створення сприятливих умов для інформатизації аграрної сфери.
3. Реєстр створюється і ведеться Мінагрополітики. { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 757
( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }

Реєстр ведеться у формі журналу з пронумерованими сторінками,
прошнурованого та скріпленого гербовою печаткою, і розміщується на
веб-сайті Мінагрополітики.
Реєстр підписується особою, відповідальною за його ведення.
4. До Реєстру вносяться такі відомості про дорадчу службу:
повне найменування;
юридична адреса, телефакс, електронна адреса;
кількісний склад;
перелік дорадчих послуг;
номер сертифіката та дата його видачі.
5. Дорадча служба подає Мінагрополітики заяву про її внесення
до Реєстру.
До заяви додаються:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
нотаріально засвідчені копії установчих документів дорадчої
служби;
перелік дорадчих послуг і адміністративно-територіальних
районів, в яких дорадча служба їх надаватиме;
інформація про кількісний склад дорадчої служби та номер
кваліфікаційного свідоцтва кожного дорадника.
6. Заява про внесення до Реєстру розглядається протягом п'яти
робочих днів після її надходження.
За результатами розгляду заяви Мінагрополітики приймає
рішення про внесення дорадчої служби до Реєстру і видачу їй
сертифіката за формою згідно з додатком чи про відмову у внесенні
до Реєстру.
7. Підставами для відмови у внесенні до Реєстру та видачі
сертифіката є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається
дорадчій службі у письмовій формі (з обґрунтуванням причин)
протягом п'яти днів після прийняття такого рішення.
{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 757 ( 757-2011-п ) від
20.07.2011 }
8. Сертифікат видається строком на п'ять років.
Вартість сертифіката не може перевищувати витрати
Мінагрополітики на розгляд заяви про включення до Реєстру, друк і
його видачу. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 757 ( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 757
( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }
9. У разі внесення змін до документів, що додаються до заяви
про внесення до Реєстру, дорадча служба подає протягом 10 робочих
днів Мінагрополітики відповідну інформацію у письмовій формі, про
що робиться відмітка у Реєстрі.
10. Рішення про зупинення дії сертифіката приймається
Мінагрополітики у разі порушення дорадчою службою вимог щодо
обов'язкової мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої
служби.
Мінагрополітики приймає рішення про поновлення дії
сертифіката після усунення дорадчою службою порушень, що зумовили
зупинення його дії.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 757 ( 757-2011-п ) від
20.07.2011 }
11. Мінагрополітики приймає рішення про виключення дорадчої
служби з Реєстру та анулювання сертифіката у разі:
подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру та
анулювання сертифіката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи;
неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені
до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру та
одержання сертифіката.
Дія сертифіката припиняється з дня прийняття Мінагрополітики
рішення про його анулювання.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 757 ( 757-2011-п ) від
20.07.2011 }
12. Рішення про відмову у внесенні до Реєстру та видачі
сертифіката, зупинення дії сертифіката, виключення з Реєстру та
анулювання сертифіката може бути оскаржено до суду.
{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 757 ( 757-2011-п ) від
20.07.2011 }


Додаток
до Положення
СЕРТИФІКАТ
на право надання дорадчих послуг
N

Цей сертифікат засвідчує, що

(найменування дорадчої служби)
внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб і має
право на надання дорадчих послуг:

Виданий ___ 200_ р.
Дійсний до ___ 200_ р.


(підпис) (ініціали та прізвище особи,
відповідальної за внесення до Реєстру
сільськогосподарських дорадчих служб)
М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 897
ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр сільськогосподарських
дорадників і експертів-дорадників
{ У тексті Положення слова "або саморегулівна організація"
у всіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 757
( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }

1. Це Положення визначає порядок створення та ведення Реєстру
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників, що
надають дорадчі послуги (далі - Реєстр).
2. Реєстр створюється з метою забезпечення:
ведення єдиного обліку сільськогосподарських дорадників і
експертів-дорадників, що надають дорадчі послуги (далі - дорадники
і експерти-дорадники);
відкритості інформації про дорадників і експертів-дорадників;
створення сприятливих умов для інформатизації аграрної сфери.
3. Реєстр створюється і ведеться Мінагрополітики. { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 757
( 757-2011-п ) від 20.07.2011 }

Реєстр ведеться у формі журналу з пронумерованими сторінками,
прошнурованого та скріпленою гербовою печаткою, і розміщується на
веб-сайті Мінагрополітики.
Реєстр підписується особою, відповідальною за ведення
Реєстру.
4. До Реєстру вносяться такі відомості про дорадника і
експерта-дорадника:
прізвище, ім'я та по батькові;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів;
місце роботи, посада, домашня адреса, телефакс, електронна
адреса;
спеціальність згідно з дипломом про закінчення вищого
навчального закладу, номер і дата його видачі;
вчений ступінь/вчене звання, номер і дата видачі
диплома/атестата;
номер і дата видачі кваліфікаційного свідоцтва;
перелік дорадчих послуг згідно з кваліфікаційним свідоцтвом;
дата проходження останнього підвищення кваліфікації.
5. Дорадник і експерт-дорадник подає Мінагрополітики заяву
про його внесення до Реєстру (далі - заява).
До заяви додаються:
реєстраційна картка за формою згідно з додатком;
нотаріально засвідчена копія кваліфікаційного свідоцтва;
копія ідентифікаційного номера фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів;
перелік дорадчих послуг і адміністративно-територіальних
районів, у яких надаватимуться такі послуги.
6. Заява розглядається протягом п'яти робочих днів
Мінагрополітики.
За результатами розгляду заяви Мінагрополітики приймає
рішення про внесення дорадника і експерта-дорадника до Реєстру або
про відмову у внесенні до Реєстру.
7. Підставою для відмови у внесенні до Реєстру може бути:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства та
цього Положення;
наявність у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається
заявнику у письмовій формі (з обґрунтуванням причини) протягом
п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.
8. У разі внесення змін до документів, що додаються до заяви,
дорадник і експерт-дорадник подає Мінагрополітики відповідну
інформацію у письмовій формі, про що робиться відмітка у Реєстрі.
9. Про припинення діяльності з надання дорадчих послуг
дорадник і експерт-дорадник повідомляє протягом 10 робочих днів
Мінагрополітики.
10. Мінагрополітики приймає рішення про виключення дорадника
і експерта-дорадника з Реєстру у разі анулювання кваліфікаційного
свідоцтва і повідомляє його у письмовій формі протягом п'яти
робочих днів з дня прийняття рішення.
11. Спори, пов'язані з веденням Реєстру, розв'язуються у
судовому порядку.


Додаток
до Положення
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника
___ 200_ р. N
1. Прізвище, ім'я та по батькові
2. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів
3. Юридична/фактична адреса місця роботи

4. Номер і дата видачі кваліфікаційного свідоцтва

5. Спеціальність згідно з дипломом про закінчення вищого
навчального закладу, номер і дата його видачі

6. Вчений ступінь/вчене звання, номер і дата видачі
диплома/атестата
7. Перелік дорадчих послуг

8. Домашня адреса, телефакс, електронна адреса


9. Інші відомості (знання іноземної мови, дата проходження
останнього підвищення кваліфікації, інформація про післядипломну
освіту)(підпис) (ініціали та прізвище особи,
що склала реєстраційну
картку)

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст